Ceza Muhakemesi Hukuku Ünite 1

0 173

1:Ceza muhakemesi hukuku kamu hukukuna dahildir,devletin yargı gücünü temsil eden adalet organlarının bir suçun işlenip işlenmediği konusunda ortaya çıkan ceza uyuşmazlığını çözerken izleyecekleri yöntemi gösteren normlar bütününden oluşur.
2:Ceza muhakemesi suç işlendiği şüphesi üzerine başlar ve bu şüphenin kesin bir hükümle yenilmesine kadar devam eder .
3:Ceza muhakemesi suç şüphesinin öğrenilmesinden bu şüphenin oraya kaldırılmasına kadaar ceza muhakemesinde iddia(tez),savunma(antitez),yargılama(sentez) olmak üzere 3 aşamada faliyet göstermektedir.
4:Cezamuhakemesi hukuku hükmün üretilmesine katkısı bulunanlar arasındaki ilişkiyi düzenler ,ceza muhakemesi kanunları suçun aydınlatılmasında olan kamusal menfaatlerle suç şüphesi altında olan ve mahkeme süreci içersinde hak ve özgürlüleri kısıtlanan şüpheli sanığın hakları arasında dengeyi gözeten hükümleri içermektedir.
5:Türk hukukunda iddia ,savunma ve yargılamadan oluşan 3 lü faliyet suç muhakemesi,ceza muhakemesi,ceza yargılaması ve caza muhakemeleri usülüolarak adalndırılır.
6:Ceza muhakemseinin amacı şüpheli/sanığın haklarına saygılı bir biçimde onun suçu işleyip işlemediği konusunda maddi gerçeği ortaya çıkarmaktır.bu nedenle bu hukukuk ispat sistemi de amaca uygun olarak geliştirilmelidir.
7:Ceza muhakemesinde ispatı gereken husus hertürlü delile ispat edilebilir
8:Ceza muhakemesinde uyuşmazlık konusu olayın deliller vasıtasıyla ortaya konmuş haline maddi gerçek denir..sujelerin yani özellikle iddia ve savunmanın birbirinin karşısında değil maddi gerçeğe ulaşmak için yanyana hareket etmesi asıldır.
9: Suç işlendiği şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen muhakeme sürecine soruşturma denir.
10:İddianamenin kabulünden hükmün kesinleşmesine kadar geçen muhakeme sürecine kovuşturma denir.
11:İddianamenin mahkeme tarfından kabulü ile kamu davası açılmış olur ve kovuşturma evresi başlamış olur.
12:Ceza muhakemesi ;soruşturma evresi,iddianamenin değerlendirilmesi ve kovuşturma evresi olmak üzere 3 aşamada tamamlanır.
13:Soruşturma evresinde suç işlendiğinden haberdar olan soruşturma makamları suça ilşkin delilleri fail yada failleri araştırır. deliler toplar,koruma altına alır ve iddiayı oluşurur. bu evrenin sonunda ise elde edilen delilere göre suçluysa kamu davası açılır değilse kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir.
14:Kesin hüküm istisnalar dışında değişmez ve herkesi bağlar derhal yerine getirilmesi gerekir.savCının Faliyeti soruşturma mahkemenin faliyeti ise kovuşturma faliyetidir.
15:Soruşturma evresi kural olarak kovuşturma evresinde iddia makamı olarakyerini alacak olan savcının aktif olduğu bir evredir, hakim tutuklanmaya karar verdiğinde ve buna itiraz edildiğinde şüphelinin tutuklanıp tutuklanmayaccağına ilişkin uyuşmazlık 30 gün süreyle kesin olarak çözülmüş olur.
16:İddianamenin değerlendirilmesi evresi iddianamenin yetkili ve görevli mahkemenin ilgili defterlerine kaydı ile başlar iddianamenin kabulü kararı ile sona erer bu işlemler kamu davası açılmış olur.
17:Kovuşturma evresi iddianamenin kabulü kararıyla başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade eder, önce duruşma hazırlığı yapılır tüm deliller oartaya konur,tartışılır son söz sanığa verilerek duruşma bitirilir ve hüküm kurulur.
18:Hüküm temyiz edilirse Yargıtay incelemesinden geçer.
19:Temel hak ve özgürlükler anayasalarda güvence altına alınmış ve bunlara müdahale edilmesinde geçerli olcak kurallar gösterilmiştir.özellikler koruma tedbirleri ile kişi hak ve özgürlüklerine müdahale ediliyo olması bu konuların anayasada yer verilmesi sonucunu doğurmuştur.
20: Suçluluğu hükmen sabitoluncaya kadar hiç kimsenin suçlu sayılamamasına ilişkin ile masumiyet ilkesidir.
21:Bireyin kendisine isnat edilen suçtarihindne önce ve kanunla kurulmuş bir mahkeme önünde yargılanma hakkını ifade eden ilkeye doğalhakim ilkesi denir.
22:Bütün muhakeme sujelerinin birbirlerinin işlemlerinden haberdar olmalarına ve bu işlemlere karşı tezlerini hazırlamak için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olmalarına ilişkin ilkeye çelişmeli muhakeme ilkesi denir.
23:Muhakemede kendine ait bir statü olan ve tek başına yapacağı işlemlerlemuhakemenin ilerlemesine yardımcı olan kişilere suje denir.
24:Muhakeme kurallarının yürürlüğe girdiği andan itibaren muhakemede gerçekleştirilmekte olan tüm işlemler bakımından hüküm ifade etmesine ilişkin ilkete derhal uygulama ilkesi denir.
25:Ceza kanunlarının uygulanmasında lehe olan yasanın ileri veya geçmişe uygulanması söz konusu olmaktadır.
26:Derhal uygulanması ilkesinin sonuçları;muhakeme işlemleri daima o işlemin yapılacağı zamanda yürürlükte olan yasaya göre yapılmalıdır suçun işlendiği tarihin muhakeme yasalarının uygulanması bakımından bir önemi yoktur.
27:Yeni muhakeme kuralının uygulanmasında o kuralın sanığın lehinde veya aleyhinde olması herhangibi rol oynamaz .
28:Yürürlükteki yasaya uygun olarak bir kez yapılmış olan işlemler sonradan yasa değişse de geçersiz olmaz ,eski yasaya göre henüz yapılmamış işlemler artık yeni yeni yasaya göre yapılır.
29:Kanun koyucu tarafından soruşturmanın veya kovuşturmanın başlatılması veya yürütülmesinin bağlı tutuldğu koşullara muhakeme şartları denir.
30: Suçtan doğrudan doğruya zarar gören kişinin failin cezalandırılmasınailişkin isteğini yetkili mercilere bildirmesine şikayet denir.
31:Kişinin gerçeklerştirdiği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlama ve davranışlarını yönlendirebilme yeteneğine kusur yeteneği denir.
32:Huhuki bir sonuca ulaşmak ve yargılamayı bu amaca uygun olarak ilerletmek için yapılmış olan irade açıklamalarına muhakeme işlemleri denir.
33:Mahkeme kararları duruşmalı ve duruşmasız verbilir duruşmada verilecek kararlar cumhuriyet savcısı duruşmada hazır bulunan müdafi,vekil, ve diğer ilgililer dinlendikten sonra duruşma dışındaki kararlar savcının yazılı veya sözlü görüşü alındıktan sonra verilir.
34:5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu 7 kitaptan oluşmaktadır .
35:Hakim tutuklamaya karar verdiğinde ve buna itiraz edilemdiğinde şüphelinin tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin uyuşmazlık kesin olarak 30 gün içinde çözülmüş olur.
36:Fiil tarihinde 12 yaşını tamamlamamış çocukların kusur yeteneği ve dolayısyla ceza ehliyeti yoktur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim