İnfaz Hukuku Ünite-3

0 84

İNFAZ HUKUKU 3. ÜNİTE DERS NOTU
1:İnfazın konusu mahkumiyet hükmüdür. Yüklenme suçu işlediğinin sabit olması halinde belli bir cezaya mahkumiyet yerine veya mahkumiyetin yanı sıra güvenlik tedbirine hükmolunur.
2:Hüküm mahkeme tarafından yargılama sonunda yargılamanın konusuna ilişkin olarak verilen ve yargılamayı sona erdiren karar olarak tanımlanabilir.
3:Meselesi mahkemenin mahkemenin önüne gelen olay ve bundan kaynaklanan hukuki sorunu ifade eder.
4:Sonucu ise mahkemenin hukuki soruna ilişkin olarak vardığı çözüm bu kısımdadır.
5:Mahkeme yargılama boyunca yaptığı bütün incelemeleri ve hukuki değerlendirmeleri bu kısımda açıklar .
6:Bir uyuşmazlığın yargı yerinde karara bağlanıp bu kararın şekli ve maddi anlamda kesinleşmesi yani yargılama süresinin sona ermesi tüm kanun yollarının tüketilmiş olmasının yanında uyuşmazlık konusu maddi ve hukuki durum ve ilişkisinin kararda çözümlendiği şekliyle gerçekliğinin kabulu ve bundan böyle tartışmazlığı sonucu doğurmasına kesin hüküm denir.
7:Kesin hükmün ;bağlayıcılık etkisi aynı fiilden dolayı aynı kişinin yeniden yargılanamaması etkisini gösterir.
8:Kesin hüküm yasama ve yürütme organları ile idare ve kişileri birbirine bağlar kararlar değiştirilemez yerine getirilmesi geciktirilmez.
9:İstinaf açısından hüküm verildiği an kesindir ,kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlerin aleyhine istinafa gidilemez.
10:7 gün içinde istinafa gidilmezse başvurulmazsa hüküm kesinleşir istinafa başvurması halinde ise kararı veren mahkeme bu talebi reddedebilir.
11:Temyiz açısından cmk m 286/2 de sayılan kararlar açısından temyize gidilmez bu kararlar hüküm verildiği anda kesinleşir .
12: Diğer hükümle 7 gün içinde temyize başvurulmazsa kesinleşir,temyize başvurulması halinde hükmü veren mahkeme reddedebilir , red kararı üzerine yargıtaya başvurulmazsa hüküm kesinleşir.
13:İnfaz şekilleri ve infaza ilişkin kararlar bir hakim tarafından karara bağlanmalıdır,infaza derhal başlanmalıdır.
14:İnfaz sürekli olmalıdır isatisani durumları hafta sonu ve geceleri de infazdır.
15:Hükmün kesinleştiği infaz sırasında görülüp bilinmesi gerekir bunun için her ilamın altında hükmün ne zaman ve ne şekilde kesinleştiği yazılır.
16:Cumhuriyet savcısı mahkemece verilen ve kesinleşen cezaların aynen yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olmakla birlikte o hükmün kanuna uygun olup olmadığını incelemekle görevli son mercidir.
17:cmk kanun yolları :olağan üstü itiraz,kanun yararına bozma ,yargılamanın yenilemesidir,
18:Olağanüstü itiraz yoluna sadece savcı tarafından gidilebilir,buna resen başvuracağı gibi talep üzerine de başvurabilir.
19:Olağan üstü itiraza başvurma süresi 30 gündür itiraz talebi ceza genel kurulu na yapılır itirazı da bu makam inceler ve karara bağlar.
20:Olağanüstü temyiz yoluna yargıtay cumhuriyet başsavcısı adalet bakanlığının talebi üzerine başvurabilir kanun yararına bozmaya başvurmak için bir süre şartı öngörülmemiştir.
21:Yargılamanın yenilenmesi olağan üstü bir kanun yolu olduğu için yargılamanın yenilenmesine ancak kesinleşmiş hükümler hakkında başvurabilir.
22:Yargılamanın yenilenmesi infazı ertelemez ancak bu kural kesin değildir. mahkeme gerek görürse infazın ertelenmesine yada başlamış infazın durdurulmasına karar verebilir .
23:İlamların infazında yetkili merci cumhuriyet savcılarına verilmiştir .mahkemelerden verilen ilamlar infaz defterine kaydedilir.
24:Hükmü veren mahkeme hükmün kesinleşmesinden itibaren bir hafta içinde altına kesinleşme kaydı düşüldükten sonra hükmü yanındaki c.savcılığına vermelidir.
25:İnfazın yapılabilmesi açısından kendiliğinden başvurma davetiye ile celp yakalama emri ile ulaşılabilir
26:Hükümlünün hürriyeti bağlayıcı ceza süresini cezaevine alındığı tarih ve tahliye olacağı tarihleri gösteren belgeye müddetname denir nüsha düzenlenir biri hükümlüye diğeri ilam ile birlikte saklanmak üzere cezaevine gönderilir.
27:İnfaz hukukunca belirlenmiş amaçlar doğrultusunda ceza infaz kurum kurallarından oluşan yapıya infaz sistemi denir çağdaş ceza infaz sisteminin temel amacı suçlunun rehabilite edilerek yeniden kazandırma ve onu verimli ve üretken bir birey olarak yetişmesidir.,
28:Pensilvanya sistemi :kısa süreli
özgürlüğü bağlayıcı cezalar bakımından infazıın korkutucu olması öne sürülmüştür ve ilk defa cezaevine giren mahkumlar için okul olmasının önüne geçilmiştir.
29:Auburn sitemi:mahkumlar gündüzleri atölyelerde bulundukların bu çalışma kolaylaştırma yoluna gidilmiştir. hükümlünün toplumsal yaşayışa benzerliği olmayan bir rejime tabi tutulması infazın asıl amaçlarından olan iyileştirmeyi engellemektedir.
30:kısa süreli hapis cezaları fiilin ve sanığın durumuna göre seçenek yaptırımlarınada çevrilebilir bunlar adli para cezası zararın giderilmesi bir eğitim kurumuna devam ehliyet ve ruhsatı geri alma vs vs …

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim