İngilizce Ders Notları 3

0 26

İngilizce’de Cümle Yapısı

İngilizce ile Türkçe’ nin cümle yapıları farklıdır. İngilizce’ nin cümle yapısını aşağıdaki gibi formüle edebiliriz. Bu formülü yapacağımız tüm ingilizce cümlelerde geçerli olacaktır.

Özne+Yüklem+Nesne+(Belirteç + Yer + Zaman)

Özneyi bulmak için yükleme (ne-kim) sorusunu
Nesneyi bulmak için yükleme (neyi-kimi) sorusunu
Belirteci bulmak için yükleme (nasıl-ne) şekilde sorusunu
Yeri bulmak için yükleme (nerede-nereye) sorusunu
Zamanı bulmak için yükleme (ne zaman) soruları sorulur.

Örnek:

Tom dün akşam masayı bir fırça ile bahçede temizledi

Bu cümlenin İngilizce yapısı bulmak için yukarda verilen förmül uygulanırsa aşagıdaki cümle yapısı ortaya çıkar.

Tom temizledi masayı bir fırca ile bahçede dün akşam.
Tom cleaned the table with a brush at the garden last night

////////////////////////////////////////////////////

The Alphabet – İngilizce Alfabe
İngiliz alfabesi 26 harften oluşur

A – a (ey)
B – b (bi)
C – c (si)
D – d (di)
E – e (i)
F – f (f)
G – g (ci)
H – h (eyç)
I – i (ay)
J – j (cey)
K – k (key)
L – l (el)
M – m (em)
N – n (en)
O – o (ouv)
P – p (pi)
Q – q (kü)
R – r (ar)
S – s (es)
T – t (ti)
U – u (yu)
V – v (vi)
W – w (dabılyu)
X – x (iks)
Y – y (vay)
Z – z (zet)

////////////////////////////////////////////////////

İngilizce Sayılar – Numbers
0 : zero (ziro) ( ov )-( null)
1 : one (van)
2 : two (tu)
3 : three (tiri)
4 : four (for)
5 : five (fayf)
6 : six (siks)
7 : seven (sevın)
8 : eight (eyt)
9 : nine (nayn)
10 : ten (ten)
11 : eleven (ilevın)
12 : twelve (tıvelv)
13 : thirteen (törtiin)
14 : fourteen (fortiin)
15 : fiveteen (fiftiin !fayftiin diye okunmadığına dikkat edin!)
16 : sixteen (sikstiin)
17 : seventeen (sevıntiin)
18 : eighteen (eğtiin !yazılışta tek t vardır!)
19 : nineteen (nayntiin)
20 : twenty (tıventi)
21 : twenty one (tıventi van)
22 : twenty two (tıventi tu)
23 : twenty three (tıventi tiri)
30 : thirty (törti)
40 : fourty (forti)
50 : fifty (fifti)
60 : sixty (siksti)
70 : seventy (sevınti)
80 : eighty (eğti)
90 : ninety (nayti)
100 : one hundred / a hundred (van handırıd / e handırıd)
1000 : one thousand / a thousand (van tavzınd / e tauzınd)
1,000,000: one million / a million
1.000,000,000: one billion (one milliard) / a billion
1,000,000,000,000 : one trillion / a trillion

38 : thirty eight (törti eğt)
55 : fifty five ( fifti fayf)
62 : sixty two (siksti tu)
99 : ninety nine (naynti nayn)
104 one hundred and four
156 one hundred and fifty six
500 five hundred
507 five hundred and seven
546 five hundred forty six
1234: one thousand two hundred thirty four / twelve thirty four.

Rakamların yanına -st,nd,rd.th- eklemeleri getirlmesyle Türkçede ki -inci, uncu- gibe eklere kariılık gelmektedir.

1st = the first – ilk
2nd = the second – ikinci
3rd = the third – üçüncü
4th = the fourth – dördüncü
5th = the fifth – beşinci
6th = the sixth – altıncı
7th = the seventh – yedinci
8th = the eighth – sekizinci
9th = the ninth -dokuzuncu
10th = the tenth – onuncu
11th = the eleventh – onbirinci
12th = the twelfth – onikinci
13th = the thirteenth – onüçüncü
14th = the fourteenth – ondördüncü
15th = the fifteenth – onbeşinci
16th = the sixteenth – onaltıncı
17th = the seventeenth – onyedinci
18th = the eighteenth – onsekizinci
19th = the nineteenth – ondokuzuncu
20th = the twentieth – yiminci
21st = the twenty-first – yirmibirinci
22nd = the twenty-second – yirmiikinci
30th = the thirtieth – otuzuncu
40th = the fortieth – kırkıncı
50th = the fiftieth – elinci
60th = the sixtieth – atmışıncı
70th = the seventieth – yetmişinci
80th = the eightieth – sekseninci
90th = the ninetieth -doksanıncı
100th = the hundredth – yüzüncü
1.000th = the thousandth – bininci
1.000.000th = the millionth – bir milyonuncu

1980s: 1980′ ler

////////////////////////////////////////////////////

Singular / Plural – Tekil / Çoğul
Sayılamayan isimler daima tektir. Sayılabilen isimler ise tek veya çoğul olabilirler.

Çoğul yapma Kuralları

1. Kural olarak bir ingizce ismi çoğul yapmak için sonuna -s- harfi eklenir.

car – cars / araba / arabalar
door – doors / kapı – kapılar
computer – computers / bilgisayar – bilgisayarlar
picture – pictures / resim – resimler
tree – trees / ağaç – ağaçlar

2.Sonu -o,ss,sh,ch,x- ile biten isimleri çoğul yapmak için -es- sonuna eklenir.

Watch – watches / saat- saatler
Box – boxes / kutu – kutular
Kiss – kisses / Öpücük – öpücükler
tomato – tomatoes / domates – domatesler
brush – brushes / fırça – fırçalar

Son harfi -o- ile bitmesine rağmen -es- takısı değilde -s- alan bazı ingilizce kelimeler vardır.

Piano – pianos / piyano – piyanolar
Photo – photos / fotograf -fotograflar
kilo – kilos / kilo – kilolar
radio – radios / radyo – radyolar

3. Son harfi -f- veya -fe- ile biten isimleri çoğul yapmak için bu harflerin yerine -ves- eklenir.

Wife – Wives / hanım eş – hanım eşler
L ife – lives / Hayat – hayatlar
Loaf – loves / Somun ekmek – somun ekmekler
knife – knives / bıçak – bıçaklar

Son harfi -f- veya -fe- ile bittiği halde yukarda ki kurala uymayan bazı ingilizce kelimeler vardır.

roof – roofs / dam -damlar
chief – chiefs / Şef – Şefler
Handkerchief – Handkerchiefs / Medil – mendiller
proof – proofs / Kanıt – Kanıtlar
cliff – cliffs / Kayalık – kayalıklar

4.Bir isim son harfi Sesiz bir harfden sonra -y- ile bitiyorsa ,-y- harfi yerine – ies- ismin sonuna eklenir:

fly – flies / sinek – sinekler
city – cities / şehir – şehirler
lady – ladies / hanım – hanımlar
baby – babies / bebek – bebekler

Eğer son harfi-y- ile bitdiği halde -y- harfinden önce sesli bir harf varsa çoğul yapmak için sadece ismin sonuna-s- eklenir.

Toy – toys / oyunçak – oyunçaklar
Key – keys / anahtar – anahtarlar
Day – days / gün – günler

5.Bazı isimler daima tekil halde kullanılırlar. Bunların .ifti yoktur, Sayılamazlar

Money – para
Milk – Süt
Coffee – Kahve
advice – öğüt
baggage / luggage- bagaj
knowledge / information- bilgi
furniture – mobilya

Bazı hayvan isimlerinin tekil halleri çoğul anlamda verir.

Sheep / koyun – koyunlar
deer / geyik – geyikler
Fish / balık – balıklar

6.Bazı isimler her zaman çoğul halde kullanılır. ( iki parçadan meyada gelen eşyalar, vb..)

trousers – Pants : Pantolan
Pyjamas : pijama
clothes : Giysi
Scissors : Makas
Pincers : Kerpeten
jeans: Kot Pantolon
glasses : Gözlük
sands – kumsal
Clothes – Çamaşır
news – haber

7. Düzensiz isimler

man – men / adam – adamlar
Child – Children / Çocuk – Çocuklar
Ox – oxen / öküz – öküzler
foot – feet / ayak – ayaklar
tooth – teeth / diş – dişler
louse – lice / bit – bitler
woman – women / kadın – kadınlar

////////////////////////////////////////////////////

Bay Bayan / Mr. Miss.
Soyadların veya soyad ile birlikte ismin başında kullanılırlar, Sadece isim ile birlikte kullanılamaz.

Mrs (misiz) – Evli Bayan
Miss (mis) – Bekar Bayan
Ms (mis) – Evli veya bekar bayan olduğundan emin değilsek.
Mr (mistı) Evli / Bekar bay

Mr. Selcuk – Yanlış
Mr. Selçuk Kaya – Doğru
Mr. Kaya – Doğru
TO BE : am-is-are, was-were – Olmak Fiili

TAm,is,are- geçmiş zaman hali -was- ve -were- dir.
to be fiillerini kullanarak isim ve sıfat cümmleri kurulabilir. Tekil özeneler ve -He,She,it- için -is-, çoğul özneler ve- you,we,they- için -are- ve I öznesi içinse to be fiilinin -am- şekli kullanılır.

Geçmiş zaman cümlesi kurarken -is- yerine -was- ve -are- yerine -were- kullanılmaktadır. I öznesi ise -Were- to be fiilini kullanır geçmiş zaman cümlelerinde.

Örnekler:
I am Ahmet – Ben Ahmet’im
My shirt is green – Gömlegim yeşildir.
They are students – onlar ögrenciler.

Geçmiş zaman için

They Were student – Onlar Ögrenciydiler.
he was at home yesterday – Dün Evdeydi..

Gelecek zaman cümlesi kurarken -Will be- kullanılır
Örnek : They will be late. -(geç kalacaklar.)

TO BE yardımcı fiilleri -Am,is,are- sahış Zamirleri ile aşagıda ki şekilde kaynaşabilir.

I am – I’m ( aym)
We are- We’re (wiı)
You are – You’re (Yuı)
He is – He’s (Hi-z)
She is – She’s (Şi-z)
It is – it’s (its)
They are – They’ re (deyı)

Olumsuz Cümle Yapmak:

Am-is-are to be fiillerinden sonra not getirilir.

Not takısı is-are ile ve -was,were- ile aşağıdaki şekilde kaynaşır.

is not – isn’t (izınt)
are not – aren’t ( a-nt)

Was not – Wasn’t
Were not – Weren’t

I am not Ahmet – Ben Ahmet değilim.
My shirt is not green – Gömlegim yeşil değil..
They are not students – onlar ögrenci değiller.

Geçmiş zaman için

They Were not student – Onlar Ögrenci değillerdi..
he was not at home yesterday – Dün Evde değildi.

Soru Cümleleri

-Am,Is,Are- ve -Was,were- To be fiilleri cümle başına getirilmesiyle soru cümlesi kurulur.

Are you Ahmet? – Sen Ahmet misin?.
is My shirt green? – Gömlegim yeşil midir?..
are They students? – onlar ögrenci lermidir?.

Geçmiş zaman için

Were They student? – Onlar Ögrenci miydiler?.
Was he at home yesterday? – Dün Evde miydi?.

////////////////////////////////////////////////////

Şahıs Zamirleri – Personal Pronouns
Ben-Sen-O-Biz-Siz-Onlar

He – Erkekler için; O
She – Kadınlar için; O
It – Cansız ve hayvanlar için; O
We – Biz
You – Sen, Siz
They – Onlar
I -Ben

Mülkiyet Sıfatları – İyelik Sıfatları

Benim, Senin, Onun, Bizim, sizin, Onların

His – Erkekler için, Onun
Her – Kadınlar için, Onun
Its – Cansız ve hayvanlar için, Onun
Our – Bizim
Your – Seni, sizin
Their – Onların
My – Benim

Mülkiyet Zamirleri – İyelik Zamirleri

Benimki, Seninki, Onunki, Sizinki, Bizimki, Onlarınki

His – Erkekler için, Onunki
Hers – Kadınlar için, Onunki
Ours – Bizimki
Yours – Seninki, Sizinki
Theirs – Onlarınki
Mine – Benimki

Şahıs Zamirlerinin -i, -e hali – Nesne Zamirleri

Bana, Sana, Ona, Bize, onlara

Him – Erkekler için, Ona,onu,onda, ….
Her – Kadınlar için, Ona,onu,onda, ….
It – Cansız ve hay. için, Ona,onu,onda, ….
Us – Bize,bizi,bizde, …
You – Sana,seni,sende, …
Them – Onları,onlara,onlarda, …
Me – Bana,beni,bende, …

Onu / Ona Him Onun ki His Onun his O He
Onu / Ona Her Onun ki Hers Onun Her O She
Onu / Ona it ** ** Onun it’s O it
Bizi / Bize Us Bizimki Ours Bizim Our Biz We

Seni /
Sana / You Seninki Sizinki Yours Senin / Sizin Your Sen / Siz You
Sizi Size

Onları / Onlara Them Onların ki Theirs Onların their Onlar They
Beni / Bana Me Benim ki Mine Benim My Ben I

Örnekler:

I Am a Student – Ben bir Öğrenciyim.

His school – Onun Okulu.

Your teacher – Senin Ögretmenin.

She Gave me a pencil – Bana bir kalem verdi.

This pencil is not mine – bu kalem benim ki değil.

This is My Bag – Bu çanta benim.

////////////////////////////////////////////////////

Şahıs Zamirli Sorulara kısa Cevaplar
Is She a Nurse?. (O bir hemşire midir?.) – Yes, She is – No, She isn’t. ( evet, O hemşiredir – Hayır, Hemişire değil)

Eger uzun cevap vermek isteseydik.

Yes, She is a nurse. – Evet, O Hemşiredir.
No, She isn’t a nurse – Hayır, O Hemişire değil.

Örnekler:
Am I Flat? (ben şişmanmıyım?) – Yes you are. (evet şişmanısn) – no you aren’t. (Hayır şişman degilsin)
Are you a doctor? ( sen doktormusun) – Yes I am – No I am not.

////////////////////////////////////////////////////

Pekiştirme Zamirleri – Dönüşlü Zamirleri
Bir eylemi yapan kişi yaptığı eylemden kendisi ekileniyorsa nesne olarak bu pekiştirme zamirleri kullanılır.

Myself – Kendim
Yourself – Kendin
Himself – kendi
Herself – kendi
itself – kendi
Ourselves – Kendimiz
Yourselves – Kendiniz
Themselves – kendileri

He cut himself – Kendini kesti.

By ile kullanılan Pekiştirme zamirlerin verdiği anlam, Eylemi yapan öznenin bu eylemi kimsenin yardımı olmadan yaptığını ifade eder.

I learnt English by myself – kendi kendime ingilizce ögrendim.

////////////////////////////////////////////////////

İşaret Zamirleri – This – These, That – Those
Konuşurken bize yakın olan nesneleri işaret etmek için -this,These- ile , Bize uzak olan nesneler işaret etmek içini -that, Those- kullanılır.

This- Bu
These – bunlar
That – şu
Those – şunlar

This ve that ile tekil cümleler yapılır, Çoğul isimler kullanılamaz, These ve Those ile çoğul cümleler yapılabilir, tekil isimler kullanılamaz.

This Books are very expensive – Yanlış.
These Books are very expensive – Doğru.

Bir seçim veya karşılaştırma anlamları için -one,ones- işaret zamirleri ile birlikte kullanılırlar.

This one – Bu , Bunu
That one – Şu ,Şunu

I like this one – Bunu Begeniyorum..

Emir Cümleleri
Renkler – Colours
Aylar -Günler – Mevsimler
Saat – Tarih
Yönler – Direction

////////////////////////////////////////////////////

Emir Cümleleri
İngilizce fiilin kök halinde kullanılması emir anlamı verir.

Go – git
Open – Aç
Drink some milk – Biraz süt iç.

Emir Cümlelerini biraz nazik bir şekle sokmak için -please- (pli-z) kelimesi kullanılır.

Drink some milk, please. – Litfen, biraz süt iç.

Olumsuz Emir Cümleleri.

Fiilin başına -Don’t- (dount) getirilir.

Don’t Go – Gitme
Don’t Open – Açma

////////////////////////////////////////////////////

İngilizce Colours – Renkler
Black (blek) – Siyah

White (vayt) – Beyaz

Blue (blu-) – Mavi

Red (red) – Kırmız

Green (gri-n) – Yeşil

Yellow (yelou) – Sarı

Orange – Turuncu

Pink – Pembe

Soru Cümlesi

What color is this? – Bunun Rengi nedir?

What color is this coat ? Bu ceket ne renktir?
it is blue – mavidir.

////////////////////////////////////////////////////

Aylar -Günler – Mevsimler
Haftanın günleri – Days of the week
Week (vik) – Hafta
Day (dey) – Gün

Sunday ( sandi) – pazar
Monday ( mandi) – pazartesi
Tuesday (tuz’dey) – Salı
Wednesday – (venz’dey) – çarşamba
Thursday – (thırz’dey) – Perşembe
Friday ( fray’dey) – Cuma
Saturday – (sat’ırdey) – Cumartesi

İngilizce’ de günler daima büyük harfle başlar.

What is the today ? – Bugün nedir?
What day is it? – Bugün nedir?
Today is Friday. – Bugün Cuma.
it is Friday. – Cumadır.

İngilizce’ de salı günü, perşembe günü ifadesini yapmak için -on- edatından faydalanılır.

They play footbal on sunday – Onlar pazar günü futbol oynarlar.

Mevsimler – Seasons (si-zıns)
What season is this? – ( hangi mevsimdeyiz?) – – – it’s …..
Spring (spring) – ilkbahar
Summer (samı) – yaz
Autumn (o-tım) – Sonbahar
Winter (vintı) – Kış

Aylar – Months (mants)
what month is this? – ( Hangi aydyız?) – – – it’s …..
January (cenyuıri) – ocak
February (februıri) – şubat
March ( ma-ç) – mart
April (eyprıl) – nisan
May (mey) – mayıs
June (cu-n) – haziran
July (culay) – temmuz
August (ogıst) – Ağustos
September (septembı) – eylül
October (oktoubı) – ekim
November ( nouvembı) – kasım
December (disembı) – aralık

İngilizce’de ay ve mevsimler -in- edatı ile birlikte kullanılırlar.

in april – nisanda
in the spring – ilkbaharda

////////////////////////////////////////////////////

Saatler – Hours
İngilizce’de saati sormak için iki soru cümlesi vardır.

What time is it? – saat kaç?
What is the time ? – saat kaç?

Tam Saatler

it is two o’clock – saat iki.

Yarım Saatler.

İt is half past two – saat iki buçık

Geçiyor ( past )- Kala (to) ifadeleri ile saati bildirmek.

it is five past two – saat ikiyi beş geçiyor.
it is five to two – saat ikiye beş var.

Çeyrek var – çeyrek geçiyor ifadeleri ile saati ifade etmek.

quarter (kvor’tır) – çeyrek

it is quarter to two . saat ikiye çeyrek var

it is quarter past two .saat ikiyi çeyrek geçiyor.

Tarih – Date
İngilizce’de tarih sormak için aşağıda ki soru cümlesi kullanılır.

What is the date?. Bugünün tarihe ne?

it is the fourth of june. – bugün haziranın dördü.
it is the 4th of june. – bugün haziranın dördü.
it is june fourth . – bugün haziranın dördü.

İngilizce’ de günü tarihi söylenirken Rakamların yanına -st,nd,rd.th- takısı eklenir.

1st = the first – ilk
2nd = the second – ikinci
3rd = the third – üçüncü
4th = the fourth – dördüncü
5th = the fifth – beşinci
6th = the sixth – altıncı
7th = the seventh – yedinci
8th = the eighth – sekizinci
9th = the ninth -dokuzuncu
10th = the tenth – onuncu
11th = the eleventh – onbirinci
12th = the twelfth – onikinci
13th = the thirteenth – onüçüncü
14th = the fourteenth – ondördüncü
15th = the fifteenth – onbeşinci
16th = the sixteenth – onaltıncı
17th = the seventeenth – onyedinci
18th = the eighteenth – onsekizinci
19th = the nineteenth – ondokuzuncu
20th = the twentieth – yiminci
21st = the twenty-first – yirmibirinci
22nd = the twenty-second – yirmiikinci
30th = the thirtieth – otuzuncu

////////////////////////////////////////////////////

Yönler – Direction (direkşın)
North (north) – Küzey
South (saut) – Güney
East (ist) – Doğu
West (vest) – Batı

İngilizcede cümlelerde yönler -in- edatı ile birlikte kullanılırlar.

in the North – Küzeyde
in the South – Güneyde
in the East – Doğuda
in the West – Batıda

Kars is in the east. – Kars doğudadır.

There is – There are
İngilizce’de there “orada” anlamını verir. there is ve there ise ingilizce’de -var- anlamını verir

The postman is there – Postacı oradadır.

There is – (der iz) Tekil ve sayılamayan için kullanılır.
There are – (der ar) Çoğullar için kullanılır.

There are books. (Kitaplar var.)

There is a book. (Bir kitap var.)

There are books on the table. (Masanın üstünde kitaplar var.)

There is a book on the table. (Masanın üstünde bir kitap var.)

Yoktur anlamı vermek için to be -is,are- yardımcı fiilerine -not- takısı eklenir..

There are not books. (Kitaplar yoktur.)

There is not a book. (Bir kitap yoktur.)

There are not books on the table. (Masanın üstünde kitaplar yoktur.)

There is not a book on the table. (Masanın üstünde bir kitap yoktur.)

Soru cümlesi -varmıdır- yapmak için -is,are- to be fiileri cümle başına getirilir.

is there …? – … var mı?-
are there …? – … var mı?-

is there a book on the table? (Masanın üstünde bir kitap var mı?)

Geçmiş zaman cümlesi yapmak için -is,are- to be fiillerinin geçmiş zaman halleri kullanılır.

There Were books. (Kitaplar vardı.)

There was a book. (Bir kitap vardı.)

////////////////////////////////////////////////////

Some / Any (Biraz-Birkaç / Hiç)
Some – biraz / bir kaç anlamı verir ve olumlu cümlelerde kullanılır.

I have some money – biraz param var.

Any – Olumsuz cümlelerde kullanılır, hiç anlamını verir.

I have not any money – Hiç param yok.

Not : Soru cümlelerinde de genel olarak -any- kullanılır. Ama soru cümlesi bir rica veya davet ifade edilecekse -some- kullanılır.

Have you any money? – Hiç paran varmı?

Will you have some cake ? Biraz kek alırmısınız?

Not: If ile yapılan cümlelerde -any- kullanılmaktadır.

If you have any money. – Eğer Paran varsa.

Not: -any- ile yapılan cümlere -not any- yerine -no- kullanılabilir.

She has not any money – Hiç parası yoktur.
She has no money – Hiç parası yoktur.

////////////////////////////////////////////////////

Of – (‘S) – İsim tamlamaları
(‘S) ile İsim Tamlaması

Genel yapı olarak İnsan ve hayvanlar için (‘S) ile mülkiyet hali kullanılır.

Türkçe’de ki isme eklenen -in,ın,un,ün- eklerine denk gelir.

İngilizce isme kesme işareti kullanılarak -‘s- takısı ismin sonuna eklenir.

Ahmet’s – Ahmetin
Ahmet’s computer.- Ahmetin bilgisayarı.

Not: Sonu -s- ile biten çoğul isimlerde sadece -‘- kesme işareti kullanılır.

The Boys’ – Delikanlıların

The Boys’ Computer. – Delikanlıların Bilgisayarı.

Of ile İsim Tamlaması

Genel yapı olarak Cansız Varlıklara ait isimlerin mülkiyet hali -of- (ov) ile yapılır.

Of the Office – Ofisin

The table of the office – Ofisin masası

////////////////////////////////////////////////////

Ölçek Bilgisi
Sayılamayan maddenin belli sayıdaki biriminden (bardak, fincan, şişe) bahsediyorsak aşağıdaki kalıbı kullanırız

a glass of water – bir bardak su
a cup of tea – bir fincan çay
a bottle of wine – bir şişe şarap
ten plates of food – on tabak yiyecek
a kilo of butter – bir kilo tere yağ

////////////////////////////////////////////////////

THE ARTICLES (A/An/The)
A/An – Belirsiz tanım edatı

İngilizce’de (a) ve (an) isimlerin önüne getirilir ve (bir/herhangi bir) anlamınım vermektedir.

Kullanımı ile ilgili kurallar.

1. A edatı Sessiz bir harfle başlayan sayılabilen tekil isimlerin önünde kullanılır.

A book – Bir elma
A sister – Bir kız kardeş
A university – bir üniversite

Give me a chair – bana bir(herhangibir) sandalye ver.

2.An Edatı Sesli harfle ile başlayan ve -h- gibi sesiz harfle başladığı halde sesli harfle başlamış gibi okunan isimlerin önünde kullanılır.

An umbrella – bir şemsiye
An hour – (en our) – bir saat
an apple – bir elma

3. A/An çogul bir addan önce kullanılmazlar.

a chair – chairs / bir sandalye – sandalyeler
an apple – apples / bir elma – elmalar

4.Sayılamayan isimlerin önünde kullanımazlar.

Sayılamayan bazı isimler

Milk (süt)
Tea (çay)
Water (su)
Grass (cim)

İngilizce’ de çoğul olarak kullanılmayan isimlerde A/An edatı almazlar

advice – öğüt
baggage / luggage- bagaj
knowledge / information- bilgi
furniture – mobilya

5. Yemek ögünleri önünde A/An kullanılmaz.

Breakfast – kalvaltı
Dinner – akşam yemeği
Lonch – öğle yemeği

THE Belirli tanım edatı

Belirli bir nesneden söz ediliyorsa -the- kullanılır. -The- sayılamayan isimler ve sayılabilen tekil ve çoğul kelimelerin hepsi ile kullanılabilir.

Kullanıldığı yerler.

1. Sözün başına geçen bilinen bir şey durumunda olduğunda.

The book is very interesting. – Kitap çok enterasan

2. En Üstünlük belirten sıfatların önünde.

This is the Most beautiful Book for me. – benim için en güzel kitap.

3. Dünya da tek olan isimlerin önünde. yönlerde, kutsal mabetlerin başında, özel isimli nehir, okyanus, sıradağlar (dağ isimleri başında kullanılmaz- sadece sıradağlar- göl isimleri başında da kullanılmaz) adlarının başında, gemi uçak adlarının önünde, Müzik ayğıtlarından önce.

The sun – güneş
The moon – ay
The west – batı
The England – ingiltere
The santa fe Train – Santa Fe treni
The Holy Quran – kutsal kuran
The Atlantic ocean – Altlantik Okyanusu
The piano – piyano

4. The Bir sıfatın başında kullanılırsa verdiği anlam çoğuldur.

The Fat – şişmanlar
Kullanılmadığı yerler

1. Özel sahış isimleri başında kullanılmaz. Fakat çoğullaştırılmış soyadların önünde kullanılır.

The browns – Brown ailesi

2. Yemek öğünleri başında kullanılmazlar.

Berakfast
dinner

3.Ünvan kelimeleri ile birilkte özel isimler varsa burda the kullanılmaz

Doctor Mary

4. Lisan isimleri önünde The Kullanılmaz

Turkish
English

5. Home Kelimesi önünde the kullanılmaz.

Örnekler:

This is a chair – bu bir sandalyedir.
This is my chair – bu sandalye benim.
The chair is mine. Sandalye benimkisi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim