Damga Vergisi Ve Harçlar Bilgisi 1-5 Ünite Arası Çalışma Soruları

0 53

1:Belirli işlemlerin yapılmasına izin verilmesi karşılığı alınan kamu gelirine ne denir?
=VERGİ
2:Damga vergisine dahil birinci düzenlemeyi hangisi oluşturur?
=DAMGA VERGİSİ KANUNU
3:Damga vergisinin konusunu hangisi oluşturur?
=KAĞIT VE BELGELER
4:Devletin kendi ülkesi içinde bulunan vergi konuları ile kendi ülkesinde gerçekleşen vergiyi doğuran olayları vergilendirilebilmesi hangi ilkenin sonucudur?
=MÜLKİLİK
5:Bir mamul yada mahsulün imal edildiği yada yetiştirildiği ülkeyi belli etmek için ticaret ve sanayi odaları veya diğer makamlarca düzenlenip verilen belgeye ne denir?
=MENŞE ŞAHADENAMESİ
6:Damga vergisi kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiştir?
=1964
7:Yabancı ülkelerden deniz yolu ile gelen eşya ile düzenlenerek gümrük idaresine verilen belge hangisidir?
=MANİFESTO
8:Damga vergisinde vergiyi doğuran olay ne zaman gerçekleşmiş sayılır ?
=KAĞIDIN DÜZENLENMİŞ OLMASI İLE
9:Yabancı ülkelerden demiryolları ile taşınan eşya ile ilgili olarak demiryollarınca düzenlenen listelere ne denir?
=BARNAME
10:Maktu vergide vergi miktarını hangisi ifade eder?
=SABİTTİR
11:Akreditif mektup ve telgraflarda süre uzatıldığı takdirde verginin alınma oranı nedir?
=1/4
12:Makbuz karşılığında ödenecek damga vergileri ne zaman vergi dairesine bildirilir?
=İZLEYEN AYIN 20. GÜNÜ AKŞAMINA KADAR
13:Damga vergisinin pul yapıştırılması suretiyle ödenmesi usülü hangi yıll kaldırılmıştır?
=2004
14:Yabancı memleketlerin birinden diğeri üzerine düzenlenip Türkiyede tevadüle çıkarılan kağıtlar hangi oranda vergiye tabidir?
=YARI NİSPETTE
15:Damga vergisi kanunun 19. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarında avans niteliğinde ödemelerde avansın itası sırasında istihkaklardan kesinti yapılması şeklinde ödenemsine bakanlıklardan hangisi izin vermek lidir?
=MALİYE BAKANLIĞI
16:Basılı damga konuları kağıtlar matbu olan rak hazırlanıp bastırılır bu kağıtların damga vergisi nasıl ödenir?
=BASILMADAN ÖNCE %5 NOKSANI İLE
17:Damga vergisi nde üstü sınır her yıl neye dayanarak artırılır?
=YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANINA GÖRE
18:Damga vergisi uygulamasında herbiri hukuken aynı hüküm ve ispat gücüne sahip olmak üzere birden fazla düzenlenmiş kağıtlardan herbirine ne denir?
=NÜSHA
19:Damga vergisine tabi şekli kanunlarda belirtilmiş olan kağıtların nitelikleri tain edilirken hangisi esas alınır?
=KAĞITDIN İLGİLİ KANUNDAKİ ADINA BAKILIR
20:Damga vergisne tabi şekil aknunlarda belirtilmemiş bir kağıdın niteliği nasıl belirlenmektedir?
=KAĞIT ÜZERİNDEKİ YAZININ İÇERDİĞİ HÜKÜM VE ANLAMA BAKILIR
21:Nüshadan çıkarılan imza içermeyen bu nedenle aslının aynı olduğu tasdik edilmek suretiyle hukuken geçerliliği sağlanan kağıt kopyalara ne denir?
=SURET
22:Kağıttan birden fazla kişinin imzasının yer alması hangisini belirleyen bir unsurdur?
=MÜKELLEF SAYISININ
23:Cumhuriyet tarihinde harçları birarada toplayan ilk kanun hangisidir?
=5887 SAYILI HARÇLAR KANUNU
24:Harçlar alanındaki yapısal değişiklikler hangisi ile gerçekleştirilmiştir?
=TANZİMAT FERMANI İLE
25:Kamu hukukundan kaynaklanan hakkın oluşturulması durumunda harçlardan ahngisinden söz edilir?
=TEVCİH HARCI
26:Harçların kanunla alınmasının başlıca nedeni hangisidir?
=MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN KİŞİLERİN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ İLE YAKINDAN İLGİLİ OLMASINDAN DOLAYI İDARENİNN KEYFİ VE TAKDİRİ UYGULAMALARINI ÖNLEMEK
27:Yargı harçlarının bugüne esas teşkil eden temelleri hangisi döneminde atılmıştır?
=2. MAHMUT
28:Harç alınamsında hangisi belirleyici bir rol oynamaktadır?
=YASAMA ORGANI
29:Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin gerçekleştirdiği bayındırlık hizmeti sonucunda malvarlıklarının değerlerinin yükselmesi nedeniyle mülk sahiplarinden bu hizmetin maliyetine katılma karşılığında artan değerle ilgili olarak alınan paralara ne denir?
=ŞEREFİYE
30:Sosyal güvenlik kuruluşlarının topladığı parafiskal gelirler daha önceki yıllarda oluşan fonlarla birlikte gayri safi milli hasılanın ortalama % kaçlık kısmını oluşturur?
=%10-15
31:Bugünkü harç mevzuatına esas teşkil eden temel kaynak hangisidir?
=492 SAYILI HARÇLAR KANUNU
32:Kamu harcamalarının finansmanını karşılamak amacı ile kamu gücüne dayalı olarak belirli bir hizmetin veya işin görülmesi için yetkili makamlarca verilen yetki ve izin karşılında alınan paralara ne denir?
=RESİM
33:Hangileri mahkeme harçlarıdır?
=BAŞVURMA HARCI- CELSE HARCI- KARAR VE İLAM HARCI
34:Geçici hukuki koruma talepleri hangileridir?
=İHTİYADİ TEDBİR-İHTİYATİ HACİZ-DELİL TESPİTİ
35:Para alacaklarına ilişkin mevcut ve müstakbel bir takibin sonucunun güvence altına alınması için mahkeme kararı ile borçlunun malvarlığına el konulması sağlayan geçici hukuki korumaya ne dneir?
=İHTİYATİ HACİZ
36:Gayrimenkülün tahliyesi davalarında kaç yıllık kira bedeli nispi karar ve ilam harcının konusunu oluşturmaktadır?
=1 YIL
37:Gereksiz davaların açılmasının ve diğer tarafın haksız yere ızrar edilmsinin önlenmesi içinhangiis ihdas edilmiştir?
=KARAR VE İLAM HARCI
38:Dava dosyasının işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren kaç ay içinde yenilenirse yenileme talebinde bulunan taraftan herhangibir harç alınmaz?
= 1 AY
39:Konusu belli bir değerle ölçülebilen ve nispi karar ve ilam harcına tabi davalarda davayı ilk celsede kabull eden davalı karar ve ilam harcının ne kadarını ödemeye mahkum edilir?
=% 18
40:Davanın sulh ile sonuçlanması halind emahkemenin sulh olmadan davayı karara bağlaması halinde ödenecek olan karar ve ilam harcının ne kadarı alınır?
=3/2
41:Hukuk ve ticaret mahkemeleri idari yargı mercilerinde taraflar ve yetkileri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celseler nedeniyle hangisi alınır?
=CELSE HARCI
42:Yargılamanın ilk duruşmasında davayı kabull halinde kara ve ilam harcının ne kadarı alınır?
=3/1
43:Görevsizlik veye yetkisizlik kararlarının kesinleşmesindne itibaren kaç gün içinde görevli veya yetkili mahkemeye müracaat edilmemesi halinde ise görevli veya yetkili mahkemede davaya devam edebilmesi için yeniden harç yatırılması gerekmektedir?
=10 GÜN