2014 Dgs 900 kota sorunu için dava açıldı

2014 Dgs 900 kota sorunu için dava açıldı

ANKARA (   ) İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA,

Gönderilmek Üzere,

İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

 

 

DAVACI                                : T….. K…..

 

VEKİLİ                                 :  Av. Emre MERT

                                                   Cumhuriyet Cad. No:187/5 Harbiye-Şişli/İSTANBUL

 

DAVALI                                : T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ

ÖSYM Başkanlığı 06800 Bilkent/ANKARA

 

DAVANIN KONUSU    :  2014 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçis Sınavı (DGS) Kılavuzu, Tablo-1’de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları başlığı altında Bk. 900 ile getirilen düzenlemenin aşağıda açıklanan gereklerden ötürü Yürütmenin Durdurulması istemli olarak İptaline karar verilmesini Sayın Başkanlığınızdan müvekkil adına saygıyla arz ve talep edilmektedir.

 

AÇIKLAMALAR                 :

 

         1-) Müvekkil Turgay KARAMAN, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin iki yıl süreli Hukuk Bölümü, Adalet Programındaki (Adalet Meslek Yüksek Okulu) öğrenimini 29/07/2013 tarihinde tamamlamıştır.(Ek:2) Buradan mezun olan Müvekkil, ÖSYM tarafından düzenlenen, 19 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girmek üzere başvuru işlemlerini de yapmıştır.(Ek:3)

 

         2-) AncakÖSYM’nin, DGS sınavı ile ilgili duyurular bölümünü inceleyen müvekkil, bir önceki sınav kılavuzunda yer almayan, kontenjan sınırlamasını fark etmiştir. Şöyle ki;

 

Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzu, Tablo-1’de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları başlığı altında, Bk. 900 ile “Bu programı, örgün/uzaktan eğitim adalet ön lisans programından mezun olanlar/mezun olacaklar tercih edebileceklerdir. Açıköğretim adalet ön lisans programı ile adalet meslek eğitimi ön lisans programından mezun olanlar/mezun olacaklar (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet (Açıköğretim) ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Meslek Eğitimi Ön Lisans Programı ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet (Açıköğretim)) tercih edemezler. Tercih edip yerleştirilseler bile ilgili Üniversite tarafından programa kayıtları yapılmaz.” düzenlemesi getirilmiştir.(Ek:4)

 

                Söz konusu düzenlemeye göre yükseköğretim lisans programlarının, koşullar kısmında Bk. Başlığı altında 900 kodu olanları sadece örgün ve uzaktan eğitim adalet ön lisans programından mezun olanlar tercih edebileceklerdir. Yani bu düzenleme ile örgün/uzaktan eğitim adalet ön lisans programından mezun olanlar ile Açıköğretim adalet ön lisans programından mezun olanlar arasında, hakkaniyete aykırı olacak şekilde, ikili bir ayrıma sebebiyet vermiştir.

 

3-) Yukarıda bahsettiğimiz hakkaniyete ve eşitlik ilkesine aykırı durumu örnekleyerek açıklamak gerekirse;  Tablo-1’ de yer alan yükseköğretim lisans programlarından, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne iki farklı kodlu (107210332, 107200001) ve aynı kontenjan sayısını (15) içerir programa öğrenci alımı yapılacaktır.(Ek:5)

 

             107210332 kodlu Hukuk Fakültesi başlıklı programın karşısında Bk. 900 koşulu bulunmamaktadır. Bu da demektir ki; bu programa hem örgün/uzaktan eğitim adalet ön lisans programı mezunları hem de Açıköğretim adalet ön lisans programı mezunları başvurabilecektir.

 

107200001 kodlu Hukuk Fakültesi başlıklı programın karşısında ise Bk. 900 koşulu bulunmaktadır. Yukarıda içeriği detaylı bir şekilde belirtilen bu düzenlemeye göre, bu programa sadece örgün/uzaktan eğitim adalet ön lisans programı mezunları başvurabilecektir. Halbuki bir önceki kodlu Hukuk fakültesi programına hem örgün/uzaktan eğitim adalet ön lisans programı mezunları hem de Açıköğretim adalet ön lisans programı mezunları başvurabiliyor iken, bu programa sadece örgün/uzaktan eğitim adalet ön lisans programı mezunları başvurabiliyor. Özetle, toplam 30 olan kontenjanın 15’ine Açıköğretim Mezunları alınmıyorken, diğer 15’i için Açıköğretim mezunları bu sefer örgün/uzaktan eğitim mezunlarıyla birlikte tercih yapabiliyorlar. Sınav sonrası yapılacak başvurularda, Bk. 900 koşulunun bu şekilde uygulanması, adaletli bir tercih ortamının yok olmasına yol açacaktır.

 

           4-) Anayasa’nın kanun önünde eşitlik başlığı taşıyan 10. maddesine göre Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Kanun önünde eşitlik ilkesi hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil hukuksal eşitlik öngörülmüştür. Eşitlik ilkesinin amacı, birbiriyle aynı durumda olanlara ayrı kuralların uygulanmasının ve ayrıcalıklı kişi ve toplulukların yaratılmasının engellenmesidir. Aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmıştır.

 

Ancak yukarıda örneklendirerek açıklamaya çalıştığımız ikili uygulama, Açıköğretim adalet ön lisans programı mezunları aleyhine bir durum ortaya çıkaracaktır. Belki de Bk. 900 koşulunun uygulanmadığı programlara, Açıköğretim adalet ön lisans programı mezunları giremeyeceklerdir. Ama diğer taraftan, örgün/uzaktan eğitim adalet ön lisans programı mezunlarının, kendileri için daha fazla kontenjan ayrılması sebebiyle, programlara giriş şansı çok daha fazla olacaktır. Bu durum Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesini ihlali anlamı gelir. Aynı durumda olanlara, aynı koşulların uygulanması gerektiğinden, Bk. 900 koşulunun uygulamasının iptali tarafımızca talep edilmektedir.

 

5-) 2577 sayılı İdari Yargılama Usülü Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrası “…Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir…” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Söz konusu Dikey Geçiş Sınavı 19 Temmuz 2014 tarihinde gerçekleşecektir. Sadece 2,5 ay sonra yapılacak bu sınavda, katılımcıların mevcut düzenlemeye göre tercih yapmaları, telafisi güç zararların ortaya çıkması sonucunu doğuracaktır. Hukuka açıkça aykırı olan bu düzenleme Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzu, Tablo-1’de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları başlığı altında, Bk. 900 ile getirilen düzenlemenin yürütmesinin durdurulması gerekmektedir.

Yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere; DAVA KONUSU HÜKÜMLERİN UYGULANMASI HALİNDE TELAFİSİ GÜÇ VE İMKÂNSIZ ZARARLAR meydana getireceği aşikârdır. Ayrıca yine yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere dava konusu idari işlem hukuka açıkça aykırı olup, iş bu düzenlemenin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve dava sonunda İPTALİiçin Sayın Mahkemenizde  huzurdaki davayı ikame etmek gereği hâsıl olmuştur.

 

DELİLLER                     : Dilekçemiz ekinde sunduğumuz belgeler ve her türlü yasal delil.

 

HUKUKİ SEBEPLER    : İYUK, 657 sayılı kanun ve ilgili sair mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda arz edilen ve res’en gözetilecek sebeplerle;

2014 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçis Sınavı (DGS) Kılavuzu,Tablo-1’de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları başlığı altında Bk. 900 ile getirilen düzenlemenin açıklanan nedenlerden ve özellikle iş bu düzenlemeye ilişkin sınavın 19 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak olmasından  ötürü öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI’NA,  ilgili düzenlemenin İPTALİNE karar verilmesi, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı idareye yüklenilmesine karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.

 

Saygılarımla, 30/05/2014.

 

Ekler:

1-      Vekaletname,

2-      Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin iki yıl süreli Hukuk Bölümü, Adalet Programı Ön lisans Diploması,

3-      Dikey Geçiş Sınavı Aday Başvuru Formu,

4-      Tablo-1’de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları,

5-      Tablo-1. Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları (sayfa 53)

 

 

Av. Emre MERT

 Davacı Vekili

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ