İngilizce Ders Notları 4

0 25

OLUMLU (+)
I play (Ben oynarım)
You play (Sen oynarsın)
He plays (O oynar)
She plays (O oynar)
It plays (O oynar)
We play (Biz oynarız)
They play (Onlar oynarlar)

OLUMSUZ (-)
I don’t play (Ben oynamam)
You don’t play (Sen oynamazsın)
He doesn’t play (O oynamaz)
She doesn’t play (O oynamaz)
It doesn’t play (O oynamaz)
We don’t play (Biz oynamayız)
They don’t play (Onlar oynamazlar)

SORU (?)
Do I play? (Ben oynar mıyım?)
Do you play? (Sen oynar mısın?)
Does he play? (O oynar mı?)
Does she play? (O oynar mı?)
Does it play? (O oynar mı?)
Do we play? (Biz oynar mıyız?)
Do they play? (Onlar oynar mı?)

(“He,she ve it” üçüncü tekil şahıs oldukları için olumlu cümlede görüldüğü gibi fiilin sonuna “s” takısı gelmiştir. Ama olumsuz ve soru cümlelerinde yardımcı fiil kullanıldığı için “s” kullanılmamıştır.)

USE 1 Repeated Actions
(Tekrarlanan eylemler)

Use the Simple Present to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event or something that often happens.

(Simple Present Tense bir eylemin sürekli tekrarlandığı veya alışılagelmiş olduğu fikrini verir. Bu eylem bir alışkanlık, hobi, günlük bir olay, planlanmış bir olay veya sık sık tekrar eden bir olay olabilir.)

“Can” yardımcı fiili ve “What”, “Where”, “How”, “When”, “What”, “Who” kelimeleri ile
soru cümlelerine örnekler;
What can I do for you? Sizin için ne yapabilirim?
Where can I buy fish? Nerede balık satın alabilirim?
How can I get to the park? Parka nasıl ulaşabilirim?
When can we visit you? Sizi ne zaman ziyaret edebiliriz?
What can we do there? Orada ne yapabiliriz?
How can we help you? Size nasıl yardım edebiliriz?

‎”To have” fiili
Bu fiil bir oluş bildirdiği gibi, ilerideki derslerde göreceğimiz gibi, yardımcı fiil olarak da kullanılabilmektedir. Ancak şimdi, “sahip olmak” anlamı içinde öğreneceğiz.
I have some food. Biraz yemeğim var. (Biraz yemeğe sahibim)
You have some food. Biraz yemeğin var.
He has some food. Biraz yemeği var. Üçüncü tekil şahıslarda yardımcı fiil “do”, “does” halinde
olduğu için, “have”, “has” olur.
She has some food. Biraz yemeği var.
It has some food. Biraz yemeği var.
We have some food. Biraz yemeğimiz var.
You have some food. Biraz yemeğiniz var.
They have some food. Onların biraz yemeği var.
Bu fiilin olumsuz ve soru şekilleri, iki türde yapılır.
a) “Have” yardımcı fiil gibi yanına “not” alarak olumsuz olur.
I have not.
veya “do” yardımcı fiilinin yardımıyla olumsuz olur.
I do not have.
b) Have I?
veya yine “do” yardımcı fiiliyle,
Do I have?

The, a, an’de sıfat yerine geçerler.
“The” önüne gelen ismi, konuşan ve dinliyen arasında bilinen haline getirir.
“A” ve “An” ise, “sıradan herhangi bir” anlamına gelir. Ancak tam olarak “bir adet” demek istiyorsak o zaman “one” veya “iki adet” için “two” gibi sayısal kelimeler kullanılır.
The book ( Konuşan ve dinliyen tarafından bilinen) kitap
A book ( Herhangi bir) kitap
One book ( Sayısal olarak) bir kitap
Two books ” ” iki kitap
Three books ” ” üç kitap

Some” ve “Any”
Some,” biraz veya bazı”anlamına gelir
I have some friends in Omaha. Benim Omaha’da bazı arkadaşlarım var.
There are some wide streets. Bazı geniş caddeler var.
Barry has some hobbies. Barry’nin bazı hobileri var.
“Any” ise, bu cümlelerin olumsuz ve soru hallerinde kullanılır.
I do not have any friends in İzmir. İzmir’de hiç arkadaşım yok.
There are not any wide streets. Hiç geniş cadde yok.
Barry does not have any hobbies. Barry’nin hiç hobisi yok.
Do you have any friends in İzmir? İzmir’de hiç arkadaşın var mı?
Are there any wide streets? Hiç geniş cadde var mı?
Does Barry have any hobbies? Barry’nin hiç hobisi var mı?
How many” – “How much”
How many, sayılabilir isimlerin adedini soran cümleler yapmakta kullanılır.
How many books do you have? Kaç kitabın var?
How many chairs are there? Orada kaç tane iskemle var?
How many apples did you eat? Kaç tane elma yedin?
How much, herhangi bir şeyin fiatını sorarken “ne kadar” anlamına gelir. Ayrıca, sayılamıyanların miktarını sormak için de kullanılır.
How much is this house? Bu evin fiatı nedir?
How much are these oranges? Bu portakalların fiatı nedir?
How much are those shoes? Şu ayakkabıların fiatı nedir?
How much water is there? Orada ne kadar su var?
How much money do you have? Ne kadar paran var?

ŞİMDİKİ ZAMAN ( am,is,are yardımcı fiilleri kullanılır,fiilin sonuna _İNG takısı getirilir.)

___olumlu cümle: I AM goİNG to school.
she İS playING basketball.
___olumsuz cümle: I AM NOT listenING to the musıc.
___soru cümlesi : ARE you waitING for me?
yes, I am / no, I am not.

GECMİŞ ZAMAN

___Olumlu cümle: özne+fiilin 2.hali+nesne
örn: I WENT to the school.
She PLAYED basketball.
___olumsuz cümle: özne+DID+NOT+fiilin 1.hali+nesne
örn: I DİDN’T GO to the school.
__soru cümlesi: DID+özne+fiilin 1.hali+nesne
örn: DID you watch tv last night?

-GELECEK ZAMAN ( en büyük belirleyicisi WILL yardımcı fiilidir)

___olumlu cümle : özne+WILL+fiil+nesne
örn: I WİLL go to scholl.
___olumsuz cümle: özne+WILL+NOT+fiil+nesne
örn: I WILL NOT go to the scholl.
___soru cümlesi : WILL+özne+fill+nesne
örn: WILL they go swimming next month?
yes, thet WILL. / No they WON’T

GENİŞ ZAMAN ZAMAN ZARFLARI

-always(daima)
-usually(genellikle)
-often(sık sık)
-sometimes(bazen)
-never(asla,hiç)
-every(her)
!!!!!! geniş zamanda EVERY sözcüğü önemli ve ayırt edicidir.

ŞİMDİKİ ZAMAN ZAMAN ZARFLARI

-now(şimdi)
_today(bugün)
-tonight(bu gece)
-this(bu) + sunday(bu pazar) vb.

!!!!! şimdiki zamanda THIS veya NOW sözcükleri önemli ve ayırtedicidir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim