Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim

Katiplik Sınavı Mülakat Soruları

Katiplik Mülakat Soruları

2012 Yılı Bakanlar Listesi :
Adalet Bakanı: Sadullah Ergin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Şahin
AB Bakanı: Egemen Bağış
Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı: Nihat Ergün
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Faruk Çelik
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Erdoğan Bayraktar
Dışişleri Bakanı: Ahmet Davutoğlu
Ekonomi Bakanı: Zafer Çağlayan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Taner Yıldız
Gençlik ve Spor Bakanı: Suat Kılıç
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Mehmet Mehdi Eker
Gümrük ve Ticaret Bakanı: Hayati Yazıcı
İçişleri Bakanı: İdris Naim Şahin
Kalkınma Bakanı: Cevdet Yılmaz
Kültür Bakanı: Ertuğrul Günay
Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
Milli Eğitim Bakanı: Ömer Dinçer
Milli Savunma Bakanı: İsmet Yılmaz
Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı: Recep Akdağ
Ulaştırma Bakanı: Binali Yıldırım
GÜNCEL >>
2011 Avrupa Kültür Başkentleri Turku (Finlandiya) ve Tallinn (Estonya)
•2011 Spor Başkenti İstanbul’dur
• 2013 Dünya Akdeniz Oyunları Mersin’de yapılacak.
•2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları Trabzon’da yapılacaktır.
•2011 Doğa Sporları Antalya Kemer’de düzenlenecektir.
•2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Litvanya’da düzenlenecektir.
•G-20 Zirvesi 18 şubat 2011 de Fransa’nın başkenti Pariste gerçekleştirildi.
•Avrupa Birliği ile müzakere edilecek konular arasında konu başlığı en çok olan alan TARIM KIRSAL GELİŞMEDİR.
•2014 Dünya Futbol Şampiyonası Brezilya’da düzenlenecek.2010 Dünya Futbol Şampiyonası Güney Afrika’da düzenlenmişti.
•UEFA Kongresi 2012 yılında İstanbul’da yapılacak.
•Avrupa Konseyi Parlementer Meclisi (AKPM) TBMM’yi temsil etme yetkisi’ni Deniz Baykal’a verdi.
•Libya KKTC’yi Fiilen tanıdı.
• 2012 Yaz Olimpiyatları İngiltere’nin Londra kentinde yapılacaktır
•Norveç’te Irkçı saldırı sonrası 94 kişi yaşamını yitirdi.
•IMF’nin yeni başkanı Fransa Maliye Bakanı Lagarde oldu
ANAYASA
Genel EsaslarI. Devletin şekli:Madde 1- Türkiye devleti bir Cumhuriyettir.
II. Cumhuriyetin nitelikleri:
Madde 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
III. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti
Madde 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz al yıldızlı al bayraktır.
Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.
Başkenti Ankara’dır.
IV. Değiştirilemeyen hükümler:
Madde 4- Anayasanın 1’nci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’ncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
V. Devletin temel amaç ve görevleri:
Madde 5- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmıştır.
VI. Egemenlik:
Madde 6- Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır.
Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.
VII. Yasama yetkisi:
Madde 7- Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.
VIII. Yürütme yetkisi ve görevi:
Madde 8- Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.
IX. Yargı yetkisi:
Madde 9- Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.
Zabıt Katibinin görevleri;
-Dosya ve kayıtları muntazam ve silintisiz tutmak
-Karar ve tutanakları dikkat ve itina ile yazarak imzasız bırakmamak
-Davalara uygun müzekkerelerin tekidini yapmak
-Gelen cevaplarda istenilen bilginin verilmediği görülürse ilgili makama haber vererek mahkeme gününden önce icap eden yazılar yazmak
-Dava dosyalarını oluşturan bütün kağıtlar için dizi pusulası düzenlemek
-Duruşma sırasında işlem için verilen paraları vezne veya yazı işleri müdürüne vermek
-Tahliye ve tevkif müzekkereleri ile hüküm hülasını zamanında yazmak
-Ferdi fişleri zamanında doldurmak
-İkametgah adreslerini ve değiştikçe yenisini yazı işleri müdürüne bildirmek ile yükümlüdürler.
-Harçlar Kanununa bağlı tarife ile ilgili işlemleri yargılama usulüne ait kararlar ile icra ve iflas Kanunnu’nun ana hatlarını bilmeleri, noterlik işlerinde de genel bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.
Hukuk Nedir: Toplum yaşamını düzenlemek için, uygulanması devlet tarafından yaptırıma bağlanmış kurallar bicimidir Veya Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen YASALARIN bütünü
CUMHURİYET SAVCISININ GÖREVLERİ1- Adli göreve ilişkin işlem yapmak, duruşmalara katılmak ve kanun yollarına başvurmak2-Cumhuriyet Başsavcısının verdiği idari ve adli görevleri yerine getirmek3-Gerektiğinde Cumhuriyet Bassavcısına vekalet etmek4-Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek

CUMHURİYET BAŞSAVCISININ GÖREVLERİ1-Cumhuriyet Başsavcılığını temsil etmek2-Başsavcılığın verimli,uyumlu ve düzenli çalışmasını sağlamak, işbölümü yapmak3-Gerektiğinde adli göreve ilişkin işlem yapmak , duruşmalara katılmak ve kanun yollarına başvurmak4-Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek

BAŞSAVCILIĞIN GÖREVLERİ1-Kamu davası açılmasına yer olup olmadığına dair soruşturma yapmak veya yaptırmak2-Kanun hükümlerince yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek,bunlara katılmak gerektiğinde kanun yollarına başvurmak3-Mahkemelerce kesinleşen hükümlerin gerçekleşmesi için işlem yapmak ve izlemek4-Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU*Adli ve idari hakim ve savcıları göreve kabul etme,nakletme,atama,disiplin ve terfi işlemlerini yapar*Kurumun başkanı Adalet Bakanıdır.Adalet Bakanı Müsteşarı kurumun tabii üyesidir.*HSYK ayrı bir tüzel kişiliğe sahip değildir.*Cumhur Başkanı,3 asil 3 yedek Yargıtaydan,2 asil 2 yedek Danıştaydan seçer.*Üyeleri dört yıl için seçilir*HSYK, Danıştay üyelerinin dörtte üçünü, Yargıtay üyelerinin tamamını seçer.*HSYK’nın kararları yargı denetiminin dışındadır.Yazı işleri ilgisine göre Cumhuriyet Başsavcısı , mahkeme başkanı ve hakimlerin denetiminde, yazı işleri müdürünün yönetiminde zabıt katibi, memur ve mübaşirler tarafından yürütülür. İlgisine göre Cumhuriyet Başsavcısı Cumhuriyet Savcısına , Mahkeme başkanı da üyelere yazı işlerinin yürütülmesinin denetlenmesinde görev verebilir. Yazı işleri müdürü ilgisine göre C. Başsavcısı, Mahkeme Başkanı ve hakimlerin onayını alrak yönetimindeki zabıt katipleri arasında işbölümü yapabilir. yazı işlerinin gecikmesinde kalemden sorumlu zabıt katibi ve yazı işleri müdür sorumludur.

YÜKSEK MAHKEMELER1-ANAYASA MAHKEMESİ:*11 asil dört yedek üyeden oluşur.* üyelerini Cumhurbaşkanı seçer.*Başkanını kendi üyeleri arasından salt çoğunlukla seçer*Başkan ve vekili dört yıl için seçilir.GÖREVLERİ-Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili itirazlara bakar.-Kanunların,KHK (kanun hükmündeki kararnamelerin), ve Anayasa değişikliklerinin uygunluk denetimini yapar.-Anayasa değişikliklerini sadece şekil yönünden denetler.-Meclis iç tüzüğünü ile ilgili itirazlara bakar.-Siyasi partilerin mali denetimini yapar.-Siyasi partilerin kapatılma davasına bakar.-Uyuşmazlık Mhakemesinin başkanını seçer-Cumhurbaşkanı,Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini, Hakimler ve Savcılar yüksek kurulu başkan ve üyelerini,Sayıştay başkan ve üyelerini görevleri ile ilgili suçlardan dolayı YÜCE DİVAN sıfatıyla yargılar!!!!!Meclis başkanı ve millet vekilleri yüce divanda yargılanamaz.

2-YARGITAY:Adliye Mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup ayrıca belli davalara da ilk ve son derece mahkemsi olark bakar, Yargıtay üyeleri, hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerince seçilir.

3-DANIŞTAY:İdare ve Vergi mahkemelerince verlien karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup ayrıca belli davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Üyelerinin dörtte üçü HSYK , dörtte biri Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

4-ASKERİ YARGITAY:Askeri mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

5-ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ: Asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapar.

6-UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ: Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir. Bu mahkemenin başkanlığını Anayasa Mahkemesinin kendi üyeleri içinden görevlendirdiği üye yapar.

NOT: SAYIŞTAY VE HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 1982 ANAYASASINDA BELİRTİLEN YÜKSEK MAHKEMELERDEN DEĞİLLERDİR . YÜKSEK SEÇİM KURULU’DA YÜKSEK MAHKEMELERDEN SAYILMAMIŞTIR.SAYIŞTAY: TBMM adına kamu kurum ve kuruluşlarının bütün gelir ve giderlerini inceler ve denetler. SayıştayEın keisn hükümleri ahkkına ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. SayıştayEın kararlarına karşı idari yargı yoluna bşvurulmaz.-*Danıştay kararlarıyla Sayıştay kararları çatışınsa Danıştay’ın kararları esas alınır.-*2005 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri ise Sayıştay merkezi yöentim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetler.-*2005 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri ile Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır-*2004 yılında yapılan değişiklikler ile Sayıştay silahlı kuvvetlerin elinde bulunan devlet mallarının denetlemesinin yolu açılmıştır.YÜKSEK SEÇİM KURULUAnayasaya göre seçimler yargı organlarının genel yönetimi ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak, seçim süresince de seçimden sonra seçimle ilgili bütün yolsuzlukları şikayet etme görevi Yüksek Seçim Kurulu’nundur. Yüksek Seçim Kurulu’nun kararları aleyhine başka bir makama başvurulamaz. Yüksek Seçim Kurulu yedi asil ve dört yedek üyeden oluşru. üyelerin 6 sı yargıtay, 5 i Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasında üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyuyla seçilir. Yüksek Seçim Kurulu ğyelerinin görev süresi 6 yıldır. süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Yüksek Seçim Kurulu anayasada yasama bölümünd edüzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesi , tıpkı sayıştay gibi Yüksek Seçim Kurulu’nu da yüksek mahkeme olarak kabul etmemiştir.GÖREVLERİ*İl ve ilçe seçim kurullarının oluşmasını sağlamak* il seçim kurullarını oluşumuna, işlemlerine ve kaarlarına karşı yapılacak itirazları, oy verme gününden önce ve itiraz konusunun gerektirdiği süratle kesin karara bağlamak*Adaylığa ait itirazlar hakkında kesin karar vermek.*İl seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklara karşı yapılan itirazları inceleyip kesin kara bağlamak.*Türkiye’nin gerçeklerinden doğmuş bir düşünce sistemidir. Türk milletinin iradesiyle oluşmuş, tarihi bir gelişmenin ürünüdür. Atatürkçülük, her şeyden önce millete haklarını tanıma ve tanıtmadır; millet egemenliğinin ifadesidir. Atatürkçülük bir kurtuluştur, milletçe bağımsızlığa kavuşmadır.*Atatürkçülük, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmadır, batılılaşmadır;bir diğer anlamda da modernleşmedir; hür düşünceyi temsil eder, hürriyet ve demokrasi anlayışıdır.*Atatürkçülük, modern bir toplum hayatı yaşama demektir; laik bir düzen kurma, müspet bilim zihniyetiyle devleti yönetmedir. Bu iki anlamıyla Atatürkçülük, Türk toplumuna uygun sosyal ve siyasal kurumları kurma ve modern toplum olma demektir.* Atatürkçülük ilkelerini “Temel İlkeler” ve “Bütünleyici İlkeler” olmak üzere iki grupta değerlendirmekteyiz. “Temel İlkeler”: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılâpçılıktır. “Bütünleyici İlkeler” ise: Milli Egemenlik, Milli Bağımsızlık, Milli Birlik ve Beraberlik, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”, Çağdaşlaşma, Bilimsellik ve Akılcılık, insan ve insanlık sevgisidir.

CUMHURBAŞKANI:
Cumhurbaşkanı olabilmenin şartları nelerdir? Milletvekili olma zorunluluğu var mıdır?

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kırk yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından yedi yıllık bir süre için seçilir. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından aday gösterilebilmesi, Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle mümkündür. Bir kimse, iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez. Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği sona erer. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağrılır. Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından otuz gün önce veya Cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasından on gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır ve seçime başlama tarihinden itibaren otuz gün içinde sonuçlandırılır. Bu sürenin ilk on günü içinde adayların Meclis Başkanlık Divanına bildirilmesi ve kalan yirmi gün içinde de seçimin tamamlanması gerekir. En az üçer gün ara ile yapılacak oylamaların ilk ikisinde üye tamsayısının üçte iki çoğunluk oyu sağlanamazsa üçüncü oylamaya geçilir, üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Bu oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamada en çok oy almış bulunan iki aday arasında dördüncü oylama yapılır, bu oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu ile Cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenir. Seçilen yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.
Bu amaçlarla Anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen şartlara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır:
a) Yasama ile ilgili olanlar:
Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak,
Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak,
Kanunları yayımlamak,
Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek,
Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,
Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,
b) Yürütme alanına ilişkin olanlar:
Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,
Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek,
Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak,
Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,
Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek,
Genelkurmay Başkanını atamak,
Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak,
Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek,
Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilân etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,
Kararnameleri imzalamak,
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak,
Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak,
Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak,
Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,
Üniversite rektörlerini seçmek,
c) Yargı ile ilgili olanlar:
Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilini, Askerî Yargıtay üyelerini, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.
Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.
Sayıştay: Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idarî yargı yoluna başvurulamaz. Vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır. Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır. Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir.
Yargıtay: Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçilirler; süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı vekili, Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından gizli oyla belirleyeceği beşer aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, Başkan, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı vekilinin nitelikleri ve seçim usulleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.
Danıştay: Danıştay, idarî mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Danıştay, davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek, idarî uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir. Danıştay üyelerinin dörtte üçü, birinci sınıf idarî yargı hâkim ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; dörtte biri, nitelikleri kanunda belirtilen görevliler arasından Cumhurbaşkanı; tarafından seçilir. Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanları, kendi üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Danıştayın, kuruluşu, işleyişi, Başkan, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ile üyelerinin nitelikleri ve seçim usulleri, idarî yargının özelliği, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.
Yasama yetkisi: Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.
Yürütme yetkisi ve görevi: Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.
Yargı yetkisi: Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.
MEŞRUTİYETİN İLANI ?
Abdülhamit tahta çıktığında Balkanlar’da ayaklanmalar başlamış, Çarlık Rusya’sı Osmanlılara bir kesin uyarı vermişti. Büyük Avrupa devletlerinin İstanbul’da toplanan bir konferansta Balkan sorununu tartıştıkları ve Osmanlı Devletinden reformlar yapmasını istedikleri sırada, II. Abdülhamit siyasal bir manevrayla 23 Aralık 1876′da Kanun-i Esasi’yi (anayasa) ilan etti. Böylece meşruti yönetime geçilmiş oluyordu.
1876 Anayasası olarak da bilinen Kanun-i Esasi, aslında padişahın egemenlik haklarına bir kısıtlama getirmiyordu. Yürütme yetkisini tümüyle elinde tutan padişah, sadrazam ve vekilleri (bakanları) istediği gibi atayıp görevden alabiliyordu. Meclisin vekiller üzerinde denetim yetkisi yoktu. Padişah, istediğinde meclisi kapatma ve yeniden seçimlere götürme yetkisine de sahipti. Ayrıca padişah, “kamu yararı için” gerekli gördüğü kişileri sürgüne gönderebilirdi.
Kanun-i Esasi uyarınca iki kanatlı bir parlamento oluşturuldu. Üyeleri seçim yoluyla belirlenen meclise Meclis-i Mebusan, üyeleri atama yoluyla belirlenen meclise de Âyan Meclisi deniyordu. İki meclisin oluşturduğu parlamento Meclis-i Umumi (Genel Meclis) olarak adlandırılmıştı. Âyan Meclisi’nin başkan ve üyeleri doğrudan padişah tarafından atanıyordu. Anayasaya göre Genel Meclis padişahın buyruğuyla kasımda açılıyor, mart başında çalışmalarını tamamlıyordu
II. Abdülhamid’in baskıcı yönetimine karşı, meşrutiyet yönetiminin yeniden kurulmasını isteyen gizli muhalefet hareketi ortaya çıktı. Jön Türkler adı verilen aydınlar II. Abdülhamid’e karşı özellikle yurtdışında mücadeleye giriştiler. Jön Türk hareketi, özellikle Rumeli’deki askeri çevreleri de etkiledi. En güçlü Jön Türk hareketi olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti kuruldu. İttihat ve Terakki Cemiyeti Abdülhamid’e karşı Rumeli’de güçlü bir muhalefet başlattı. Yüzbaşı Resneli Niyazi Bey, II. Abdülhamid’in baskıcı yönetimine karşı baş kaldırarak taburuyla birlikte Manastır’da dağa çekildi. Onu Binbaşı Enver Bey (Enver Paşa) izledi. Ardından İttihatçılar 23 Temmuz 1908 sabahı Selanik hükümet konağını işgal ettiler. Ayaklanmanın tüm ülkeye yayılacağından çekinen II. Abdülhamid, aynı gün İkinci Meşrutiyet’i ilan etmek zorunda kaldı.
Tanzimat fermanı ne zaman hazırlandı kim tarafından?
Tanzimat Dönemi (1839 – 1876)
Tazminat Fermanı
Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinde;
•Osmanlı Devleti’nin varlığını kendi kuvvetiyle koruyamayacağını anlamasından sonra Avrupalı devletlerin desteğini sağlamak istemesi
•Rusya’nın Hıristiyan halka yeni haklar verilmesi için yaptığı baskıların önlenmek istenmesi
•Osmanlı Devleti’nin kanunlarda bazı düzenlemeler yapmak istemesi gibi nedenler etkili olmuştur.
1. Müslüman ve Hıristiyan bütün halkın ırz, namus, can ve mal güvenliği devletin güvencesi altında olacaktır.
Bu hükümle; din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin halka eşitlik ve devlet güvencesi verilmiştir.
2. Vergiler herkesin gelirine göre düzenli bir şekilde toplanacaktır.
Bu hükümle; vergilerin toplanmasındaki eşitsizlik ve haksızlıklar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.
3. Askerlik işleri düzene konulacak, askere alma ve terhis işleri sağlam esaslara bağlanacaktır.
Bu hükümle;
•Askerlikte ocak usulü ortadan kaldırılmış, askerlik vatan görevi haline getirilmiştir.
•Hıristiyanların askerlik yapması zorunlu hale getirilmiştir.
4. Mahkemeler açık olarak yapılacak ve hiç kimse haksız yere idam edilmeyecektir.
5. Herkes mal ve mülküne sahip olacak, miras bırakabilecek ve müsadere kaldırılacaktır.
Bu hükümle; şahısların mülkiyet hakkı devlet garantisi altına alınmıştır. Böylece sermaye birikimine ortam hazırlanmıştır.
6. Rüşvet ve iltimas kaldırılacaktır.
7. Herkes kanun önünde eşit olacaktır.
Bu hükümle; tüm Osmanlı vatandaşları arasında eşitliğin sağlanması istenmiş, bu durum Osmanlıcılık fikrine esas olmuştur.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ :
1-Osmanlı Devletinin yönetim biçimi 1876 anayasası öncesinde nasıldır? Mutlak monarşi
2-Türk Hukuk sisteminde ilk anayasal girişimin adı nedir?Senedd-i ittifak
3-Osmanlı Devletinin ilk anayasası hangisidir? 1876 Kanun-i Esasi
4-Egemenliğin millete ait olduğu,ilk kez hangi anayasa ile kabul edilmiştir?1921 Anayasası.
5-Laiklik ilkesi anayasamıza ilk kez ne zaman girmiştir? 1937(1924 anayasasında yapılan değişiklikle)
6-Devletin dini İslam’dır ibaresi ne zaman çıkartılmıştır?1928(1924 anayasasında yapılan değişiklikle)
7Çok partili siyasi hayat ilk kez hangi anayasa döneminde başlamıştı?1924
8-Hangi hallerde ve kim tarafından seçimlerin ertelenmesine karar verilebilir? Savaş hali/TBMM
9-TBMM ve yerel yönetimler seçimleri kaç yılda bir yapılır? 5
10-Süresi dolmadan meclis seçimlerine kim karar verir? TBMM
11-Meclis çalışmalarını hangi düzenlemeye bağlı olarak yürütür? Meclis iç tüzüğü
12-Yasama dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili nereye müracaat edebilir? Anayasa mahkemesi
13-Yasama sorumsuzluğunun kapsamı nelerden ibarettir? :Oy,söz ve düşünce
14-Türkiye’de uygulanan genel seçim barajı yüzde kaçtır? 10
15-Türkiye’de yapılan seçimlerin denetimi ve gözetimini sağlayan kuruluş kimdir? Yüksek seçim kurulu
16-Ara seçimlere hangi hallerde gidilir? TBMM üyeliğinin %5’ini boşalması Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM hiç üyesinin kalmaması.
17-Yasama dokunulmazlığını kaldıran karar organının adı nedir? Anayasa mahkemesi
18-Genel seçimlere ne kadar süre kala/ süre geçmedikçe ara seçim yapılamaz? 1 yıl kala/30 ay geçmedikçe
19-Milletvekilinin seçimden önce veya sonra işlediği ileri süren bir suç nedeniyle tutuklanamamasına,sorguya çekilememesine,yargılanamaması na ne ad verilir? Yasama dokunulmazlığı
20-Millet vekilliğini düşüren halleri maddeleyiniz? İstifa,**üm ve gaiplik, Milletvekili seçilmeye engel bir suçtan hüküm giyme, Mecliz çalışmalarına izinsiz ve özürsüz 5 birleşim günü katılmama, Milletvekilliği görevi ile bağdaşmayan bir işi sürdürmekte ısrar etme
21-TBMM’nin hükümeti denetleme yollarını yazynız? Soru,Gensoru,Meclis araştırması,Meclis soruşturması
22-Meclis denetim yollarından hangisi hükümetin siyasi sorumluluğunu doğurur? Gensoru ve meclis soruşturması
24-TMBB’yi doğrudan toplantıya çağırabilecek olan kişiler? Cumhurbaşkanı/Meclis başkanı
25-Cumhurbaşkanına kim vekalet eder? Meclis başkanı
26-Meclis başkanı kim tarafından seçilir? TBMM
27-TBMM toplantı ve karar yeter sayısı hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? Meclisin 3/1 ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir.Ancak karar yeter sayısı meclis üye sayısının 4/1 altında olamaz.
28-Yürütme işlevini üstlenen kuruluşları yazınız? Cumhurbaşkanı/Bakanlar kurulu
29-“Meclis hükümeti sisteminden vazgeçilerek parlementer sisteme geçilmiş ve iki başlı yürütme biçimi benimsenmiştir.”yukarıdaki değişiklik hangi anayasayla yapılmıştır? 1924 Anayasası.
30-Cumhurbaşkanı kim tarafından kaç yıl süreyle görevlendirilir? Halk tarafından (5+5)
31-Cumhurbaşkanı seçimlerinde 1.2.3.4’cü oylamalarda aranan çoğunlukları yazınız 3/2 3/2 salt çoğunluk salt çoğunluk
32-Cumhurbaşkanının istisnai ceza sorumluluğu dışındadır? Vatana ihanet
33-Genelkurmay Başkanlığı hangisine karşı sorumludur? Başbakan
34-TBMM genel seçimlerinden önce çekilen bakanlar hangileridir? Adalet,İçişleri,Ulaştırma bakanlıkları
35-Devlet denetleme kurumu kime bağlıdır.Hangi alanları denetleyemez? Cumhurbaşkanlığına,Askeri ve Adli kurumları
36-Ulusal güvenlik politikaların oluşturulmasında hükümete yardımcı olan kuruluş? MGK(Milli Güvenlik Kurulu)
37-Bakanlıkla ilgili önemli bilgiler oluşturunuz? Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınırlar. Bakanlar kurulu oy birliği ile karar alır.Bir bakan en fazla bir bakana vekalet edebilir. Yüce divana giden bakanın görevi sona erer. Gensoru yoluyla bakanların siyasi sorumluluğuna gidilebilir.
38-Kanun hükmünde kararname çıkarma kim tarafından kime verilir? TBMM tarafından Bakanlar kuruluna verilir.
39-Kanun hükmünde kararnameler genel olarak ne zaman yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayımlandıkları gün.
40-Kuvvetler birliğini oluşturan unsurlar nelerdir?Ve kimler trf. Kullanılır? Yasama—TBMM Yürütme–Cumhurbaşkanı/Bakanlar kurulu Yargı—Bağımsız Türk mahkemeleri41-Yüksek mahkemeleri yazınız? Anayasa mahkemesi,Danıştay,Yargıtay,As keri Yargıtay,Askeri yüksek İdare mahkemesi,uyuşmazlık mahkemesi. (Sayıştay/YSK Yüksek mahkeme değildir)
42-“Hakim ve savcılar azlolunamazlar,kendileri istemedikçe anayasada gösterilen yaştan öne emekliye ayrılamazlar”.Yukarıda anlatılan ilke nedir? Hakimlik teminatı
43-Hakim ve savcılar Yüksek kurulu başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Adalet bakanı.
44-Hakim ve Savcılar Yüksek kurulu üyeleri-Adalet başkanı ve müsteşarı hariç-kim tarafından atanır?Ve üyelerinin görev süresi ne kadardır? Cumhurbaşkanı tarafından 4 yıl süreyle.
45-Kanun Hükmünde Kararnamelerin Anayasaya uygunluğunu kim yapar? Anayasa mahkemesi.
46-Anayasa mahkemesi tarafından sadece şekil yönünden denetlenir? Anayasa değişikliği.
47-Adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin temyiz mercii neresidir? Yargıtay.
48-İdari mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin temyiz mercii neresidir? Danıştay
49-Askeri mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin temyiz mercii neresidir? Askeri Yargıtay
50-Hakim ve savcılar kim tarafından denetlenirler? Adalet bakanlığı.
51-Anayasa mahkemesi başkanını kim seçer? Anayasa mahkemesi üyeleri.
52-Anayasa mahkemesi üyelerini kim seçer? Cumhurbaşkanı.
53-Anayasa mahkemesi kararlarıyla ilgili birkaç not yazınız? İptal kararları geriye yürümez.Anayasa mahkemesi kararları kesindir.devletin bütün kurumlarını ve gerçek/tüzel kişileri kapsar.İptal edilen hükümler,iptal kararının resmi gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar.Anayasa mahkemesi iptal hükmünün gireceği tarihi ayrıca karalaştırabilir.Bu süre kararı Resmi gazetede yayımlandığı günden başlayarak 1 (Bir) yılı geçmez.Anayasa mahkemesi bir hükmü iptal ederken kanun koyucu gibi hareket ederek,yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.
54-Yargıtay üyeleri kim tarafından şeçilir? Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu.
55-Anayasa kaç maddeden oluşmaktadır? 177
56-Anayasamızın ilk maddesini yazınız? Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
57-Vatandaş Kime denir? Türkiye’ye vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese vatandaş denir.
58-Bir siyasi partinin kapatılmasına neden olan yöneticiler kaç yıl ceza alırlar? 5
59-Siyasi partiler hangi mahkemenin kararıyla kapatılırlar? Anayasa mahkemesi.
60-Seçim dönemi dolmadan seçimlerin yenilenmesine karar verilerek yapılan seçime ne ad verilir? Erken seçim
61-Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine hangi mercie başvurulur? YKS karaları kesindir.Başvurulamaz…
62-Bir seçim döneminde en fazla kaç defa ara seçime gidilir?Koşulları nelerdir.2(iki)kez..Bir ilin veya seçim bölgesinin TBMM üyesi kalmaması.
63-Milletvekili tarafından yapılan kanun önerisine ne ad verilir? Kanun teklifi.
64-Bakanlar Kurulu tarafından yapılan kanun önerisine ne ad verilir? Kanun tasarısı.
65-hükümet olmayan,mecliste temsil olunan partilerden en fazla milletvekiline sahip partiye ne ad verilir? Ana muhalefet partisi.
66-Birden fazla partinin bir araya gelerek hükümet kurmalarına ne ad verilir? Koalisyon.
67-Salt çoğunluk nedir? Meclis üye tamsayısının bir fazlası(550/2+1)
68-Milletvekilleri hangi sosyal güvenlik kurumuna tabidir? T.C Emekli Sandığı
69-Milletvekiline sağlanan mali imkanların tamamı hangi şıkta verilmiştir? Ödenek-yolluk-emeklilik imkanı.
70-Henüz kanunlaşmamış kanun tasarısının ömrü ne kadardır? Hükümetin ömrüyle sınırlıdır.
71-Anayasamıza göre kanun hükmünde kararname hangi nitelikleri taşımalıdır? Önemli olma,kısa süreli olma,Zorunlu olma ve sosyal/eko.haklarla ilgili olma.
72-Anayasamıza göre doğrudan iptal davası açabilme hakkı kimlereaittir? Cumhurbaşkanı,İktidar ve ana muhalefet partisi.
73-Tüzükler hakkında kısa notlar yazınız? Kanunların uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek, Kanunlara aykırı olamazlar, Danıştay’ın incelemesinden geçerler, Bakanlar kurulunca çıkarılır.
74-Yönetmelik çıkarma yetkisi sadece kime aittir? Kamu tüzel kişiliğine sahip olan kurumlar.
75-Cumhurbaşkanına ilk kez 1982 anayasasıyla hangi değişiklik getirilmiştir? Başbakanını önerisi üzerine bakanların görevine son vermek, Cumhurbaşkanının dışarıdan seçilmesine olanak sağlanması.
76-Sosyal düzen kuralları nelerden oluşmaktadır? Hukuk,gelenek-görenek,Din kuralları,ahlak kuralları,Görgü kuralları.
76-Hukukun diğer sosyal kurallarından temel farkı nedir? Yaptırımı devlet zoruna dayanması-Kamu gücünü barındırması.
77-Bir kuralın hukuk niteliği taşıması için gerekli olan üç şey nedir? Yazılı,sürekli,genel olması gerekir.
78-Kurallar hiyerarşisinin en üst sırasındaki norm hangisidir? Anayasa daha sonra kanun,KHK,tüzük,yönetmelik.
79-Hangi hukuk dalında örf ve adete yer verilmez? Ceza hukuku.
80-Bölge idare mahkemesi hakkında kısa notlar tutunuz? Adalet bakanlığınca kurulur.İdare ve vergi mahkemesinin tek hakimle verdiği kararlara karşı yapılan itirazları kesin olarak karara bağlar.81-Ceza mahkemeleri genellikle hangi davalara bakmaktadır? Dolandırıcılık,Hırsızlık,Yaral ama ve Cinayet.
82-Yetkili bir makam tarafından olan ve hala yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir? Pozitif Hukuk.
83-Normal erginlik hangi yaşın doldurulmsıyla kazanılır? 18
84-1982 anayasasına göre değiştirilemeyecek hükümler nelerdir? Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.Atatürk milliyetçiliğine bağlı,insan haklarına saygılı,Laik,demokratik,soysa hukuk devletidir. Milli marşı İstiklal Marşıdır. Başkenti Ankara,Dili Türkçe’dir
85-1921 Anayasasının getirdiği en temel yenilik nedir? Milli Egemenlik
86-1982 anayasasında temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında dikkate alır? Milletlerarası hukuktan doğan yükümlülüklerin ihlal edilmemesi, **çülülük ilkesi,Demokratik toplum düzenin gerekleri, Anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olmaması.
87-Türk Tarihindeki tek yumuşak anayasamız hangisidir? 1921 Anayasası.
88-Hangileri KHK ile düzenleme imkanı yoktur? Bütçe,Temel haklar,Kişi hakları,Siyasi haklar.
89-Yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve üyeliğin düştüğüne dair meclis kararının iptali Anayasa mahkemesinden ne kadar süre içinde istenebilir? Bir hafta (7 gün)
90-Kanun hükmünde kararnameler hangi anayasal düzenleme ile gelmiştir? 1961 Anayasasında 1971 değişikliğiyle.
91-Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yasama yılında en fazla ne kadar tatil yapar? 3(Üç) ay.
92-Yasama organının bir konuyu araya işlem girmeksizin doğrudan doğruya düzenleyebilmesi hangisi ile ifade edilir? Yasama ilkelliği.
93-Siyasi partilerin mali denetimini ve temelli kapatılmasına kim karar verir? Anayasa mahkemesi.
94-Anayasa mahkemesini şekil bakımından iptal davası,değişikliğin yayını tarihinden itibaren kaç gün içinde alınabilir? 10 (On) gün içinde…
95-Anayasa mahkemesinin üye sayısı ve dağılımı hangisinde doğru verilmiştir? 11 asıl 4 yedek üye.
96-Hakimlik teminatının en önemli unsuru nedir? Hakimlerin azlolunmaması ilkesi.
97-Bir mahkemede görülmekte olan davanın karara bağlanmasının,karar etkisi olacak normun anayasaya uygun olup olmamasına bağlı olduğu durumda yapılan denetime ne ad verilir? Somut norm denetimi
98-Somut norm denetiminde Anayasa mahkemesinin ne kadar süre içinde karar vermesi gerekir? 5 (Beş) ay
99-Halkın doğrudan katılmasını sağlayan yönteme ne ad verilir? Referandum.
100-Koruyucu hak ne demektir? Bireyi,devlete ve topluma karşı koruyan hak.
101-1982 Anayasasına göre,aşağıdakilerden hangisi TBMM’ye karşı,milli güvenliğin sağlanmasından sorumludur? Bakanlar Kurulu
102-1982 Anayasasında “Siyasi partiler,önceden izin almadan kurulurlar”hükmü hangi temel ilkenin bir gereğidir? Demokratik devlet
103-1982 Anayasasına göre TBMM’de aşağıdakilerden hangisinin gizli oyla yapılması zorunludur? Cumhurbaşkanın seçilmesi.
105-1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği işlemlerin yargısal denetimi ile ilgili olarak ne söylenebilir?Bu işlemlere karşı yargı yoluna gidilemez.
106-Demokratik bir toplumda halk yöneticilerini nasıl belirler? Seçim ile.
107-1982 Anayasasına göre,Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen kişinin,mutlaka taşıması gereken koşul nedir? Milletvekili olması(Meclis üyeliği)
108-1982 Anayasasına göre açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü bakanlara kim vekalet eder? Bakanlardan biri.
109-Dilekçe hakkı nedir? Vatandaşların kendileriyle ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara ve TBMM’ye yazı ile başvurma hakkıdır.
110-Köyde bulunan bütün seçmenlerin bulunduğu kurula ne ad verilir? Köy derneği.
111-Emlak vergisi veya veraset ve intikal vergisinin aşırı ölçüde yükseltilmesi,aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerinden hangisini kısıtlar? Emlak,arsa,konut taşınmaz mallar olup,Mülkiyet hakkını kısıtlar.
112-Parlementer sistemin ayrıcı bir özelliğini yazınız? Yürütme organının yasama organından kaynaklanması ve ona karşı sorumlu olması.
113-1982 Anayasasında yer alan ”Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür ”hükmü hangisinin doğal sonucudur. Milli egemenlik.
114-Türk Tarihindeki ilk yazılı anlaşmanın adı nedir? 1876 Kanun-ı Esasi
115-1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin nitelikleri nelerden oluşur? İnsan haklarına saygılı,Laik,Demokratik,sosyal hukuk devleti.
116-Türk vatandaşlığını kanıtlamada kullanılabilecek belgeler nelerdir? Nüfus cüzdanı,Nüfus kayıtları,pasaport,pasavan ve ehliyet.
117-Bir kimsenin kendi şahsına ve malına yapılan ve halen devam eden hukuka aykırı bir saldırıyı önlemek için yaptığı karşı saldırı niteliğindeki eyleme ne ad verilir? Meşru müdafaa.
118-Türkiye’nin taraf olduğu Milletler arası sözleşme çerçevesinde hangi kurumun zorunlu yargı yetkisini kabul etmiştir? Avrupa İnsan Hakları mahkemesi.
KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ-Mustafa Kemal in samsuna çıkması:Samsun raporunda; Bölgedeki olayların Rum çeteler tarafından çıkarıldığını İngilizlerin Samsun u haksız yere işgal ettiğini açıklamıştır.HAVZA GENELGESİ(28 mAYIS 1919):mONDROS A KARŞI ÇIKILMIŞTIR.Ulusal bilinç uyundurulmaya çalışılmıştır.AMASYA GENELGESİ (22 Haziran 1919): Asıl amaç ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmek olmasına karşın ulusal egemenlik anlayışını da içermektedir. ileride nasıl bir yönetim kurulacağının ifucudur.ULUSUN BAĞIMSIZLIĞINI, YİNE ULUSUN AZİM VE KARARI KURTARACAKTIR.Mondros Ateşkesine açık bir şekilde karşı çıkılmıştır.Amasya Genelgesinden sonra 7-8 Temmuz gecesi, Mustafa Kemal görevden alındı, Mustafa Kemal de görevinden istifa etti.ERZURUM KONGRESİ (28 TEMMUZ -7 AĞUSTOS 1919)Temsil kurulu seçilmiştir. EN SONUMUT SONUCUDUR.Mustafa Kemal kurtuluş Savaşında lider durumuna getirmiştir.Meclisi Mebusanın toplanması istenmiştirn. Mustafa Kemal in sivil olarak katıldığı ilk kongredir. iki üye istifa ederek yerlerine Mustafa Kemal seçilmiştir.TEMSİL HEYETİ: İLK defa Erzurum Kongresinde ortaya çıkmış, Sivas Kongresinde üye sayısı arttırılmıştır. TBMM açılıncaya kadar Kurtuluş Savaşını yürütmüştür. Başkanı MUSTAFA KEMAL DİR.SİVAS KONGRESİ (4-11 EYLÜL 1919)Erzurum Kongresi kararlarını temel olarak genişletmiştir.Kongrenin açılmasında başkanlık ve Manda sorunu yaşamnmıştır.Anadolu draki tüm ulusal güçler birleştirilmiştir.Sivas Kongresinin en önemli sonuçlarından biri Damat Ferit hükümetinin istifa ettirilmesidir. Anadolu hareketinin İstanbul hükümetine karşı kazandığı ilk siyasi başarıdır.AMASYA GÖRÜŞMELERİ (20-22 EKİM 1919)İstanbul hükümeti, Temsil Kurulunu resmen tanımış oluyordu.İstanbul hükümeti ve Temsil Kurulu ilk kez birlikte hareket etmişlerdir.İkisi gizli beş protokol yapılmıştır. ancak İstanbul hükümeti seçimlerin yapılması dışında alınan kararlara uymamıştır.-Mustafa Kemal in Ankara yı merkez seçmesi-Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Açılması (12 OCAK 1920)MİSAK-I MİLLİ (ULUSAL ANT) (28 OCAK 1920)(İSTANBUL İTİLAF DEVLETLERİ TARAFINDANRESMEN İŞGAL EDİLMİŞTİR)(ANKARA DA TBMM AÇILMASINA NEDEN OLMUŞTUR)-Türk yurdunun sınırları çizilmiştir.-Kurtuluş Savaşının programı oluşmuştur.-Sorunlara, barışçı çözüm önermiştir.-meclis kararlarıdır. Tam bağımsızlık istenmiştir.-Padişah onallamamıştır.-Dünyadaki ülkelerin meclislerini duyurulması kararlaştırılmıştır.TBMM NİN AÇILMASI (23 NİSAN 1920 )Meclisi Mebusanın kapatılması üzerine ortaya çıkan parlamento boşluğunu doldurmak-Ulusal bağımsızlık ve egemenliği sağlamaktır.ALINAN İLK KARARLAR (24 NİSAN 1920)-padişahtan bağımsız olması amaçlandı.-Osmanlı Saltanatının yok sayılması na karar verildi.- TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendinde topladı(amaç savaş koşullarında alınacak kararların hızlandırılmasıdır. )-Meclis Hükümeti sistemi kabul edilmiş oluyordu.1921 ANAYASASI İLE HUKUKİ GERÇERLİLİK DE KAZANACAKTIR.-Temsil Kurulunun görevini sona erdirmiştir.-Hıyanet-i Vataniye Yasası çıkarıldı.-Kurtuluş tekirdağ-yozgat23 Mart 2009 10:41 Düzenle Sil-Kurtuluş Savaşını yürütmüş üyeleri istiklal mahkemelerinde görev almış 23 NİSAN 1920 – 1 NİSAN 1923 tarihleri arasında görev yapmış ve saltanatı kaldırmıştır.1.TBMM nin İlk Kanunları—TBMM, mille mücadeleye kaynak sağlamak için küçükbaş (ağnam) hayvanlardan alınan vergiyi artırmıştır. Bunun yanında Hıyaneti Vataniye kanununu çıkarılarak otoritesi güçlendirilmiştir. Kanunu gevrekçesi asker kaçaklarının artmaksı ve ayaklanmaların çıkmasıdır.Firariler hakkında kunun çıkarılarak askerden kaçanları yargılamak üzere istiklal Mahkemeleri kurulmuştur.SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI (10 Ağustos 1920)-Osmanlı Parlamentosunda onaylanmadığından hukuken geçersizdir.- Kurtuluş Savaşı kazanıldığı için uygulanmamıştır.-TBMM antlaşmayı tanımadığı gibi imzalayanları da vatan haini ilan etmiştir.-Antlaşmanın amaıcı Türk ulusuna son vermekti. Bu durum ise Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesini hızlandıracaktır.(BATILI DEVLETLERİN OSMANLI Devletini nasıl paylaşacakları tartışmasının uzaması diğer antlaşmalara göre daha geç imzalanmasına neden olmuştur.)MUHAREBELER DÖNEMİDOĞU CEPHESİGÜNEY CEPHESİBATI CEPHESİDOĞU CEPHESİ:-TBMM NİN AÇTIĞI İLK CEPHEDİR.-eRMENİ VE gÜRCÜLER 1. Dünya savaşı bunulımından yararlanarak;Kars, Ardahan ve Batum u işgal etmişlerdi.(Türk ordusunun başarısı ile GÜMRÜ BARIŞI YAPILMIŞTIR..”ERMENİLERLE”)_Kars ve çevresi Türklere geri verildi.-Ermenistan Misak ı Milliyi tanıdı.-TBMM Yİ tanıyan ve Sevr den vazgeçen ilk devlet Ermenistan dır-TBMM nin imzaladığı ilk anlaşmadır.(TBMM NİN ULUSLARARASI ALANDA İLK BAŞARISIDIR)GÜNEY CEPHESİ:(FRANSA İLE ANKARA ANTLAŞMASI 20 EKİM 1921 İLE SONA ERMİŞ VE GÜNEY SINIRI ÇİZİLMİŞTİR.BATI CEPHESİ: TBMM nin kurduğu düzenli ordu savaşmıştır.yunanlılara karşı açılmıştırEn büyük maharebeler burda verilmiştir. bu muharebeler 1. ve 2. inönü savaşları, kütahya, eskişehir savaşları, Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz dur..1. İNÖNÜ SAVAŞI (6-10 OCAK 1921 )SAVAŞI TBMM ordusu kazanmıştır-yeni kuruluna düzenli ordunun ilk başarısıdır.-Halkın TBMM ye olan güveni artmıştır.- Savaş sonrasi ilk Anayasa kabul edildi. (20 ocak 1921)-iSTİKLAL marşı kabul edildi.-İtilaf devletleri LONDRO KONFERANSINI TOPLADILONDRA KONFERANSI (21 Şubat -12 Mart 1921)amaç; servi değiştirip TBMM ye kabul ettirmektir-TBMM İSE mİSAK I mİLLİ Yİ DÜNYA KAMU OYUNA KABUL ETTİRMEK İÇİN KATILDI.-iTİLAF DEVLETLERİ tbmm yi ilk kez resmen tanımış oldular.MOSKOVA ANTLAŞMASI(16 Mart 1921)-Sovyet Rusya ile imzalandı.-Her iki devlet eski anlaşmaları geçersiz saydıBÖYLECE SOVYET RUSYA KAPİTÜLASYON HAKKINDAN İLK VAZGEÇEN DEVLET OLDU.-Misak ı Milli yi ilk tanıyan büyük devlet oldu.-Batum ilk taviz verildi-doğu sınırı güvence altına alındı.2. İNÖNÜ SAVAŞI 822-31 MART 1921 )Yunanlıların 1. inönü mağlubiyetinin izlerini silmek istemesiESKİŞEHİR KÜTAHYA SAVAŞLARI (10 -24 TEMMUZ 1921)_TBMM ordusu sakarya nehrinin doğusuna çekildi.-Mustafa Kemal Başkomutanlığa g2etirildi- Tekalif i Milliye Yasası çıkarıldı.Başkomutanlık Kanunu:Mustafa kemal in ordunun başına geniş yetkilerle geçmesi olarak belirlenmiştir.TEKALİF İ MİLLİYE EMİRLERİ-SAKARYA SAVAŞI ( 23 AĞUSTOS-12EYLÜL 1921)-Yunanlıların son saldırı savaşı oldu.-mUSTAFA K. E gazilik ve Mareşallik rütbesi verildi.-Kars antlaşması imzalandı.-Ankara Antlaşması imzalandı-Türklerin geri çekilişi sona erdi.KARS ANTLAŞMASI-Sakarya savaşxından sonra imzalanmıştır-TBMM İLE sovyet Rusya, denetimi altındoa-Dostluk antlaşmasıdır-Doğu sınırı kesinleşmiştirANKARA ANTLAŞMASI ( 20 Ekim 1921)“TBMM Yİ TANIYAN İLK İTİLAF DEVLETİ fRANSA OLMUŞTUR”
ATATÜRK’ÜN KENDİ İFADESİYLE İLKELERİNİN TANIMII.TEMEL İLKELER1-Cumhuriyetçilik-Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.(1924)-Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. (1933)-Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir… (1925)-Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki, onun adı cumhuriyet’tir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir. (1925)2-Milliyetçilik:-Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkına Türk Milleti denir. (1930)-Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trakyalı, hep bir soyun evlatları ve aynı cevherin damarlarıdır. (1923)-Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluma dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur. (1923)3-Halkçılık:-İç siyasetimizde ilkemiz olan halkçılık, yani milletin bizzat kendi geleceğine sahip olması esası Anayasamızla tespit edilmiştir. (1921)-Halkçılık, toplum düzenini çalışmaya, hukuka dayandırmak isteyen bir toplum sistemidir. (1921)-Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil, fakat kişisel ve sosyal hayat için işbölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir. (1923)4-Devletçilik:-Devletçiliğin bizce anlamı şudur: kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline almak. (1936)-Prensip olarak, devlet ferdin yerine geçmemelidir. Fakat ferdin gelişmesi için genel şartları göz önünde bulundurmalıdır. (1930)-Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bununla beraber, hiçbir piyasa da başıboş değildir. (1937)5-Laiklik:-Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti de demektir. (1930)-Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkânını temin etmiştir. (1930)-Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz. (1926)6-İnkılâpçılık:-Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların gayesi Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görüşleriyle medeni bir toplum haline ulaştırmaktır. (1925)-Biz büyük bir inkılâp yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük. (1925)II- BÜTÜNLEYİCİ İLKELER1-Milli Egemenlik:- Yeni Türkiye devletinin yapısının ruhu milli egemenliktir; milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitliğin ve adaletin sağlanması, istikrarı ve korunması ancak ve ancak tam ve kesin anlamıyla milli egemenliği sağlamış bulunmasıyla devamlılık kazanır. Bundan dolayı hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası milli egemenliktir. (1923)2-Milli Bağımsızlık:-Tam bağımsızlık denildiği zaman, elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından mahrumiyeti demektir. (1921)-Türkiye devletinin bağımsızlığı mukaddestir. O ebediyen sağlanmış ve korunmuş olmalıdır. (1923)3-Milli Birlik ve Beraberlik:- Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz. (1919)Biz milli varlığın temelini, milli şuurda ve milli birlikte görmekteyiz. (1936)Toplu bir milleti istila etmek, daima dağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir. (1919)4-Yurtta Sulh (Barış), Cihanda Sulh:-Yurtta sulh, cihanda sulh için çalışıyoruz. (1931)-Türkiye Cumhuriyeti’nin en esaslı prensiplerinden biri olan yurtta sulh, cihanda sulh gayesi, insaniyetin ve medeniyetin refah ve telakisinde en esaslı amil olsa gerekir. (1919)-Sulh milletleri refah ve saadete eriştiren en iyi yoldur. (1938)5-Çağdaşlaşma:-Milletimizi en kısa yoldan medeniyetin nimetlerine kavuşturmaya, mesut ve müreffeh kılmaya çalışacağız ve bunu yapmaya mecburuz. (1925)-Biz batı medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz. (1926)6-Bilimsellik ve Akılcılık:a) Bilimsellik: Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir. (1924)Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet bilimdir. (1933)b) Akılcılık: Bizim, alık, mantık, zekâyla hareket etmek en belirgin özelliğimizdir. (1925)Bu dünyada her şey insan kafasından çıkar. (1926)7-İnsan ve İnsanlık Sevgisi:-İnsanları mesut edeceğim diye onları birbirine boğazlatmak insanlıktan uzak ve son derece üzülünecek bir sistemdir. İnsanları mesut edecek yegâne vasıta, onları birbirlerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını temine yarayan hareket ve enerjidir. (1931)-Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız. (1936)ATATÜRK İNKILAPLARI (DEVRİMLERİ)I-Siyasi alanda yapılan inkılâplar:1- Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)2- Cumhuriyet’in ilanı (29 Ekim 1923)3- Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)II-Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi:1- Şapka İktisası (giyilmesi) Hakkında Kanun (25 Kasım 1925)2- Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine (kapatılmasına) ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun (30 Kasım 1925)3- Beynelmilel Saat ve Takvim Hakkındaki Kanunların Kabulü (26 Aralık 1925). Kabul edilen bu kanunlarla Hicri ve Rumi Takvim uygulaması kaldırılarak yerine Miladi Takvim, alaturka saat yerine de milletlerarası saat sistemi uygulaması benimsenmiştir.4- Ölçüler Kanunu (1 Nisan 1931). Bu kanunla ölçü birimi olarak medeni milletlerin kullandıkları metre, kilogram ve litre kabul edilmiştir.5- Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun (26 Kasım 1934)6- Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun (3 Aralık 1934). Bu kanunla din adamlarının, hangi dine mensup olurlarsa olsunlar, mabet ve ayinler dışında ruhani kisve (giysi) taşımaları yasaklanmıştır.7- Soyadı Kanunu (21 Haziren 1934)8- Kemal Öz Adlı Cumhur reisimize Atatürk Soyadı Verilmesi Hakkında Kanun (24 Kasım 1934)9- Kadınların medeni ve siyasi haklara kavuşması:a- Medeni Kanun’la sağlanan haklarb- Belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanunun kabulü (3 Nisan 1930)c- Anayasa’da yapılan değişiklerle kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması (5 Aralık 1934)III- Hukuk alanında yapılan inkılâplar:1- Şeriye Mahkemelerinin kaldırılması ve Yeni Mahkemeler Teşkilatının Kurulması Kanunu (8 Nisan 1934)2- Türk Medeni Kanunu (17 Şubat 1926)Dini hukuk sisteminden ayrılarak laik çağdaş hukuk sisteminin uygulanmasına başlanmıştır.IV-Eğitim ve Kültür alanında yapılan inkılâplar:1- Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924). Bu kanunla Türkiye dahilindeki bütün bilim ve öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.2- Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun (1 Kasım 1928)3- Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin Kuruluşu (12 Nisan 1931). Cemiyet daha sonra Türk Tarih Kurumu adını almıştır (3 Ekim 1935). Kültür alanında yeni bir tarih görünüşünü ifade eden kurumun kuruluşuyla ümmet tarihi anlayışından millet tarihi anlayışına geçilmiştir.4- Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin kuruluşu (12 Temmuz 1932). Cemiyet daha sonra Türk Dil Kurumu adını almıştır (24 Ağustos 1936). Kurumun amacı, Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu dünya dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir.5- İstanbul Darülfünunu’nun kapatılmasına Milli Eğitim Bakanlığı’nca yeni bir üniversite kurulmasına dair kanun (31 Mayıs 1933). İstanbul Üniversitesi 18 Kasım 1933 günü öğretime açılmıştır
DÜNYANIN 7 HARİKASI:
1- rodos heykeli

2- kral mousoleion heykeli

3- keops piramidi

4- zeus heykeli

5- iskendiriye feneri

6- babilin asma bahçeleri

7- artemis tapınağı

TÜRKİYE’NİN ENLERİ VE İLKLERİ

-İlk hava şehidimiz Fethi Bey’dir.

-İlk Türk uçağı Mavi Işık’tır(Kayseri/1979)

-Dünyanın ilk ve tek cellat mezarı İstanbul Eyüp’te yer alır.

-Nargile Osmanlı’ya ilk olarak Yavuz Sultan Selim zamanında Hindistan’dan getirildi.

-Yerleşim yerine yapılan ilk baraj Denizli Gökpınar Barajı’dır.

-Türkiye’de ilk nüfus sayimi 1927 yılında yapıldı.

-En fazla yağış alan ilimiz Rize’dir.

-TBMM’nin ilk baskani Fethi Okyar’dir.

-Ilk basbakanimiz Ismet Inönü’dür.

-En büyük adamiz Gökçeada’dir.(Çanakkale)

-Ingilizce ile egitime baslayan ilk Türk okulu Ankara TED Koleji’dir.(1954)

-Türkiye’de özürlülere yönelik ilk otel Antalya’da hizmete girmiştir

-Türkiye’nin ilk özel hayvanat bahçesi Bogaziçi Hayvanat Bahçesi’dir.(Izmit-Darica)

-Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası 1924 anayasasıdır.

-Türkiye’nin en çok otel bulunan yeri Eminönü’dür.

-Türkiye’de feribot ile taşımacılık yapılan tek göl Van Gölü’dür.

-Kıbrıs Barış Harekatı esnasında uçaklarımızın yanlışlıkla vurduğu gemimiz Kocatepe’dir.

-Türkiye’nin ilk kadın bakanı Türkan Akyol’dur.

-İlk şah tuğrası Yavuz Sultan Selim’in tuğrasında görülmeye başlanmıştır.

-İlk Türkçe ezan İstanbul Fatih Camii’nde okundu.

-Türkiye’nin ilk televizyon yayını İstanbul’dan yapıldı.

-Cumhuriyet döneminde kurulan ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’sır.

-Türkiye’de ilk politika okulu Nazif Ülken tarafından kurulmuştur.

-Türkiye’de en fazla milletvekili seçilen İsmet İnönü’dür.(14 defa)

-Ramazan çadırı ilk kez 1995 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından kuruldu.

-Cumhuriyet tarihinin en uzun süreli azınlık hükümeti Anasol-D hükümetidir.

-Türkiye’deki ilk mali kurum Emniyet Sandığı’dır.

-Türkiye’nin bilinen ilk erkek hemşiresi Murat Bektaş’tır.

-Türkiye’nin ilk haber ajansı Anadolu Ajansı’dır.(1920)

-Türkiye’nin ilk sınır ötesi harekâtı Kıbrıs çıkarmasıdır.

-Türkiye’de kurulan ilk parti C.H.P’dir.

-Latin alfabesine resmi olarak ilk geçen Türk devleti Azerbaycan’dır.

-Türkiye’nin en düşük gelir elde edilen ili Muş’tur.

-Yüzölçümü itibariyle en küçük komşumuz Ermenistan’dır.

-Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı M.Kemal’dir.

-Türkiye’de baskı tekniğini ilk kez İbrahim Müteferrika kurmuştur.

-İlk TSE belgesi Yıldırım Bayezid devrinde çıkarılmıştır.

-Türkiye’nin en yüksek minaresi Selimiye Camisinde bulunur.

-Türkiye Cumhuriyeti devletini ilk kabul eden devlet Ermenistan’dır.

-Osmanlı Devleti’nin ilk bankası Banka-i Der Saadet’tir.(İstanbul Bankası)

-Türkiye’de ilk uçak fabrikası Kayseri’de açıldı.

-Kelaynak kuşları ülkemizde sadece Urfa’nın Birecik ilçesinde bulunur.

-En işlek kara sınırımız Yunanistan sınırıdır.

-Türkiye’de öldürülen ilk başbakan Nihat Erim’dir.

-Türkiye’de ilk İngilizce gazete İlknur Çevik tarafından çıkarılmıştır.

-Türkiye’nin ilk haber spikeri Zafer Cilasun’dur.

-Mallarda kalite arayan ilk millet Türkler’dir.

-Türkiye dışarıya ilk olarak G.Kore’ye asker göndermiştir.

-Türkiye’nin en eski şehri Hakkari’dir.

-Türkiye’de taşkömürünü ilk defa Uzun Mehmet bulmuştur.

-Konya Türkiye’nin en uzun karayolu ağına sahiptir.

-Türkiye’nin en kalabalık mezarlığı İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’dır.

-Dünyada en fazla konuşulan diller sırasıyla şöyledir: Çince, Hintçe, İngilizce, İspanyolca ve Türkçe’dir.

-Türkiye’de ilk milletvekili seçimleri I.Meşrutiyet’de yapıldı.

-Ege Bölgesi’nde en uzun kıyılara sahip ilimiz Muğla’dır.

-Karadeniz’in en yüksek dağı Kaçkar Dağı’dır.

-Taşkömürü ilk defa Zonguldak’ta çıkarılmıştır.

-Türkiye’de petrol arama çalışmaları ilk defa İskenderun’da yapılmıştır.

-Türkiye’nin en zengin boksit yatakları Seydişehir’de bulunur.

-Türkiye’de heyelan en çok kış mevsiminde görülür.

-Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır.

-Türkiye’nin ilk turistik yerleşim yeri Çeşme’dir.

-Kümes hayvancılığı en çok Marmara Bölgesi’de farklıdır.

-Türkiye’nin en doğu ucunda Iğdır ili bulunur.

-Türkiye’nin çay yetiştirilen tek yöresi D.Karadeniz’dir.

-Türkiye’de rüzgarın en etkili olduğu yer İç Anadolu’dur.

-Türkiye’nin en az göç veren bölgesi Marmara Bölgesidir.

-Türkiye’nin en az ormana sahip bölgesi G.Anadolu Bölgesi’dir.

-İç Anadolu Bölgesi’nin en yüksek yeri Erciyes Dağı’dır.

-Ulaşım yapılabilinen tek akarsuyumuz Bartın Çayı’dır.

-Ülkemizde ilk dokuma fabrikası Nazilli’de açılmıştır.

-Ülkemizde ilk şeker fabrikası Uşak’ta açılmıştır.

-Ülkemizde ilk demir-çelik fabrikası Karabük’te açılmıştır.

-Kayısı,fındık,çay üretiminde ülkemiz ilk sırada yer alır.

-Dünya bor rezervlerin %70′i ülkemizde yer alır.

-Ülkemizde ipek böcekçiliği en fazla Marmara Bölgesi’nde yapılır.

-Türkiye’nin en fazla kara sınırı Suriye ile(877),en az kara sınırı ise Nahçıvan iledir(10)

-Ege kıyıları en uzun kıyımızdır.

-Ülkemizin en büyük gölü Van Gölü’dür.

-Türkiye’nin en uzun akarsuyu,Kızılırmak’tır.

-Zonguldak kömür yatakları birinci zamanda oluşmuştur.

-Çanakkale ve İstanbul boğazları dördüncü zamanda oluşmuştur.

-Kıyılarımıza en yakın ada Midilli Adası’dır.

-Türkiye dışında Türk bayrağının dalgalandığı tek kale Caber Kalesi’dir

CUMHURBAŞKANLARI

1.M. Kemal Atatürk 1881-1938 29.10.1923 10.11.1938

2.İsmet İnönü 1884-1973 11.11.1938 22.05.1950

3.Celal Bayar 1883-1986 22.05.1950 27.05.1960

4.Cemal Gürsel 1895-1966 26.10.1961 28.03.1966

5.Cevdet Sunay 1899-1982 28.03.1966 28.03.1973

6.Fahri Korutürk 

7.Kenan EVREN

8.Turgut ÖZAL

9.Süleyman DEMİREL

10.Ahmet Necdet SEZER

Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv      16845 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi

Hava Durumu
Anlık
Yarın
13° 15° 8°