Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

İcra İflas Hukuku Ünite 3

0 184

1:Poliçe bono ve çekten ibaret senetlere kambiyo denir.
2:Hukuken geçerli bir nedene dayanmaksızın bir kimsenin mal varlığının başkasının aleyhine zenginleşmesine sebepsiz zenginleşme denir.,
3:Bir kimsenin hukuka aykırı şekilde zarara uğratılmasına haksız fiil denir.
4:Para ve teminat alacakları dışındaki alacaklar için icra yoluyla takip yapılmalıdır.
5:Genel haciz yoluyla takipte yetkili icra dairesi bakımında hukuk usulü muhakemeleri kanunundaki yetkiye ilişkin hükümlere atıf yapılmıştır.
6:Genel haciz yoluyla takipte borçlunun yerleşim yeri genel yetkili icra dairesidir.
7:İcra dairesi yetkisiz olduğunu borçlu tarafından ileri sürülmedikçe kendiliğinden dikkate alamaz çünkü icra dairesinin yetkisi kamu düzenine ilişkin değildir.
8:Genel haciz yoluyla takip alacaklının icra dairesine usulüne uygun olarak yaptığı takip talebi ile başlar.
9: Talep edilen şeyin belli bir oranı kadar ve peşin olarak alınan harca nisbi peşin harcı denir.
10:Tedavüldeki yabancı paraya efektif denir.
11:Bir kimsenin bir konu bir kişi yada olayla hukuki ilişkisi bulunmadığını ortaya koymak için açtığı davaya menfi tespit davası denir.
12:Belli bir sürenin geçmesi ile hakkın ortadan kalkmasına zaman aşımı denir
13:Ödeme emri takip talebinde yer alan kayıtlar ve ihtarlar olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
14:Borçluyu borcunu ödemeye ve görevini yerine getirmeye zorlamak için hapsetmeye hapisle tazyik denir.
15:Borçlu ödeme emrine imzaya ve borca itiraz ile karşı koyabilir.
16:Resmi bir makam yada görevlinin katılmadığı taraflarca özel olarak hazırlanan senetlere adi senet denir.
17:Bir kimsenin kendi aleyhine hukuki sonuçlar doğuracak olan bir olayı bir şeyi başka bir şahsın kendisinde olan hakkını kabul etmesi haber vermesine ikrar denir.
18:Görülmekte ve incelemekte olma durumuna derdest denir.
19:Borçlu itirazında sebep bildirmek zorunda olmasa da bildirmiş olduğu itiraz sebepleri ile kural olarak bağlıdır ve bu itiraz sebeplerini daha sonra değiştirip genişletemez.
20:Kayıtsız şartsız olmak borçlu itirazından her zaman vazgeçebilir veya borcunu ödeyebilir.
21:Gecikmiş itiraz borçlunun kusuru olmaksızın bir engel sebebiyle süresinde ödeme emrine süresinde itiraz edememesi halinde söz konusudur.
22: Süresinde ve usulüne uygun yapılan bir itiraz ile icra takibi kendiliğinden durur.
23:İtirazın iptal davası alacaklının borçlunun itirazını hükümden düşürmek için itirazın tebliğinden itibaren bir yıl içinde açtığı davadır.
24:İtirazın iptali davasında davacı alacaklı davalı ise borçludur.
25:Alacaklı itirazın kaldırılması yoluna itirazın kendisine tebliğinden itibaren 6 ay içinde başvurmalıdır.
26:İtirazın kaldırılmasına ilişkin icra mahkemesi kararları maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez.
27:İtirazın geçici olarak kaldırılması takip içinde açılan özel bir menfi tespit davası niteliğindedir.
28:Borçtan kurtulma davası takip içinde açılan özel bir menfi tespit davası niteliğindedir.
29:Borçlu mal beyanında borca yeter mal varlığını göstermek zorundadır tüm mal varlığını göstermek zorunda değildir.
30: Süresinden sonra mal beyanında bulunan borçlunun cezalandırılabilmesi için alacaklının icra mahkemesine şikayette bulunması gerekir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim