İnfaz Hukuku Ünite-15

0 42

İNFAZ MUHAKEMESİ VE İNFAZIN DENETLENMESİ

İnfaz Muhakemesi

Mahkumiyet Hükmünün Yorumunda veya Çektirilecek Cezanın Hesabında Duraksama

 • Mahkumiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek cezanın hesabında duraksama olur,

 

 • Cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilmeyeceği ileri sürülür ya da

 

 • Sonradan yürürlüğe giren kanun, hükümlünün lehinde olursa, duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için veya

 

 • Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi isteminin varlığı durumunda söz konusu istemin reddi halinde hükmü veren mahkemeden karar istenir.

 

Birden Fazla Hükümdeki Cezaların Toplanması

 • Aynı fail tarafından birden fazla suçun işlenmiş olması (aynı failin işlemiş ol­duğu birden fazla birbirinden bağımsız olan suçlar, kanunun aynı hükmünü ihlal etmiş olabileceği gibi, değişik hükümler de ihlal edilmiş olabilir.)

 

 • Suçların içtimainin mümkün olmaması, yani suçların birbirinden bağımsız olması,

 

 • Suçlar neticesinde hükmedilen cezaların infaz edilebilir olması yani cezala­rın düşme, ertelenme gibi sebeplerle infaz kabiliyetini yitirmemiş olması, gerekir.

 

İnfaz Sırasında Verilecek Kararların Mercii ve Usulü

            Birden fazla cezaya hükmedilmiş olması durumunda cezaların toplanması yetkisi,

 • en fazla cezaya hükmetmiş bulunan mahkemeye,

 

 • bu durumda birden çok mahkeme yetkili ise son hükmü vermiş olan mahkemeye;

 

 • hükümlerden biri doğrudan doğruya bölge adliye mahkemesi tarafından ve­rilmiş ise, Bölge Adliye Mahkemesine,

 

 • Yargıtay tarafından verilmiş ise Yargıtay’a aittir (CGTİHK m.101/2).

Kanun Yolu: Bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay’dan başka mahkemeler tarafından verilmiş olan bu kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir (CGTİHK m.101/3).

 

 

 

 

İnfazın Denetlenmesi

 

İnfaz Hakimliği Tarafından Yapılan Denetim

 

Kuruluşu

 

            İnfaz hâkimlikleri, Adalet Bakanlığınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak, yargı çevresinde ceza infaz kurumu ve tutukevi bulunan ağır ceza mahkemeleri ile coğrafî durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak il­çe asliye ceza mahkemeleri nezdinde kurulur. İnfaz hâkimliğinin yetki alanı, ku­rulduğu yer ağır ceza veya asliye ceza mahkemesinin yargı çevresi ile sınırlıdır.

 

İnfaz Hâkimliklerinin Görevleri

 

1- Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumları ve tutukevlerine kabul edil­meleri, yerleştirilmeleri, barındırılmaları, ısıtılmaları ve giydirilmeleri, bes­lenmeleri, temizliklerinin sağlanması, bedensel ve ruhsal sağlıklarının ko­runması amacıyla muayene ve tedavilerinin yaptırılması, dışarıyla ilişkileri, çalıştırılmaları gibi işlem veya faaliyetlere ilişkin şikâyetleri incelemek ve ka­rara bağlamak.

2- Hükümlülerin cezalarının infazı, müşahedeye tâbi tutulmaları, açık cezaev­lerine ayrılmaları, izin, sevk, nakil ve tahliyeleri; tutukluların sevk ve tahli­yeleri gibi işlem veya faaliyetlere ilişkin şikâyetleri incelemek ve karara bağ­lamak.

3- Hükümlü ve tutuklular hakkında alınan disiplin tedbirleri ve verilen disiplin cezalarının kanun, tüzük veya yönetmelik hükümleri ile genelgelere aykırı olduğu iddiasıyla yapılan şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak.

4- Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının kendi yetki alanları­na giren ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki tespitleri ile ilgili olarak düzenleyip intikal ettirdikleri raporları inceleyerek, varsa şikâyet niteliğinde­ki konular hakkında karar vermek.

5- Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

İnfaz Hakimliğine Şikayet ve Usulü

a- Şikayet Edebilecek Kişiler

 • Kendisi ile ilgili olmak kaydıyla hükümlü veya tutuklu ya da

 

 • Eşi, anası, babası

 

 • ayırt etme gücüne sahip çocuğu veya kardeşi

 

 • müdafii

 

 • kanuni temsilcisi

 

 • ceza infaz kurumu ve tutukevi izleme kurulu

 

 

 

b- Şikayet Süresi ve Şekli

Söz konusu işlem veya faaliyetlerin öğrenildiği tarihten itibaren on beş gün, her halde yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde şikâyet yoluyla infaz hâkimliğine başvurulabilir.

Şikâyet kural olarak yazılı yapılır. Bununla birlikte sözlü yapılan şikâyet, tuta­nağa bağlanır ve bir sureti başvurana verilir.

c- Şikayet Mercii

            Şikâyet, dilekçe ile doğrudan doğruya infaz hâkimliğine yapılabileceği gibi; Cumhuriyet Başsavcılığı veya ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıy­la da yapılabilir.

d- Şikayetin Etkisi

e- Şikayetin İncelenmesi

1- Öninceleme

2- Esasın İncelenmesi ve Karar

3- Kanun Yolu

İzleme Kurulları Tarafından Yapılan Denetim

 1. A) İzleme Kurullarının Kurulması

            İzleme kurulları, bulundukları yargı çevresinde ceza infaz kurumu veya tutuke­vi olan her adlî yargı adalet komisyonunca kurulur. İzleme kurulu, başkanla birlikte beş üyeden oluşur. Üyeler, dört yıl için seçilir. Süresi dolan üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

 1. B) İzleme Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelikler

* Otuz beş yaşını doldurmuş olmak,

* Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve ku­ruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak,

* Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak,

* Herhangi bir siyasî partinin merkez, il veya ilçe teşkilâtlarında görevli bu­lunmamak.

Buna karşılık şu kişiler İzleme Kurullarına seçilemez:

 • Ceza infaz kurumlan ve tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve benzeri hu­kukî ilişkilere taraf olanlar,

 

 • Görev yapacakları ceza infaz kurumlan veya tutukevlerinde bulunan hü­kümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dahil hısımları zarar görenler,

 

 • Görev yapacakları ceza infaz kurumlan ve tutukevlerindeki hükümlü ve tu­tuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısım­lık ilişkisi bulunanlar.

 

 1. C) İzleme Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Andiçmesi

Üyeler, adlî yargı adalet komisyonunun önünde and içerek göreve başlarlar.

 1. D) İzleme Kurullarının Görevleri

* Ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki infaz ve ıslah uygulamalarına iliş­kin işlem ve faaliyetleri yerinde görmek, incelemek, yönetici ve görevliler­den bilgi almak, hükümlü ve tutukluları dinlemek,

* Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde infaz ve ıslah, hükümlü ve tutukluların sağlık ve yaşam koşulları, iç güvenlik, sevk ve nakil işlemleri ile ilgili olarak gördükleri aksaklık ve eksiklikleri yetkili mercilere bildirmek,

* Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile ilgili tespitlerini ve aldıkları bilgileri değerlendirerek en az dört ayda bir rapor düzenlemek, raporun bir örneği­ni Adalet Bakanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İncele­me Komisyonu Başkanlığına, izleme kurulunun bulunduğu yargı çevresin­deki Cumhuriyet başsavcılığına ve görev alanına giren bir şikâyet konusu bulunduğu takdirde infaz hâkimliğine göndermek.

* Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.

 1. E) İzleme Kurullarının Çalışma Yöntemi

            Her izleme kurulu, en az üç ayda bir olağan olarak toplanır. İzleme kurulu, asıl üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Raporlar, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile kabul edilir (İKK m.7).

 1. F) İzleme Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi

* İzleme kurulu üyeliğine seçilme şartlarını sonradan kaybetmek,

* İzinsiz veya haklı bir mazereti olmaksızın bir yıl içinde iki toplantıya ka­tılmamak,

* Hastalık veya diğer bir nedenle görevini yapmakta acze düşmek.

* İzleme kurulu üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim