Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Ünite 5

0 33

1:Yargı harçlarının konusunu oluşturan harçlardan ilki mahkemelerde ödenecek harçlar olup bu harçlar;başvurma harcı,celse harcı,karar ve ilam harcı olmak üzere 3 e ayrılır.
2:Tevdi mahalinin tayini borçlunun temerrüde düşmemek için borcunu yatıracağı yerin mahkeme aracılığıyla belirlenmesinin istenmesidir.
3:İdari davalar ve icra dairesinde açılan davalar başvurma harcına tabidirler.
4:Haçlar kanunu anlamında başvurma harcı bakımından açılmış davaya müdahale talebinde bulunmasından sadece feri müdahale anlaşılmaktadır.
5:Asli müdahale davası açması gereken bir kişi feri müdahale talebinde bulunursa mahkemenin müdahalenin niteliğinin asli müdahale olduğunu bildirecek müdahilden asli müdahale davası açması için harç yatırmasını istemesi gerekecektir.
6:Asli müdahale dava açılması kapsamında başvurma harcına tabidir.
7:Geçici hukuki korunma talebinde bulunması ihtiyadi tedbir ,ihtiyadi haciz ve delil tespiti taleplerini içermektedir.
8:İhtiyadi tedbir kesin hükme kadar devam eden yargılama boyunca davalı veya davacının dava konusu ile ilgili olarak hukuki durumunda meydana gelebilecek zararlara karşı öngörülmüş geçici nitelikte geniş veya sınırlı olabilen hukuki korumadır.
9:Delil tespiti ileride açılacak veya açılmış olan bir dava ile ilgili delilerin bazı şartlar altında zamanından önce toplanıp emniyet altına alınmasını sağlamak için kabul edilmiş müessedir.
10:Belirli kişilerle henüz gerçekleşmemiş fakat gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olan tecavüzlerin önlenmesinde ilgililerin mahkemece korunması çekişmesiz yargı kapsamında başvurma harcına tabidir.
11:Geçici hukuki koruma tedbirlerine ilişkin taleplerin reddi halinde talepte bulunandan herhangi bir harç alınacağına dair harçlar kanununda bir hüküm yoktur
12:Geçici hukuki koruma tedbirleri olan ihtiyadi haciz ve delil tespiti taleplerinin reddine ilişkin kararlardan harç alınması mümkün değildir.
13:Danıştay da yada askeri yüksek idare mahkemesinde ilk derece mahkemesi olarak dava açılması halinde de başvurma harcı alınacaktır.
14:Yargılamanın yenilenmesi olağanüstü nitelikli bir kanun yoludur.
15:Yargılamanın yenilenmesi üzerine açılacak davalar yeniden açılan bir dava gibi harca tabi olup başvurma harcının alınmasını gerektirmektedir.
16:Dosyanın işlemden kaldırılmasında başvuru harcının alınması yenilenme taleplerinin gerçekleştirileceği süreye bağlanmıştır.
17:Yabancı mahkemeler tarafından verilen ve kesinleşmiş bulunan ilamların tanınması onun kesin hüküm kuvvetinin kararını uygulanacağı ülkeyi de kapsaması anlamına gelmektedir.
18:Tenfiz talebi asliye mahkemesine verilecek dilekçe ile olmalıdır.
19:İcra mahkemesinde de celse harcı alınması mümkündür..celse harcı hukuk ve ticaret mahkemeleri ile idari yargı mercilerinde taraflar veye vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celseler nedeniyle alınan harçlar olarak tanımlanabilecektir.
20:Tarafların veya vekillerin talep ve muvafakatleri üzerine duruşmanın bir başka güne bırakılması halinde celse harcına hükmedilmektedir.
21:Davayı uzatma kastı olmaksızın ölüm hastalık gibi nedenlerle ertelemeye sebebiyet verilme söz konusu ise celse harcı alınmaması uygun olacaktır.
22:Karar ve ilam harcı gereksiz davaların açılmasının ve diğer tarafın haksız yere ızrar edilmesinin önlenmesi için ihdas edilmiştir.
23:Kişiler arsındaki para il ölçülebilen hak ve borçlara yani mal varlığına ilişkin olaylar ve ilişkiyi düzenleyen hukuk kurallarına mal varlığı hukuku denir.
24:Nisbi karar ve ilam harcı esas olarak davanın tamamen yada kısmen kabulü halinde verilen kararlardan alınmaktadır.
25:Gayrimenkul ün tahliyesi davalarında bir yıllık kira bedeli nisbi karar ve ilam harcının konusunu oluşturmaktadır.
26:Mahkemece harçların hesaplanmasına rağmen uyuşmazlık karar bağlanmışsa mahkemenin söz konusu kararı temyiz incelemesinde bozulacaktır.
27:Haçlara hakim olan temel ilkelerden olan harç sorunu halledilmeden davaya bakılamaz ilkesidir.
28:Dava konusu yabancı para alacağı ise yabancı paranın dava tarihinde merkez bankası efektif döviz satış kuruna göre bulunacak Türk parası üzerinden nisbi karar ve ilam harcı alınması gerekir.
29:Konusu para ile değerlendirilmeyen davalar ve esas hakkında karar verilmesi anlamına gelmeyen usule ilişkin nihai kararlarda maktu karar ve ilam harcı alınmaktadır.
30:Davanın konusuz kalması hali ise maktu karar ve ilam harcının konusu kapsamında değerlendirilmelidir.
31:Davanın tamamen reddi halinde maktu harç alınması gerekmektedir.
32:Çekişmesiz yargıya tabi olan işler delil tespiti ihtiyati haciz harcının konusunu oluşturmaktadır.
33:Yardımcı talebin asıl talebin kabul edilmesi şartıyla ileri sürüldüğü terditli davalarda hakim asıl talebi kabul ettiği takdirde yardımcı talep hakkında da karar vereceğinden bu durumda harçların hesaplanmasında dikkate alınacak müddeabihin hesaplanmasında her iki talebin toplanılması yoluna gidilecektir.
34:Feri müdahale dava sonunda verilecek hükümden etkilenecek kişinin kendi yararını koruması için taraf gibi değil de bilakis taraflardan birinin yanında ve onun yardımcısı olarak davaya katılması imkanı tanıyan müsseseye değinilmelidir.
35:Feri müdahale durumunda başvurma harcı alınmasına rağmen karar ve ilam harcı bakımından harcı doğuran olay gerçekleşmediğinden karar ve ilam harcı alınmayacaktır.
36:Dava açılmadan önce ihtiyadi tedbir talebinde bulunması halinde sayılı tarife gereğince maktu karar ve ilam harcı alınacaktır.
37:İhtiyati haciz bakımından karar ve ilam harcı uygulanmasında dava öncesi ihtiyati haciz talebinde bulunması hainde sayılı tarife gereğince maktu karar ve ilam harcı alınacaktır.
38:Davanın sulh ile sonuçlanması halinde mahkemenin sulh olmadan davayı karar bağlaması halinde ödenecek olan karar ve ilam harcının 3/2 kadarı alınır.