KALEM MEVZUATI DERS NOTLARI ÜNİTE 6

0 50

AYNİYAT: devlet parası ile satın alınan yada devlet malı sayılan malzeme ve eşyadır.
AYNİYAT SAMYMANI: (mütemedi) Ayniyat muhabesinin doğrudan konusunu oluşturan hesap işleri işle ile uğraşan ve bu konuda sorumlu saymana hesap vermesi gereken personeldir
AYNİYAT MUHASEBESİ İŞLEMLERİ:
1.AMBAR MUHASEBESİ
2.DEMİRBAŞ MUHASEBESİ
3.FABRİKA VE İMALATHANELER MUHASEBESİ

AYNİYAT MUHASEBESİ İŞLEMLERİ İÇİN:
•Ambar esas defteri
•Demirbaş eşya defteri
•Kitaplık defteri
•Evrakı müsbiteler dosyası tutulur.

1. AMBAR MUHASEBESİ
Kullanıma ve tüketime mahsus eşya ve gerecin saklanacağı ambar ve depolanacak yerlerin muhasebesidir.
•Ambar yevmiye defteri:
giren çıkan olmak üzere iki sayfadır.
Bu deftere giren eşyaların cinslerinin ayrımı yapılmaz
Kayıtlar günü gününe tutulur.
Ambardan eşya çıkarılırsa deftere çıkış sebebi yazılır
•Ambar Esas Defteri :
her sayfada bir cins eşya tutulur.
Eşyanın özelliği varsa açıklama sütünuna yazılır.
Giren çıkan olarak iki sayfa düznlnr
Miktar sütunu eşyanın cinsine göre doldurulur.

2. DEMİRBAŞ VE EŞYA MUHASEBESİ
DEMİRBAŞ : belirli bir kullanım süresine tabi olmaksızın uzun süre muhafaza olunup kullanabilecek eşyadır. Bunun muhasebesine demirbaş eşya muhasebesi denir.
•Demirbaş ve döşeme eşyaları Demirbaş esas defterine
•Her demirbaş eşyaya kaydolduğu defterdeki sıra numaraları verilir.etiketle eşyaya yapıştırılır.
•Fiyatı bilinmeyen eşya veya bağışla devlete mal edilen eşya ve lazımata en az üç kişilik bir kurul değer biçer. Ayniyat saymanları bu kurulun doğal üyeleridir.
•Sanatsal değer taşıyan mallar da bu deftere kaydedilir.
•Her daire ve krumda ;
-DEMİRBAŞ EŞYA ESAS DEFTERİ
-DEMİRBAŞ İCMAL DEFTERİ tutulur.
•Kitap ve dergiler de Kitaplık Defterine kaydedilir

DEMİRBAŞ EŞYANIN SATIŞI VE İMHASI: kayıttan düşürme (terkin)
•Terkin kayıt müzekkeresi düzenlenir.
DEMİRBAŞ EŞYANIN KAYBI VE BOZULMASINA SEBEP OLMA:
•Demirbaşın bozulmasına kaybolmasına neden olan ile sorumlu sayman bunları ödemekle yükümlüdür.
•Eşyayı kullananlar kaybolma hırsızlık durumlarında saymana, saymanında ita amirine haber vermelidir.
•Tutanak yapılır ita amiri imza ettirilir ve bakanlığa gönderilerek alınacak onaydan sonra terkin yapılır.

DEMİRBAŞ EŞYANIN SAYIMI
•Her yıl sonu yapılır
•Ayniyat sayım cetveline tek tek yazılır
EVRAKI MÜSBİTELER DOSYASI
•Defterin tutulması sırasında eşyanın giriş ve çıkışna esas olan evrak, evrakı müsbiteler dosyası içinde saklanır.
Sayım cetveline eklenmesi şart olan bazı evrakı müsbite (yazılı evrak) şunlardır. ;
1.ayniyat tesellüm makbuzu
2.Talep müzekkeresi
3.Muayene heyeti raporu
4.Terkin kayıt müzekkeresi:
eşya adadi
eşyanın başka daireye verildiği tarih
maliyeden alınan makbuz tarihi
kıymet takdirine dair kurul kararı yer alır
5.Faturalar
6.Komisyon kararları

ADLİ EMANET
SUÇ EŞYASI : soruşturma için delil niteliğinde olan , suçta kullanılmış suç teşkil eden eylemlerden doğmuş veya kullanılması yapılması , taşınması ve bulundurulması veya satılması suç teşkil eden eşyadır.
•C. Savcılığı yanında bir Adalet Emanet Dairesi bulunur.
•Adli emanette kayıtlı eşyaların geçirdiği 3 aşama :
1.C. Savcılığına gelmeden önceki devre
2.C. Savcılığına gelişi: emanet memuruna verilişi ve muhafazası
3.Tasfiye edilmesi aşamalrı
•Şuç eşyasına el koyma kararı hakimler verebileceği gibi, gecikmesinde sakınca bulunan durumda C.Savcısı , C. Savcısına ulaşılmadığı hallerde kolluk amirinin yazılı emri ile el konulur.
•Emanet Dairesinde 4 defte bulunur:
1.Suç eşyası Esas Defteri :
-düşünceler,
– Yafta numarası,
– Sahibine İade tarihi,
– Mahkeeye Teslim ve iade Tarihi bulunur.
-Eşyanın sahibi adı soyadu oturdu yer
2.Kasa Defteri
3.Muhasebe Defteri
4.Zimmet defteri
•El konulan Suç eşyasına mahsus Makbuz 4 Nüsha olarak düzenlenir
•Emanet memurları suç eşyalrını ancak C. Başsavcılığı vasıtsıyla bir yere gönderebilir bunun dışında gönderemez
ARŞİV HİZMETLERİ
•Dönemin ahlak örf ve adetlerini belirleyen yazılı evrak arşiv malzemesidir
•Arşivlik Malzeme ; arşiv malzemesi sayılan her türlü belge ve malzemeden oluşur.
•Bakanlık hizmet birimlerinde kullanılan arşivlik malzeme birim arşivinde saklanır.
•Birim arşivi: kurum arşivine bağlıdır
•Kurum arşivi :taşra teşkilatı için ağır ceza başsavcılıklarında tutulmaktadır.
•En son işlem tarihinden 30 yıl geçmiş veya 15 yıl geçtikden sonra kesin sonuca bağlanmış olup süreli veya süresiz muhafazası gereken yazılı malzeme
•Türk devlet ve milletinin hayatını ilgiliendiren
•Her türlü yazılı evrak
•Mükellef : arşiv karumakla görevli
•Birim ve kurum Arşivi ayıklama ve imha komisyonları :
-her yıl mart ayı başında çalışmaya başlar
-oy çokluğu ile karar alır
•Hizmet birimlerinde Tasnif edilmesinden sonra birim arşivine devredilEcek malzemelerde bulunması gereken bilgiler
-hizmet biriminin adı
-Hükmün esas ve karar numarası
– Hükmün kesinleştiği Tarih
– hükmün İnfaz Tarihi
– İşlem yılı
– aidiyeti içersindeki tarih ve sıra numarası
•Birim arşivinde
devredilmesi gerekmeyen mlz. hakkında
-Resmi gazete birim arşivine devredilemez
-Arşivlik malzeme uygunluk kontrolü yapıldıktan sonra bir sonraki takvim yılının ilk 3 ayında birim arşivine devredilir.
-Arşivlik malzeme kayıt defteri ve föyleri ile devredilir.
-Birim arşivine devir kararını birim amiri verir.
-Birimin kullandığı kitaplar ilgili birimde saklanır birim arşivine devredilmez.

•İmha edilecek malzeme için imha listesinde bulunan kayıtlar
1.ilgili olduğu birim
2.malzemenin mahiyeti
3.birim arşiv no
•Arşivlik malzm. İmha işlemine ait tutanaklar 10 yıl saklanır.
•Ayniyet saymanlarının tayininde bakanlık veya genel müdürlükler yetkilidir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim