Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

KALEM MEVZUATI DERS NOTLARI ÜNİTE 5

0 139

•Adli sicil işlemleri: adalet bakanlığı adli sicil ve istatistik genel müdürlüğü tarafından yürütülür.
•5352 sayılı adli sicil kanunu ilki ikincisi ise 12.1.1991 gün ve 21050 sayılı resmi gazetede yayınlanan Adli Sicil Yönetmeliği

ADLİ SİCİLE KAYDI GEREKEN BİLGİLER
1.hapis cezaları ile ilgili olanlar
•hapis cezasına mahkumiyet kararı
•koşullu salıverme kararı
•koşullu salıvermede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar
•koşullu salıverme kararının geri alınmasına dair karar
•hapis cezasının infazının tamamlandığı husu sicile kaydedilir

2.Ceza ertelemesi ile ilgili olanlar
hapis cezasına hükmedilmiş fakat ceza ertelenmesi karar altına alınmışsa
•denetim süresi
•iyi halli yükümlülük geçirilmisesi ve cezanın infaz edildi sayıldığı husu
•ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar sicile kaydedilir
3. seçenek yaptırımlar
kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkumiyet halinde;
•Adli para cezasına mahkumiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hususu
•Adli para cezasına mahkumiyet veya güvenlik tedbiri yerine getirilmesine yani hapis cezasının infazına ilişkin karar
•Güvenlik tedbirinin değiştirilmesine ilişkin karar SİCİLE KAYIT EDİLİR.

4. Haktan yoksun bırakma

5.kaydı Gereken Diğer Kararlar
•Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkumiyet kararının Türk hukuku bakımından doğruluğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karalar
•Ceza zaman aşımın dolduğuna ilişkin kararlar
•Şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıla verilen kararlar
•Genel veya özel affa ilişkin kanun
•Askeri ceza kanuna göre verilmiş mahkumiyet kararındaki feri cezalar

6.Adli sicile bildirilmesi gerekmeyen kararlar
•İdari para cezası
•Disiplin veya tazyik haspsine ilişkin karar
•Disiplin suçlarına ve sırf askeri suçlarına ilişkin kararlar

İlgili Yazılar

Ceza Hukuku

ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLER GÖNDERECEK MAKAMLAR
•YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığının gönderdikleri:
anayasa mahkemesi tarafından yüce divan sıfatıyla verilmiş kararlar ve yargıtayın özel kanun hükümleri uyarınca yaptığı yargılamaların sonunda verdiği cezalara dair kesinleşmiş mahkumiyet kararları.

•Cumhuriyet Başsavcılığının gönderdikleri:
Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkumiyet kararları

•İlgili yasalar gereği mahkemelerce verilen düşme ve ortadan kaldırma kararları o yer C. Başsavcılıklarınca
Doğrudan merkezi adli sicile gönderilerek kaydedilir.

ADLİ SİCİL FİŞLERİ
1.CEZA BİLDİRME FİŞLERİ
2. TALİ KARAR FİŞLERİ: sanık hakında sonradan karar verilmiş şartlı salıverme şartla salıvermenin geri alınması genel ve özel af gibi
3. İNFAZ BİLDİRME FİŞİ(YERİNE GETİRME FİŞİ)

ADLİ SİCİL KAYITLARININ DÜZENİ
1.Adli sicildeki bilgilerin silinmesi
•İnfazı tamamlanması
•Şikayetten vazgeçme ve etkin pişmanlık
•Ceza zaman aşımının dolması
•Genel af halinde Adli Sicil ve İstatistik müdürlüğünce silinerek ARŞİV kaydına alınır

2.Arşiv bilgilerinin silinmesi
•İlgilinin ölümü üzerine
•Kayıdın girilmesinden 80 yılın geçmesiyle
•Fiilin kanunla şuç olmaktan çıkmasıyla talep aranmaksızın
Sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir

ARŞİVDE SAKLANAN BİLGİLER
“Affa uğramış olsalar bile” ibaresi bulunan kanunlarda belirtilen suçlarla ilişkin bilgiler adli sicilde arşivlenir.
Adli sicil ve arşiv bilgileri verebilecek olanlar
Arşiv bilgileri
1.kişinin kendisi
2.kişinin vekaletname ile belirttiği vekili
3.cumhuriyet başsavcılıkları
4.hakim ve mahkemeler
5.özel kanunda gösterilen hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenebilir
sicil bilgileri: kişi veya vekili, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarına verilebilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim