Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

İnfaz Hukuku Ünite-11

0 55

İnfaz Kurumlarının İdaresi ve İnfaz Personeli

İnfaz kurumu personeli;

 • Kurum müdürü ve ikinci müdür

 

 • Yönetim servisinde; idare memuru, ambar memuru ve cezaevi katibi

 

 • Güvenlik ve gözetim servisinde; infaz ve koruma baş memuru ile infaz ve koruma memuru

 

 • Teknik serviste; mühendis, mimar, tekniker, teknisyen, teknisyen yard.,

 

 • Psiko- sosyal yardım servisinde; psikolog ve sosyal çalışmacı,

 

 • Sağlık servisinde; cezaevi tabibi, diş tabibi, eczacı, veteriner, sağlık memuru, diyetisyen vb.

 

 • Eğitim ve öğretim servisinde; öğretmen ve kütüphaneci

 

 • İşyurdu servisinde; işyurdu müdürü, sayman, veznedar, tahsildar vb…

 

 • Yardımcı hizmetler servisinde; santral memuru, gemi adamı, şoför, kaloriferci, aşçı.

 

 • Güvenlik ve gözetim servisinde görev yapanlar aşağıdaki görevleri düzenli olarak yerine getirir;

# Sayım

# Nöbet

Personelin Yükümlülükleri ve Yasaklar

Yükümlülükler

 • Mevzuata uygun hareket etme yükümlülüğü

 

 • Dürüst ve tarafsız davranma yükümlülüğü

 

 • Eşit işlem yükümlülüğü

 

 • Sır saklama yükümlülüğü

 

 

 

 

 

 

Personelin Eğitimi

Personel eğitimi başlıca üç noktada önem taşımaktadır.

1- Yönetim uygulamaları

2- Korunma

3- Tehlikeli suçluları tanımak

Kurulların Oluşumu ve Çalışması

İlgili Yazılar

Ceza Hukuku

Kurulların Çeşitleri ve Oluşumu

1- İdare ve Gözlem Kurulu: Kurum müdürü başkanlığında, ikinci müdür, idare memuru, cezaevi tabibi, psikiyatrist, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen, infaz ve koruma baş memuru ile kurum müdürü tarafından teknik personel arasından seçilen bir görevliden oluşur.

2- İş Yurdu Yönetim Kurulu: İşyurdu müdürünün başkanlığında, iş yurdundan sorumlu ikinci müdür, sayman, idare memuru, ambar memuru ve cezaevi katibinden oluşur.

3- Disiplin Kurulu: Kurum müdürünün başkanlığında, idare memuru, psiko- sosyal yardım servisinde görevli her meslek grubundan kurum müdürü tarafından seçilen birer temsilci, öğretmen, atölye şefi ile sorumlu infaz ve koruma baş memurundan oluşur.

4- Eğitim Kurulu: Kurum müdürünün başkanlığında, eğitimden sorumlu ikinci müdür, cezaevi tabibi, psikolog, sosyal çalışmacı ve kurumda görev yapan bütün öğretmenler ile kütüphaneciden oluşur.

Kurulların Çalışması

İdare ve Gözlem Kurulunun Görev ve Yetkileri

 1. a) Hükümlülerin suç türlerini belirleyerek, durumlarına uygun kurumlara ayrılmaları ve bunlara uygun olacak infaz ve iyileştirme rejimini saptamak,
 2. b) Hükümlülerin kurumlara kabullerinden sonra kalacakları odaları belirlemek,
 3. c) Kurumlarda kalmakta olan hükümlüleri gruplandırmak,
 4. d) Hükümlülerin kalmakta oldukları odaları değiştirmek,
 5. e) Hükümlülerin bireysel olarak, psiko-sosyal yardım servisince hazırlanan iyileştirme programlarına uyumunu ve sonuçlarını değerlendirmek,
 6. f) İyileştirme programları kapsamında spor alanları, çok amaçlı salon, kütüphane ve iş atölyelerinden yararlanma gibi faaliyetlere katılabilecek durumdaki hükümlülerin ve kurumun iç hizmetlerde çalıştırılacak hükümlülerin belirlenmesi ile ilgili kararlar almak,
 7. g) Tehlikeli hali bulunan ya da örgüt mensubu olan hükümlülerle ilgili olarak, telefon görüşmeleri ile radyo, televizyon yayınları ve internet olanaklarından yararlanma hakkının kısıtlanmasına karar vermek,
 8. h) Açık kurumlar ile eğitim evlerinde kalan hükümlülerin, oda ve eklentilerinde bulundurabilecekleri eşyaların cinslerini ve miktarlarını belirlemek,

ı) Açık kurumlar ile eğitim evlerinde kalan hükümlülerin kurum dışındaki eğitim, ağaçlandırma, çevre düzenlemesi ve temizliği, doğal afet sonrası yardım, tiyatro çalışmaları gibi sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılacak hükümlülerin kurum dışına çıkabilmeleri için karar almak

 1. j) Koşullu salıvermeye ve uygulanacak infaz rejimine esas teşkil edecek iyi hal kararını almak,
 2. k) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

İş Yurdu Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 1. a) İş yurdunun geliştirilmesine ve genel gidişine ait her türlü faaliyetlere yön vermek,
 2. b) Hükümlülerin iyileştirme programları çerçevesinde çalıştırılmalarını sağlamak,
 3. c) Sürekli veya geçici olarak kurum işlerinde çalıştırılacak işçilere İşyurdu tarafından ödenecek ücretleri ve bunların iş akitlerinin feshi konularında İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığına öneride bulunmak,
 4. d) Kurumda üretilip satışa arz edilen ürünlerin satış fiyatını belirlemek,
 5. e) İşyurdunda fazla çalışma yapılmasına ilişkin önerileri karara bağlamak,
 6. f) Bakanlık, İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu, Genel Müdürlük ve İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığının onayını gerektiren işlemler hakkındaki kararları onaya sunmak,
 7. g) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

 1. a) Hükümlüleri tutum ve davranışlarına göre ödüllendirmek,
 2. b) Hükümlülere uyarma, kınama ve bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezaları dışında kalan disiplin cezaları vermek,
 3. c) İyi halin tespitine esas oluşturacak görüş bildirmek,
 4. d) 5275 sayılı kanunda öngörülen hallerde disiplin cezalarını kaldırmak,
 5. e) Hükümlülere gelen veya hükümlüler tarafından gönderilen mektup, telgraf, ve faks iletilerinden mektup okuma komisyonu tarafından sakıncalı olduğu değerlendirilenlerin, ilgililerine verilip verilmemesine karar vermek,
 6. f) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Eğitim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 1. a) Kurumda uygulanacak eğitim ve iyileştirme programlarının esaslarını belirle­mek, izlemek ve değerlendirmek,

 

 1. b) Kuruma yeni gelen hükümlüyle ilgili gerekli araştırmanın yapılmasını, rapor hazırlanmasını sağlamak ve bu raporları değerlendirmek,

 

 1. c) Eğitim ve iyileştirme programlarının işleyişini ve sonuçlarını değerlendirerek, kullanılan yöntemlerde yapılması gereken değişiklikleri saptamak ve uygulanma­sını sağlamak,

 

 1. d) Eğitim-öğretim programları çerçevesinde hükümlülerin eğitim giderlerinin karşılanması için yapılacak çalışmaları plânlamak,

 

 1. e) Hükümlülerin korunması, eğitimleri ve yönlendirilmeleri konusunda duyar­lılık oluşturulması, kurumların işleyişi ve önemi hakkında kamuoyunun bilgilendi­rilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak,

 

 1. f) Hükümlü ile durumu hakkında bilgi sahibi olması gerekli ya da yararlı görü­len kişi, kurum ya da kuruluşları, özel hayata saygı, gizlilik ve etik kurallarına uy­gun biçimde bilgilendirmek,

 

 1. g) Kurum kitaplık veya kütüphanesine satın alma, bağış ya da ödünç alma gi­bi yollarla kazandırılacak yayınların tespitini yapmak,

 

 1. h) Kuruma gelen kitabın, kitaplık ya da kütüphaneye kabul edilip edilmemesi­ne karar vermek,

 

ı) Kuruma gelen her türlü yayının, kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan nitelikte olup olmadığına karar vermek,

 

 1. j) Kitap okumayı özendirici çalışmalar yapmak,

 

 1. k) Kurum dışından getirilecek kişileri ve bu kişilerin yapacağı etkinlikleri ve ko­nusunu belirlemek,

 

l) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim