Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

Avukatlık ve Noterlik Hukuku Ünite 1

0 219

AVUKATLIK MESLEĞİNİN TANIMI
a)Mitolojide yer alan LİTAİLER(YALVARILAR-AVUKATLAR) avukatlık mesleğinin ilk temsilcileridirler
b)Zeus’un kızlarından litailer adalet işlerinde savunmayı üstlenmişlerdir
c)Yalvarılar denilen litailer ise zeus’un çirkin kızlarıdır suç işleyenlerin kandırıldıklarını yargıçlara anlatırlar ve onların bağışlanmasını isterler
d)Avrupa konseyinin avukatlık mesleğinin icrasındaki özgürlükler hakkında 9 numaralı tavsiye kararında Avukat sözcüğü ulusal yasaya uygun olarak dava açmaya ,müvekkili adına mahkemeye çıkmaya veya ona danışmanlık yapmaya ve onu temsil etmeye yetkili ve ehil kişi kabul edilmiştir
d)AVUKATLIK KANUNDA 2. maddede ise şöyle tanımlanır:avukat,her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında yargı organlarına,kişilere,kurum ve kuruluşlara yardım etmek için hukuki bilgi ve tecrübelerini adaletin hizmetine tahsis eden kamu hizmeti gören serbest meslek mensubu kişilerdir

AVUKATLIĞIN KAMU HİZMETİ ÖZELLİĞİ
a)Kamu hizmeti nitelemesinin öğeleri :1)kamuya yararlı olması,2)kamu kurumunca denetlenen özel kişilere ifa edilmesidir
b)AV. K. 1. maddesi:avukatlık kamu hizmetidir der.
c)avukatlar mesleki faaliyetlerini baroların denetim ve gözetimi altında sürdürürler
d)avukat,idare hukuku anlamında bir kamu görevlisi değildir
AVUKATLIĞIN SERBEST MESLEK ÖZELLİĞİ:
a)avukat yargıç ve savcının yanında yer alan yargı erkinin ve hukuk devletinin olmazsa olmaz önemde bir unsurudur
b)avukat mesleki faaliyetlerini iş görme konulu akitlerden vekalet hizmet ve eser sözleşmelerine dayanarak yürütür
c)avukat çalışma saatlerini ve biçimini özgürce takdir edebilir

AVUKATLIKTA MESLEK TEKELİ:
a)kanunun 35.mad. adli işlemleri vekaleten yapma hakkı sadece baroya kayıtlı avukatlara tanınmıştır
b)avukatlar vekaleten iş ve dava takip etmek etmek konusunda bir tür mesleki tekele sahiptir

AVUKAT BAĞIMSIZLIĞI:
a)mahkemelerin bağımsızlığı müessesi avukat bağımsızlığı ile sıkı bağlantı içindedir her iki müessese bir araya gelerek yargı bağımsızlığını inşa ederler
b)bağımsızlık iş sahibine meslek örgütüne devlete topluma ulusal ve dinsel inançlara karşı bağımsız olmayı gerektirir

İlgili Yazılar

Ceza Hukuku

BAĞIMSIZLIĞIN UNSURLARI:
a)avukat-devlet ilişkisinde bağımsızlık:avukatın devletten bağımsızlığı ,avukatın devletten gelecek talimat etki ve kontrollerin dışında bulunması,mesleğe kabulde serbestlik, yerleşme özgürlüğü,faaliyet alanı serbestliği(serbest etki alanı)yargı faaliyetinin diğer çalışanlarından oluşur…
avukat müvekkilinin menfaatini koruduğu oranda savunma sınırları içinde kaldığı sürece mutlak dokunulmazlık tanınmıştır.avukat mahkemenin emrinde değildir,avukat sadece hukuka tabidir .
görevlerinden doğan ve görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı avukatlar hakkında dava açılması savcının isteğine değil adalet bakanlığının iznine bağlıdır
avukat mesleğini icra ederken hiçbir makam ve merciden talimat alamaz.avukatların meslek kuruluşları olan barolar avukatların mesleğine ilişkin denetimini yapan özel meslek kuruluşlarıdır.barolar devletin idari ve mali denetimine tabidir.barolarda avukatların disiplini denetimi yine avukatlardan oluşan disiplin kurulu tarafından yapılır
avukat üstlendiği vekalet işi karşılığında alacağı vekalet ücretini müvekkil ile serbestçe kararlaştırır

b)avukat –müvekkil ilişkisinde bağımsızlık:avukat meslek gereği müvekkilden bağımsız olmak zorundadır.avukat gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek için suç delillerini yok eden gizleyen değiştiren kişi konumuna giremez.avukatın müvekkilden vekalet ücreti alması avukatın müvekkile bağımlı olmasını gerektirmez.zira yargıç –savcı maaşını devletten,noter ise ücretini işlem yaptıran ilgiliden alır.avukat müvekkilinin hukuka aykırı taleplerini hiçbir şekilde yerine getirmemelidir

c)avukatın toplumdan bağımsızlığı:

İDDİA VE SAVUNMA DOKUNULMAZLIĞI: yargı mercileri idari makamlar nezdinde yapılan yazılı ve sözlü başvuru ,iddia ve savunmalar kapsamında avukatın kişilerle ilgili somut isnatlarda bulunması halinde avukata ceza verilmez

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim