Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

İcra İflas Hukuku Ünite 5

0 143

1:Para alacaklarının ödenmesini sağlamak için borçluya ait mal ve haklara icra dairesi tarafından hukuken el konulmasına haciz denir.
2:Takipten önce veya sonra talep edilebilen bir geçici hukuki koruma tedbirine ihtiyati haciz denir.
3:Geçici haciz itirazının geçici kaldırılması aşamasında söz konusu olur ve kesin hacze dönüşmedikçe satış hakkı vermez.
4:Haciz isteme süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıldır,süresinde haciz talep edilmez veya haciz talebi geri alındıktan sonra bir yıl içinde yenilenmezse takip dosyası işlemden kaldırılır.
5:Borçlunun mal varlığı değerleri haczedilirken belirli bir sıraya uyulması durumuna hacizde tertip denir.
6:Haczedilen taşınır mallar para hamile yazılı senet poliçe ve sair cirosu kabil senet veya altın ve gümüş gibi kıymetli eşyalarıdansa icra dairesi tarafından mutlaka muhafaza altına alınarak icra kasasında veya bir bankada muhafaza edilmelidir.
7:Borçlunun üçüncü kişilerdeki mal ve alacakalarının haczi için alacaklının bu yönde talepte bulunması ve icra dairesinin tutanak tutmak suretiyle haciz işlemini yapması yeterlidir.
8:üçüncü kişilere birinci ikinci ve üçüncü haciz ihbarnamelerinin gönderilmesi ise alacak için bir muhafaza tedbiri niteliğindedir.
9:Haciz bir yani hak niteliğinde olmayıp takip hukukundan kaynaklanan bir takım haklar veriri.
10:Taşınmaz haczinin tapuya şerh verilmesinden sonra taşınmaz üzerinde iyi niyetli hak kazanılması mümkün değildir.
11:Borçlunun izinsiz olarak hacizli taşınır mal üzerindeki tasarrufları kural olarak alacaklının haciz sebebiyle kazandığı hakları ihlal ettiği ölçüde alacaklıya karşı geçersizdir.
12:Hacze iştirak ancak ilk haciz üzerine satılan malın bedeli icra veznesine girinceye kadar mümkündür.
12:İlk alacaklının haczine iştirak eden başka alacaklıların da bulunması ve haczedilen malların bedelinin tüm alacaklıların alacağını karşılamaması durumunda alacaklıların talebi üzerine icra dairesi tarafından yapılan ek hacizdir.
13:Hacze imtiyazlı iştirakte hacze iştirak eden alacaklı önceden takip yapıp bunun kesinleşmesini beklemeden ilk alacaklının koydurduğu hacze doğrudan iştirak edebilir.
14:Çekişmeli mallar hacizde tertip gereği en son haczedilirler.
15:İcra takip sırasında gerçekleşen haciz nedeniyle açılan istihkak davası icra mahkemesinde görülür.
16:Üçüncü kişinin istihkak davasını reddeden icra mahkemesi daha önce takibin ertelenmesine karar vermişse istihkak davası sebebiyle tahsili geciken alacak miktarının %40 dan az olmamak üzere davacı üçüncü kişi aleyhine tazminata hükmeder.
17:Mallar borçlu da değil üçüncü kişinin elinde haczedilirse icra dairesi istihkak davası açması için alacaklıya 7 günlük süre verir bu durumda istihkak davasının istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi değil alacaklı açmak zorundadır.
18:Hacizden önce taksit işleminin yapılabilmesi için alcaklının rızası gereklidir.
19:Borçlunun hacizden sonra icra iflas kanunun 111.maddesinin şartlarına uygun olarak yapacağı taksitlendirme teklifi alacaklı tarafından kabul edilmezse bile taksit anlaşması yapılır.
20:İcra müdürü haciz talebinden 3 gün içerisinde haczi yapmalıdır.
21:İşçi ücretlerinin en fazla 4/1 kadarı haczedilebilir.
22:Hacizden sonra taksitlendirmenin şartlarından bir olan borçlunun teklif ettiği taksitlendirmede her taksitin borcun en az 4/1 i kadar olması gerekir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim