İnfaz Hukuku Ünite-9

0 37

Hükümlülerin nakli infazın gevşetilmesi tahliye hazırlığı infaz sonrası
Hükümlülerin nakli
Kavram
Nakil hükümlünün bir infaz kurumundan diğer bir infaz kurumuna götürülmesi olarak tanımlanabilir. Sevk tutuklu ve hükümlülerin duruşma savcılık soruşturması hastalık veya sınav gibi nedenlerle geçici olarak infaz kurumu dışına çıkarılması ve görev bitiminde infaz kurumuna teslim edilmesidir.
Çeşitleri
Kendi istekleriyle nakil
a) gitmek istedikleri kurumdan durumlarına uygun en az üç yeri belirten bir dilekçe vermeleri,
b) nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri,
c) koşullu salıverilmelerine beş aydan az süre kalmamış olması,
d) iyi hal göstermeleri disiplin cezası almamış veya kaldırılmış olması,
e) istekte bulunulan kurumda yer kapsama gücü ve sınıfın uygun bulunması ve tutuk evi olmaması,
f) mahkumiyet sürelerine uygun hükümlülerin barındırıldığı bir kurum olması,
g) daha önce disiplin nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları kurum olmaması gerekir.
Kendi istekleriyle nakledildikleri kurumlarda yetişkinler bir yıl çocuklar altı ay kalmak zorundadır.
Disiplin nedeniyle nakil
Hükümlü hücreye koyma cezasını gerektiren eylemlerde bulunması halinde kurum yönetimince hakkında disiplin işlemi yapılır. Ve kurum henüz amirinin istemi üzerine bakanlıkça başka kurumlara nakledilebilir bu nakilde hükümlü altı ay kalmak zorundadır.
Zorunlu nedenlerle nakil
Doğal afet asayiş, güvenlik, yangın gibi zorunlu nedenlerle başka kurumlara nakledilmeleri gerekli görülen hükümlüler yargı çevresi dışında Adalet Bakanlığı’nca belirlenen ve konumlarına uygun olan diğer kurumlara nakledilebilirler.
Hastalık nedeniyle nakil
Hastaneye sevki zorunlu görülen hükümlü bulunduğu yere en yakın tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinin hükümlü koğuşuna yatırılır.
Nakillerde alınacak tedbirler
Hükümlülerin kuruma veya başka bir yere götürülüp getirilme sırasında hatta bir araya gelmelerine ve başkaları tarafından görülmelerine engel olacak tedbirler alınır.
Milletler arası nakil

Genel olarak
Böyle bir nakli haklı kılan sebep ya da yabancı uyruklu hükümlülerin bakiye cezalarını kendi ülkelerinde çekmelerine esas olan görüş hükümlünün aile bağları dil, din ve kültürü, sosyal ilişkileri yönünden kendisine yakın olan toplumda infaz edilmesidir. İş öyle bir naklin suçların eleştirmesi ve topluma kazandırılmasındaki etkisi büyük olacağından bu görüş, uluslararası alanda kabul görmüştür. Kaçma riski sebebiyle yabancı hükümlüye çoğu kere izin yarı özgürlük gibi infazın bireyselleştirilmesini sağlayan rejimlerin uygulanması da mümkün olmamaktadır.

Nakil prosedürünün başlaması
Bir anlaşmanın varlığı
Hükümlünün nakli, ilgili ülke ile aramızda çok yada iki taraflı sözleşmenin varlığına, eğer bulunmuyorsa karşılıklılık ilkesine göre mümkün olabilmektedir.
Talep
Sözleşme hem hüküm, hem de nakil devletine talepte bulunma yetkisi tanımaktadır.
Sözleşmeye göre, hükümlü de hüküm devletine ya da yerine getiren devlete nakil talebinde bulunabilir. Yine hükümlünün eşi çocukları, kardeşi ya da babası ve temsilcisi de nakil talebinde bulunabilir.

Naklin koşulları
Hükümlülerin nakline dair Avrupa sözleşmesine göre
İlgili sözleşmenin üçüncü maddesine göre hüküm devleti ile yerine getiren devletin nakil yapılmasında anlaşmaları ön koşulunu getirmektedir. Buna göre hüküm devletinin nakil talep etmemesi ya da hükümlünün veya yerine getiren devletin talebi üzerine nakil talebinde bulunmayacağını bildirmesi veyahut da yerine getiren devletin ilgilinin nakil talep etmemesi veya talep teklifini kabul etmediğini bildirmesi halinde naklin ön koşulu gerçekleşmez.
Sözleşmeye göre naklin diğer koşulları:
– hükmü yerine getirecek olan devletin vatandaş olmak
– hükmün kesinleşmiş olması
– ilgilinin rıza göstermesi
– fiilin her iki ülkede de suç olarak düzenlenmiş olması
– hükümlünün teslimi sırasında çekilmesi gereken en az altı aylık ceza süresinin kalmış olmasıdır.

3002 sayılı Türk vatandaşları hakkında yabancı ülke mahkemelerinden ve yabancılar hakkında Türk mahkemelerinden verilen ceza mahkumiyetlerinin infazına dair kanuna göre
Buna göre mütekabiliyet esasları ve antlaşmalarda öngörülen hükümler mahfuz kalmak kaydıyla:
1) Türk vatandaşları hakkında yabancı ülkelerde verilen hürriyeti bağlayıcı ceza ve emniyet tedbirlerinin Türkiye’de yerine getirilmesine,
2) yabancılar hakkında Türk mahkemelerince hükmolunan hürriyeti bağlayıcı ceza ve emniyet tedbirlerinin yerine getirilmesinin yabancının uyruğu olduğu devlete bırakılmasına bu kanundaki esaslar dairesinde karar verilebilir.
Türk vatandaşları hakkında yabancı ülke mahkemelerinden verilip kesinleşen mahkumiyetlerin Türkiye’de yerine getirilebilmesi için (madde 3)
1- yabancı ülke yetkili makamınca talepte bulunulması ve talepnameye
a- kesinleşen ve infazı gereken mahkumiyet kararının tasdikli örneğinin ve uygulanan kanun maddelerinin metinlerin,
b- hükümlünün nakle rıza gösterip yine dahi hakim huzurunda veya irade beyanını tespite yetkili Türk konsolosluk görevlisi tarafından alınmış yazılı beyanının,
c- infazı gereken bakiye cezayı gösteren belgenin,
d- a,b ve c bentlerinde sayılan belgelerin Türkçe tercümelerinin eklenmesi

2- yabancı mahkeme kararında kabul edilen sübut sebeplerine bağlı kalınmak kaydıyla, suç konusu fiilin Türk mevzuatına göre hürriyeti bağlayıcı ceza ve emniyet tedbirini gerektiren bir suç teşkil etmesi,

3- ilgili taraflar arasında ayrıca kararlaştırılmadıkça talep tarihinde hükümlünün yerine getirilmesi gereken bakiye en az bir yıl, hürriyeti bağlayıcı cezasının bulunması,

4- yabancı mahkeme hükmündeki sübut sebeplerine göre Türkiye’de tayin olunacak ceza müeyyidesinin zaman aşımına uğramamış bulunması,

5- hükümlü hakkında mahkumiyetine esas olan fiil sebebiyle Türkiye’de ayrıca soruşturma veya kovuşturma yapılmamış olması,

6- mahkumiyete esas olan fiilin siyasi, askeri veya bunlara murtabit (bağlantılı) cürümlerden bulunmaması,

7- yerine getirme talebinin Türk hukuk düzenine aykırı düşmemesi,

Yabancılar hakkında Türk mahkemelerince hükmolunan hürriyeti bağlayıcı ceza ve emniyet tedbirlerinin yabancı ülkede yerine getirebilmesi için:

1- Türk mahkemelerince verilen mahkumiyet hükmünün hükümlünün uyruğu olduğu devlet tarafından aynen veya karardaki sübut sebepleri ile bağlı kalınmak kaydıyla o devlet kanunlarında aynı nev iden fiil için öngörülen hürriyeti bağlayıcı ceza ve emniyet tedbiri şeklinde uygulanacağının taahhüt edilmesi,

2- hükümlünün Türkiye’de belirli ikametgahı veya iş yerinin bulunmaması,

3- yabancı hükümlü hakkındaki cezanın uyruğu olduğu devlette infazına hakim veya on devletin irade beyanını tespite yetkili konsolosu önünden muvafakat verilmiş olması

4- mahkumiyet kararında ayrıca para cezasına ve şahsi hakka hükmedilmiş ise bunların ve mahkeme masraflarının ödenmiş olması,

5- hükümlünün belirli bir siyasi, dini ve ırki görüşe sahip olma sebebiyle kovuşturmaya tabi tutulacağına veya cezalandırılacağına dair ciddi sebeplerin bulunmaması

Talebin incelenmesi muhakeme ve yerine getirme

Talebin incelenmesi
3002 sayılı kanuna göre, yabancı ülkede verilen mahkumiyet kararlarının Türkiye’de yerine getirilmesine Adalet Bakanı tarafından karar verilebilir. (madde dört)
Yabancı uyruklular hakkında kendi ülkelerinde ceza çekmesine dair kararı da Adalet Bakanı verir.
(madde 12)

Muhakeme
Karar
Yabancı mahkeme, ceza ilamına Türkiye’de uygulanacak müeyyidenin tayin edilmesi konusunda karar vermeye göre görev yönünden karşılık olan Ankara mahkemesi yetkilidir.
Mahkemece yabancı ülkede verilen mahkumiyet kararının aşağıda belirtilen şekilde yerine getirilmesine en geç 15 gün içinde karar verilir.

Koruma tedbiri
İlgili kanunun onuncu maddesine göre kaçma tehlikesi durumunda tutuklanmasına karar verilebilir.

Kanun yolu
Mahkemece verilen karara karşı Cumhuriyet Savcısı yükümlü veya vekili tarafından acele itiraz yoluna başvurulabilir. İtiraz merciinin tayininde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 299uncu maddesi hükmü uygulanır.

Yerine getirme
Kesinleşen yerine getirme kararları genel hükümler dairesinde infaz olunur. Ve adli sicile kaydedilir.

Nakil işlemleri
Nakil masrafları taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde, talep eden devlet tarafından karşılanır. Bu amaçla her yıl Adalet Bakanlığı bütçesine ödenek konur. Nakil masraflarını hükümlünün karşılamayı istemesi halinde, hükümlünün bulunduğu ülkeden Türkiye’ye getirilebilmesi için gerekli masraflar hükümlü veya onun adına herhangi bir kimse tarafından Adalet Bakanlığı’nca bir devlet bankası nezdinde bu maksatla açılan hesaba yatırılır.

İnfazın gevşetilmesi tahliye hazırlığı ve infaz sonrası

İnfazın gevşetilmesi
Yeniden sosyalleştiği hususunda kendisinde olumlu gelişmeler görülen hükümle hem kurum içinde hem de kurum dışında örneğin koğuş kapılarının kapatılmaması kurum içinde serbestçe dolaşabilme kurum dışında çalışmaya gönderme izin ya da nakili gibi bazı önemli imkanların sunulmasıdır. İnfazın gevşetilmesi yeniden topluma kazandırmanın önemli esaslarından birini oluşturmaktadır.

İzin
Koşullarının gerçekleşmiş olması durumunda hükümlüye kendisine yakın olanlarla kişisel ilişkiler sürdürmesini ve normal yaşam koşulları altında toplumla yeniden uyumlu hale gelmesini mümkün kılmaya yönelik infazın gevşetilmesi durumunda izin denir.
İzin çeşitleri: Mazeret izni, özel izin veya iş arama izin

Belli bir sürenin iyi halle geçirilmiş olması koşuluna bağlı olarak verilen mazeret izni
– Hükümlülük süresinin beşte birini iyi halle geçirmiş olanlara hükümlünün isteği ile,
a- ana, baba, eş kardeş veya çocuğunun ölümü nedeniyle ceza infaz kurumu en üst amirinin önerisi ve cumhuriyet başsavcısının onayı ile,
b- yukarda sayılanların ağır hastalıklarının olması ya da doğal afetten dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın önerisiyle, Adalet Bakanlığı’nın onayı ile yol dışında on güne kadar mazeret izni verilebilir.

İnfaz kurumunda geçirilen süreye bakılmaksızın verilen mazeret izni
Kurumun bulunduğu il sınırları içinde olmak ve dış güvenlik görevlisinin refakatinde bulunmak şartıyla talebiyle cumhuriyet başsavcısının onayı ile ana baba, eş kardeş ve çocuk cenazesine katılmasına ölümün de ölen kişiyle yakınının belgelenmesi kaydıyla izin verilebilir. Burada tehlikeli hükümlüler hariç tutulmuştur.
Açık infaz kurumu ya da çocuk eğitim evlerinde refakatsiz izne gönderilebilir.

Mazeret izni talebinin reddi
Hükümlünün mazeret izin talebi cumhuriyet başsavcılığınca uygun görülmedi ise gerekçesiyle birlikte hükümlüye bildirilir.

Özel izin
Hükümlülerin aileleriyle bağlarını sürdürmelerini veya güçlendirmelerini ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla verilen izne denir.
Bu izinin kurumun en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın onayı ile yılda en çok üç kez olmak üzere her defasında yol hariç üç güne kadardır
Öte yandan kaçmayacağı yönünde hakkında kanaat oluşanlar ile iş yurdu çalışmaları ve diğer iyileştirme kurumu programlarına uyum göstermiş olanlardan
a- hükümlülük süresi 15 yıl ve daha fazla kalanlara yılda bir defa
b- hükümlülük süresi on yıldan on beş yıla kadar kalanlara yılda iki defa
c- hükümlülük süresi on yıldan az kalanlara yılda üç defa izin verilir.

İş arama izni
Hükümlülerin olağan yaşantılarına döndüklerinde uyum sorunu ile karşılaşmamaları ve iş bulma olanakları sağlamak üzere verilen izne denir.

İzinden dönmemek, geç dönme
İzinden dönmeyen veya iki günden fazla süre geçtikten sonra dönen hükümlüler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 292 inci maddesi ve izleyen maddelerinde yazılı hükümler uygulanır.
İzinli iken firar eden hükümlüye, bir daha izin verilmez.

Salı verme hazırlığı ve infaz sonrası
Hükümlünün salıverildikten sonraki geleceğini düzenlemeyi düşünmesini sağlayıcı tedbirler alınır ve topluma uyum ile ailesinin çıkarları için bu konularda hizmet veren resmi ve özel kuruluş veya kişilerle ilişki kurması doğrultusunda katkı ve yardımda bulunulur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim