Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.
Tarama Kategorisi

DERS NOTLARI

Uyap 1 Soru Cevap

UYAP SORU CEVAP Soru: Aşağıdakilerden hangisi UYAP'ın Adalet Bakanlığı personeline sağladığı faydalardan biri değildir? Cevap: Personel ihtiyacının artmasını sağlar. Soru: Adalet Bakanlığı ve Havelsan A.Ş arasında ilk protokol ne zaman…

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Özet

İnkılap Tarihi TÜM ÖZET Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi • Osmanlı devletinin kurduğu toprak düzeni ile elde ettiği kazanımlar: Köylünün yaşamı boyunca işleyebileceği toprağın sahibi olması Memuru olan sipahiye para ödemekten kurtulması.…

MEMUR HUKUKU DERS NOTLARI

Memur hukuku notları Uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene Diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atama yetkili amire başvurarak verilmiş olan cezaların sicil dosyasından silinmesinin isteyebilir. Disiplin amirleri…

Memur Hukuku Ünite 3

MEMURİYETE GİRİŞTE UYGULANAN ANAYASAL İLKELER A-SERBESTLİK İLKESİ Serbestlik ilkesi, hiç kimsenin isteği dışında memur olmaya zorlanmaması,memur olmanın kişinin isteğine bağlı olmalıdır B-EŞİTLİK İLKESİ Eşitlik ilkesi, memurluğa girişte…

Memur Hukuku Ünite 2

MEMURLUK MESLEĞİNİN TEMEL İLKELERİ VE MEMURİYET GÜVENCESİ 1-MEMURLUK MESLEĞİNİN TEMEL İLKELERİ *sınıflandırma,kariyer ve liyakat ilkesidir A-MEMURLARIN SINIFLANDIRILMASI İLKESİ Sınıflandırma devlet memurlarını görevlerinin gerektirdiği…

Memur Hukuku

Memur Hukuku Ünite 1 Memur Hukuku Ünite 2 Memur Hukuku Ünite 3 MEMUR HUKUKU DERS NOTLARI

Memur Hukuku Ünite 1

MEMUR HUKUKU ÜNİTE 1 MEMUR KAVRAMI Ülkemizde memur kavramının tanımlanması bakımından özellikle üzerinde durulan noktaları şunlardır. *Memurun kişiliği ile ilgilidir *Dönemin özellikleri ve ihtiyaçları A-ANAYASAL DÜZENLEMELER 1876…

Ticari Senetler

Ticari senetler: ticari senet veya kambiyo senedi deyimi aynı anlamı taşır. Bu deyimler poliçe bono ve çeki kapsar. Bunların ortak özellikleri • Kanunen emre yazılı senetlerden sayılırlar. • İbraz senetleridir. • Şekle bağlıdırlar • Beyan…

Ticaret Hukuku Ünite 14

GENEL KURULUN ÜST ORGAN NİTELİĞİ Anonim ort.Organları; 1-Yönetim kur.denetçileri 2- Genel kur.Kanun v hükümleri uyarınca top. pay sahipleri veya yetkili temsilcileri genel kurulu oluştururlar ve * OLAĞAN ve OLAĞANÜSTÜ olarak toplanırlar.…

Ticaret Hukuku Ünite 13

ANONİM ORTAKLIK Bir ünvan altında ekonomik amaç ve konular için kurulan, sermayesi paylara bölün. ortak. sorumluluğu üstlendikleri sermaye payları ile Sınırlı, ort. sıfatı paya göre belirli olan hak ehliyeti işletme konusu ile SINIRLI tüzel…

Ticaret Hukuku Ünite 12

KOMANDİT ORTAKLIK Ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla kurulan ve ortaklık alacaklılarına karşı ortaklarından bir vya birkaçının sorumluluğu SINIRLANDIRILMAMIŞ olan ortaklık. - 2 grp.Ayrılır: 1- Adi Komandit…

Ticaret Hukuku Ünite 11

1:Kollektif şirketin tescil ve ilan merasimindeki eksiklikler kolektif şirketin mahkeme kararı ile fesih nedenlerinden biridir. 2:Tasfiye memuru kolektif şirketin ortağı olabilir aynı zamandan dışarıdan biride olabilir., 3:Kolektif şirket…

Ticaret Hukuku Ünite 10

1:Kollektif şirketlerde ortakların sermaye borcu ortaklığın tüzel kişlik kazanmasıyla muaccel olur. 2:İtiraz hakkı sadece yönetici ortağa aittir. 3:Olağan işlerde yönetim hakkı sadece yönetici ortaklara ait iken olağanüstü işlerde yönetim…

Ticaret Hukuku Ünite 9

1:Adi ortaklıklar borçlar kanununda düzenlenmiş olup tüzel kişiliği olmayan ortaklardır. 2:Kollektif ortaklıkta yönetim hakkının bölünmesi mümkündür ,ama bu durumun sözleşmede açıklanması gerekir. 3:Ortaklık sözleşmesinin unsurları;sözleşme…

Ticaret Hukuku Ünite 8

1:Karşılıklı birbirine benzer ve muaccel olan iki alacağın büyüğünden küçüğünün çıkarılması ve her iki alacağın denkleştikleri oranda sone ermesine takas denir. 2:Eski borcun ortadan kalkması amacıyla yeni bir borç ilişkisinin kurulmasına…

Ticaret Hukuku Ünite 7

1:İşletmenin işlerini yürütmek ve işletmeyle ilgili hukuki işlemleri ticaret unvanına vekaleten veya benzeri bir kelime ekleyerek tacir yerine imza atmak suretiyle gerçekleştirmeye yetkili kılınan kişi olarak tanımlanan vasfa ticari…

Ticaret Hukuku Ünite 6

1:Mahkemece hakkında iflas kararırı verilen kişiye müflis denir. 2:Kusuru nedeniyle iflas etmiş kişye tahsirli müflis denir. 3:Uyuşmazlığa yol açan eylem veya hukuki olayın ispatı için kullanılmasına usul hukukunun izin verdiği her türlü…

Ticaret Hukuku Ünite 5

HAKSIZ REKABET: İktisadi rekabetin iyi niyet kurallarına aykırı olan aldatıcı davranış veya başkaca suretle her türlü kötüye kullanılmasıdır. Unsurları: 1)ekonomik rekabet 2)aldatıcı davranış 3)dürüstlük kurallarına aykırı hareket 4)rekabet…

Ticaret Hukuku Ünite 4

TİCARET SİCİLİ:Ticari işletme ile ilgili olarak kanunda öngörülen bilgilerin yazıldığı kütüktür TİCARET SİCİLİ VE ÖRGÜTÜ:Ticaret sicili ülkemizde ilk olarak 1926 tarihli ticaret kanunumuz ile girmiştir,1957 tarihli türk ticaret kanunu da…

Ticaret Hukuku Ünite 3

Ticaret unvanı:Her tacirin ticari işletmesine ilişkin iş ve işlemlerinde kullandığı addır. Ticaret unvanını diğer ticari adlardan ayıran faktörler: a)işletme adı b)marka c)coğrafi işaretlerdir İŞLETME ADI:Ticaret yeri olarak işletmeyi…

Ticaret Hukuku Ünite 2

TACİR SIFATININ KAZANILMASI: a)gerçek kişilerde b)tüzel kişilerde c)donatma iştirakinde olmak üzere 3 grupta düzenlenmiştir KÜÇÜK VE KISITLILARDA TACİR SIFATI: a)veli veya vasileri tarafından işletiliyorsa tacir sıfatı küçük ve kısıtlıya…

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Ünite 1 Ticaret Hukuku Ünite 2 Ticaret Hukuku Ünite 3 Ticaret Hukuku Ünite 4 Ticaret Hukuku Ünite 5 Ticaret Hukuku Ünite 6 Ticaret Hukuku Ünite 7 Ticaret Hukuku Ünite 8 Ticaret Hukuku Ünite 9 Ticaret Hukuku Ünite 10 Ticaret…

Ticaret Hukuku Ünite 1

Ticaret hukukunun uygulama alanını saptamada kanun koyucular tarafından farklı sistemler ortaya çıkarılmıştır bunlar nelerdir: 1) SÜBJEKTİF SİSTEM: a)taciri esas alan sistemdir b)bu sistemi kabul eden ülkelerde ticaret hukuku ‘’TACİRLER…

Uyap 2 Final Çalışma Soruları

*MAAŞ BİLGİSİNİN GİRİLMESİ EKRANI MAL MODÜLÜNE AİTTİR. *İCRA İŞLEMLERİ SIRASINDA TARAFLARA AİT MAL BİLGİLERİNİN SİSTEME KAYDEDİLMESİNİ VE GÜNCELLENMESİNİ KAPSAYAN İŞLEMLER VE ONLARIN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ EKRANLARDAN OLUŞAN MODÜL REHİN…

Uyap 2 ( 1 Ve 5 Üniteleri Arası ) Çalışma Soruları

1:Dosya içindeki evraka ulaşılmak istendiğinde kullanılan ekran hangisidir? =DOSYA EVRAK LİSTESİ 2:Hangisi tutuklu kayıt numarasının dosya açılış nedeninin cezaevine giriş tarihinin belirlendiği ekranıdır? =İNFAZ DOSYASI AÇMA 3:Hangisi…

Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Ünite 8

*YARGI HARÇLARININ MATRAHI *harç borcunun hesaplanması için,harç oranının tatbik edildiği ekonomık veya teknık miktara matrah denır. *harçların hesaplanabilmesı için harç konusunun iktısadı bir deger veya sayısal bir ölçü olarak ifadesı…

Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Ünite 6

icra iflas işlemlerinin adalet hukuku bakımından önemi icra işlemlerine ilişkin harçların bağımsız olarak icra iflas dairelerince tahsil edilmekte olması bu harçlar ilişkin hükümlerin ayrı bir düzenleme ile uygulanması öngörülmüştür. *İCRA…

Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Ünite 5

1:Yargı harçlarının konusunu oluşturan harçlardan ilki mahkemelerde ödenecek harçlar olup bu harçlar;başvurma harcı,celse harcı,karar ve ilam harcı olmak üzere 3 e ayrılır. 2:Tevdi mahalinin tayini borçlunun temerrüde düşmemek için borcunu…

Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Ünite 4

1:Harçlar kamu hizmetlerinden yararlanma karşılığında alınmaktadır,harçlar tüm mali yükümlülükler gibi kanuna dayanmaktadır. 2:Harçların kanunla alınmasının başlıca nedenleri mali yükümlerin kişilerin temel hal ve özgürlükleri ile yakından…

Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Ünite 3

1:Damga vergisinde bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın niteliğine bakılır ,niteliği tain edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa atıf olunan kağıdın hükümlerine göre kağıdın kazandığı niteliğine…

Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Ünite 2

1:Damga vergisi kapsamındaki kağıtlar açısından nisbi ve maktu vergileme olmak üzere iki temel vergilendirme biçimi söz konusudur. 2:Damga vergisinde kanunla belirlenmiş üst sınır bulunmaktadır,maktu vergilemede vergi miktarı sabittir.…

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et Daha fazla oku

Content Protection by DMCA.com