Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Ünite 4

0 138

1:Harçlar kamu hizmetlerinden yararlanma karşılığında alınmaktadır,harçlar tüm mali yükümlülükler gibi kanuna dayanmaktadır.
2:Harçların kanunla alınmasının başlıca nedenleri mali yükümlerin kişilerin temel hal ve özgürlükleri ile yakından ilgili olmasından dolayı idarenin hatta yargı organlarının keyfi ve takdiri uygulamalarını önlemektir.,
3:Harç alınmasında yasama organı belirleyici bir rol oynamaktadır,yürütme organının düzenleme yetkisine sahip olduğu durumlarda takdir yetkisi de bulunmaktadır.
4:Yerel yönetimlerin harçların konu ,matrah,tarife,oran ,istisna ve muaflıklarında değişiklik yapma yetkisi bulunmamaktadır.
5:Harçlardaki karşılılık unsurunun temelini harca konu kamu hizmetlerden yararlananların sağladıkları yararların kısmen tespit edilebilmesi oluşturmaktadır.
6:Harcın idare tarafından sunulan belirli bir hizmet karşılığında alınması harcı diğer kamu gelirlerinden özellikle de vergiden ayıran en karakteristik özellik olarak kendini göstermektedir.
7:Harca konu hizmetin niteliği kalitesi ve harçların miktarları siyasi süreçte ve bütçe ödenekleri dikkate alınarak belirlenmektedir.
8:Devletin harca tabi tuttuğu hizmetlerinin nitelikleri itibariyle ticari ve sinai nitelik taşımamaları gerekmektedir çünkü bu tür harçlar piyasa ekonomisinin gelir kaynaklarından birçok açıdan farklılık göstermektedir.
9:Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi için devletin temel gelir kaynağını oluşturan ve herhangi bir hizmetin karşılığı olmayan vergilerdeki cebrilik unsuru harçlarda yerini ihtiyariliğe bırakmaktadır.
10:Harca konu hizmetten yararlanmada serbestlik söz konusudur,ihtiyarilik gönüllülüğe dayanmaktadır.
11:Harç almanın temel amacının kamu harcamalarının finansmanının sağlanmasında kaynak oluşturmaktadır.
12:Kamu hizmetlerinden şahsen yararlanma yönünde menfaatleri olan kişilerden de harç almayarak hizmetten yararlanmayan diğer kişilere bu giderleri alınacak vergilerle ödetmek toplumsal barış ve adaleti zedeleyeceği düşünülmektedir.
13:Kamu hizmetleri harcın alınmadığı yada çok düşük miktarda alındığı durumlarda kötüye kullanılmaya oldukça yatkındır.
14:Tarihte ilk harçlar daha çok mülkiyetin el değiştirmesinden alınmaktaydı ,bütün ülke toprakları devletin yani hükümdarın malı olarak kabul edildiğinden bu mallarının bir kısmının bir başkasına devrinden hükümdarın bir ücret alması doğal karşılanmıştır.
15:Osmanlıda vergiler islam hukukuna göre alınan şer,i vergiler (ve sultan tarafından konulan örfi vergilerden oluşmaktaydı).
16:Yargı harçlarının bugüne esas teşkil eden temelleri 2. Mahmut döneminde atılmıştır,gayrimenkullerle ilgili olarak ise imparatorluğun ilk zamanlarından bu yana taşınmazlardan ferağ ve intikal harçları alınmaktaydı.
17:Harçlar alanındaki yapısal değişiklikler tanzimat fermanı ile gerçekleştirilmiştir,Osmanlı imparatorluğunda nüfus,maden avlanma ,pasaport,ve kançilarya harçları ,saydi berrive bahri harçları bu harçları meşrutiyet dönemleri boyunca da uygulanarak cumhuriyetin ilk yıllarına kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir.
18:Cumhuriyet tarihinde harçları bir arada toplayan ilk kanun 5887 sayılı harçlar kanunudur.
19:Bugünkü harç mevzuatına esas teşkil eden temel kaynak 2.7.1964 tarih ve 492 sayılı harçlar kanunudur.
20:Vergiler kamu hizmetlerinin genel karşılığı olarak zora dayalı alınmaktadır ,vergide cebri bir ödeme yükümlülüğü olmasına karşılık harçta ihtiyari bir ödeme söz konusudur yani vergi yükümlüsünün herhangi bir karşılık beklemeksizin vergiyi ödeme zorunluluğu mevcuttur.
21:Parafiskal gelirlerde vergilerde olduğu gibi genel bir karşılık bulunmamaktadır.parafiksel gelirler devlet bütçesinde yer almayıp ilgili kurumların bütçelerin muhasebeleştirirler.
22:Şerfiyeler cebrilik yönüyle harçlar ile vergiler arasında kalmaktadır,şerfiyede hizmetin maliyetini değer artışında karşılama esası benimsenmektedir.
23:Kamu hukukundan kaynaklanan hakkın oluşturulması durumunda tevcih harcından söz edilebilri.
24:Kamu harcamalarının finansmanını karşılamak amacıyla kamu gücüne dayalı olarak belirli bir hizmetin veya işin görülmesi için yetkili makamlarca verilen yetki ve izin karşılığında alınan paralara resim denir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim