Avukatlık ve Noterlik Hukuku Ünite 2

0 115

AVUKATLIK MESLEĞİNE KABUL İÇİN ARANAN OLUMLU ŞARTLAR:
1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (ön koşulu)
Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermek

2)Staj bitim belgesi almış olmak :en az 5 yıl stajla tamamlanması gerekir

3)Levhasına yazıldığı baro sınırlarında ikametgahı bulunmak

AVUKATLIK MESLEĞİNE KABUL İÇİN ARANAN OLUMSUZ ŞARTLAR :

1)Kast ile işlenen veya avukatlık kanunuyla belirlenen suçlardan mahkumiyet almak:kasten işlenen bir suçtan 2 yıldan fazla hapis cezası alan kişi avukatlık yapamaz

a)devletin güvenliğine karşı kesinleşen suçlardan dolayı mahkumiyeti bulunmak
b)anayasal düzene ve mili savunmaya karşı işlenen suçlardan kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmak
c)devlet sırlarına karşı casusluktan işlenmiş suçlar
d)zimmet,irtikap,rüşvet hırsızlık,doalndırıcılık,sahtecilik ve güveni kötüye kullanma suçlarından kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmak
e)hileye iflas,kaçakçılık ve ihaleye fesat karıştırma suçundan kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmak
f)edimin ifasına fesat karıştırmak
g)suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
bu başlık altında sayılan yüz kızartıcı suçlardan biri ile hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş,paraya çevrilmiş ve affa uğramış olsalar bile avukatlığa kabul edilmezler
2)avukatlık mesleğine yaraşmayan tutum ve davranışlar
3)avukatlık mesleği ile birleşmeyen bir işle uğraşmak aylık,ücret,gündelik kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen işler ,sigorta prodüktörlüğü,tacirlik ve esnaflık avukatlık stajına engeldir
4)avukat olmak için mahkeme kararı ile kısıtlanmamış olmak
5)iflas etmiş olup da itibarı iade edilmiş olmak da mesleğe kabule engeldir
6)hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunun kaldırılmamış olması
7)akılca malul olanlar avukatlık mesleğine giremez

AVUKATLIK MESLEĞİ İLE BİRLEŞEN İŞLER:
1)Milletvekilliği,il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği
2)hukuk alanında profesör ve doçentlik
3)özel hukuk tüzel kişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık
4)hakemlik,tasfiye memurluğu,yargı mercilerinin veya adli bir dairenin verdiği herhangi bir görev veya hizmet
5)Kamu İktisadi teşebbüsleri hakkında 233 sayılı khk ‘da başka iş veya hizmetle uğraşmaları yasaklanmamış şartıyla:
a)iktisadi devlet teşekkülleri
b)kamu iktisadi kuruluşları
c)kamu tüzel kişilerine ait yönetim kurulu başkanlığı üyeliği ,denetçiliği
d)anonim ,limited şirketler ile kooperatiflerin ortaklığı
e)yönetim kurulu başkanlığı üyeliği ve denetçiliği
f)komandit şirketlerde komanditer ortaklık
g)Hayri,ilmi ve siyasi kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı,üyeliği ve denetçiliği

avukatlık mesleği ile birleşen işlerden olup bu işlerin yapılması hukuken mümkündür

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ
1)her iki tarafa da borç yükler
2)hukuki yardım ücret karşılığı yapılmalıdır
3)sözleşmenin konusu hukuki yardım yada hizmettir
4)kendine özgü kuralları vardır
5)sadece avukatlarla yapılabilir

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
1)Sözleşmenin konusu işin ifa edilmesi ile avukatlık sözleşmesi sona erer
2)süreli olması halinde sürenin dolmasıyla sona erer
3)süresiz olması halinde karşılıklı irade açıklamasıyla sona erer
4)avukat vekillikten iradesiyle çekilebilir
5)müvekkil,tek yanlı irade beyanıyla avukatı azledebilir
6)avukatın yada müvekkilin vefatıyla son bulabilir
7)avukatın yada müvekkilin mahkeme kararıyla ehliyetini yitirirse sona erebilir
8)avukatın,avukatlık sıfatını yitirirse sona erebilir

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim