İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Ünite 1

0 155

Hukuk Ve Siyaset
Hukuk: Devletçe konulan ve toplum hayatını düzenleyen kuralların toplamıdır. İnsanın toplumsal yaşayışını biçimlendiren en önemli ögedir. İki farklı bölümde ele alabiliriz:
Pozitif Hukuk: İlgili dönemde o dönemin ihtiyaçlarına göre düzenlenen hukuk.
Doğal Hukuk: İnsan zihninde ve vicdanında geçerli olan hukuk.
Devlet: Ülkenin güvenliğini, toplumun huzurunu, kamu yararını hukuk ilkelerine göre gerçekleştirmekle yükümlü otoritedir.
Yaptırım: Herhangi bir hukuk kuralının koymuş olduğu emir ve yasaklara uygun hareket etmeme halinde karşılaşılacak olan tepkidir.
Ceza: Kanunun suç işleyen kişiye uygulanmasını öngördüğü yaptırımdır.
Hukuka uygun davranan devlet XX.yy. sonlarında, pozitif hukukunu doğal hukuka uydurmaya çalışan devlet anlamına gelmektedir.
Siyaset
Zaman ve zemine göre tarifi farklılık gösterse de siyasetin temel anlamı aynıdır. Söz konusu farklı tanımlara birkaç örnek vermek gerekirse siyaset, devlet işleriyle ilgili türlü düzenlemelere denildiği gibi, devlet yönetme ve hükümet etme sanatı ve niteliği olarak ta tarif edilebilmektedir. Bir başka tarifte ise siyaset, belli bir amaca erişmek için izlenen yol olarak görülmektedir. Yunanca karşılığı olan politika kelimesi de Türkçede yerini almıştır. Bir insan topluluğunu yönetmek için başvurulan yöntemler, gerçekleştirilmesi gerekli amaçlar, siyaset kavramı ile belirtilmektedir.
Aslı Arapçadan gelen siyaset kelimesi Arapçanın yanında fars dilinde de aynı kavramı çizer.

İNSAN HAKLARI VE ÖZGÜRLÜK KAVRAMLARI
Genel Olarak
1961 ve yürürlükteki 1982 Anayasaları Temel Haklar-Temel Hürriyetler kavramlarını neredeyse eş anlamlı gibi kabul etmiştir. Özellikle 1961 Anayasasına çok önemli konularda kaynaklık eden 1949 tarihli Alman Anayasası da Temel Haklar başlığı altında özgürlükleri düzenliyor.
Kamu Özgürlükleri Ve İnsan Hakları Kavramları
Özgürlük
Özgür, herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, koşula bağlı olmayan; serbest anlamına gelen bir sıfattır.
Özgürlük, herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir koşula bağlı olmama durumu; her türlü dış etkiden bağımsız olarak, insanın kendi istencine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumudur.
Serbestlik, herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın, düşünme ve davranmadır.
Hürriyet, her türlü dış etkiden bağımsız olarak, kendi isteği ve düşüncesine göre karar vermesidir.
1789 tarihli İnsan Ve Yurttaş Hakları Bildirisinde yıllarca geçerliliğini sürdüren bir tanımlama özgürlüğü şöyle niteler: Özgürlük başkasına zarar vermeden her şeyi yapabilme gücüdür; bundan ötürü her insanın doğal haklarının kullanılmasının sınırı; toplumun diğer üyelerine aynı haktan yararlanmayı sağlayan sınırdır.
İçeriği bakımından çeşitlilik ve hatta zıtlık gösteren özgürlüğü Montesquieu, hiçbir kelime yoktur ki, özgürlük kelimesi kadar kendisine değişik anlamlar verilmiş ve düşüncelere çeşitli biçimlerde yansımış olsun şeklindeki açıklamasıyla bu farklılığı dile getirmiştir.
Hukuk Açısından Özgürlük
Pek çok hukukçu özgürlüğü felsefi ve sosyolojik tartışmalara girmeden bir hak olarak kabul eder.
Norm: Kural olarak yerleşmiş, benimsenmiş ilke.
Hak Ve Özgürlük
Alman Anayasası Temel hakları iki kümeye ayırmıştır. Bunlardan ilki devlet üstü temel haklardır. Bu haklara dokunulamaz. Kişi güvenliği, inanç, vicdan, basın, dernek kurma hakları gibi. Devlet üstü temel haklara özgürlük deniyor. İkinci küme ise devletçe tanınan temel haklardır. Bunlara bir ölçüde dokunulabilir. Mülkiyet, miras, dolaşım, konut hakları gibi. Büyük hukukçu Jhering Hakka, hukukça korunan çıkar diyor. U tanımda eksiktir. Çünkü hak, çıkardan ibaret değildir. Hakkı en tutarlı biçimde Kant tanımlamıştır. Ona göre hukuk bir bireyin özgür iradesi ile diğer bireylerin özgür iradelerinin genel özgürlük kuramına göre uyum içinde konulması yolundaki kuralların toplamıdır. Büyük hukukçumuz Arsal ise hakki şöyle ifade ediyor: Hak, hukuk düzenince tanınmış, sınırı, konusu, kullanılma şekli ve koşulları gösterilmiş, yararlanılması toplumca sağlanmış özgürlüktür.
Pozitif hukukun gereklerine uygun olarak kısaca Hak, hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkidir.
Mehaz: Kaynak; bir şeyin alındığı esas yerdir.
Kamu Özgürlükleri
Her hak bir özgürlük ile bağlantılı olduğundan, temel haklar içindeki özgürlükleri, diğerlerinden ayırabilmek için onlara Kamu özgürlükleri diyebiliriz.
Anayasa hukukundaki temel ilke: Özgürlükleri ortadan kaldırma özgürlüğü yoktur.
İnsan Hakları
Değişmeyen, değiştirilemeyen, ortadan kaldırılamayan ve devlete can veren kavramlar olarak ta kabul edilen unsurlardır.
İdeoloji: Siyasi düşünce biçimidir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim