İcra İflas Hukuku Ünite 2

0 49

1:Şikayet:takibin taraflarına ve hukuki yararı olan diğer kimselere icra-iflas organlarının kanuna veya somut olaya uygun olmayan işlemlerine karşı tanınmış bir hukuki çaredir.
2:Konkordato:işleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulan bir borçlunun korunması için kabul edilmiş bir müessesedir.
3:Maddi hukuk kişilerin gerçek içeriklerini düzenleyen hukuktur.
4:Şikayet başvurusu ile icra memurunun icra iflas hukukuna ilişkin görevlerini hiç yapmadığı veya yanlış yaptığı iddia edilir.
5:Belli konularda karar verecek olan makamlara yasaların verdiği yetki takdir yetkisidir.
6:İcra memurunun görev alanı içindeki bir işi reddetmesi hakkın yerine getirilmemesi durumudur.
7:Şikayet bir dava değil kendine özgü bir hukuki çaredir.
8:İcra memurunca yapılan bir işlemden olumsuz etkilendiğini düşünen her kişi o işlem hakkında şikayet yoluna başvurabilir.
9:Şikayet kural olarak süreye tabidir . bu süre işleminin ilgili kişiye tebliği tarihinden itibaren başlar ve 7 gündür.
10:Belirli işlerin yapılması için gerekli olan hukuki tasarrufları temsil olunan kişi adına yapmaya yetkili olan kişi kanuni temsilcidir.
11:Bir alacağın yerine getirilmemesi halinde hak sahibine rehinli mal üzerinden alacağını öncelikle alma hakkı veren nitelikli bir haktır.
12:Kamu hizmetlerinin yapılmasını devletin ve hakkın menfaatlerini huzurunu ve devamını sağlamaya yönelik kural ve kuruluşlar kamu düzenidir.
13:Şikayet yolunda tek yetkili merci icra mahkemesidir.
14:Birisinin yerine geçerek onun adına bir kısım işleri görmek istinabedir.
15:Yetkili icra mahkemesi şikayete konu olan işlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesidir.
16:İcra mahkemesi gerekli gördüğü takdirde incelemesini duruşmalı olarak gerçekleştirir duruşma yapılmayan hallerde 10 gün içinde karar verir duruşma sadece zorunlu hallerde ve 30 günü geçmemek üzere ertelenebilir.
17:Şikayet süresi içinde yapılmamışsa veya şikayet nedeni olay bakımından gerçekleşmemişse icra mahkemesi şikayet talebini reddeder. AKSİ TAKDİRDE ŞİKAYET TALEBİNİ KABUL EDER.
18:İcra iflas kanunu madde 363 hükmünde öngörülen durumlarda icra mahkemesinin kararlarına karşı temyiz yolu açıktır.
19:Şikayetin kabulü halinde icra mahkemesi şikayet konusuna göre işlemin iptaline düzeltiilmesine karar verilebilir veya sebepsiz olarak yapılmayan yakut geciktirilen işlemin yapılmasını emredebilir.
20:İcra takibinin yürütülmesi ve sonuçlanması için harcanan paraların tamamı icra harç ve giderlerini oluşturur.
21:Devletin icra hukuku alanındaki faaliyetlerine karşılık olarak aldığı paraya icra harcı denir.
22:İcra organlarının icra takibini tam ve doğru şekilde yürütmeleri için harcanan paralara icra giderleri denir.
23:Harç ve giderler takip süreci sonucunda haksız çıkan tarafa yüklenir.
24:Kanunda yer alan sürelerin sözleşme ile değiştirilmesi mümkün değildir.
25:Tatil ve talik (erteleme) hallerinde kural olarak borçluya karşı herhangi bir icra takip işlemi yapılamaz.
26:Kanunda yer alan genel ve özel talik (erteleme) hallerinde borçlunun mal kaçırma ihtimali varsa malları haczedilebilir.
27:Takip talebinde bulunan alacaklıdan alınan maktu olan harca başvurma harcıdır.
28:İcra takibinin başarıyla sonuçlanması üzerine alınan harca tahsil harcı denir.
29:İlamsız icrada takip talebinde bulunan alacaklıdan alınan alacak miktarının binde beşi oranında alınan harca peşin harç denir.
30: Süresi geçtikten sonra yapılan şikayetin akıbeti usulden reddedilir.