Marmara Hukuk, Haydarpaşa’dan taşınmasın kampanyası

Marmara Hukuk, Haydarpaşa’dan taşınmasın kampanyası

KAMPANYAYA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN!

16 Ocak’ta 8 AKP’li vekil tarafından TBMM’ye sunulan, Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi’nin bulunduğu tarihi binaya göz diken kanun teklifi, 17 Mart’ta Meclis Genel Kurulu’nda onaylandı. Öğrencilerin tepkisini çeken kanun teklifine göre Haydarpaşa Yerleşkesi’ni Marmara Üniversitesi’nden alınıp, yeni kurulacak olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edilecek.

23.01.2015 tarih ve 492 sayı numarasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”) gündemine sunulan kanun teklifi, 17.03.2015 tarihinde TBMM Genel Kurulu oylaması neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın (“Cumhurbaşkanlığı”) onayına sunulmak üzere oy çokluğuyla kabul edilmiştir.Söz konusu yasa tasarısının 4. (dördüncü) maddesinin son fıkrasında, hal-i hazırda Marmara Üniversitesi’ne (“Üniversite”) tahsis edilmiş olan Haydarpaşa Yerleşkesi’nin (“Yerleşke”) ilgili yasa tasarısı eliyle Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı’na (“TÜSEB”) bağlı olarak kurulması planlanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edilmesi öngörülmüştür.

 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (“Fakülte”) ülkemizin en köklü hukuk fakültelerinden biri olup; yargı, bürokrasi, mülki idare ve akademi alanlarında on beş bini aşkın mensubuyla temsil edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 4. (dördüncü) hukuk fakültesi olan “Marmara Hukuk”, 1984 yılından bu yana, kurulduğu yıllarda “Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane” olarak adlandırılan Haydarpaşa Yerleşke’sinde öğretim hayatını sürdürmektedir. Fakülte, tıpkı bağlı bulunduğu Üniversite gibi Yerleşke’yle bütünleşmiş durumdadır. Özellikle son 20 (yirmi) yılda gerek adli ve idari hakimlik/savcılık sınavlarında, gerek üniversiteye giriş sınavlarının tercih edilme sıralamalarında, gerekse ulusal ve uluslararası üniversite organizasyonlarında elde ettiği başarılarla Fakülte, Türkiye Cumhuriyeti’nin en seçkin hukuk okullarından biri olduğunu ispatlamıştır. Tüm bu başarıların elde edilmesinde Fakülte mensuplarının bireysel ve kitlesel çabası kadar Yerleşke’nin tarihi ve akademik ambiyansının da payı yadsınamaz durumdadır.

 

Yerleşke, kullanıma açıldığı günden bu yana 3 (üç) farklı öğretim kurumuna ev sahipliği yapmıştır. 112 yıllık ömrü süresince en uzun zaman dilimini Haydarpaşa Lisesi’yle paylaşan Yerleşke, son olarak 31 yıllık süreçte Üniversite’nin ve Fakülte’nin sembolü haline gelmiştir. Yerleşke’nin kurumlar arasında el değiştirme aşamaları, Haydarpaşa’da oluşmakta olan kurum kültürlerini ciddi manada zedelemiştir. Bu düzlemde Fakülte’nin Haydarpaşa’dan ayrılması veya herhangi başka bir mekana taşınmasının;
Fakülte’nin ve Üniversite’nin yükselen değeri ile ulusal ve uluslararası saygınlığına, 30 yılı aşkın süredir Yerleşke’yle bütünleşmiş olan Marmara Hukuk Camiası’na ve Kültürü’ne, Fakülte bünyesinde yer alan öğrencilerin, akademisyenlerin, memurların ve görevlilerin sosyal yaşantısına zarar vereceği kaçınılmazdır. Ülkemizde ve dünyada öğretim hayatına yön veren, önde gelen hukuk fakültelerinin başlıca ortak özelliği, içinde bulundukları yerleşkelerinin süreklilik arz etmesi ve kampüs binalarının tarihi niteliğe sahip olmasıdır. Fakülte’nin de paydaş olduğu bu ortak özelliğe yurt içinden ve yurt dışından birçok örnek gösterilebilmektedir. Dünyanın en seçkin hukuk fakültelerinden biri olarak kabul edilen Harvard Hukuk Okulu, 1817 yılından bu yana Harvard Üniversitesi’nin 1636 yılında inşa edilen ana yerleşkesinde öğretim hayatını sürdürmektedir. Şüphesiz ki Harvard Hukuk Okulu’nun akademik çalışmaları kadar, okulla bütünleşmiş ve sembol haline gelmiş yerleşkesi de uluslararası değerine büyük katkıda bulunmuştur.

 

Fakülte; hukuk, ekonomi, siyaset, bürokrasi ve akademi alanlarında geniş bir iletişim ve etkileşim ağında yer almaktadır. 30 (otuz) yılı aşkın bir sürede kurulmuş ve günümüze en geniş haliyle ulaşmış olan bu iletişim ve etkileşim ağında Yerleşke’nin değeri ve önemi Fakülte’den ayrı düşünülemeyecektir. Zira Fakülte’nin Yerleşke’den ayrılması veya farklı bir adrese nakledilmesi, bu köklü iletişim ve etkileşim ağını ciddi ölçüde zedeleyecektir. Bu bağlamda Fakülte’nin marka değerinin, saygınlığının ve imajının korunması gerekliliği ön plana çıkmaktadır.

 

2015 yılında Marmara Hukuk, çeşitli veriler esas alınarak ortaya çıkarılmış olan “Türkiye’nin en iyi hukuk fakülteleri” listesinde ilk 5 (beş) hukuk fakültesinden biri olarak adından söz ettirmiştir. Bu sıralamanın en önemli ölçütlerinden biri, üniversiteye geçiş sınavı neticesinde ortaya çıkan tercih edilme önceliğidir. Günümüzde üniversiteye geçiş sınavında katılımcıların, tercih listelerini oluştururken göz önüne aldıkları etkenlerin başında ise üniversite yaşantısına bire bir etki eden kampüs şartları gelmektedir. Nitekim Fakülte’nin öncelikli tercih sıralamasında bu denli öneme sahip olmasında Yerleşke, ciddi rol oynamaktadır. Üniversite geleneklerinde, öğretim kurumları ile kampüs yaşantıları bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır. Fakülte ve kampüs, oluşturdukları birleşimle Fakülte kültürünü ortaya çıkarır. Yıllar boyunca bu kültürle beslenen ve her toplumun sosyal yaşantısına direkt etki eden Fakülte mensupları, üniversitelerinden bağımsız birer camiayı oluşturmaktadırlar. Haydarpaşa’da vücut bulmuş olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ve Haydarpaşa Lisesi öğretim kurumlarının kültürü, taşınma ve ayrılma sebebiyle büyük kan kaybına uğramıştır. Örneğin günümüzde akademik yaşantısını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi adıyla sürdüren Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, Yerleşke’de geçirdiği yıllardan hiçbir eser taşımamaktadır. Bu örnekler göz önüne alınarak, Fakülte’nin Yerleşke’den ayrılması kararının, 30 yılı aşkın sürede ortaya çıkmış olan Fakülte kültürüne ve camiasına büyük bir darbe vuracağı aşikârdır. Öyle ki, Marmara Hukuk mensuplarının bu uzun süreçte elde ettikleri Fakülte kültürünün “Haydarpaşa Kültürü” adıyla anılması dahi, Yerleşke’nin Fakülte nezdindeki önemini açıkça ortaya koymaktadır. Öte yandan Marmara Üniversitesi’nin geleneklere bağlılığın önemini vurgulayan “130 yıllık tarihi kurum” ve “köklü geçmiş, güçlü gelecek” söylemlerinin en somut örneğini de Haydarpaşa Yerleşkesi teşkil etmektedir. Zira Üniversite bünyesinde tarihi niteliğe sahip olup halen öğretim amaçlı kullanılan tek bina Haydarpaşa Yerleşkesi’dir.
Fakülte bünyesinde lisans öğrenimini sürdürmekte olan 4500’den (dört bin beş yüzden) fazla üniversite öğrencisi, 100’den (yüzden) fazla akademisyen ve 120’den (yüz yirmiden) fazla idare ve hizmet personeli yer almaktadır. Sosyal yaşam şartlarını Fakülte’nin içinde yer aldığı Yerleşke’yi temel alarak oluşturan toplam 5000’e (beş bine) yakın Fakülte topluluğu bireylerinin günlük yaşantıları da söz konusu taşınma planı sebebiyle önemli ölçüde ve olumsuz şekilde etkilenecektir. Muhtevasını ulaşım, konaklama, aile bireylerinin yaşam koşulları, bireysel hayat standardı, sosyal ve kültürel imkânlara erişim gibi birçok faktörün oluşturduğu bu büyük sosyal zincirin ilk halkası Yerleşke’dir. Zira Yerleşke’nin, ilgili yasa uyarınca Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edilmesi, Haydarpaşa’ya bağlı olan sosyal zincirin domino etkisiyle yerle bir olmasına sebebiyet verecektir. Öyle ki büyük çoğunluğu Haydarpaşa civarındaki yerleşim yerlerinde ikamet etmekte olan Fakülte topluluğu, olası bir taşınma uygulamasıyla büyük bir maddi ve manevi yük altına girecektir.
Son yıllarda, ülkemiz akademik dünyasının hukuk alanındaki en geniş çaplı gelişmesi olarak kabul edilen, vakıf üniversiteleri bünyesinde hukuk fakülteleri sayısının büyük oranda artması durumu da Fakülte’nin karşı karşıya kaldığı taşınma olasılığında kendine önemli bir etki alanı bulacaktır. Fakülte’nin sahip olduğu seçkin ve saygın akademik kadro ile bu kadronun uzun yıllar neticesinde elde ettiği yerleşik düzen, taşınma nedeniyle sekteye uğrayacaktır. Bu bağlamda Fakülte akademik kadrosu, sahip oldukları yaşam standardı ile sosyal ve akademik çevrelerinin sürekliliği adına Fakülte’den ayrılarak çeşitli vakıf üniversitesi kadrolarına geçiş durumunu değerlendirme olasılığını gündeme getirecektir. Dolayısıyla Fakülte’nin ulusal ve uluslararası saygınlığına, başarısına ve kabul edilirliğine yansıyacak olan zararlara bir yenisi daha eklenecektir. Tüm bu etkenlerin yekununda ise öğretim kalitesi, Üniversite ve Fakülte imajı, Fakülte camiası ve kültürünün olumsuz etkilenmesi sonuçlarının ortaya çıkması kaçınılmazdır.
Fakülte’nin Yerleşke’den taşınması sonucunu içeren yasal düzenlemeyle öngörülen akıbette, Haydarpaşa’da yeni bir tıp fakültesinin kurulması amaçlanmaktadır. Oysa 1980 yılından 2014 yılına kadar Yerleşke’de öğretim hayatını sürdürmüş olan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, fiziki şartların yetersizliği öne sürülerek başka bir alana taşınmıştır. Güncel tıp teknolojisinin ihtiyaçlarını 1903 yılında kullanıma açılmış olan tarihi bina şartlarının karşılayamaması, bu taşınma sürecinin ana argümanını oluşturmuştur. Yerleşke’nin tarihi niteliği itibariyle birinci derece sit alanı olarak kabul edilmiş olması; gerek restorasyon imkanlarının son derece kısıtlı olmasını, gerekse tarihi dokusunun değiştirilmemesi adına ana formunda değişiklik yapılmasının imkansız olduğu durumunu ortaya çıkarmaktadır. Bunların yanında, Yerleşke’nin tahsisatının bir devlet üniversitesi olan Marmara Üniversitesi’nden alınarak, yine bir devlet üniversitesi yapılanmasında kurulması öngörülen Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne verilmesi de iki devlet kurumu arasında değer kıyası ve öncelik tartışmasını ortaya çıkaracaktır. Kaldı ki ilgili yasal düzenlemede kuruluşu öngörülen Sağlık Bilimleri Üniversitesi, statüsü nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı niteliktedir.
Her yapı, içinde barındırdığı insanların yaşantısını şekillendirir. Ancak her insan topluluğu da kendisiyle kucaklaşan ve bütünleştiği yeri, mekanı mutlaka anlamlandırır. Yerleşke, 1903’te ilk kez çıktığı İstanbul fotoğrafında en köklü anlamı Fakülte’yle kazanmıştır. Bugün, 2015 yılında ne Marmara Hukuk Camiası Haydarpaşa’dan uzakta, ne de Yerleşke Marmara Hukuk Camiası’ndan ayrı olarak düşünülebilir. Şüphesiz ki artık Yerleşke, Marmara Hukuk Camiası’nın evi ve sembolü niteliğine bürünmüştür. 30 yılı aşkın süredir dünyaya Haydarpaşa’nın pencerelerinden bakan, öğretim hayatını Haydarpaşa’nın duvarları arasında geçiren Fakülte’nin Yerleşke’den uzaklaştırılması ihtimalinin ortaya çıkaracağı yıkım göz ardı edilmemelidir.
İşbu dilekçede belirtilen hususlar ve gerekçeler ile ekte sunulan veriler neticesinde;
I. 23.01.2015 tarih ve 492 sayı numarasıyla TBMM gündemine sunulan kanun teklifinde Yerleşke’nin Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edilmesini öngören hükmünün iptali talebiyle TBMM Milletvekilleri tarafından Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasını,
II. Bu talepler doğrultusunda gerekli yasal işlemlerin yerine getirilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

m2
TOPLU İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI


Biliyor musunuz?
Yeni bir yasal düzenlemeyle Haydarpaşa Yerleşkesi’nin, Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı’na bağlı olarak kurulması planlanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edilmesi öngörülmektedir. Oysa Haydarpaşa, 1903’te ilk kez çıktığı İstanbul fotoğrafında en köklü anlamı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’yle kazanmıştır. Bugün, 2015 yılında ne Marmara Hukuk Camiası Haydarpaşa’dan uzakta, ne de Haydarpaşa Marmara Hukuk Camiası’ndan ayrı olarak düşünülebilir. Şüphesiz ki artık Haydarpaşa, Marmara Hukuk Camiası’nın evi niteliğine bürünmüştür. “Haydarpaşa Kültürü” başlığıyla yürütülecek olan bu kampanyayla, Haydarpaşa Yerleşkesi’nden Fakülte’nin taşınması tasarısından vazgeçilmesi ve Yerleşke’nin Marmara Üniversitesi’ne tahsis süresinin uzatılması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda ilgili makamlara hitaben toplu dilekçe çalışması gerçekleştirilmektedir. Haydarpaşa Kültürü’nün korunması ve sürekliliğinin sağlanması adına toplu dilekçe kampanyasına destek vermek için kampanya iletişim adreslerini kullanabilirsiniz. Mekanlar insanlarla, insanlar mekanlarla anlam kazanır. Toplumun her kesiminden destek bekleyen Haydarpaşa Kültürü’ne sahip çıkın!

www.haydarpasakulturu.org
facebook.com/haydarpasakulturu
twitter.com/haydarpasakltr
instagram.com/haydarpasakulturu
haydarpasakulturu@gmail.com
Hukuki Haber
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ