Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

İnfaz Hukuku Ünite-7

0 98

1:İnfaz rejiminin geçirdiği 3 önemli değişim ;hükümlülere tanınan hakların artırılması ,cezaevi içinde şiddetin azalması,yeniden topluma kazandırma programlarının suçtan uzaklaştırmayı sağlayacak düzeye getirilmesi çabaları.
2:İnfazın 4 görevi vardır;güvenlik ,düzen ,kurum ve adalettir.
3:Firar engellenmeli ,kurum içinde hükümlü ve personel arasında güvenli ve düzenli bi yaşam garanti edilmeli hükümlülerin ruhsal ve bedensel sağlıkları korunmalı dürüst işlem ilkesine uygun keyiflikten uzak ve etkin şikayet olanağının bulunduğu bir rejim uygulanmalıdır.
4:Dikenli tel duvarla ve eloktronik izleme ile sağlanmaya çalışılan güvenliğe pasif güvenlik denir.
5:İnfaz personeli ve hükümlüler arasında yoğun bağlantı ilişki ve iletişim sağlanacak güvenliğe aktif güvenlik deniR.
6:Serbestliğe doğru hedef alınan infaz rejimi;insan kişiliğine saygılı ve zaaf göstermeyen bir disiplin ,hükümlü ve tutuklu ya hakları ve cezaevi yaşamı konusunda bilgi vermek ,haberleşme ve ziyaret imkanlarının genişletilmesi,hapishanelerde çıkışa hazırlayan çalışmaları çekici hale getirmektir.
7:Faili yeniden topluma kazandırmayı ifade eden sisteme resosyalizm denir.
8:Ceza hukukunda amaç edinen reformlar:yeniden topluma kazandırma ,suç olmaktan çıkarma,insanileştirmedir.
9:Yeniden topluma kazandırma hükümlünün gelecekte sosyal sorumluluk sahibi suç işlemeden bir yaşam sürdürecek yetenek kazanması amacının güden infaz kurumunda gösterilen çabalar mevcuttur.
10:Toplumsal savunma düşüncesinin cezadan beklediği suçluyu ıslah edebilmek ve yeniden topluma kazandırmaktır.
11:Toplumsal savunma düşüncesi cezanın amaçları bakımından özel önlemeye öze bir önem verir ve hareket noktası olarak sorumluluk duygusunu esas alır.
12:Yeniden topluma kazandırmada infazın amacı infazın diğer amaçlarından farklı olarak tüm hükümlüler için geçerli olmasıdır.
13:Tıbbi model;insanların kendilerini kontrol etmede başarısız ve devletin yardımına ihtiyacı varsayımından hareket eder..
14:Etkileşimvi model;ceza evinde olan ile olmayan arasında çok önemli farklar bulunmadığını ileri sürmekte suçun toplumun her kesiminde görüldüğü ve suçluyu topluma yeniden kazandırma düşüncesi üzerinde yoğunlaşmaktadır.
15:Hükümlülerin kişilikleriyle uyumlu bireyselleştirilmiş programlar doğrultusunda iyileştirilerek topluma yeniden kazandırılmasına bireyselleştirme denir.
16:Bireyselleştirmenin iyileştiren programlarında gözetilecek ölçütler;hükümlünün geçmişi,suçluluk nedeni,suç sicili,fizik yeteneği,ruhsal yapısı,kişisel doğası,cezanın süresi,salıverildikten sonra beklentisidir.
17:Hükümlü amaca uygun iyileştirme gereklerinin gerçekleştirilebileceği kurumlara veya bölümlere yerleştirilir.
18:Yasa koyucu ceza infaz kurumlarında yapılacak olan eğitim maddi bir kaynağı gerektirdiği için kısıtlı bütçe olanakları ile bu masrafların karşılanmasının güçlüğü dikkate alınarak hükümlülerin iyileştirilme çabalarında vakıflar gönüllü kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapılması öngörülmüştür.
19:Hükümlüyü belgelendirilmek üzer;eşi,üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile ,vasisi veya kayyımı tarafından haftada 1 kez ziyaret edilebilirler.
20:Hısımlık doğal yada belirli ilişkiler sonucu kişi ile belli kişiler arasında kurulan ve hukuki sonuçlar doğuran bir bağdır.
22:Kan hısımlığı;biri diğerinin kayın hısımıdır.
23:Hükümlüler kuruma kabullerinde zorunlu haller dışında bir daha değiştirilmemek üzere ad ve adreslerini bildirdiği en fazla 3 kişi tarafından yarım saatten az ve 1 saatten fazla olmamak üzere çalışma saattleri içinde ziyaret edilebilir.
24:Hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin her türlü maddi temasının önlendiği konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebilecek şekilde izlenebildiği ve ceza infaz kurumu idaresinin bu iş için tahsis ettiği özel bölümde yapılan görüşmelere kapalı görüş denir.
25:Her ceza infaz kurumunda olanaklar elverdiği ölçüde kapalı görüş yapılabilmesi için bir ziyaretçi kabul yeri ayrılır.
26:Açık görüş hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerin maddi temasına imkan verecek şekilde konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebildiği ve izlenilebildiği ceza infaz kurumunun bu iş için tahsis edilmiş özel bölümünde yapılan ziyaret ve görüşmelere açık görüş denir.
27:Milletvekilleri ,mülki amirler,hakim ,savcılar,bu sınıftan sayılanlar ,avukatlar,noterler,başkan ve üyeler vs. ağır cezayı gerektiren suç üstü halleri dışında elle aranmaz.
28:Ceza infaz kurumlarına giren avukatlarca savunmaya ilişkin olduğu yazılı olarak beyan edilen dosyalar incelenmeye tabi tutulamaz.
29:Hükümlüler odalarından çıkış ve dönüşlerde aynı yerlerde ve farklı memurlarca üst veya eşya aramasına tabi tutulurlar .
30:Müdafilik görevinden yasaklama kararı kovuşturma konusu suçla sınırlı olmak üzere 1 yıl süre ile verilebilir.ancak kovuşturmanın niteliği itibariyle bu süreler 6 aydan fazla olmamak üzere en fazla 2 defa uzatılabilir..
31:Stajyer avukatlar birlikte olmak koşulu ile hükümlü ve tutuklular ile görüşebilir.
32:Avukatlar vekaletnameleri olsa da aynı anda birden fazla hükümlü veya tutukluyla görüşme yapamaz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim