2015 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav İlanı 1

2015 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav İlanı 1

:: İ L A N ::

A-Bakanlığımızca “2015 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Yazılı Sınavı-1” 13 Eylül 2015 tarihinde yapılacaktır.

B-Başvurular, elektronik ortamda http://mobis.atauni.edu.tr/arabuluculuk/ adresi üzerinden 27 Temmuz – 21 Ağustos 2015 tarihleri arasında alınacaktır. 27 Temmuz 2015 Pazartesi günü sınav başvuruları başlayacak, 21 Ağustos 2015 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuruyu yapan adayların aşağıda F bendinde belirtilen evrakı 27 Temmuz – 21 Ağustos 2015 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığına veya bulundukları yer Ağır Ceza Merkezlerindeki Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etmeleri gerekmektedir.

C-Yazılı Sınav, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 13 Eylül 2015 Pazar günü Sakarya, Kocaeli, Ankara, İzmir, Kayseri, İstanbul, Adana, Erzurum illerinde yapılacaktır. Sınav saat 14.00’da başlayacak ve 2 saat sürecektir.

D-Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav test usulü ile yapılacak olup, cevap kağıtları Atatürk Üniversitesinde optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Yapılan yazılı sınavda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

Sonuç bilgisi olarak; 75 ve üzerinde puan alan adaylar için “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı internet sayfasında takip ediniz.” ibaresi, 75 puanın altında puan alan adaylar için “Kazanamadınız” ibaresi yer alacaktır.

E-Arabuluculuk yazılı sınavına başvuracakların;

1)Türk vatandaşı olmak,

2)Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

3)Kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamak,

4)Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,

5)Arabuluculuk eğitimini tamamlamak, şartlarına haiz olmaları gerekmektedir.

F-Sınava başvurular :

Sınava başvuracaklar 27 Temmuz – 21 Ağustos 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda http://mobis.atauni.edu.tr/arabuluculuk/ arabuluculuk adresinde yer alan aday başvuru formunu doldurmuş ve onaylamış olarak Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığına veya bulundukları yer Ağır Ceza merkezlerindeki Cumhuriyet Başsavcılığına şahsen başvuracaklardır. Adaylar başvuru tarihleri arasında sınav ücreti olan 125 TL’yi Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü adına TR090001500158007301294928 hesabına T.Vakıflar Bankasının tüm şubeleri, ATM leri veya internet bankacılığı aracılığıyla yatırmış olmaları gerekmektedir.

Sınav ücretini yatıran adaylar:

1-http://mobis.atauni.edu.tr/arabuluculuk/ adresinden temin edecekleri Aday Başvuru Formu, (bu form eksiksiz bir şekilde elektronik ortamda doldurulacak, başvuru tamamla butonuna basıldıktan sonra çıktısı alınarak imzalanacaktır.)

2- Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

3-T.C. kimlik numarasını içerir kimlik fotokopisi,

4-Adli sicil beyanı,

5-Arabuluculuk eğitimini tamamladığını gösterir belge,

6-Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu gösteren diplomasının veya bitirme belgesi onaylı suretini, öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde yapmış olanların ise onaylı diploma sureti ile birlikte Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek onaylı belge,

7-Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olduğunu gösterir her türlü belgenin aslı veya onaylı sureti,

8-Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport belgelerinden biri ile bizzat başvuracaklardır.

9-Önceki sınava başvuru yapmış adayların http://mobis.atauni.edu.tr/arabuluculuk/ adresinden temin edecekleri usulünce doldurulmuş Aday Başvuru Formu ve sınav ücretine ilişkin banka dekontunu göndermeleri yeterli olacaktır.

Aday tarafından, (F) bendinde belirtilen belgeler başvuru tarihleri arasında Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığına bizzat teslim edilecek ya da ilgilinin bulunduğu yer Ağır Ceza Merkezlerindeki Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla (masrafı ilgilisi tarafından verilmek suretiyle) APS yoluyla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı sorumlu tutulamaz.

Eksik evrakı olan veya başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine gönderilecek başvuru listesine dahil edilmeyeceklerdir. Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve benzeri durumdaki adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

Adayların, Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

Adayların belgelerinin kontrolü Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından yapılacak, başvurusu kabul edilen adayların T.C. Kimlik numaralarını içeren liste en geç 2 Eylül 2015 tarihinde Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine bildirilecektir.

G-Başvuru formu ve ekleri şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenecek, şartları taşıyanların adı ve soyadı yazılı liste Arabuluculuk Daire Başkanlığımızın www.adb.adalet.gov.tr adresinde 4 Eylül 2015 tarihinde ilan edilecektir. Başvuru formundaki soruların bir veya bir kaçını cevapsız bırakanlar ile sınava girebilme hakkını taşımadıkları tespit edilenlerin başvuruları reddedilip, bu durum kendilerine bildirilecektir.

H-Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesince T.C. Kimlik Numaraları bildirilen adaylara Sınav Giriş Belgesi düzenlenecektir. Sınav Giriş Belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ve kimlik bilgileri bulunacaktır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınav Giriş Belgesi’ni 7 Eylül 2015 tarihinden itibaren http://www.mobis.atauni.edu.tr/arabuluculuk/ adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecektir.

I- Adaylar sınava, http://mobis.atauni.edu.tr/arabuluculuk/ adresinden edinecekleri Sınav Giriş Belgesi, Türkiye Barolar Birliği Avukat Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanında, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde, güncel bir fotoğraf veya T.C Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı halde Sınav Merkezi Yöneticilerinin, Atatürk Üniversitesi Temsilcilerinin bina veya salon görevlilerinin kararı ile herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı Atatürk Üniversitesi tarafından geçersiz sayılacaktır. ( Sadece zorunlu askerlik görevini ifa eden er ve erbaşlar ve askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi, nüfus cüzdanı/pasaport yerine kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları (Türkiye Barolar Birliği Avukat Kimlik Belgesi hariç) v.b diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır.)

Sınav için gerekli olan kurşun kalem, silgi, kalemtıraş adaylar tarafından temin edilecektir. Sınav giriş belgesini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır. Tüm adaylar sınav süresince Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesince hazırlanacak ” Sınav Yönergesine” uymak zorundadırlar.

J-Adaylar yazılı sınav sonuçlarını http://www.adb.adalet.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebileceklerdir. Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Mülakat tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 7 gün içinde, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, Atatürk Üniversitesinin Vakıflar Bankası’na açılacak TR090001500158007301294928 numaralı hesabına 25,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe Arabuluculuk Daire Başkanlığının Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ANKARA adresine ulaştırılmalıdır.

Süre hesabında Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi ve benzeri bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır. Atatürk Üniversitesi, itiraz süresinin bitiminden itibaren 7 gün içinde yapılan itirazları sonuçlandırarak, Arabuluculuk Daire Başkanlığımıza bildirecek, bu sonuçlar Başkanlığımızca itiraz eden adaylara iletilecektir. İtirazı kabul edilenlerin listesi ve mülakat tarihleri ayrıca Arabuluculuk Daire Başkanlığımızın http://www.adb.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

DUYURULUR.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Hamdi Yalçın diyor ki:

  BİR UZLAŞTIRMACI’NIN DİLEKLERİ!
  Hamdi YALÇIN(hamdiyalcin1@hotmail.com)

  2015 yılı Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaştırmacı listesinde kayıt olmayı hak etmiştim. Yaklaşık 650 kişi görev yapmak üzere uzlaştırmacı listesine kaydedilmişti.Uzlaştırmacı olarak görev yapacaklar Adliye Konferans salonunda düzenlenen eğitime katıldılar. Eğitimi veren savcımız uzlaştırmacı olarak görev yapacak herkese bir’er dosya verileceğini, birinci turdan sonra uzlaştırma sağlayanlara görev ve dosya verilmeye devam edileceğini söylemişti. Birkaç ay sonra telefonuma gönderilen bir mesajla uzlaştırmacı olarak görevlendirildiğim bildirilerek belirtilen gün ve saatte dosyayı almam isteniyordu. Uzlaştırma bürosuna müracaat ettiğimde uzlaşma-soruşturma dosyası tarafıma verildi. Çok çetin bir müzakereden sonra taraflar arasında uzlaştırmayı başardım ve uzlaştırma raporumu arz ettim. Aradan yaklaşık altı ay geçti. Ve bu arada bir kalp rahatsızlığı geçirmem nedeniyle anjiyo oldum ve üç gün hastahanede yatmak zorunda kaldım.Bu dönemde acaba uzlaştırma bürosundaki görevli katip tarafından önceki gibi cep telefonuma ikinci defa görev vermek için mesaj gönderildi de benim mi haberim olmadı? diye kendi kendime sorduktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaştırma bürosunu 12.08.2015 çarşamba günü ziyaret etmiştim.

  Uzlaştırma bürosunda görevli katip hanıma “memure hanım yaklaşık 6 ay geçti yeni bir görev için dosya verilmedi, yoksa mesajınız bana mı ulaşmadı?”dedim. Görevli Katip “beyefendi siz Adliyede mi çalışıyorsunuz? ” dedi. Ben de “Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde 30 yıl katip ve yazı işleri müdürü olarak görev yaptıktan sonra emekli oldum” dedim. Katibe hanım “artık sizlere dosya vermeyeceğiz, adliyede çalışanlara veriyoruz” dedi. O sırada uzlaştırma bürosunun yazı işleri Müdiresi “beyefendiyi ben tanıyorum, bizim teşkilatta savcılık yazı işleri müdürü olarak çalıştı” dedi.Yıllar öncesinde çalıştığımı Müdüre hanım hatırlamıştı. “Bu durumu Savcı bey’le bir görüşeyim” dedim. Savcı bey odasında çalışıyor; katibe hanımın verdiği dosyaları inceliyor ve imzalıyordu. Böyle bir durumda rahatsız etmeyi düşünmemiştim. Fakat, yaklaşık bir saat bekledikten sonra; saat 17.00’ye yaklaşırken ve mesai bitmek üzereyken kapıyı çalıp, içeri girmek zorunda kaldım. Kendimi tanıttım. Katiplere söylediğimi Savcı beye de anlattım. “Biz herkese sırayla dosya veriyoruz” dedi. ” Efendim, katibe hanım sadece adliyede görev yapanlara uzlaştırmacı olarak görev verildiğini söylüyor” dedim. Odasında bulunan katibe hanımdan müdürü çağırmasını söyledi. Müdüre hanım odaya geldiğinde, Uzlaştırma bürosundan sorumlu Başsavcı vekilinin talimatıyla böyle bir uygulamaya geçildiğini, halen adliyede çalışan uzlaştırmacılara görev verildiğini, listede yer alan diğer uzlaştırmacılara ise görev verilmediğini söyledi. Uzlaştırma büro savcısı belli etmedi ama, bu duruma biraz şaşırmıştı. Oysaki biraz önce tüm uzlaştırmacılara dosya vermeye devam ettiklerini söylemişti. Fakat, Başsavcı vekilinin uzlaşma büro kalemine verdiği böyle bir talimattan haberdar edilmemiş ki, uzlaştırma görev ve dosyanın kimlere verildiği yönünde bilgisinin olmadığına dair ben de bir kanı oluşmuştu. İlgili savcı herhalde emekli olan yazı işleri müdürü birini teşkilat mensubu olarak düşünmemiş olacak ki, şahsıma hiçbir şey diyemedi ve ben, savcı beyin odasından dışarı çıkarken Müdüre hanıma dönerek “öyleyle bu talimatı veren ve bu uygulamayı başlatan Başsavcı vekiliyle görüşeyim” dedim. Adli tatil nedeniyle izinli olduğu ifade edildi ve bu nedenle Başsavcı vekiliyle görüşmem mümkün olamadı.

  Uzlaştırma görevinin sadece Adliye’de çalışanlar ile Avukatlara verilmeye devam edileceğini duymam nedeniyle biraz burukluk hissetmedim desem yalan söylemiş olurum. Ancak böyle bir talimat veya tamim’in Adalet Bakanlığından, Başsavcılıklara gönderileceğine hiç ihtimal vermedim.

  Uzlaştırmacı: Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından görevlendirilen hukuk öğrenimi görmüş kişiyi veya Cumhuriyet savcısı ya da mahkemenin isteği üzerine baro tarafından görevlendirilen avukat olarak tanımlanmıştır.

  Herhangi bir konuda zarara veya haksızlığa uğramış, belirli kazanımlardan mahrum kalmış, hakkı ihlal edilen Mağdur ile şüpheli veya sanığın günümüzde avukatlığını yapan birinin uzlaştırmacı olarak görev alması halinde; tam tarafsız ve bağımsız olduğu konusunda ister istemez uzlaşma isteminde bulunanlar tarafından şüphe ile yaklaşılacağını düşünüyorum.

  Öte taraftan Adli yargıda görev yapan katip veya yazı işleri Müdürü’ne de uzlaştırmacı olarak görev tevdii edilmesi halinde bunun da birtakım sıkıntıları beraberinde getireceğine inanıyor ve bu sorunları ben şu anda uzun uzun yazmayı doğru bulmuyorum. Zira Mahkemeleri teftiş eden Başmüfettişler çalışanların bilirkişilik yapmaması hususunda çok defa görüş ve tavsiyelerde bulunmuşlardır. Aynen bunun gibi halen görevde bulunanların uzlaştırmacı olarak görevlendirilmesi doğru olmasa gerek.

  Adalet Bakanlığımız tarafından bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla kanun tasarısı taslağı hazırlandığını ve Bilirkişilik üst kurulunun oluşumu ile Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve Bilirkişilik Bölge Kurulları kurulmasının öngörüldüğünü memnuniyetle karşılıyorum, çok faydalı olacağına inanıyor ve destekliyorum. Bundan böyle önüne gelen, çantasını eline alan ben bilirkişiyim diye, Adliye koridorlarında Mahkeme mahkeme dolaşamayacak.

  Uzlaştırma hizmetlerinin de düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak için Arabuluculuk Daire Başkanlığı ğibi Adalet Bakanlığımızda müstakil bir Daireye kavuşması dileğimdir. Zira Uzlaştırma ve Arabuluculuk Daire Başkanlığı ismiyle kurulacak dairenin faaliyetini sürdürmesi halinde bu kurum çok daha verimli ve önemli bir konuma yükseltilmiş olacaktır.

  Diğer bir dileğim ise; Arabuluculuk gibi uzlaştırma kurumunda da kurs ve sınav sistemine geçilmesidir. Uzlaştırmacı şartları belirlenirken Adli yargıdan emekliliğe ayrılan, üniversite mezunu ve en az 5 yıl yazı işleri müdürü olarak görev yapan veya en az 25 yıl bilfiil çalışan ve emekliye ayrılan zabıt katiplerinin unutulmaması dileğimdir.

  Bir diğer dileğim;
  CMK’da Uzlaşmaya Tabi (Liste )Suçlar’ın kapsamı genişletilebilir ve Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Ceza Mahkemelerindeki iş yükü, yapılacak uzlaşma ile önceden azaltılmış olacaktır. Tabii ki bu iş yükünün azaltılmasında bir nevi uzman ve profesyonel uzlaştırmacıların görevlendirilmeleri ve performansları önemli bir rol oynayacaktır.

  Son bir dileğimle birlikte, Adalet Bakanlığının ilgili ve yetkililerine soruyorum:
  2015 yılı Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaştırmacı listesinde kaydım bulunmasına rağmen uzlaştırmacı olarak görev verilmeyecek olması nedeniyle; bundan böyle uzlaştırmacının sadece çalışan adliye personeli ve avukatlar arasından seçilerek görevlendirilmesi istikametinde Başsavcılıklara bir talimat verilip verilmediği veya tamim gönderilip gönderilmediğinin açıklığa kavuşturulmasını diliyor ve Yüksek Bakanlığın bilgisi haricinde sorumlu Başsavcı vekilinin uzlaştırma bürosunda/kalemde görevli personele böyle bir talimat vermiş olması halinde; bu uygulamaya tezelden son verilmesini ve 2015 yılında seçilen tüm uzlaştırmacıya görev verilmeye devam edilmesini diliyorum.

BİR YORUM YAZ