Ceza Hukuku Ünite 1

2 1.429

Ceza Hukukuna Giriş ve Ceza Kanunu
Ceza Hukuku: Failin kişiliğine göre değişebilen cezai sonuçlarla yasaklanan hukuka aykırı fiilleri öngören hukuk normlarının bütününden oluşan hukuk dalıdır.
*Hukuka aykırı fiil veya suç, modern ceza hukukunun vazgeçilmesi mümkün olmayan temelini oluşturur.
*Failin kişiliğinin nazara alınması modern ceza hukukunun insanileştirici özelliğini oluşturur.
*Suç ve suçlu birbirinden ayrılmaz bir bütündür.
*Failin kişiliği cezai sonuçlarla ilgili olarak önemli bir rol oynar.
*Kişiliğe uydurulamayan ceza ödetici ,önleyici ve eğitici hedefe ulaşamaz.
*Ceza, sonuçlar esas itibariyle caydırma ve ıslah araçlarıdır.
*Günümüz hukuku yönünden ceza, sadece sosyal korumanın hizmetindeki bir kuvvet belirtisi değil, aynı zamanda toplumun gelişmesine de hizmet eden bir araçtır.
*Çağdaş devlet kamu düzeninin koruyucusu olmaktan öte toplumun eğiticisi ve yönlendiricisidir.
* Ceza hukuku üç ayrı anlayışta incelenebilir.
a- Baskıcı Ceza Hukuku: Mutlakiyetçi düzenlerdeki ceza hukukudur. Devletin doğru kabul ettiğini düşünce ayrıcalıklarına karşı korumaktır.
b-Ayrıcalıkcı Ceza Hukuku: Eşit olmayanlar arasında eşitliği ve özgürlüğü sağlamaktan çok, eşitler arasındaki eşitliği ve özgürlüğü sağlamaktadır.
c-Özgürlükçü Ceza Hukuku: Mağdura ve suçluya sosyal savunmaya ve özgürlüklere ilişkin şartların dengeli bir sentezini sağlayan, olması gereken ceza hukukudur.
*Şuan 2004 tarihli TCK uygulanmaktadır.
*TCK İtalyan Ceza Kanununun çevirisidir. 1926 tarihlidir.
*Ceza Muhakemesi Hukuku muhakemeye yani devlet organlarının ceza kanununun ihlal edilip edilmediğini, ihlal edene verilecek cezayı belirlemeye yönelik faaliyetini düzenleyen hukuk dalıdır.
*Ceza hukuku suçun var olabilmesi için gerekli şartları, uygulanmasın gereken müeyyidenin türünü ve özelliklerini belirlemeye yöneliktir.
*Ceza Muhakemesi Hukuku ise bir ihlal gerçekleştiğinde kanunun belirlediği müeyyidenin faile ulaşmasını sağlayan faaliyetler bütününü düzenlemeye yöneliktir.
*Kısaca Ceza Muhakemesi, ceza kanununun ihlal edilip edilmediğini, edilmiş ise kim tarafından ihlal edildiğini, ihlal edene ne tür cezalar verileceğini belirlemeye yönelik faaliyetler bütünüdür.
*Ceza Normu: Cezai nitelikteki her bir kanun hükmünü ifade etmek için kullanılan terimdir.
*Ceza normu emredicidir.
*Ceza normu sadece devlet tarafından konulur.
*Ceza normları kural ve müeyyideden oluşur.
*Kural belirli bir davranışta bulunma emridir.
*Müeyyide kuralın ihlalinin izlemesi gereken hukuki sonuçtur.
*Eksik Hüküm( Tam olmayan hüküm): Sadece kuralı ya da sadece müeyyideyi içeren hükümleri ifade etmek için kullanılan terimdir.
*Kanunilik İlkesi: İşlendiği zamanın kanunu tarafından açıkça suç sayılmayan bir fiili cezalandırma ve kanun tarafından açıkça tespit edilmeyen bir ceza ile cezalandırma yasağını ifade eder.
*Kanunun Tekelciliği İlkesi: Hukukun kaynaklarının çeşitliliği karşısında ceza hukukunda benimsenen kanunilik ilkesinin gereği olarak kanunun tekelciliği ilkesi kabul edilmiştir.
*Örf ve Adet: Örf ve adet hukukun diğer dalları bakımından önemli bir hukuk kaynağıdır.
* Kanunun Açıklığı İlkesi: Kanundaki suç tanımını açık ve belirgin bir biçimde tespit etmesini ifade eder.
*Ceza Kanunlarının Yorumu: Kanunun anlamını araştırmak ve açıklamak için başvurulan zihinsel bir faaliyettir.
*Kıyas: Kanunda öngörülen durumlara ilişkin düzenlemelere kanunda öngörülmeyen benzer durumlara genişleterek uygulamaktır.
CEZA KANUNLARININ ZAMAN YÖNÜNDEN GEÇERLİLİĞİ
*Geçmişe Uygulanmazlık ilkesi: Ceza kanunlarının sadece yürürlüğe girilmesinden sonra işlenen fiillere uygulanabileceği ve dolayısıyla daha önce işlenen fiilere uygulanamayacağına ilişkin ilkedir.
*Yürürlük Ötesi Uygulanmazlık İlkesi: Kanunun yürürlükten kalktıktan sonra işlenen fiillere uygulanmamasına ilişkin ilkedir.
*TCK esas itibariyle ülkesellik ilkesini kabul etmiştir.
*Mesafe Suçları: Davranışın yapıldığı yerle sonucun meydana geldiği yerin farklı olduğu suçlardır.
Örnek: İngiltere den gönderilen bir silah ile Türkiye de birinin öldürülmesi gibi…