Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

İnfaz Hukuku Ünite-2

0 122

İNFAZ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ VE UYGULAMA
İnfaz Hukukunun Temel İlkeleri
Hukuk Devleti İlkesi
Hukuk Devleti, faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı
olan, vatandaşlarına hukuki güvenlik sağlayan devlet demektir. Kuvvetler ayrılığı prensibi ve devlet gücünün yasalara ve anayasaya bağlılığı hukuk devletinin ana özelliğini oluşturur.
Hukukun üstünlüğü iki ana fikir üstüne kurulmuştur:
1.Devletin sahip olduğu iktidar, hukuktan gelir ve ona uygun kullanılır.
2.Hukuk, insan kişiliğine saygıya dayanır.
İnsan Onurunun Dokunulmazlığı İlkesi
İnsan Onuru, İnsana, diğer canlı varlıklar arasındaki özel yerini sağlayan özelliklerinin bütünüdür.
İnsan onuru sınırsız değildir. Bu sınır hukuk devletidir. Hukuk devletinde yaşayan birey kanunla getirilmiş yükümlülüklere uyacaktır.
Eşitlik İlkesi
Herkese eşit olanın verilmesi denkleştirici adaleti ifade etmektedir ki, burada hiçbir ayrım gözetilmeksizin herkes eşit işleme tabi tutulur.
Sosyal Devlet İlkesi
1982 Anayasası, Türkiye Cumhuriyetinin sosyal bir devlet olduğunu ifade etmektedir. Sosyal devlet olmak, devlete görev ve ödevler verir. Bu da sosyal adalet ve sosyal güvenliğin sağlanması olarak karşımıza çıkar. Sosyal adalet, kişiler arasında sosyal eşitliğin sağlanması iken, sosyal güvenlik, herkesi sosyal ve ekonomik baskılardan korumak ve/veya kurtarmak şeklinde karşımıza çıkar.
Sosyal adalet, toplumun tüm bireyleri için ihtilaf halindeki menfaatlerin ortadan kaldırılması ve katlanılır yaşam koşullarının sağlanması vasıtasıyla gerçekleştirilir.

İnfaza İlişkin İlkeler
İnfazın Kanuniliği İlkesi
Anayasa m.38/1’e göre Kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suç işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
İnfazın Kesintisizliği İlkesi
Kesinleşmiş mahkumiyet hükmünde yer alan cezanın infazına başlandıktan sonra, kanunlardaki düzenlemeler uyarınca ceza çekilinceye kadar infaza ara verilmemesi zorunludur.
Gizlilikten Kaçınma İlkesi
Bu ilkenin anlamı cezanın infazının bilinmeyen bir yerde ve bilinmeyen bir yöntemle yapılmamasıdır.
İnsanca İnfaz İlkesi
Hükümlü de bir insandır ve mahkum olduğu süre içinde insanca ve adil bir muamele görmelidir. Nitekim Anayasa m.17 de düzenlenen yaşam hakkı, işkence ve eziyet yasağı esasen bu ilkeyi ifade etmektedir.
İnfazın Bireyselleştirilmesi İlkesi
Söz konusu ilke, hükümlüyle birlikte hakkında cezasının infazına ilişkin bir iyileştirme planı hazırlanmasını ifade eder. Bu planda meslek eğitimi, infazın hafifletilme yöntemi, salıverilme koşulları gibi konular yer alır.
Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna Göre Hapis Cezalarının İnfazında Gözetilecek İlkeler
İnfaz rejiminin dayandığı temel ilkeler:
a)Güvenli bir biçimde ve kaçmalarını önleyecek tedbirler alınarak düzen, güvenlik ve disiplin çerçevesinde.
b)Hükümlülerin düzenli bir yaşam sürdürmeleri sağlanır.
c)Hükümlünün iyileştirilmesi hususunda mümkün olan araç ve olanaklar kullanılır.
d)Hükümlülerin kişilikleriyle orantılı bireyselleştirilmiş programlara yer verilmesi.
e)Adalet esaslarına uygun hareket edilmesi.
f)Hükümlülerin yaşam haklarıyla beden ve ruh bütünlüklerini korumak üzere her türlü koruyucu tedbiri alma.
g)Kanun tüzük ve yönetmeliklerin belirttiği hükümlere uyma.
h)Kanunlarda gösterilen tutum davranış ve eylemler ile kurum düzenini ihlal edenler hakkında disiplin cezası.
Görüldüğü üzere yasa hapis cezalarının infazında; düzen, güvenlik, disiplin ve adalet esas alınmıştır.

İlgili Yazılar

Ceza Hukuku

İNFAZ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ VE DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ
İnfaz Hukukunun Hukuk Düzeni İçindeki Yeri
İnfaz hukuku kamu hukukunun bir dalıdır.
İnfaz Hukukunun Diğer Hukuk Dalları İle İlişkisi
Anayasa Hukuku Ve İnfaz Hukuku
1982 Anayasası m.17/3 : Kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.
İdare Hukuku Ve İnfaz Hukuku
Cezanın infazı, bu anlamda cezaevinin idaresi ve uygulamaları, daha çok idari tasarruf niteliği taşıdığından, bundan zarar gören hükümlü ve tutukluların idari yargı yoluna başvurabilmeleri gerekir.
Maddi Ceza Hukuku Ve İnfaz Hukuku
Suç adı verilen insan davranışının yapısını inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk dalına ceza hukuku denir. Ceza infaz hukuku, ceza muhakemesi sonucu hükmedilen yaptırımların infazına ilişkin esasları gösteren hukuk dalıdır.
Maddi Ceza Hukuku: Suç adı verilen insan davranışının yapısını inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk dalı.
Ceza Muhakemesi Hukuku Ve İnfaz Hukuku
Suç adı verilen bir fiilin işlenip işlenmedi; işlenmişse kimin tarafından işlendiği ve yaptırımının ne olacağı sorununa çözüm bulmak amacıyla iddia savunma ve yargılama şeklinde yapılan bir dizi faaliyete ceza muhakemesi hukuku denir. Ceza muhakemesinin amacı hukuk devleti ve insan haysiyeti başta olmak üzere temel hak ve özgürlükler ile muhakeme hukukunun ilkelerine uygun bir şekilde maddi gerçeğe ulaşabilmektir.

ULUSLARARASI HUKUK
Devletlerin ve uluslararası örgütlerin birbirleri ile ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Kaynağı temel hukuk ilkeleri, uluslararası antlaşmalar ve uluslararası yargı organlarının verdikleri kararlardır. 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ve Evrensel Bildirgesinden söz edilmelidir. Söz konusu bildirgenin 5.maddesine göre hiç kimse işkenceye veya zalimane veya insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele tarzlarına veya cezaya tabi tutulamaz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim