Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

2016 Adalet Bakanlığı, cezaevi personeli için nakil ilanını yayımladı.

0 62
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 61447256-903.02-E.2118/38587 25.03.2016
Konu : Komisyon Atamalı Personelin Atama Plânlaması
……………………………CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
Açıktan atamaları plânlamak, talepler arasında koordinasyonu sağlamak, personelin kurumlara dengeli dağılımını temin etmek ve atanma taleplerinin değerlendirebilmesini gerçekleştirmek amacıyla Genel Müdürlüğümüzce komisyon atamalı personelin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 22’nci maddesi kapsamında yer değişikliği taleplerinin, personelin görev yaptığı kurum ile atanmak istediği kurumunun personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak değerlendirilmesi amacıyla 2016 yılı yaz kararnamesi çalışması yapılacaktır.

Ayrıca, 02.04.2013 tarihli ve 28606 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10’uncu maddesi ile değiştirilen Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 33’üncü maddesi gereğince infaz ve koruma başmemurları bölge esasına göre çalışmaktadırlar. Anılan Yönetmelik değişikliğinin geçici 2’nci maddesine göre 33’üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen bölge esası, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan infaz ve koruma başmemurları yönünden01.04.2016 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 33 ve 34’üncü maddeleri kapsamında infaz ve koruma başmemurlarının bölge esasına göre yer değişikliklerinin yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda 15 yıl üzerinde aynı komisyonda görev yapan infaz ve koruma başmemurlarının atamaları değerlendirilmeye alınacaktır.

Bu amaçla;
Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 22 ve müteakip maddelerine göre isteğe bağlı atanma şartını taşıyan ve yer değişikliği talep eden taşra atamalı personele ilişkin bilgilerin girilmesi (En fazla 3 (üç) tercih yapılabilecektir. Tercihlerde 3 (üç) yer belirtilmesi mecburi olmayıp, dileyen tek tercih de yapabilir)
(Bölge esasına göre çalışan ve 15 yıllık görev süresini tamamlamaları nedeniyle talepte bulunan infaz ve koruma başmemurları 5 (beş) tercih yapabilecektir),

EK-1 komisyon atamalı personel naklen atama talep formu ile EK-2 infaz ve koruma başmemurları (bölge esasına göre 15 yıllık görev süresini tamamlayanlar) için naklen atama talep formunun personel tarafından eksiksiz şekilde doldurularak imzalanması, varsa mazerete ilişkin belgelerin ve ilgililerin sicil özeti belgelerinin eklenmesi,
– Yazımız ekinde gönderilen EK-3 naklen atanmak isteyen personel listesi ile EK-4 infaz ve koruma başmemurları(bölge esasına göre 15 yıllık görev süresini tamamlayanlar) için atanmak isteyen personel listesinin excel formatında büyük harflerle kaydedilmesi,
– Bölge esasına göre 15 yıllık görev süresini tamamlamayıp naklen atanma talebinde bulunan infaz ve koruma başmemurlarının taleplerinin EK-3 listesine eklenmesi,
– Taleplerin ve eklerin en geç 11 Nisan 2015 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde UYAP üzerinden gönderilmesi, atama evrakının fiziki gönderilmemesi, her personelin evrakının ayrı ayrı sisteme taranması, ayrıca herhangi bir başvuru olmaması halinde talep bulunmadığına dair yazının UYAP üzerinden gönderilmesi,
gerekmektedir.

1-İsteğe bağlı atanmak için başvuru şartları;
a- 01 Temmuz 2016 tarihi itibariyle görev yapılan adalet komisyonu yetki alanı içerisinde 2 yıllık hizmet süresini doldurmuş olmak, (sözleşmeli pozisyonda geçen süreler hesaba katılacak, askerlik, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının 3 aydan fazlası hesaba katılmayacaktır.)
b- Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

Şartlarını birlikte taşıyanlar atanma talebinde bulunabileceklerdir.
2-Hizmet gereği atananlardan isteğe bağlı olarak atanma talebinde bulunacaklar için başvuru şartları;
a- 01 Temmuz 2016 tarihi itibariyle atandığı yerde göreve başladığı tarihten itibaren en az üç yıl görev yapmış olmak, (önceki görev yerinin bağlı olduğu merkez ve mülhakatına atanmak isteyenlerde sekiz yıllık çalışma süresinin tamamlanması gerekmektedir.)
b- Atandığı yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son üç yıl içerisinde taksirli suçlar dışında paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş olsa bile hükümlülüğü ile adli ve idari soruşturması veya ceza davası bulunmamak,
c- Son üç yıl içerisinde uyarma dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
Şartlarını birlikte taşıyanlar atanma talebinde bulunabileceklerdir.

3- Diğer hususlar;
a- Eşi ile aynı kurumda görev yapmasına rağmen tek başına talepte bulunanların talepleri dikkate alınmayacaktır.
b- Atamalar, atanmak istenilen kurum ile halen görev yapılan kurumun ihtiyacı göz önüne alınarak gerçekleştirildiğinden, atama onay tarihinden sonra yapılacak feragat talepleri kabul edilmeyecektir.
c- Hizmete yeni açılan Ağrı, Gaziantep, Ereğli (Konya), Şanlıurfa, Kars, Durağan (Boyabat) ceza infaz kurumları ile 2016 yılı içerisinde hizmete açılması planlanan Rize, Van, Samsun, Hatay, Keskin (Kırıkkale), Kilis, Edirne, Patnos (Ağrı), Denizli, Elazığ ve Tarsus ceza infaz kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 10.03.2016 tarihli Bakanlık Oluruyla atamaları yapılan personel bu kapsamda tercih yapamayacaktır.
ç- Bölge esasına göre çalışan infaz ve koruma başmemurlarından 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle bulunduğu komisyonda 15 yıllık görev süresini tamamlayacak olanlar kararname kapsamında olduğundan, bu durumda olanlar naklen atanma talebinde bulunabilecekleri gibi, talepte bulunmayanların da atamaları re’sen yapılabilecektir.
d- Adalet Bakanlığı Memur, Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 33’üncü maddesi gereğince, bölge esasına göre zorunlu atamaya tabi olan infaz ve koruma başmemurlarının, “Kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere, nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az onbeş yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçenin bağlı olduğu il veya ilçelerine atanamazlar. Ancak nüfusa kayıtlı olduğu ilçe hariç olmak üzere toplam nüfusu bir milyonu aşan yerler bu hükmün dışındadır.” hükmü gereğince tercihlerini bu yerlerin dışında yapmaları gerekmektedir.
e- Fiziki olarak veya komisyon aracı kılınmaksızın gönderilen evrak ile 28 Mart – 01 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
4-Başvuru ve değerlendirme takvimi:
a) 28 Mart – 01 Nisan 2016; başvuruların alınması,
b) 04 – 08 Nisan 2016; komisyonların başvuruları değerlendirmesi,
c) 11 Nisan 2016 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmesi,
Bilgi edinilmesini, yazımızın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına iletilmesini ve keyfiyetin yargı çevrenizde bulunan ceza infaz kurumu müdürlükleri ile denetimli serbestlik müdürlükleri personeline tebliğini rica ederim.

 

Enis Yavuz YILDIRIM
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür
 

EKLER:

1) EK-1 (Komisyon Atamalı Personel Naklen Atama Talep Formu),
2) EK-2 (Bölge Esasına Göre 15 Yılını Dolduran İKBM İçin Naklen Atama Talep Formu),
3) EK-3 (Naklen Atanmak İsteyen Personel Listesi),
4) EK-4 (Bölge Esasına Göre 15 Yılını Doldurup Naklen Atanmak İsteyen İKBM Listesi).
Content Protection by DMCA.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et Daha fazla oku

Content Protection by DMCA.com