Danıştay’dan Havacılık Tazminatı kararı

Danıştay’dan Havacılık Tazminatı kararı

Danıştay, Havacılık tazminatıyla ilgili açılan davada,

Yüksek Planlama Kurulu Kararının 4/g maddesinde yer lan şu hükmün iptaline karar vermiştir.

“Saglık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıga yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözlesmesi bulunan saglık hizmeti sunucularında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü asması halinde, asan sürelere isabet eden havacılık tazminatı ödenmez.”

Mahkeme, diğer iptal taleplerinin reddine karar vermiştir

Söz konusu karar;


T.C.

D A N I Ş T A Y

ONBİRİNCİ DAİRE

EsasNo : 2012/5971

KararNo : 2015/769

Davacı: Ulaştırma Memur Çalışanları Sendikası

Vekili: Av. Raşit Yılmaz

Güvenevler Mah. Güneş Sok. No:13/8 – Çankaya / ANKARA

Davalılar: 1- Başbakanlık – ANKARA

Vekili: Hukuk Hizmetleri Başkanı Sami Arslan Aşkın -Hukuk Müşaviri S. Gülçin Özbay – (Aynı Adreste)

2- Kalkınma Bakanlığı

Vekili: Hukuk Müşaviri  Zeki Öztürk

Necatibey Cad. No:110/A – Yücetepe / ANKARA

Davanın Özeti:Davacı Sendika tarafından, 29.6.2012 tarihli ve 2012/T-9 sayılı “Devlet Hava Meydanları

İşletmesi Genel Müdürlüğü Havacılık Tazminatı Ödenmesi” konulu Yüksek Planlama Kurulu Kararının 4.

maddesinin (g) bendinin, hastalık izni alan memurun özlük haklarının korunması yolundaki üst normlara

aykırı olduğu; Geçici 1. maddesinin, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2. maddesinde yer alan,

“…Bu şekilde yapılacak ödemeler, sözleşmeli personel içinbelirlenen ücret tavanı ile kapsama dahil personele

verilecek diğer hak ve ödemelerin hesabına esas alınacak matrahın tespitinde dikkate alınmaz.”

düzenlemesine aykırı olduğu, Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 sayılı Cetvellerdeki düzenlemeler ve oranların ise 399

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2. maddesinde yer alan kriterlere göre belirlenmediği bu nedenle

hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Başbakanlık Savunmanın Özeti:  Davacı Sendikanın üyelerinin tamamını ilgilendirmeyen

düzenlemeye karşı dava açma ehliyetinin bulunmadığı, dava konusu Yüksek Planlama Kurulu Kararının 4.

maddesinin (g) bendi yönünden, havacılık tazminatının, hizmetin kesintisiz ve kaliteli yürütülmesini teşvik

amacını taşıyan, fiilen yapılan hizmetin karşılığı olarak verilen ilave bir ödeme olduğu, dava konusu

düzenlemeyle yatarak tedavi gören hastalarla ayakta tedavi görenler arasında bir ayrıma gidilerek ciddi

rahatsızlığı olan personelin lehine bir düzenleme yapıldığı; Geçici 1. maddenin iptali istemi yönünden ise,

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONBİRİNCİ DAİRE

EsasNo : 2012/5971

KararNo : 2015/769

25.2.2011-14.1.2012 tarihleri arasındaki dönem için belirlenen havacılık tazminatı oranı ile aynı tarih

itibarıyla ilgili kadro unvanı için uygulanmakta olan ek tazminat oranı toplamının 29.6.2012 tarihli ve

2012/T-9 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararına ekli cetvellere bağlı olarak 15.1.2012 sonrası döneme

ilişkin havacılık tazminatı oranı ve ilgili kadro unvanı için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9.

maddesine göre 15.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olarak yürürlüğe konulan ek ödeme oranı toplamı

arasındaki farktan kaynaklandığı böyle bir düzenlemenin yapılmamış olması halinde 15.1.2012 tarihinden

önceki dönem için belirlenecek mali haklar toplamının 15.1.2012 tarihinden sonraki döneme ilişkin mali

haklar toplamını geçeceği bunun da ilgililerin kadro unvanlarında bir değişiklik olmamasına rağmen mali

haklarında zamanla düşüş olması gibi bir duruma yol açacağı, Ekli Cetvellerde yer alan oranların

belirlenmesinde ise 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2. maddesinde belirtilen kriterlerin yanı

sıra personelin görev yeri ile yürütmekte olduğu görevin önem ve zorluğunun ayrıca dikkate alındığı, üst

normlara uygun olarak yapılan düzenlemelerde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, davanın reddi

gerektiği savunulmaktadır.

Kalkınma Bakanlığı Savunmanın Özeti : Davanın Başbakanlık husumetiyle görülmesi gerektiği,

dava konusu Yüksek Planlama Kurulu Kararının 4. maddesinin (g) bendi ile DHMİ Genel Müdürlüğünün

yerine getirmek zorunda olduğu kamu hizmetlerinin zamanında, süratli, etkili ve verimli bir şekilde

yürütülmesinin sağlanması ve personelin bu hizmet gereklerinin gerçekleştirilmesini engelleyecek

davranışlardan uzak durmasının temin edilmesinin amaçlandığı, Geçici 1. maddenin ise, Devlet Hava

Meydanları İşletmesi tarafından yapılan avans ödemesinin mahsubuna ilişkin olduğu ve 375 sayılı Kanun

Hükmünde Kararname uyarınca ek ödeme alan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) sayılı

Cetvele dahil personeli kapsadığı, mahsup işleminin düzenlenmemesi halinde ilgililerin kadro unvanlarında

bir değişiklik olmamasına rağmen mali haklarında zamanla düşüş olacağı, bunun da İdarenin sürekliliği

ilkesi ile bağdaşmayacağı, havacılık tazminat oranlarının belirlendiği Ekli Cetvellerin uluslararası havacılık

teşkilatı prensipleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2. maddesine uygun olarak

düzenlendiği, bu nedenle dava konusu düzenlemelerde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, davanın

reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi: Demet Bilgiş

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONBİRİNCİ DAİRE

EsasNo : 2012/5971

KararNo : 2015/769

Düşüncesi:  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeline havacılık tazminatı

ödenmesine ilişkin oran, usul ve esasları tespit etmek amacıyla hazırlanan 29.6.2012 tarihli ve 2012/T-9

sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının 4/g maddesinin iptali istemi yönünden, 399 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamenin 58. maddesindeki atıf uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun hastalık

izinlerini düzenleyen 105. maddesinde yer alan, hastalıklar sırasında çalışanların özlük haklarının korunacağı

yolundaki emredici hüküm dikkate alınmadan hastalık izin sürelerinin 7 günü aşması halinde havacılık

tazminatının ödenmeyeceği yolunda düzenleme yapılmasında üst hukuk normlarına uygunluk

bulunmadığından iptali gerektiği; Geçici 1. maddesinin iptali istemi yönünden ise, dava konusu düzenleme

ile ilgili personele hukuki dayanağı oluşmadan avans olarak yapılmış ödemelerin Yüksek Planlama Kurulu

Kararı uyarınca yeniden hesaplanması ve fazla ödenmiş tutarın geçmişe yönelik olarak personelden

mahsubu, eksik ödeme yapılan personele iadesinin öngörüldüğü bu haliyle anılan düzenlemede hukuka

aykırılık bulunmadığı, Ekli Cetvellerdeki düzenlemeler ve oranların ise İdareye verilen taktir yetkisinin

sınırları dahilinde düzenlendiği anlaşıldığından, dayanağı 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye

aykırılık bulunmadığı bu nedenle Geçici 1. madde ve Ekli Cetvellerin iptali istemi yönünden davanın reddi

gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı: Melek Şendil Yan

Düşüncesi:  Dava; davacı Sendika vekili tarafından 29.6.2012 tarihli ve 2012/T-9 sayılı DHMİ

Genel Müdürlüğü Havacılık Tazminatı Ödenmesine İlişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararının 4/g ve Geçici

1.maddesinin ile karara ekli Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 sayılı cetvellerin iptali istemiyle açılmıştır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 58. maddesinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin

teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle

Devlet Personel Başkanlığının yetkili ve görevli olduğu, sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun

Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü

alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı kuralına

yer verilmiş,  aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23.7.2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanun’un 56. maddesi

ile değişik Ek 2. maddesinde; “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün bu Kanun

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONBİRİNCİ DAİRE

EsasNo : 2012/5971

KararNo : 2015/769

Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri kapsamına giren personeline; aylık tutarı,

“Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı” prensipleri çerçevesinde personel maliyetlerinin tamamı

karşılanan kadro ve pozisyonlarda bulunanlar içinen yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil)

brüt tutarının % 600’ünü, kısmen karşılanan kadrolar ve pozisyonlarda bulunanlar için aynı miktarın %

300’ünü, pilotlar için ise % 1000’ini, diğerleri için de % 150’sini geçmemek üzere Yüksek Planlama

Kurulunca belirlenen oran, esas ve usullere göre “Havacılık Tazminatı” ödenir. Yüksek Planlama Kurulu,

yukarıda belirtilen kriterlere göre aynı tazminat tavanı grubu içerisinde yer alan bir kadro veya pozisyon

unvanında çalışanlar için uygulanacak tazminat oranını, birimin bulunduğu yer, iş yoğunluğu, öğrenim

durumu farklılığı, hizmet süresi, personel temininde güçlük gibi kriterleri birlikte veya ayrı ayrı dikkate

almak suretiyle ve ödenecek tazminat tutarının % 30’unu geçmeyecek şekilde farklılaştırmaya yetkilidir. Bu

şekilde yapılacak ödemeler, sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanı ile kapsama dahil personele

verilecek diğer hak ve ödemelerin hesabına esas alınacak matrahın tespitinde dikkate alınmaz. Bu tazminat,

aylıklara ilişkin esaslar çerçevesinde gelir vergisi ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi

tutulmaksızın ödenir.” kuralı yer almıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Zam ve tazminatları düzenleyen 152.maddesinin Ortak

Hükümler Başlıklı III. Bölümünde; “Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde

aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak;

a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,

b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa

yakalananların kullandığı hastalık izinleri,

c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi

süreleri,hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması

halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik ödenir.” kuralı yer almıştır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2. maddesine dayanılarak DHMİ Genel

Müdürlüğü’nün 399 sayılı KHK’nin 3.maddesinin (b) ve (c) bentleri kapsamına giren personeline havacılık

tazminatı ödenmesine ilişkin oran, usul ve esasları tespit etmek amacıyla hazırlanan ve 15.1.2012 tarihinden

itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan dava konusu 29.6.2012 tarihli ve 2012/T-9 sayılı Yüksek

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONBİRİNCİ DAİRE

EsasNo : 2012/5971

KararNo : 2015/769

Planlama Kurulu Kararının 4 maddesinin (g) bendinde; “Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri

ile kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların

kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunan sağlık

hizmeti sunucularında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde

kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden havacılık

tazminatı ödenmez.” kuralına yer verilmiştir.

399 sayılı KHK’de  1 sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen diğer personel ile sözleşmeli

personelin hastalık izin sürelerine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğinden 58. maddesindeki

hüküm uyarınca bu kapsamdaki personelin hastalık ve izin durumlarında atıf yapılan 657 sayılı Kanun

hükümleri esas alınacaktır.

657 sayılı Kanunun yukarıda aktarılan maddesinde çalışanların hastalıkları sebebiyle izinli

sayıldıkları hangi hallerde zam ve tazminatlarını tam alacakları hangi hallerde eksik alacaklar düzenlenmiştir.

Hastalık sebebiyle izinli sayılan hiçbir durum için zam ve tazminatların ödenmemesi gibi bir uygulama

öngörülmemiştir.

Bu durumda, davaya konu Yüksek Planlama Kurulu Kararının dayanağı olan 399 KHK de atıf

yapılan 657 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeyi daraltan nitelikte bulunan dava konusu maddede

hakkaniyete ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Dava konusu Yüksek Planlama Kurulu Kararının Geçici 1.maddesinde de; ilgili personele önceki

düzenlemeler çerçevesinde yapılmış ödemelerin sonraki düzenlemeler uyarınca yeniden hesaplanması ve

fazla ödenmiş tutarın geçmişe yönelik olarak personelden mahsubu öngörülmektedir.

Dava konusu bu madde idari işlemlerin geriye yürümezliği ve hukuk güvenliği ilkesine açıkca

aykırı bulunmaktadır.

Dava konusu karara ekli cetvellerin iptali istemine gelince;

Davacı Sendika Tüzüğünün sendikaya üye olabileceklerin niteliğini belirleyen 2. ve 6.maddeleri ile

dava konusu cetveller birlikte değerlendirildiğinde, bu cetvellerde farklı gruplarda çalışan sendika üyelerinin

bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle Sendikanın üyelerinin bir kısmının lehine bir kısmının aleyhine

olabilecek nitelikte düzenlemeler içeren cetveller açısından hak ve menfaatlerde ortak olma durumu

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONBİRİNCİ DAİRE

EsasNo : 2012/5971

KararNo : 2015/769

gerçekleşmediğinden davanın bu kısmı açısından davacı Sendikanın ehliyeti bulunmadığı sonucuna

ulaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu kararın 4/g ve Geçici 1.maddelerinin iptali, eki cetveller

açısından davanın ehliyet yönünden reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince, davalı İdarelerin usule ilişkin itirazları yerinde bulunmayarak,

işin gereği görüşüldü:

Dava, davacı Sendika tarafından, 29.6.2012 tarihli ve 2012/T-9 sayılı “Devlet Hava Meydanları

İşletmesi Genel Müdürlüğü Havacılık Tazminatı Ödenmesi” konulu Yüksek Planlama Kurulu Kararı’nın 4.

maddesinin (g) bendinin; Geçici 1. maddesinin;Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 sayılı Cetvellerdeki düzenlemelerin ve

oranların iptali istemiyle açılmıştır.

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Kişinin Hakları ve Ödevleri” başlıklı ikinci

bölümünün, “Kişinin Dokunulmazlığı, maddi  ve manevi varlığı” başlıklı (I). kısmında yer alan 17.

maddesinde, herkesin yaşama ve maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının bulunduğu;

“Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” başlıklı üçüncü bölümünün “Çalışma ile İlgili hükümler” başlıklı

(V). kısmında yer alan “Çalışma hakkı ve ödevi” başlıklı 49. maddesinde, çalışmanın, herkesin hakkı ve

ödevi olduğu, Devletin, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları

ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve

çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alacağı; “Ücrette adalet sağlanması” başlıklı 55. maddesinde,

ücretin, emeğin karşılığı olduğu, Devletin, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve

diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alacağı; 90. maddesinin son fıkrasında da,

usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmaların kanun hükmünde olduğu, bunlar hakkında

Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamayacağı, usulüne göre yürürlüğe konulmuş

temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler

içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümlerinin esas alınacağı

emredici bir kural olarak yer almıştır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONBİRİNCİ DAİRE

EsasNo : 2012/5971

KararNo : 2015/769

6 Nisan 1949 tarih ve 9119 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek, 27 Mayıs 1949 tarih ve

7217 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak iç hukukumuzda da yerini alan “İnsan Hakları Evrensel

Beyannamesi’nin 23. maddesinin ilk üç fıkrasında, herkesin çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adaletli ve

elverişli koşullarda çalışmaya ve işsizliğe karşı korunma hakkının olduğu; herkesin, herhangi bir ayrım

gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücret hakkı bulunduğu; herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve

gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücret

hakkının bulunduğu vurgulanmıştır.

1949 yılında kurulan Avrupa Konseyi tarafından hazırlanıp üye ülkelerin imzasına açılan Avrupa

İnsan Hakları Sözleşmesi, Türkiye tarafından 4.11.1950 tarihinde imzalanmış, 3.9.1953 tarihinde yürürlüğe

giren Sözleşme 10.3.1954 tarih ve 6366 sayılı Kanunla onaylandıktan sonra, 18.5.1954 tarihinde Türkiye için

yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin kapsamını, mülkiyet, eğitim ve serbest seçim haklarını içerecek şekilde

genişleten Ek 1 NoluProtokol ise, Türkiye tarafından 20.3.1952 tarihinde imzalanmış, 18.5.1954 tarihinde

yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin denetim organı olarak 1.11.1998 tarihinde kabul edilen Avrupa İnsan

Hakları Mahkemesinin yargı yetkisi ise, Türkiye tarafından, 22.1.1990 tarihinde tanınmış, Mahkemenin,

Kıbrıs ve Türkiye (2001-IV;35EHRR 731 BD) kararında da kabul ettiği üzere; Sözleşmenin, yaşam hakkını

düzenleyen ikinci maddesi, üye devletlere yaşamı korumak için uygun tedbirler alma yükümlülüğü yanında

sağlık hizmetleri sağlama yükümlülüğü de öngörmektedir. Mahkeme ayrıca; Devletin ilgili hizmeti

sağlamamasının, “ayrımcılık yasağı” ya da “adil yargılanma” gibi temel haklarında ihlali sonucunu

doğurabileceğini; bununla birlikte, Sözleşmenin taraf devletlere getirdiği yaşamı korumaya yönelik pozitif

yükümlülüğün, ulusal standartlar göz önünde bulundurularak yorumlanması gerektiğini de kabul etmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinde, kamu hizmetlerinin, memurlar, sözleşmeli

personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği öngörülmüş olup, maddede geçen “diğer kamu

görevlileri” ibaresinin, memurlar ve işçiler dışında kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde

idareye kamu hukuku ilişkisiyle bağlı olarak çalışan sözleşmeli personeli kapsadığı; bu kapsamdaki kamu

görevlilerinin hak ve yükümlülükleri açısından ise,bu konudaki düzenleyici işlemlerin, bunlarda hüküm

bulunmaması halinde ise 657 sayılı Kanunda yer alan hükümlerin dikkate alınacağı tabii olup, anılan

Kanun’un  23. maddesinde; Devlet memurlarının, bu Kanunla gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahip

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONBİRİNCİ DAİRE

EsasNo : 2012/5971

KararNo : 2015/769

olduğu belirtmek suretiyle iznin bir hak olduğu vurgulanmış,  “Hastalık ve refakatizni”  başlıklı 105.

maddesinde, memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine,

kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya

kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verileceği…izin süresinin sonunda, hastalığının

devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izninin, belirtilen süreler kadar

uzatılacağı…görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek

hastalığına tutulan memurun, iyileşinceye kadar izinli sayılacağı…kurala bağlanmıştır.

Kamu görevlileri ile idare arasındaki ilişki, yasama organı tarafından, hizmetin gereklerine göre

kanunla düzenlenmektedir. Bu ilişki, karşılıklı anlaşmaya dayanarak saptanmamaktadır. Memur, belirli bir

statüde, nesnel kurallara göre hizmet yürütmekte, o statünün sağladığı aylık, ücret, atanma, yükselme, nakil

gibi kimi öznel haklara sahip olmaktadır. Bu haklardan yararlanırken sağlık durumunun gözetilmesi de

yukarıda yer verilen uluslararası metinler uyarınca Devletin yükümlüklüklerinin gereğidir.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 58. maddesinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin

teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle

Devlet Personel Başkanlığının yetkili ve görevli olduğu, sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun

Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak

kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı kuralına yer verilmiş,

aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23.7.2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanun’un 56. maddesi ile değişik Ek

2. maddesinde; “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün bu Kanun Hükmünde

Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri kapsamına giren personeline; aylık tutarı, “Avrupa Hava

Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı” prensipleri çerçevesinde personel maliyetlerinin tamamı karşılanan kadro ve

pozisyonlarda bulunanlar için en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının %

600’ünü, kısmen karşılanan kadrolar ve pozisyonlarda bulunanlar için aynı miktarın % 300’ünü, pilotlar için

ise % 1000’ini, diğerleri için de % 150’sini geçmemek üzere Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen oran,

esas ve usullere göre “Havacılık Tazminatı” ödenir. Yüksek Planlama Kurulu, yukarıda belirtilen kriterlere

göre aynı tazminat tavanı grubu içerisinde yer alan bir kadro veya pozisyon unvanında çalışanlar için

uygulanacak tazminat oranını, birimin bulunduğu yer, iş yoğunluğu, öğrenim durumu farklılığı, hizmet

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONBİRİNCİ DAİRE

EsasNo : 2012/5971

KararNo : 2015/769

süresi, personel temininde güçlük gibi kriterleri birlikte veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle ve ödenecek

tazminat tutarının % 30’unu geçmeyecek şekilde farklılaştırmaya yetkilidir. Bu şekilde yapılacak ödemeler,

sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanı ile kapsama dahil personele verilecek diğer hak ve

ödemelerin hesabına esas alınacak matrahın tespitinde dikkate alınmaz. Bu tazminat, aylıklara ilişkin esaslar

çerçevesinde gelir vergisi ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.”

kuralı yer almıştır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 15.1.2012

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan dava konusu 29.6.2012 tarihli ve 2012/T-9 sayılı

Yüksek Planlama Kurulu Kararının 4/g maddesinde; “Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri

ile kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların

kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunan sağlık

hizmeti sunucularında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde

kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden havacılık

tazminatı ödenmez.” kuralına yer verilmiştir.

Alt düzeydeki normların, kendisinden daha üst konumda bulunan veya dayanağını oluşturan bir

norma aykırı veyahut bunu değiştirici nitelikte bir hüküm içermemesi gerektiği, normlar hiyerarşisi olarak

bilinen ilkenin doğal sonucudur.

Bu durumda, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yukarıda yer verilen 58. maddesindeki

atıf uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun hastalık izinlerini düzenleyen 105. maddesinde yer

alan,hastalıklar sırasında çalışanların özlük haklarının korunacağı yolundaki emredici hüküm dikkate

alındığında, Yüksek Planlama Kurulu kararı ile Yasanın öngördüğü düzenlemeden farklı bir düzenleme

yapılmasında normlar hiyerarşisine ve hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Davanın,29.6.2012 tarihli ve 2012/T-9 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının Geçici 1.

maddesine ilişkin kısmına yönelik olarak;

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 399 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin 3. maddesinin (b) ve (c) bentleri kapsamına giren personeline havacılık tazminatı ödenmesine

ilk olarak 27.4.2005 tarihli ve25798 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5335 sayılı Kanunun 27. maddesiyle

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONBİRİNCİ DAİRE

EsasNo : 2012/5971

KararNo : 2015/769

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 2. maddede yer alan kural uyarınca düzenlenen

3.5.2005 tarihli ve 2005/T-19 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile başlanılmış olup, 399 sayılı Kanun

Hükmünde KararnameninEk 2. maddesinde 1.8.2010 tarihli ve 27659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak

yürürlüğe giren 6009 sayılı Kanun’un 56. maddesi ile değişiklik yapılması üzerine havacılık tazminatı

ödenmesine ilişkin 29.6.2012 tarihli ve 2012/T-9 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı düzenlenmiştir.

Anılan 2012/T-9 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının Geçici 1. maddesinde, “15/8/2010

tarihinden başlayarak 15/1/2012 tarihine kadar olan (15/1/2012 hariç) dönem için; Ulaştırma Bakanlığı’nın

27/1/2011 tarihli ve B. 11.0.PER.0.00.00.03/900-491 sayılı yazı ekinde yer alan oranlar ve dağıtım tablosu

esas alınarak kapsama dâhil her bir personel için hesaplanacak Havacılık Tazminatı tutarı toplamının; 399

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi gereğince 15/8/2010 tarihi itibarıyla verilmekte olan

ek tazminata ilişkin oranlarda 15/8/2010 tarihinden sonra meydana gelen oran artışlarına karşılık gelen tutar

ile DHMİ Yönetim Kurulu tarafından alınmış kararlara dayanılarak kapsama dahil personele avans olarak

ödenmiş Havacılık Tazminatı tutarı toplamı üzerinden yapılacak mukayese neticesinde eksik ödeme yapılmış

olduğu belirlenen personelin kalan Havacılık Tazminatı tutarı ayrıca ödenir, fazla ödenen tutar bulunması

halinde ise bu tutar personelden tahsil olunur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2. maddesinde 2010

yılında yapılan değişiklik üzerine 25.8.2010 tarihli 134 nolu DHMİ Yönetim Kurulu Kararı ile Yüksek

Planlama Kurulu Karar taslağının hazırlanarak, Ulaştırma Bakanlığına iletildiği, bu arada taslakta belirlenen

oranlar esas alınarak personele havacılık tazminatının avans olarak ödenmeye başlandığı, kurumlararası

mutabakatın tesis edilmesi üzerine 29.6.2012 tarihli Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile havacılık

tazminatına ilişkin oranların yeniden belirlendiği, 15.8.2010-15.1.2012 tarihleri arasındaki dönemde ise,

personele anılan taslak esas alınarak ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır.

Kurumlar arası mutabakatın uzun sürmesi ve anılan düzenlemenin geç tesis edileceğinin

anlaşılması karşısında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce, taslakta yer alan oranlar

üzerinden havacılık tazminatı ödenmeye başlanılmasının, personelde maddi anlamda oluşacak

mağduriyetinin önlenilmesine yönelik olduğu kuşkusuz olup, Yüksek Planlama Kurulu Kararı uyarınca,

kapsama dahil olan personele avans olarak ödenmiş havacılık tazminatı tutarı toplamı ile 15.1.2012

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONBİRİNCİ DAİRE

EsasNo : 2012/5971

KararNo : 2015/769

tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan Yüksek Planlama Kurulu Kararına göre ödenecek

havacılık tazminatı tutarı toplamının mukayesesi neticesinde eksik ödeme yapılmış olduğu belirlenen

personelin kalan havacılık tazminatı tutarının ayrıca ödeneceği, fazla ödenen tutar bulunması halinde ise bu

tutarınpersonelden tahsil olunacağına ilişkin dava konusu düzenlemeyle hukuki dayanağı oluşmadan avans

olarak verilen tutarın mahsubu amaçlanmıştır.

Her ne kadar, davacı Sendika tarafından, havacılık tazminatının tespitinde, 399 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvele tabi personelin yararlandığı “ek tazminatın”göz önünde

bulundurulmasının 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek2. maddesinde yer alan, “…Bu şekilde

yapılacak ödemeler, sözleşmeli personel içinbelirlenen ücret tavanı ile kapsama dahil personele verilecek

diğer hak ve ödemelerin hesabına esas alınacak matrahın tespitinde dikkate alınmaz.” kuralına aykırı olduğu

ileri sürülmekte ise de, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25. maddesi gereğince (I) sayılı Cetvele

tabi personele ödenen ek tazminatın 11.10.2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1.

maddesiyle yürürlükten kaldırıldığı ve aynı düzenlemeyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ek 9.

maddenin eklenerek söz konusu personel için ek ödemenin öngörüldüğü, dava konusu düzenleme ile

15.8.2010-15.1.2012döneminde personele yapılan havacılık tazminatı oranı ile ek tazminat oranı toplamının

15.1.2012 tarihinden itibaren belirlenenhavacılık tazminatı oranı ile ek ödeme oranı toplamı ile kıyaslanarak

buna göre mahsuplaşma yapılması amaçlandığından, yukarıda yer verilen yasal düzenlemeye aykırı olarak

havacılık tazminatı ödemelerinin,personele verilecek diğer hak ve ödemelerin hesabına esas alınacak

matrahın tespitinde dikkate alınmasına yönelik bir düzenleme olmadığı açık olup dava konusu düzenlemede

bu yönüyle de hukuka aykırılık görülmemiştir.

Davanın,29.6.2012 tarihli ve 2012/T-9 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararına Ekli Cetvellerdeki

düzenlemeler ve oranların iptali istemine ilişkin kısmına gelince;

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 2. maddesine dayanan ve 15.1.2012 tarihinden

itibaren yürürlüğe giren dava konusu 29.6.2012 tarihli ve 2012/T-9 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararının,

“Havacılık Tazminatı Oranı” başlığını taşıyan 3. maddesinde, DHMİ Genel Müdürlüğünün bu Karar

kapsamındaki mevcut kadro veya pozisyonlarından birine atanarak fiilen bu Genel Müdürlükte görev

yapanlardan Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı prensipleri çerçevesinde; Personel maliyetlerinin

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONBİRİNCİ DAİRE

EsasNo : 2012/5971

KararNo : 2015/769

tamamı karşılananlara Ek-l sayılı Cetvelde, Personel maliyetleri kısmen karşılananlara Ek-2 sayılı Cetvelde,

Personel maliyetleri karşılanmayanlara ise Ek-3 sayılı Cetvelde en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge

dahil) brüt tutarı baz alınmak suretiyle her bir kadro veya pozisyon unvanı için belirlenmiş en yüksek ve en

düşük tazminat oranları arasında kalmak kaydıyla Ek-4 Dağıtım Tablosu çerçevesinde belirlenecek oranlarda

havacılık tazminatı ödeneceği kurala bağlanmıştır.

Emsal dava dosyalarında verilen ara kararlarına cevaben, davalı İdarelerce, Avrupa Hava

Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının, uçuşun havaalanı hizmetleri dışında kalan ve bir uçağın kalkışını müteakip

uçuşun son yaklaşmaya kadar olan kısmını kapsayan seyrüsefer hizmetlerinde görev yapan personelin

maaşları dahil her türlü mali ve özlük haklarını karşıladığı, DHMİ Genel Müdürlüğünün ülke hava sahası ve

hava meydanlarında, esas itibarıyla hava seyrüsefer hizmetleri, terminal hizmetleri ve işletme hizmetleri

olmak üzere üç tür hizmet verdiği, bu üç hizmetten terminal ve işletme hizmetlerinin faturalama ve tahsilat

işlemlerinin DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından, hava seyrüsefer hizmetine ilişkin faturalama ve tahsilat

işlemlerinin ise Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı tarafından gerçekleştirildiği, hava araçlarına

verilen hava seyrüsefer hizmetinden doğan kurum alacaklarının Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı

tarafından hizmeti alanlardan tahsil edilerek kuruluşa ödendiği, ilgili ülkenin vereceği seyrüsefer hizmetinin

maliyeti ile hizmet sayısı tahminini ve bunların bölümünden çıkan birim fiyat tutarını Teşkilata bildirdiği,

Teşkilatın kendisine bildirilen fiyatı kullanarak verilen hizmetin bedelini hesapladığı ve hizmeti alan hava

yolundan tahsil ederek ilgili ülkeye ödediği, bu uygulamanın maliyetlerin geri dönüşümü prensibi olarak

adlandırıldığı, Teşkilata tahsil edilmek üzere bildirilen seyrüsefer maliyetinin ana kalemlerinden birinin

personel ücretleri olduğu, kuruluşta çalışan personelin ücretinin bileşenlerine bakılmaksızın, personelin

kendisinin hava seyrüsefer hizmetine katkısına göre aldığı ücretin belli bir yüzdesinin seyrüsefer maliyetine

dahil edildiği, havacılık tazminatı ile seyrüsefer maliyeti arasında doğrudan bir ilişki olmayıp, ilişkinin

personelin seyrüsefer hizmetine katkısı şeklinde kurulduğu, tazminat oranları belirlenirken, Avrupa Hava

Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri ve kamu personeline ilişkin mali prensipler arasında bir denge

sağlanmaya çalışıldığı,uçuşun havaalanı hareketleri dışında kalan ve bir uçağın kalkışını müteakip uçuşun

son yaklaşmaya kadar olan kısmını kapsayan seyrüsefer hizmetlerini ifa eden personelin maliyetleri tamamen

karşılanan personel olduğu, hem hava seyrüsefer hem de terminal işletmeciliği hizmetini ifa etmekle görevli

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONBİRİNCİ DAİRE

EsasNo : 2012/5971

KararNo : 2015/769

personelin ise mesaisinin tamamen hava seyrüsefer hizmetine yönelik olmaması nedeniyle maliyeti kısmen

karşılanan ortak personel grubunda yer aldığı belirtilmiştir.

DHMİ Genel Müdürlüğünün Ana Statüsünün 4. maddesinde, kuruluşun amacı ve faaliyet konuları,

sivil havacılık faaliyetlerinin gereği olan, havacılık taşımacılığı, hava alanlarının işletilmesinin yanısıra, hava

trafik kontrol hizmetlerinin ifası, seyrüsefer sistem ve kolaylıklarının kurulması ve işletilmesi, bu

faaliyetlerle ilgili diğer tesis ve sistemlerin kurulması, işletilmesi ve modern havacılık düzeyine çıkarılmasını

sağlamak olarak sayılmıştır.

Davacı Sendika tarafından, Ekli Cetvellerdeki düzenlemelerin “Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti

Teşkilatı” prensipleri çerçevesinde düzenlenmediği, aynı gruplar içerisinde yer alan unvan ve sınıflara

uygulanacak tazminatoranının  birimin bulunduğu yer, iş yoğunluğu, öğrenim durumu farklılığı, hizmet

süresi, personel temininde güçlük gibi kriterleri birlikte veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle ve ödenecek

tazminat tutarının % 30’unu geçmeyecek şekilde farklılaştırma yetkisinin Yüksek Planlama Kuruluna

verildiği, Yüksek Planlama Kurulu Kararına Ekli Cetvellerde ise %30’un üzerinde farklılaştırma yapıldığı

ileri sürülmektedir.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2. maddesi incelendiğinde; aynı tazminat tavanı

grubu içerisinde yer alan bir kadro veya pozisyon unvanında çalışanlar için uygulanacak tazminat oranını,

birimin bulunduğu yer, iş yoğunluğu, öğrenim durumu farklılığı, hizmet süresi, personel temininde güçlük

gibi kriterleri birlikte veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle ve ödenecek tazminat tutarının % 30’unu

geçmeyecek şekilde farklılaştırma konusunda Yüksek Planlama Kuruluna takdir yetkisi tanındığı

anlaşılmaktadır.

Dava konusu Ekli -1 sayılı Cetvelde toplam (XV) grup; Ekli – 2 sayılı Cetvelde (XVIII) grup; Ekli -3 sayılı Cetvelde ise toplam (III) gruba yer verilmiş olup, Ek – 4 sayılı Tabloda ise hizmet süresi ve öğrenim

düzeyi dikkate alınarak aynı tazminat tavan grubu içerisinde yapılacak faklılaştırma düzenlenmiş olup, aynı

unvan grubu içerisinde hizmet süresi ve öğrenim düzeyi dikkate alınarak tazminat tutarının % 30’unu

geçmeyecek şekilde farklılaştırma yapıldığı anlaşıldığından 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname  ile

verilen takdir yetkisi çerçevesinde hazırlandığı anlaşılan Cetvellerde dayanağı mevzuat kurallarına ve hukuka

aykırılık görülmemiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONBİRİNCİ DAİRE

EsasNo : 2012/5971

KararNo : 2015/769

Açıklanan nedenlerle, 29.6.2012 tarihli ve 2012/T-9 sayılı “Devlet Hava Meydanları İşletmesi

Genel Müdürlüğü Havacılık Tazminatı Ödenmesi” konulu Yüksek Planlama Kurulu Kararı’nın 4. maddesinin

(g) bendinin İPTALİNE; Geçici 1. maddesinin ve Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 sayılı Cetvellerdeki düzenlemeler ve

oranların iptali istemi yönünden DAVANIN REDDİNE; aşağıda ayrıntısı gösterilen yargılama giderlerinin

haklılık payı dikkate alınarak takdiren 103,15 TL tutarının davacı Sendika üzerinde bırakılmasına; 103,15 TL

yargılama gideri ile kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret tarifesi

uyarınca 1.500,00 TL vekâlet ücretinin davalı İdarelerden alınarak davacıya verilmesine; 659 sayılı Kanun

Hükmünde Kararname’nin 14. maddesinin 1. fıkrası uyarınca kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte

bulunan Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca 1.500,00 TL vekâlet ücretinin davacı Sendikadan alınarak

davalı İdarelere verilmesine, bu kararın tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Danıştay İdari Dava

Daireleri Kurulunda temyiz yolu açık olmak üzere, 12.3.2015 tarihinde oybirliği ilekarar verildi.

Başkan Vekili Üye Üye Üye Üye

Orhan Cem

ERBÜK

Mustafa

DÖNER

Vecdi

KARANFİL

Süleyman

KURT

Oktay

AYDIN

Yargılama Giderleri:

Başvurma ve Karar Harcı 76,30 TL

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONBİRİNCİ DAİRE

EsasNo : 2012/5971

KararNo : 2015/769

Posta Gideri            +130,00 TL

TOPLAM                206,30 TL

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ