Avukatlık ve Noterlik Hukuku Ünite 7

0 60

1) noterlik dairesinin sürekli gösterdiği faaliyet nelerdir?

C) noterliğin sürekli faaliyet gösterdiği ve noter çalışma makamı ile servisler, bekleme ve arşiv bölümlerinden oluşan bölümlerinden oluşan (N.K.Y. M.6i.) noterlik dairesi, noterlik kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi gereğince resmi daire sayılır.

2) noterlik dairesinin bölümleri nelerdir, kaç bölümden oluşur?

C) noterlik dairesi aşağıdaki 4 bölümden oluşur.

1) noter çalışma makamı
2) servisler bölümü
3) bekleme bölümü
4) arşiv bölümü

3) noterlik dairesinin tutulması gereken defterler kaç tanedir?

C) noterlik kanununda tutulması gereken defterler 11 tanedir bunlar şunlardır.

1) yevmiye defteri: noterlik dairesine gelen iş kağıtları geliş sırasına göre numara verilecek ve yevmiye defterine işlenir. Her iş günü bitiminde günlük kalem yekunları alınır.

2) emanet defteri: noterlik dairesine verilen emanetlerin kaydedildiği defterdir. Bu deftere emanetin miktarı ve cinsi varsa özel vasıfları ile emanet veren dair bilgileri ile emanetin verildiğini gösteren tutanağın tarih ve numarası kaydedilir (NKY. M. 48).

3) tescil defteri: tescil defterleri, kanunlara göre tescilleri gereken işlemlerin yazıldığı defterlerdir. Tescil defterinin, belli bir süreyle bağlı olmaksızın noterlik arşivinde saklanması gerekir. (NDAHHY. M. 14/g). Tescil esas olan işlemlerin hukuki olarak ne zaman esas alınacağı arz eder.

4) muvazene defteri: noterlerin aylık geliri ve giderlerinin kaydedildiği defterdir. Muvazene defterinin, ait olduğu yılın bitimini izleyen yıldan itibaren on yıl süre ile noterlik arşivinde saklanması gerekir (NDAHHY. M. 14/b).
5) değerli kağıt defteri : bu deftere maliyeden alınan değerli kağıtlar kaydedilir. Bu defterin, ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlayarak on yıl süre ile noterlik arşivinde saklanması gerekir (NDAHHY. M. 15).

6) teftiş defteri: adalet müfettişlerinin teftişleri sonunda yapacakları tenkit ve tavsiyelerin işlenmesi mahsus defterdir (NKY. M. 52). Teftişler sonucunda yapılacak tenkit ve tavsiyeler için bir defter tutulmasındaki amaç, sonraki teftişler sırasında daha önce tenkit edilmiş konulardaki eksikliklerin giderilip giderilmediğinin ve yapılmış tavsiyelere uyulup uyulmadığının denetlenmesidir.

7) muhabere defteri: noterlik dairesine gelen ve noterlikten gönderilen yazıların kaydedildiği defterdir (NKY. M. 53,l). Muhabere kelimesi haber kelimesinden geldiği için uygulamada bu deftere haberleşme defteri de denilmektedir.

8) zimmet defteri: noterlik dairesinden gönderilen evrakın personel aracılığı ile diğer tarafa verilmesi veya teslim edilmesi halinde, teslim eden eve edilen kişilerin tespit edildiği defterdir (NKY. m. 53,ll).

9) personel sicil defteri: noterlik dairesinde çalışan personel ait bilgilerinin kaydedildiği defterdir (NKY. M. 54, I). Çalışma mevzuatına göre tutulması gerekli defterlerdendir. Personel defterinde, personele ait kimlik bilgileri, maaş bordrolar, işe giriş çıkış saatleri, avans vs gibi bilgiler yer alır.

10) izin defteri: izin defteri de personel sicil defteri gibi çalışma mevzuatına göre tutulması zorunlu defterlerdendir. Bu defter çalışanların anayasal hakkı olan izin hakkının kullanılmasını gösteren bir defter olup, işverenin çalışanlarına kullandırdığı izin hakkına dair tek esaslı dayanağıdır.

11) demirbaş eşya defteri: noterlik dairesindeki demirbaşlarının yazıldığı defterdir (NKY. M.55).

3) noterlik katibi olmak için kaç tanedir ve şartları nelerdir?

C) noter katibi olabilmenin şartları noterlik kanunu’nun yönetmeli’ğinin 9 uncu maddesi düzenlenmiştir . Noterlik katipliği için aranan genel şartlar 10 tanedir bunlar şunlardır.

1) Türk vatandaşı olmak

2) devlet memurunun kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş hadlerinde bulunmak

3) en az orta okulu bitirmiş olmak

4) kamu haklarından mahrum bulunmamak

5) ağır hapis veya altı aydan fazla veyahut affa uğramış olsa bile zimmet, ihtilas, irtikap, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile hükümlü bulunmamak

6) askerlikle ilgisi bulunmamak

7) görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir sakatlığı olmamak

8) hizmet göreceği sınıf için devlet memurları kanunu’nun 36 ıncı ve 41 inci maddelerinde belirtilen öğretim ve eğitim, kurumlarından birinde diploma almış olmak

9) görev ve çalışma yönetmeliklerinde belirtilen diğer şartları haiz bulunmak

10) ceza ve disiplin kararı ile meslekten çıkarılması

4) noterlik personelinin statüsü nelerdir

C) kanunun aksine hüküm bulunmayan hallerde noterlik personelinin çalışma mevzuatına tabi olması öngörülmektedir (NK. M. 48). Noterlik kanunu’nun 47 inci maddesi noterlik personelinin yıllık izin ve mazeret izinlerini düzenlemiştir. Buna göre; noterlikte en az bir hizmeti bulunan katip ve hizmetlilere aşağıdaki esaslara göre noter tarafından yıllık izin verilir:

A) bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) hizmeti bulunanlara on beş gün

B) beş yıldan onbeş yıla kadar (on beş dahil) hizmeti bulunanlara yirmi gün

C) Onbeş yıldan fazla hizmeti bulunanlara ise bir ay

Noterlik kanunu katipler ve katip adaylarına ilişkin disiplin hükümlerini içermektedir. Anılan kanunu m.148 gereğince, noter gereğince, noter katiplerin ve katip adaylarına verilecek disiplin cezaları ‘uyarma’, ‘kınama’, ‘ücretten kesme’, ve meslekten çıkarma’dır. Noter, herhangi bir katibi veya katip adayı hakkında verdiği disiplin cezası kararını ilgiliye ve cumhuriyet savcsına tebliğ eder.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim