İcra İflas Hukuku Ünite 7

0 20

1:Elinde kombiyo senedi niteliğinde bir senet bulunan alacaklı genel haciz yoluyla takip yanında kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yapabilir.
2:Türk ticaret kanununda düzenlenmiş senetleri bono poliçe ve çektir.
3:Önce rehine başvurma kuralının istisnalarından biri kambiyo senedine bağlanmış alacaktır alacağı rehinle temin edilmiş bir alacaklı bu alacağı için aynı zamanda kambiyo senedi almışsa rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapmak zorunda değildir.
4:Takip talebini alan icra müdürü takip talebinin kanuni unsurları taşıyıp taşımadığını incelemelidir.
5:Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ve takipte alacaklı takip talebinde belirttiği kambiyo senedinin aslını ve borçlu sayısı kadar onaylı örneğini takip talebine eklemelidir.
6:Borçlu ödeme emrine itiraz ederek veya icra müdürünün takip hukuku bakımından yanlış bir davranışı ve işlemi söz konusu olmuşsa şikayet yoluna başvurarak takibe karşı koyabilir.
7:Ödeme emri takip talebinde yer alan alacaklıya borçluya takip konusu alacağa ilişkin kayıtlar ve ihtar kısmı olarak iki bölümden oluşur.
8:Borçlu ödeme emrine itiraz ederek veya icra müdürünün takip hukuku bakımından yanlış bir davranışı ve işlemi söz konusu olmuşsa şikayet yoluna başvurarak takibe karşı koyabilir
9:Borçlu ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün içinde dilekçe ile icra mahkemesine başvurarak ödeme emrine itiraz edebilir.
10:Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte borca ve imzaya itiraz satıştan başka icra takip işlemlerini durdurmaz.
11:Borçlu takip konusu senedin altındaki imzanın kendisine ait olmadığını iddia ediyorsa bu konudaki itirazını ayrıca ve açıkca 5 gün içinde icra mahkemesine bildirmelidir.
12:İtiraz ve takibin geçici olarak durdurulmasına karar verilmişse icra mahkemesi borçluyu takip konusu alacağın %40 ndan aşağı olmayan inkar tazminatına ve %10 oranında para cezasına mahkum eder.
13:Borca itiraz halinde icra mahkemesi incelenmesini duruşmalı yapar.
14:Borçlu borçlu olmadığını veya borcun itfa edildiğini yada ertelendiği ancak resmi veya imzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş bir belgeye dayanarak ispat edilebilir
15:Senedin kambiyo senedi vasfına ve takiip hakkına ilişkin şikayet halinde kural olarak icra takibi durmaz.
16:İcra müdürü kambiyo senedin vadesinin gelip gelmediği incelemelidir bu konuda yanılgıya düşmüşse 7 günlük şikayet söz konusudur.
17:5 günlük itiraz ve şikayet süresinden sonra takip kesinleşir ancak takibe devam edebilmek için 10 günlük ödeme süresinin beklenmesi gerekir.
18:Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takibinin temel aşamaları:haciz,ödeme emri,takip talebi,satış.
19:Borca itiraz söz konusu olduğunda icra mahkemesi tarafları 30 gün içinde duruşmaya çağırabilir
20:Kambiyo senedine özgü haciz yoluyla takipte takip talebi genel haciz yolundaki esaslara uygun doldurulur.