İDARİ YARGI 1. ÜNİTE

0 76

Kamu yönetiminin işleyişinin denetlenmesi zorunludur.

-Bir işin usulüne uygun yapılıp yapılmadığının incelenmesi olarak tanımlanan denetim kavramı, kamu yönetiminde, yönetim faaliyetinin hukuka, hizmet gereklerine ve kamu yararına uygun olarak ifa edilip edilmediğinin tespiti olarak tanımlanabilir.

-Yönetimin kendi iç işleyişini denetlemesine iç denetim;bir başka kuruluş tarafından denetlenmesine ise dış denetim denir.

-Denetimin yapıldığı döneme göre bakıldığında ise şöyle bir ayırım yapılmaktadır:

*Yönetimin iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesinden evvel denetlenmesi ön denetim; işin yapıldığı sırada denetlenmesi anında denetim; geçmiş faaliyetlerin denetlenmesi ise sonradan yapılan denetim olarak adlandırılmıştır.

-İç ve dış denetim ise hukuka uygunluk denetimi, performans denetimi ve mali denetim olarak alt başlıklara ayrılmıştır.

-Yönetimin işlem ve eylemlerinin örgütlenmiş topluluklar tarafından izlenmesi ve gerektiğinde tepkilerinin, isteklerinin ortaya konması, kamu yönetiminin işleyişine yön vermektedir. Bu yolla bazı hatalı işlemler düzeltilmekte; bazen işlem yapılırken kamuoyu eğilimi gözetilmektedir..

-Seçimler, halkın kamu yönetimine doğrudan müdahale ettiği önemli bir denetim yoludur.

-Yasama organı ,Yürütme organı ve Yerel yönetimler genel seçimlerle şekillenir.

-Bilgi ve belgelere ulaşma imkanı kamu yönetiminin faaliyetlerinden haberdar olmayı ve varsa usulsüz,hukuka aykırı iş ve işlemleri öğrenmeyi sağlayacaktır.

-Ülkemizde Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 2003 yılı Ekim Ayında kabul edilmiştir.

-2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nu,12 Eylül rejiminin ürünüdür.

-Toplantıdan en az 48 saat önce mülki amirlere bildirimde bulunduktan sonra herkes toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabilir.

-Bildirimde bulunulmadan yapılan toplantı ve gösteriler yasa dışıdır.

İlgili Yazılar

Ceza Hukuku

-Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

-Dilekçe sahibinin adı soyadı ve imzasi ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması zorunludur. Bu şartı taşımayan dilekçeler incelenmezler.

-Kanun, dilekçe sahiplerine en geç 30 gün içinde gerekçeli cevap verileceğini hüküm altına almıştır.

-Kamu yönetiminin işleyişini Yasama Organı düzenlemektedir.

-T.B.M.M.’nin denetimi dolaylı ve doğrudan olmak üzere ikiye ayrılır.

-Dilekçe başvurularını incelemekle görevli Meclis Komisyonu,dilekçe komisyonudur.

-Kamu yönetiminin denetlenmesinde önemli olan diğer bir komisyonda İnsan Hakları İnceleme Komisyonudur.

-T.B.M.M.’nin diğer denetim yolları ;Soru,Meclis araştırması,Genel görüşme,Gensoru ve Meclis soruşturmasıdır.

-Sayıştay bazı kurumların bütün gelir ve giderleri ile mallarını T.B.M.M. adına denetler.

-Sayıştay hesap yargısı olarak görev yapar.

-Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceler.

-Kamu yönetiminin işleyişindeki hukuka aykırılıkların tespiti ve önlenmesi,idarenin görevidir.

-Aynı birim içindeki denetim “hiyerarşik denetim”dir.

-Merkezi yönetimin yerinden yönetim idareleri üzerindeki denetim yetkisi ise idari vesayet olarak adlandırılmaktadır.

-Kamu başdenetçisi T.B.M.M. tarafından seçilir.