Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

Ceza İnfaz Kurumlarındaki Memurlar İçin Mazeret Nakil Duyurusu

0 68

BAKANLIK ATAMALI PERSONEL

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 34131527-903.02-E.5386/189321 24/12/2015
Konu : Bakanlık atamalı personelin mazeret atama planlaması

……………………………CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan bakanlık atamalı personelinAdalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince kurumlar arası aile birliği mazereti nedeniyle naklen atanma taleplerinin değerlendirilmesi düşünülmektedir.

Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personel, eşinin çalıştığı yere veya yakınına naklen atanma talebinde bulunabilecektir.

Bakanlık Atamalı Personelin Aile Birliğinin Sağlanması Amacıyla Naklen Atanma Esasları:

1. Aday memur olup olmadığına bakılmaksızın 01.02.2016 tarihi itibariyle memuriyette bir yılınıdoldurmuş olmak gerekmektedir.

2. Görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak naklen atanma talebinde bulunulamayacaktır.

3. Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atanma talep eden memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda eşinin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında çalışıyor olması halinde, daha fazla hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

c) Eşinin, farklı kurumda çalışıyor olması ve görev yaptığı kurumun öncelikli hizmet ihtiyacının, gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle Bakanlıkça tespiti halinde eşinin görev yaptığı kurumun hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,

atanması suretiyle yapılabilir.

Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atanma isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca naklen atanma başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

Aile birliği mazereti nedeniyle atananlar, göreve başladıkları tarihten itibaren sağlık, can güvenliği ve hizmet gereği veya deprem, yangın, sel gibi doğal afet durumları hariç olmak üzere bir yıl geçmedikçe, aile birliği mazereti nedeniyle yeniden atanamazlar.

4. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılan personelin bulundukları kurumda2 yıl hizmet süresini tamamlamış olması gerekmektedir.

Başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ve eksik belge ile başvuru yapanların başvuruları değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

Eşlerden her ikisi de ceza infaz kurumu ya da denetimli serbestlik müdürlüğü personeli olanlardan, her ikisinin de başvuruda bulunması gerekmektedir. Eşlerin kadro ve ihtiyaç durumu gözetilerek uygun bir yerde birleştirmeleri yapılacaktır.

Aile Birliği Nedeniyle Naklen Atamalarda İstenecek Belgeler;

1- Dilekçe,

2- Eşine ait görev belgesi ile eşinin çalıştığı meslek veya kurum itibariyle kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkan bulunmadığına dair belge; kamu personeli olmayan eş için ise, talep edilen yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ve iş yerinin halen faaliyette olduğuna dair belge ya da milletvekili, belediye başkanı veya muhtar veya noter görevinde bulunduğuna ilişkin güncel belge,

3- Aile nüfus kayıt örneği.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuruların, 04-08 Ocak 2015 tarihleri arasında alınması ve Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla 12 Ocak 2015 tarihinde Genel Müdürlük’te olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, keyfiyetin yargı çevrenizde bulunan ceza infaz kurumları müdürlükleri ve denetimli serbestlik müdürlüklerindeki tüm merkez atamalı personele duyurulmasını rica ederim.

Enis Yavuz Yıldırım

Hakim

Bakan a.

Genel Müdür


TAŞRA ATAMALI PERSONEL

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Sayı:61447256-903.02-E.10577/18932224/12/2015
Konu:Taşra atamalı personelin mazeret atama planlaması.

…………………………..CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan taşra atamalı personelin2016 yılı mazerete dayalı naklen atama işlemlerinin yapılması planlanmıştır.

Bu itibarla; talepler arasında koordinasyonu sağlamak, personelin kurumlara dengeli dağılımını temin etmek amacıyla Genel Müdürlüğümüzce taşra atamalı personelin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince komisyonlar arası aile birliğinin sağlanması amacıyla naklen atanma taleplerinin değerlendirilmesi düşünülmektedir.

Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personel, eşinin çalıştığı yere veya yakınına naklen atanma talebinde bulunabilecektir.

Taşra Atamalı Personelin Aile Birliğinin Sağlanması Amacıyla Naklen Atanma Esasları

1.Aday memur olup olmadığına bakılmaksızın 01/02/2016 tarihi itibariyle memuriyette bir yılını doldurmuş olmak gerekmektedir.

2. Görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak naklen atanma talebinde bulunulamayacaktır.

3. Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atama, memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda eşinin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında çalışıyor olması halinde, daha fazla hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

c) Eşinin, farklı kurumda çalışıyor olması ve görev yaptığı kurumun öncelikli hizmet ihtiyacının, gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle Bakanlıkça tespiti halinde eşinin görev yaptığı kurumun hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,

atanması suretiyle yapılabilir.

Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atanma isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca naklen atanma başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

Aile birliği mazereti nedeniyle atananlar, göreve başladıkları tarihten itibaren sağlık, can güvenliği ve hizmet gereği veya deprem, yangın, sel gibi doğal afet durumları hariç olmak üzere bir yıl geçmedikçe, aile birliği mazereti nedeniyle yeniden atanamazlar.

4. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılan personelin bulundukları kurumda 2 yıl hizmet süresini tamamlamış olması gerekmektedir.

Başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ve eksik belge ile başvuru yapanların başvuruları değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

Eşlerden her ikisi de ceza infaz kurumu ya da denetimli serbestlik müdürlüğü personeli olanlardan, her ikisinin de başvuruda bulunması gerekmektedir. Eşlerin kadro ve ihtiyaç durumu gözetilerek, uygun bir yerde birleştirmeleri yapılacaktır.

Sözleşmeli personelin mazerete dayalı yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için talep edilen yerde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyonun bulunması gerekmektedir. Boş pozisyon bulunmaması halinde naklen atanma talebi hiçbir şekilde karşılanamayacaktır.

Aile birliği nedeniyle naklen atamalarda istenecek belgeler

1- Dilekçe,

2- Bağlı olduğu adalet komisyonunun muvafakat kararı,

3- Eşine ait görev belgesi ile eşinin çalıştığı meslek veya kurum itibariyle kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkan bulunmadığına dair belge; kamu personeli olmayan eş için ise, talep edilen yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ve iş yerinin halen faaliyette olduğuna dair belge ya da milletvekili, belediye başkanı veya muhtar veya noter görevinde bulunduğuna ilişkin güncel belge,

4- Aile nüfus kayıt örneği,

5- Hizmet cetveli,

6- Adli ve idari soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti,

7- Varsa disiplin cezalarına dair karar, iddianame veya kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı örnekleri,

8- Son iki yıl içerisindeki askerlik, aylıksız izin, raporlu ve açıkta geçen süreleri gösteren belge,

Komisyonca Yapılacak İşlemler

1- Yazımız ekinde gönderilen EK-A inceleme formunun excel formatında büyük harflerle kaydedilmesi,formun eksiksiz şekilde doldurulması ve komisyon başkanı tarafından onaylanması,

2- EK-B başvuru formunun personel tarafından eksiksiz şekilde doldurularak imzalanması ve mazerete ilişkin belgelerin eklenmesi,

3- Taleplerin ve eklerin en geç 11 Ocak 2016 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde UYAP üzerinden gönderilmesi, atama evrakının fiziki gönderilmemesi,

4- Bununla birlikte EK-A inceleme formunun excel formatında ab155674@adalet.gov.tr e-posta adresine de gönderilmesi, değerlendirme ve atamaların kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde yapılması açısından belirtilen esaslara titizlik gösterilmesi gerekmektedir.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

28 Aralık 2015 -05 Ocak 2016 tarihleri arasında başvuruların alınması,

06 – 08 Ocak 2016 tarihleri arasında başvuruların komisyonlarca değerlendirilmesi,

11 Ocak 2016 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, yazımızın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına iletilmesini ve keyfiyetin yargı çevrenizde bulunan ceza infaz kurumları müdürlükleri ile denetimli serbestlik müdürlüklerindeki tüm taşra atamalı personele duyurulmasını rica ederim.

Enis Yavuz Yıldırım
Hakim
Bakan a.
Genel Müdür

Content Protection by DMCA.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et Daha fazla oku

Content Protection by DMCA.com