Ceza Muhakemesi Hukuku 1-5 Üniteleri Arası Çalışma Soruları

0 149
1:Devletin yargı gücünü temsil eden adalet organlarının bir suçun işlenip işlenmediği konusunda ortaya çıkan ceza uyuşmazlığını çözerken izleyecekleri yöntemini gösteren normlar bütününden oluşan hukuk dalı hangisidir?
=CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
2:Ceza muhakemesinin amacı nedir?
=SUÇUN İŞLENİP İŞLENMEDİĞİ KONUSUNDAKİ MADDİ GERÇEĞE ULAŞMAK
3: Suç işlendiği şüphesinin öğrenilmesindne iddanamenin kabulüne kadar geçen muhakeme sürecine ne denir?
=SORUŞTURMA
4:İddianamenin kabulünden hükmün kesinleşmesine kadar geçen muhakeme süresine ne denir?
=KOVUŞTURMA
5:Hangisi şüphelinin cezalandırılması talebini içeren bir belgedir?
=İDDİANAME
6:Hakim tutuklamaya karar verdiğinde ve buna itiraz edildiğinde şüphelinin tutuklanıp tutklanmayacağına ilişkin uyuşmazlık kaç gün içinde kesin olarak çözülmüş olur?
=30 GÜN
7:Kovuşturma evresinde kurulan hüküm temyiz edilirse bu hüküm hangisinin incelemesindne geçer?
=YARGITAY
8:5271 sayılı ceza muhakemesi kaç kitaptan oluşur?
=7 KİTAPTAN OLUŞUR(GENEL HÜKÜMLER,SORUŞTURMA,KOVUŞTURMA EVRESİ,MAĞDUR ŞİKAYETÇİ,ÖZEL YARGILAMA USÜLLERİ,KANUN YOLLARI ,YARGILAMA GİDERLERİ VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER)
9:Muhakemede kendisine ait bir statüsü olan ve tek başına yapacağı işlemlerle muhakemenin ilerlemesine yardımcı olan kişilere ne denir?
=SUJE
10:Ceza muhakemesi yasalarının yer yönündne uygulanmasında benimsenen ilke hangisidir?
=ÜLKESELLİK İLKESİ
11: Suçtan doğrudan doğruya zarar gören kişinin failin cezalandırmasına ilişkin isteğini yetkili mercilere bildirmesine ne denir?
=ŞİKAYET
12:Fiil tarihinde kaç yaşını tamamlamamış çocukların kusur yeteneği ve dolayısyla ceza ehliyeti yoktur?
=12 YAŞINI
13:Bir mahkeme veya savcılığın göreviyle ilgili olarak kendi yetki alanı dışında gerçekleştirilmesi gereken bir işlemin yapılmasını işlemin yapılacağı yerdeki savcı veya mahkemeden istenmesine ne denir?
=İSTİNABE
14:Kolluk adli görevi esnasında emri hangisinden alır?
=CUMHURİYET SAVCISINDAN
15:Özel güvenlik sağlanması özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine hangisinin iznine bağlıdır?
=VALİ
16:Hangisi kovuşturma evresinde yani iddianame kabul edilerek ceza davası açıldıktan sonra özellikle durşma ve duruşmadan sonuç çıkarma devrelerinde yargılama görevini yapan makamdır?
=MAHKEME
17:Bir yerde ceza mahkemelerinin kurulmasına hangisi karar verir?
=ADALET BAKANLIĞI
18:Duruşmada bulunmak ve mahkeme başkanının yönetimi altında duruşmanın akışını tutanağa geçirmekte görevli olan kişiye ne denir?
=ZABIT KATİBİ
19:Mahkemelerde görev yapan durşma disiplininin ve akışının sağlanmasında mahkeme başkanına yardımcı olan kişye ne denir?
=MÜBAŞİR
20:Cezai uyuşmazlık arasında ortak noktaların bulunmasına ne denir?
=BAĞLANTI
21:Hangisi kanun koyucunun cezai uyuşmazlıklar arasındaki ortak noktayı somut olarak tanımladığı bağlantı türüdür?
=DAR BAĞLANTI
22:Bir ceza mahkemesinin bakmakta olduğu davalar arasında kanunda belirtilen dışında bir ortak noktanın bulunmasına ne denir?
=GENİŞ BAĞLANTI
23:Hangisi aralarında ortak noktalar bulunan uyuşmazlıkların farklı hukuk dallarına ilişkin olduğu durumlarda var olan bağlantıdır?
=KARIŞIK BAĞLANTI
24:Ceza muhakemesinde şüpheli /sanığın avukatlığını yapan onu savunan kimseye ne denir?
=MÜDAFİ
25:Hangisi görevlendirilmesi konusunda şüpheli veya sanığın iradesinin önem taşımadığı müdafidir?
=ZORUNLU MÜDAFİ
26:Müdafi aracılığı ile savunulma konusunda tercih yapma olanağının şüpheliveya sanıüın bırakıldığı hallerde görev yapan müdafiye ne denir?
=İHYİYARİ MÜDAFİ
27: Suçla korunan hukuki menfaatin sahibie ne denir?
=MAĞDUR
28:Hangisi gerçekleştirilen fiile bağlı olarak maddeten sorumluluğu ortaya çıkacak olan kimsedir?
=MALEN SORUMLU
29:Şüpheli /sanık muhakeme sırasında kaç müdafinin hukuki yardımından yaarlanabilir?
=SINIRLAMA YOKTUR.
30:Şühelinin ifade alma aşamasında kaç müdafiden yararlanabilir?
=3 MÜDAFİ
31:Soruşturma ecresinde barodan zorunlu müdafi görevlendirilmesini talep edecek makam hangisidir?
=SAVCI
32:Terörle mücadele kanunun kapsamına giren suçlarda şüphelinin kolluk tarafından ifadesi alınırken kaç müdafi hazır bulunabilir?
=1 MÜDAFİ
33:Müdafilik görevinden yasaklama kararı kovuşturm akonusu suçla sınırlı olmak üzere kaç yıl süre ile verilebilir?
=1 YIL
34:Reddini gerektirecek nedenlerin bulunduğunu gören hakimin bunu ileri sürmesine ne denir?
=ÇEKİNME
35:Yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesindeniddianamenin kabulüne kadar geçen evrede suç şüphesi altında bulunan kişiye ne denir?
=ŞÜPHELİ
36:Uyuşmazlık konusu olayın ne şekilde gerçekleştiğini mahkeme önünde canlandırmaya yarayan araçlara ne denir?
=DELİL
37:Şüphelinin soruşturma evresinde kolluk görevlileri veya cumhuriyet savcısı tarafından uyuşmazlık konusu olaya ilişkin beyanının alınmasın ne denir?
=İFADE ALMA
38:Şüpheli veya sanığın hakim veya mahkeme tarafından soruşturma veya kovuşturma sırasında uyuşmazlık konusu olaya ilişkin olarak beyanının alınmasına ne denir?
=SORGU
39:Kendisine karşı yürütülmeyen bir ceza soruşturmasında uyuşmazlık konusu olay hakkında beş duyusu ile edindiği bilgiyi adli makamlar huzurunda beyanıyla açığa vuran kimseye ne denir?
=TANIK
40:Bir olaydan arta kalan her türlü iz ve esere ne denir?
=DELİL
41:Ceza muhakemesinin çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren bir konuda görüşüne başvurulan kşiye ne denir?
=BİLİRKİŞİ
42:Hangisi ölünün dışatan muayane edildiğini ifade der?
=ADLİ MUAYENE
43:Hangisi ölüm nedenini belirlemek için bir ölünün uygun olduğu müddetçe başigöğüs,karnının açılması suretiyle yapılan incemedir?
=OTOPSİ
44:Deliler üzerinde beş duyu organından biri yada bir kaçıyla yapılan algılamalara ne denir?
=KEŞİF
45:Yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu olan süre kaç saatten fazla olamaz?
=12 SAAT
46:Gözaltı süresi bireysel olarak işlenen suçlarda yakalama anından itibaren kaç saati geçemez?
=24 SAAT
47:Toplu suçlarda gözaltı süresi çekirdek süre ve uzatmalarda birlikte en fazla kaç gün olabilir?
=4 GÜN
48:Fiil işlediği sırada kaç yaşını doldurmamış olanlar suç nedeni ile yakalanamaz ve hiç bir şekilde suç tespitinde kullanılamz?
=12 YAŞ
49:Hangisi hakim kararlarına veya kanunda açıkca düzenlenen hallerde mahkemelerin ara kararlarına karşı başvurulan kanunyoludur?
=İTİRAZ
50: Suçlu olduğu konusunda henüz kesin hüküm bulunmayan ancak suç işlediği şüphesi kuvvetli olan kişinin özgürlüğünün hakim kararı ile geçici olarak kaldırılmasına ne denir?
=TUTUKLAMA

İlgili Yazılar

Ceza Hukuku

İyi olmak kolaydır zor olan adil olmaktır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim