Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Ünite 1

0 70

1:Cebri kamu gelirleri devletin mali alanda egemen olması nedeniyle tek taraflı üstün iradesini kullanmak suretiyle bireyler ve topluluklarına buyurup bunlardan kamu gücüne dayanarak hukuki cebir altında topladığı vergi,resim ,harç,şerefiye ve benzeri kamu giderleridir.
2:Cebri kamu giderlerinin bir kısmı karşılılık esasına dayanırken bir kısmı da karşılıksızdır resmi ve harçlar karşılıklı kamu gelirleridir.
3:Vergi ödeyen vatandaşlar ödedikleri vergiler karşılığında devletten somut bir hizmet talep edemezler sadece ülke genelinde sunulan kamu hizmetlerinin nitelik ve nicelik itibariyle artmasını bekleyebilirler.
4:Damga vergisi Türk vergi sistemi içinde yer alan vergilerden biridir damga vergisi yasada vergi adı altında düzenlenmiş olmasına rağmen niteliğinde bir mali yükümlülüktür zira damga vergisi bir hukuki işlemin kağıda dökülmesi suretiyle kazandığı ispat ayrıcalığı karşılığında alınır.
5:Vergi kamu giderlerinin karşılamak amacıyla kanuna göre zora dayalı olarak veya karşılıksız olarak alınan kamu geliri iken harç belirli kamu hizmetlerinden yararlandırılmak için alınmaktadır resim isebelirli işlemlerin yapılmasına izin verilmesi karşılığı alınan kamu geliridir.
6:Damga vergisi konularına göre mali yükümlülükler ayrımında harcamalardan alına vergiler grubuna dahil edilir.
7:Damga vergisi harcamalar üzerinden alınan genel gayri şahsi dolaylı ve merkezi yönetim tarafından alınan bir vergidir.
8:Damga vergisi objektif nitelikte bir vergidir aynı zamanda vergi yükümlüsünün ekonomik ,hukuki ve kişisel durumları dikkate alınmaksızın vergilendirme yapılır
9:Ülkemizde Osmanlı devleti döneminden beri uygulanan damga vergisi cumhuriyet döneminde 23/5/1928 tarih 1324 sayılı damga resmi kanununda bir resmi adı altında düzenlenmiş iken 11/07/1964 tarihli 11751 nolu resmi gazetede yayınlanan 488 sayılı damga vergisi kanununda vergi olarak düzenlenmiştir,
10:Anayasamıza göre vergi hukukuna dair asli düzenlemeler sadece yasalarla yapılabilir.
11: Normlar hiyerarşisinin en üst piramidinde anayasa bulunur anayasa hukuk sistemi içerisinde en temel ve en üst düzey hukuk kuralıdır .
12:Anayasamıza göre usulüne göre yürürlüğe konulmuş çifte vergilenmenin önlenmeye dair uluslararası anlaşmaların damga vergisine dair hükümleri de damga vergisine ilişkin birincil düzenlemelerden dir.
13:Damga vergisinin konusunu kağıt ve belgeler oluşturmaktadır.Damga vergisine tabi kağıtların yerine geçen mektup ve şerh biçimindeki kağıtlar da damga vergisine tabi olur.
14:Şerh açıklama ayrıntılarıyla anlatma ve yorumlama anlamına gelmektedir.Şerh yeni bir kağıdın düzenlenmesi hükmünde ise veya mevcut bir kağıdın yerini alan nitelikte ise damga vergisine tabi tutulmaktadır.
15:Serbest ispat ve kanuni ispat çağdaş hukuk sistemlerinin ispat alanında belirlediği temel prensiplerdir.
16:Devletin kendi ülkesi içinde bulunan vergi konuları kendi ülkesinde gerçekleşen vergiyi doğuran olayları vergilendirebilmesi mülkilik ilkesinin sonucudur.
17:Damga vergisi kanunu kapsamında vergilendirilecek olan kağıtlar kural olarak Türkiye de ki işlemlerle ilgili olarak Türkiye de düzenlenmiş kağıtlardır,yabancı ülkelerde veya uluslararası hukukta yabancı ülke kabul edilen elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtlar kural olarak Türkiye de damga vergisine tabi tutulmaz .
18:Manifesto;yabancı ülkelerden deniz yolu ile gelen eşya için düzenlenerek gümrük iradesine verilen belgedir.
19:Barname;yabancı ülkelerden demir yolları ile taşınan eşya ile ilgili olarak demir yollarınca düzenlenen listeleri ifade etmektedir.
20:Makbuz senedi ,rehin senedi,iyda sendeive taşıma senedi emtia senetleri arasında yer alır.
21:Damga vergisi oranları binde 1.65 ile binde 8,25 arasında değişen bindelik oranlar biçimindedir.
22:Menşe ve mahreç şahadetnameleri bir mamul yada mahsulün imal edildiği yada yetiştirildiği ülkeyi odaları veya diğer makamlarca düzenlenip verilen belgelerdir.
23:Ticari ve mütadavil senetler kapsamına emtia senetleri ,konşimentolar ,deniz ödüncü senedi,ile ipotekli borç senedi ve irat senedi girer.
24:Verginin matrahı vergi konusunun vergi borcunun hesaplanmasında esas alınan değer ve miktardır matrah değer esaslı veya miktar esaslı olabilir.
25:Vergi kolaylıkları istisnalar ve muafiyetler olmak üzere ikiye ayrılır muafiyet yükümlü unsuru açısından istisna ise konu unsuru açısından getirilmiş vergi kolaylığıdır.