Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

İnfaz Hukuku Final Dönemi 8-9-10-11-12-13-14-15 Üniteler Çalışma Soruları

0 76

İnfaz hukuku final dönemi 8-9-10-11-12-13-14-15 üniteler çalışma soruları
1:hükümlüye eyleminin kötü niteliğinin ve uygunsuzluğunun açıklanması ve tekrarı durumunda doğuracağı sonuçlara dikkatininin çekilmesine ne denir?
=kınama
2:eylemininin niteliğinin kötü ve uygunsuz olduğunun açıklanması ve tekrarı durumunda doğuracağı sonuçlara dikkatinin çekilmesine ne denir?
=uyarma
3: disiplin cezasını gerektiren eylemin niteliğine ve ağırlık derecesine göre çocuğun izninin 60 güne kadar ertelenmesine ne denir?
=izin ertelemesi
4:kapalı infaz kurumunda bulunan çocuğun belirli eylemlerde bulunması halinde beş güne kadar açık havaya çıkma hakkı saklı kalmak üzere gece ve gündüz tek başına bir odada tutulmasına ne denir?
=odaya kapatma
5:ceza infaz kurumlarının iç güvenliğini hangisi sağlar ?
=infaz ve korum amemurları
6:mutfak teşkılatı olmayan ceza infaz kurumlarındaki koğuşlara hiçbir şekilde alınmayacak eşyalardandır?
=sert metalden yapılmış çatal
7:hayvanlardan hangisi diğer hükümlülerin de onay vermesi kaydıyla koğuşlarda bulundurulabilirler?
=kanarya
8:hangisi çocuk hükümlünün kapalı ceza infaz kurumuna iadesini gerektiren durumlardandır?
=bir kimseyi rızası hilafına alıkoymak
9:hükümlünün infaz kurumundan diğer bir infaz kurumuna götürülmesine ne denir?
=nakil
10:tutuklu ve hükümlülerin duurşma savcılık soruşturması hastalık veya sınav gibi nedenlerle geçici olarak infaz kurumu dışına çıkarılması ve görev bitiminde infaz kurumuna teslim edilmesine ne denir?
=sevk
11:yeniden sosyalleştiği hususunda kendisinde olumlu gelişmeler görülen hükümlüye hem kurum içinde hemde kurum dışında örneğin koğuş kapılarının kapatılmaması kurum içinde serbestçe dolaşabilme kurum dışında çalışmaya gönderme izin yada nakilönemli bazı imkanların sunulmasına ne denir?
=infazın gevşetilmesi
12:koşullarının gerçekleşmiş olması durumunda hükümlüye kendisine yakın olanlarla kişisel ilişkiler sürdürmesini ve normal yaşam koşulları altında toplumla yeniden uyumlu hale gelmesini mümkün kılmaya yönelik infazın gevşetilmesi durumuna ne denir?
=izin
13:hükümlülerin olağan yaşantılarına döndüklerinde uyum sorunu ile karşılaşmaları ve iş bulma olanakları sağlamak üzere verilen izne ne denir?
=iş arama izni
14:hükümlülerin aileleriyle bağlarını sürdürmelerini veya güçlendirmelerini ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla verilen izne ne denir?
=özel izin
15:yabancı ülkede verilen mahkumiyet kararlarının türkiyede yerine getirilmesine kim karar verir?
=adalet bakanı
16:yabancı mahkeme ceza ilamına türkiyede uygulanacak müeyyidenin tain edilmesi konusunda karar vermeye yetkili merci hangisidir?
=görev yönünden yetkili ankara mahkemesi
17:yabancı mahkeme ceza ilamına türkiyede uygulanacak müeyyideyi tain eden mahkemenin kararına karşı hangi kanun yoluna başvurabilir?
=itiraz
18:hükümlü mazeret izni talebinin reddi halinde hangi makama itiraz edebilir?
=infaz hakimliğine
19:infaz kurumunda geçirilen süreye bakılmaksızın hükümlüye mazeret izni verilemesi hangi makamın onayınabağlıdır?
=cumhuriyet savcısının
20:tutuklular ile mahkumiyet kararları kesinleeşmiş hükümlülerin barındırıldığı kendilerine iaşe sağlık eğitim iyileştirme spor ve çalışma hizmetlerinin sunuldğu belirleyici güvenlik ölçütleri ve ayrı bir idari örgütlenmesi ile personeli olan kamu kuurmuna ne denir?
=infaz kurumu
21:kanunu ihalal etmeden hükümlüde yaşama arzusunu doğurmak onun normal hayata dönüş ihtiyaçlarını kolaylıkla kazanabilecek duruma gelmesini sağlayabilmek için uygulanan rejim tedbir ve teknik usullerin tümünü kapsayan duruma ne denir?
=tretman
22:hangisi açık ceza infaz kurumudur?
=kadın açık ceza infaz kurumu
23:kurum birinci müdürleri ikinci müdürler ve idare memurluklarından oluşan infaz personeline verilen ortak ada ne denir?
=yönetici personel
24:kurumun personel işlerini hükümlü ve tutuklular hakkında her türlü idari ve mali hizmetlerin yürütülüğü servise ne denir?
=yönetim servisi
25:kurumda koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini cezaevi tabibinin başkanlığında yerine getiren servse ne denir?
=sağlık servisi
26:hükümlülerin cezalarının kanunda belirtilen sürelerini ceza infaz kurumlarında iyi ahlli olarak geçirdikten sonra mahkeme kararı ile salıverilmelerine ne denir?
=koşullu salıverme
27:bir suç hakkında kaesinleşmiş bir mahkumiyet kararının bulunmasından itibaren hükmedilmiş olan ceza mahkumiyetinin kanunda belirlenen süreler içinde infaz edilememesi durumunda devletin cezayı infaz etme yetkisinin ortadan kalkmasına ne denir?
=ceza zamanaşımı
28:kamu davasını düşüren veya kesinleşmiş bir ceza mahkumiyetini bütün kanuni sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldıran bazen de kesinleşmiş bir cezanın sadece kısmen yada tamamen infazını önleyen veya başka bir cezaya dönüştüren yasama yada yürütme organlarının yaptığı kamu hukuku tasarrufuna ne denir?
=af
29:genel af yetkisi kime aittir?
=tbmm
30:hapis cezası bütünüyel ortadan kalkmadığı varlığını korumakla birlikte sadece infazına son verildiği af türüne ne denir?
=özel af
31:ertelemeye konu sürenin üst sınırı fiili işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış veya 65 yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından kaç yıldır?
=3 yıl
32:koşullu salıvermeye kim karar verebilir?
=hükmü veren mahkeme
33:fiil veya failden kaynaklanması muhtemel tehlikeliliği önlemek ve faili eğitmek koruma altına almak veya tedavi etmek amacını güden müdahalelere ne denir?
=güvenlik tedbirleri
34:yeni suçların işlenemsini önlemek amacıyla cezai nitelikteki hukuka aykırı fiilerden kaynaklandığı veya bunların işlenmesiyle ilgili olduğu için suç düşüncesini ve suçun çekiciliğini canlı tutan eşyaya devlet lehine el konulmasına ne denir?
=müsadere
35:bir suçtan mahkum edilen kişinin mahkumiyet kararının kesinleşmesinden itibaren belli bir süre içinde yeniden suç işlemesi surumuna ne denir?
=tekerrür
36: ceza hukuku bakımından tehlikelilik ceza hukuku normlarının tekrar ihlal edileceğine ilişkin bir ihtimali ifade eden duruma ne denir?
=tehlikelilik
37:kaç yaşını doldurmamış çocuk işlediği fiilden dolayı kavuşturulamaz ve hakkında ceza verilemez ?
=12
38:hükümlüler hakkında sınır dışı edilme işelmelriyle ilgili kimin tarafından yapılır?
=içişleri bakanlığı
39:adli kontrol kurumu hangi kanunda düzenlenmiştir?
=ceza muhakemesi kanunu
40:adli kontrol grubuna konu olabilecek suçlarda hapis cezasının üst sınırı nedir?
=3 yıl
41:adli kontrole ilişkin kayıtlar kimin tarafından tutulur?
=cumhuriyet başsavcılığı
42:bir karar veya hükmün başka bir yargılama mercinde incelenmesine ne denir?
=kanun yolu
43:bir kanun yolu olup bir yargılama makamının verdiği bir karada yanılma bir aykırılık olduğu iddiasıyla ortaya çıkan uyuşmazlığın bir yargılama makamınının önüne getirilmesine ne denir?
=itiraz

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim