Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar Ünite 3

0 128

ADLİ YAZIŞMALARIN GENEL İLKELERİ

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI

Yazışma yönetmeliğinin amacı tüm kamu kuruluşlarında resmi yazışmalarda tek düzeliği ve yazıların kurallara uygun bir biçimde hazırlanmasını sağlamaktır.
* RESMİ YAZI: Kamu kurum ve kuruluşlarında iletişimi sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmi belge, resmi bilgi ve elektronik belge
* RESMİ BELGE: Aynı amaçla hazırlanmış belli bir standart ve içeriği olan belgeler
* RESMİ BİLGİ:Metin, ses, görüntü şeklinde oluşturulan gönderilen saklanan belgeler
* ELEKTRONİK ORTAM
* DOSYA PLANI:Resmi yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait liste
* YAZI ALANI:Yazı kağıdının üstü alt sağ ve sol kenarından 2.5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alan
* GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA

Faksla yapılan yazışmalarda yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir. Ancak beş gün içerisinde resmi yazı ile teyidinin yapılması gerekir.
Kurumların elektronik posta adreslerinin belirlenmesi koordinasyon başkanlığı tarafından yapılır.

RESMİ (ADLİ) YAZILARIM BÖLÜMLERİ

Genel olarak, resmi bir yazıda ana bölümler ve ikincil bölümler bulunur.
Ana bölümler:
Başlık(antet), konu, sayı, tarih, adres,paragraf, metin, imza ve paraf
İkincil bölümler:
İlgi, ek, gereği için, bilgi için, kayıt numarası, gizlilik derecesi, ivedilik derecesi, sayfa numarası, devam işareti ve onay bloğudur.
Resmi yazışmalarda başbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine ve dosya planına uyulması zorunludur.
Resmi yazılarda tarih bölümü sayı ile aynı hizada olmak durumundadır.
İlgi yazılan yazının bir önceki yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurması gerektiğini gösteren bölümdür.
Birden fazla ilgi olması durumunda küçük harfler verilerek alt alta yazılır.
Metin bilgiden sonra başlayıp imzaya kadar süren kısımdır
paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır
Alt makama yazılan yazılar rica ederim. üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar arz ederim; üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar arz ve rica ederim biçiminde bitirilir.
Metnin bitiminden itibaren 2- 4 aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı soyadı, ünvanı yazı alanının en sağına yazılır.
Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Çok gizli gizlilik derecesi olan yazılarda dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan çok gizli ibaresini gördüğünde zarfı açmadan yetki makama sunar.
Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa, örneğin uygun bir yerine aslının aynıdır ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir.
Çok gizli yazılar çift zarf ile gönderilir.
Kağıt kullanılarak hazırlanan resmi yazıları en az iki nüsha olarak düzenlenir.

ADLİ YAZIŞMA TÜRLERİ

tutanaklar (zabıt-zabıtname)

Herhangi bir olayı tespit eden, belli şekillere uygun ilgililerin imzasını taşıyan belgedir.

Tensip tutanağı
Dava açıldıktan sonra mahkeme tarafından hazırlanan ve taraflara ya da üçüncü şahıslara ilk duruşmaya kadar yapılması gerekli işlemleri duyuran tarafları duruşma gününden haberdar eden bir mahkeme kararıdır.

Duruşma tutanağı
Duruşma için tutanak düzenlenir ve tutanak duruşma hakimi ile zabıt katibi tarafından imzalanır. Buna duruşma tutanağı denir. Tutanakta silinti ve kazıntı yapılamaz yanlışlıkların düzeltilmesi tutanağa ekler yapılması halinde ayrıca hakim ve tutanak katibi tarafından imza edilmesi gerekir. Tutanağın her sayfası duruşuma hakimleri ve zabıt katibi tarafından ayrı ayrı imza edilmeli ve hiçbir zaman imzasız bırakılmamalıdır.

İcra tutanağı
İcra ve iflas daireleri yaptıkları işlemlerde kendilerine yapılan istem ve beyanlar hakkında bir tutanak tutarlar bu tutanaklara icra tutanağı denir

Keşif tutanağı
Keşif sırasında tutulan keşif tutanağı keşifte önemli bir yer tutar. Hakim, taraflar ve Yargıtay keşfin nasıl ve ne şekilde yapılmış olduğu keşif tutanağını inceleyerek öğrenebilirler

Belgeler – makbuzlar

Belge bir olayla ilgili bilgi ve görgülerin hakime ya da yetkili soruşturmacıya bildirilmesidir

İcrayı geri bırakma belgesi
Yargıtay’dan icrayı geri bırakma kararı getirmesi için tebliğ tarihinden başlamak üzere 45 günlük süre verildiğini gösterir belgedir.
Nafaka hükümlerinde böyle bir süre verilemez.

Makbuz alındı belgesi

Raporlar

Bilirkişi raporu
Uzmanlık sahibi kişilerin bilgisine ihtiyaç duyulduğunda hazırlanan rapora denir

Müzekkereler ve talimatlar
Müzekkere bir iş için herhangi bir üst makama yazılan yazıdır. Talimat ise bir işin veya görevin yapılmasının söylenmesi ya da yazılı olarak iletilmesidir.

Adres tespit talimatı
Bilirkişi incelemesi talimatı
Nüfus kaydı getirtme talimatı
Dosyayı getirtme gönderme talimatı
Emanete alınma talimatı
Haciz kararının kaldırılması talimatı
İflas kararı bildirimi ve avans tahsisi
İhtiyati tedbir konulması talimatı vb.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim