Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

Ceza Hukuku Ünite 2

0 4.876

Müspet Hukuk: Doğal hukukun aksine, kamu hukuku erki tarafından konulan hukuktur.***Ceza, sadece kendisine uygulanan kişi yönünden değil, onu uygulayan devlet yönünden de bir kötülüktür. Zira ceza devlete; adlî polis teşkilatı ve ceza mahkemeleri kurmak, cezaevleri yapmak ve bunları ayakta tutmak gibi önemli yükümlülükler getirir. Bu nedenledir ki ceza, sapı olmayan bir kılıca benzetilir; çünkü onu kullananı da yaralar.
***Fail: Ceza hukuku anlamında hukuka aykırı fiili işleyen kimsedir.

***Özgü Suç (Mahsus Suç): Sadece belli bir hukukî veya fiili durumda bulunan kimseler tarafından işlenebilen suçlardır. Suçun Hukukî Konusu: Suçu öngören norm tarafından korunan ve suç tarafından ihlâl edilen hukukî varlık veya menfaattir.

***Suçun Maddi Konusu: Üzerinde tipik davranışın işlendiği şahıs veya şeydir.

***Suçun hukukî konusu ve suçun maddi konusu farklı kavramlardır. Örneğin insan öldürme suçunun hukukî konusu hayat varlığı, maddi konusu ise öldürülen kişidir.

**Mağdur: Suçu öngören ceza normu tarafından korunan ve suç tarafından ihlâl edilen hukukî varlık veya menfaatin hamilidir.

***Hukuka aykırılık, yaygın bir doktrin tarafından savunulduğunun aksine, suçun kurucu unsuru değil, daha fazla bir şeydir; yani suçun özüdür, kendisidir. Nitekim suç, ceza normunun ihlâli olduğuna ve suçun özü bu ilişkiden ibaret bulunduğuna göre, hukuka aykırılığı suçu oluşturanunsurlardan biri olarak kabul etmek mümkün değildir.

***Tahlilci Metot: Suçu unsurlarına ayırarak inceleme metodudur.

***Bütüncü Metot: Suçu bir bütün olarak inceleme metodudur.

**Devlet, bir fiili ceza tehdidi ile yasaklarken daima bir varlık veya menfaati korumayı amaçlar

***Ceza hukuku yönünden davranış, herhangi bir insan davranışı değil, sadece dış dünyada açığa çıkan bir davranıştır.

***Hareket Suçları: Maddi unsuru yapma biçimindeki bir davranış olan suçlardır

***ihmal Suçları: Maddi unsuru yapmama biçimindeki bir davranış olan suçlardır.

***Serbest Harektli Suçlr:Harketn tipik sonucu doğurmya elverişli olmasının yetrli sayıldğı suçlrdr.

İlgili Yazılar

Ceza Hukuku

***Bağlı Hareketli Suçlar: Kanunun suçu oluşturan tipik fiillerin belirli şekilde veya belirli vasıtalarla işlenmesini şart koştuğu suçlardır.Sonuç bir insan davranışının ürünü olduğuna göre,eşyanın doğası gereği, davranıştan sonra gerçekleşir. Davranış ile sonuç arasında geçen zamanın hukukî yönden önemi yoktur. Örneğin, insan öldürme suçunun varlığı için, ölüm sonucunun davranışın yapılmasından hemen sonra veya birkaç gün veya birkaç hafta sonra gerçekleşmesi önemli değildir.

***Sırf Davranış Suçları (fiekliSuçlar):Sadce belirli bir hareketn veya ihmalin gerçekleştirilmesiyle tamamlanan suçlardır.

***Sonuç Suçları (Maddi Suçlar): Suçun tamamlanması için failin hareket veya ihmal şeklindeki davranışından belli bir dış etkinin veya değişikliğin doğmasının şart koşulduğu suçlardır.

Zarar Suçu: Tamamlanmış sayılmaları için suçu öngören normla korunan hukukî varlık veya menfaatin tahrip edilmesi veya azaltılması gereken suçlardır.

***Tehlike Suçu: Tamamlanmış sayılmaları için korunan varlık veya menfaatin sadece tehdit edilmiş olması yeterli sayılan suçlardır.

***Türk Ceza Kanununda nedensellik konusunda genel bir hüküm yoktur. Bu önemli bir eksiklik değildir. Çünkü önemli olan nedensellik ilişkisi olmaksızın suç işlenemeyeceğini bilmek değil, bu ilişkinin ne zaman var olduğunu tespit edebilmektir.

***Mazeret nedenleri veya suçu ortadan kaldıran objektif nedenler adı da verilen ve 2004 tarihli Ceza Kanununda “Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler”başlığı altında düzenlenen bu nedenler, fiilin hukuka aykırı olmasını önler ve dolayısıyla onun hukuken meşru veya hukuka uygun bir fiil olarak ortaya çıkmasını sağlar.

***2004 tarihli Ceza Kanunu,1926 tarihli Ceza Kanununun aksine, ilgilinin (hak sahibinin) rızası şeklindeki hukuka uygunluk nedenini açıkça hükme bağlamıştır. Bu hükme göre “Kişinin mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez” (TCK. m.26, f.2).

Suçu incelemek için gerekli ön bilgileri saptayabilmek Suç, genel olarak, hukuk düzeninin ceza tehdidi ile yasakladığı bir fiil olarak tanımlanabilir.
Suçun incelenmesi ve anlaşılmasında iki farklı metot izlenmiştir.
Birincisi tahlilci metot, ikincisi ise bütüncü metottur. Yani suçu unsurlarına ayırarak inceleme metodu ve bir bütün olarak inceleme metodu. Suçun tahlilci bir biçimde incelenmesi esas itibarıyla iki anlayışın doğmasına neden olmuştur. ikili ayırım adı verilen geleneksel anlayışa göre suç kusurlu irade ile işlenen bir fiildir.

Üçlü ayırım adı verilen anlayışa göre ise,suç hukuka aykırı ve kusurlu bir insan fiilidir.ikili ayırımın daha isabetli olduğunu kabul etmek gerekir. Nitekim her suçta daima biri maddi fiil, diğeri de maddi fiilin kaynağını oluşturan irade olmak üzere iki unsur vardır. Suç, ceza-î nitelikteki hukuk düzeninin bir kuralının ihlâlinden ibaret bulunduğuna göre, onun temel özelliği hukukla çatışmasıdır, yani hukukun karşıtı olmasıdır. Bu çatışma veya aykırılık hukuka aykırılık olarak adlandırılır.

Suçu öngören norm tarafından korunan ve suç tarafından ihlâl edilenhukukî varlık veya menfaate suçun hukukî konusu denir. Suçun maddi konusu ise, üzerindesuçun işlendiği şahıs veya şeydir. Ceza hukuku anlamında hukuka aykırı fiili işleyen kimse su-çun faili ve aktif süjesidir. Suçun mağduru veya pasif süjesi ise, suçu öngören ceza normu tarafından korunan ve suç tarafından ihlâl edilen,yani suçun hukukî konusunu oluşturan hukukîvarlık veya menfaatin hamilidir. Suçun maddi unsurunun içeriğini açıklayabilecek

Ceza hukuku anlamında bir fiilden söz edilebilmesi için, öncelikle yapma veya yapmama biçiminde bir davranışa gerek vardr.insan davranışı,çoğu zaman, suçun maddi unsurunu tek başına oluşturamz.
Davranışın bir sonucu da olması, yani dış dünyada bir değişiklik meydana getirmesi gerekir. Nihayet davranış ile sonuç arasında nedensellik ilişkisi bulunmalıdır. Ancak,sonuç aranmayan sırf davranış suçlarında, suçu oluşturan fiil sadece davranıştan ibarettir.Nedensellik bağı kavramının içeriğini tanımlayabilecek
Dış dünyada meydana gelen değişikliğin (sonucun) bir insana bağlanabilmesi için, bu değişikliğin o insanın davranışından kaynaklanması gerekir. Bir başka deyişle kişinin davranışı ile dış dünyada meydana gelen sonuç arasında bir nedensellik bağı bulunmalıdır. Bu itibarla bir kişinin davranışı ile hiçbir ilişkisi bulunmayan bir dış değişiklik veya bu kişinin davranışı olmasaydı dahi yine de gerçekleşecek olan bir olay veya sonuç,söz konusu davranışı yapanın eseri sayılamaz veo kişiye yüklenemez. Hukuka uygunluk nedenlerini sıralayabilecek

Hukuka uygunluk nedenleri objektif bir etkiye sahiptirler, yani sadece var olmaları etkilerini göstermeleri için yeterlidir. Failin bu konudaki düşüncesi veya inancı önem taşımaz. Hukuka uygunluk nedenleri önce genel ve özel nedenler olmak üzere ikiye ayrılır. Birinciler hemen bütün suçlar için ortak olan nedenlerdir, ikinciler ise belli bir suç veya suç grubu için kabul edilen nedenlerdir. Genel nedenler, görevin yerine getirilmesi, meşru savunma, zorunluluk durumu, hakkın kullanılması, ilgilinin (hak sahibinin) rızasıdır

Content Protection by DMCA.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et Daha fazla oku

Content Protection by DMCA.com