Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

İcra İflas Hukuku Ünite 1

0 205

1:Cebri icra :maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devlet kuvveti yardımıyla fiilen gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyettir.

2:Mal beyanı :para borcundan dolayı icraya verilmiş olan borçlunun mal alacak ve ahklerındna borcuna yetecek miktarını icra dairesine bildirmesidir.

3:Cebri icra faaliyeti:maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devletin yetkili organları ve devlet gücü tarafından gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyetin tümünü ifade eder.

4:Takip hukukunda alacak ve borç kavramı dava konusunun takipteki karşılığıdır.

5:Takip hukukunda takibin tarafları olarak alacaklı ve borçlu yer alır.

6:Taraf takip işlemi:takip prosedüründe taraflarca yapılan takibe yön ve şekil veren çoğunlukla icra takip işlemlerinin yapılmasını sağlamaya yönelik işlemdir.

7:İcra takip işlemleri:icra organları tarafından borçluya karşı yapılan cebri icranın ilerlemesini sağlayıcı nitelikteki işlemlerdir.

8:Kanunda temel olarak iki icra çeşidi vardır :bunlardan birisi ferdi icra (icra takibi),diğeri ise toplu icra(iflas takibi)

9:İlamlı icra:alacaklı borçluya karşı konusu para olan yada olmayan tüm talepleri için bu yola başvurabilirler.ayrıca konusu paradan başka bir şey olan alacaklar için alacaklının ilamlı icra yoluna başvurması zorunludur.

İlgili Yazılar

Ceza Hukuku

10:İlamsız icra:alacaklının alacağının mahkeme ilamı ile tespit edilip hüküm altına alınması gerekmez.

11:Rehnin paraya çevrilmesiyle takip ilamlı ve ilamsız olarak ikiye ayrılır.

12:İhtiyadi haciz ayrı bi takip yolu değildir alacağı tem,inat altına almak için öngörülmüş geçici bir hukuki korumadır.

13:Konkortdato :işlri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulan bir borçlunun korunması için kabul edilmiş bir müessesedir.

14:İcra dairesi kanunda belirtilen esaslara göre icra mahkemesi hakiminin gözetim ve denetimi altındadır.ancak icra mahkemesine bağlı bir organ değildir.

15:İcra mahkemesi kanunun icra ve iflas 363 .maddesinde sayılan kararlara karşı temyiz yolu kapalıdır.

16:yardımcı icra organları:genel mahkemeler savcılar ve adalet müfettişleridir.

17:Maddi hukuk bakımından fiil ehliyetine sahip olanlar takip ehliyetine de sahiptir.bunlar kendisi takipte yer alarak takibi yürütebilirler.

18:Asıl icra organları:icra dairesi,icra mahkemesi yargıtayın icra ve iflas işleriyle görevli daireleri.

19:Haciz işlemi icra takip işlemlerinden biridir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim