Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

İcra İflas Hukuku Ünite 6

0 143

1:Haczin amacı hacizli malların paraya çevrilerek alacaklının alacağının ödenmesidir.
2:Satış işletme süresi kaçırılırsa haciz kalkar ancak icra takibi ayaktadır.
3:Satış isteme süresi taşınır mallar için 1 yıl,taşınmaz mallar için 2 yıldır.
4:Satış kural olarak talep üzerine yapılır ancak kimi hallerde icra müdürü kendiliğinden de satış kararı alabilir.
5:Herkesin katılabildiği tekliflerin alenen yapılması ve malın en yüksek bedeli ödenen kimseye satılması şeklinde yapılan satışa açık artırma denir.
6:Taşınır malların satışında asıl olan açık artırma yoluyla satıştır ancak istisnai bazı hallerde pazarlık yoluyla da satış mümkün olabilir.
7:İleride yapılacak olan sözleşmeye temel olmak üzere sözleşmenin esaslı kurallarının işin ayrıntılı ve teknik özelliklerini içeren sözleşme taslağıdır.
8:Açık artırmanın yapılacağı yer gün ve saatin icra dairesi tarafından ilan edilmesi gerekir ilanın gereği ile yapılmaması ihalenin feshi nedenidir.
9:Bir haberi veya satılacak malı bağırarak duyuran kimseye tellal denir.
10:Önceliği olan üstün olana rüçhan denir.
11:İhaleye çıkarılacak iş veya mal için biçilen tahmini değere muhammen bedel denir.
12:Hacizli mal ikinci artırmada satılmazsa satış düşer.
13:Takibin bir aşaması olup haczedilen malların paraya çevrilmesi prosedürüne satış denir.
14:Alacı satış bedelini kural olarak peşin öder ancak icra müdürü alıcıya bedeli ödemesi için 7 günü geçmemek üzere bir süre verebilir.
15:Alıcı kendisine verilen süre zarfı içerisinde satış bedelini ödemezse icra müdürü ihaleyi kaldırır ve taşınırmalı ikinci artırma şartlarında yeniden ihaleye çıkarır.
16:Açık artırmanın satıştan en az 1 ay önce ilan edilmesi gerekir.
17:Taşınmaz mallar satış talebinden sonra 2 ay içinde açık artırma ile satılmalıdır.pazarlık yoluyla satış taşınmaz mallar bakımından kural olarak mümkün değildir.
18:İlamda sadece asgari birtakım bilgiler yer alır artırma şartnamesinde ise taşınmazla ilgili ahk ve yükümlülüklerde diğer hususlar gösterilir.
19:Mükellefiyet yükümlülüktür.
20:İcra dairesi tarafından hazırlanan mükellefiyetler listesine haciz koyduran alacaklılar tarafından itiraz edildiği takdirde bu itirazlar istihkak prosedürüne göre çözümlenir.
21:Bir malın değerini belirlemeye kıymet takdiri denir.
22:Kıymet takdirine karşı 7 gün içinde icra mahkemesine şikayet yoluyla başvurulabilir şikayet tarihinden itibaren 7 gün içinde ilgililerin gerekli giderleri yatırması durumunda yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir kıymet takdiri kesinleşmişse kural olarak 2 yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez.
23:İhalenin bozulması ile mülkiyet alıcıya geçer ancak taşınmazın alıcı adına tapuda tecil edebilmesi için bedelin ödenmesi ve ihalenin kesinleşmesi gerekir.
24:Alıcı kendisine verilen 10 gün süre içinde satış bedelini ödemezse icra müdürü alıcıdan önce en yüksek pey sürmüş olan kimseye taşınmazı teklif ettiği bedelle alması için teklifte bulunur ancak bunun için bu kişinin adresinin bilinmesi ve ileri sürmüş olduğu peyin asgari satış bedelini karşılaması gerekir.
25:Zincirleme ardı kesilmeden peşi sıra gelen sorumluluğa müteselsil denir.
26:Hacze iştirak eden alacaklılar muvafakat ettikleri takdirde ödeme yerine geçmek üzere itibari kıymeti ile alacaklılardan bir veya bir kaçına devredilebilir bu durumda alacaklının alacağı devralınan alacak miktarı oranınca ödenmiş sayılır.
27:İhalenin feshi sebepleri ihaleye hazırlık döneminde ihalenin yapılmasında ihaleye fesat karıştırılması ve alıcının hataya düşmesi olmak üzere dört grup altında toplanabilir.
28:İhalenin feshi kararı kesinleştiği takdirde alıcının iktisap ettiği mülkiyet hakkı son bulur ancak fesih kararından önce o mal üzerinde iyi niyetle hak iktisap edilmişse iktisap edenlerin bu hakkı korunur.
29:İhalenin feshini alacaklı borçlu tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler talep edebilir.
30:Hacizli malların satılması sonucunda elde edilen para tüm alacaklıların alacağını ödemeye yetmezse icra müdürü tamamlama haczi yapar.
31:Alacaklıların birden fazla olması halinde paranın alacaklılar arasında nasıl paylaştırılacağını gösteren listeye sıra cetveli denir.
32: Sıra cetveline karşı koyma sıra cetvelinde yer alan bir alacağa veya onun sırasına ilişkinse genel mahkemede sıra cetveline itiraz davası söz konusu olur.
33:Borç ödemeden aciz vesikası paraların paylaştırılması sonucunda alacağını tam olarak alamayan alacaklıya verilen bir belgedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim