Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

MEMUR HUKUKU DERS NOTLARI

0 4.361

Memur hukuku notları
Uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene
Diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atama yetkili amire başvurarak verilmiş olan cezaların sicil dosyasından silinmesinin isteyebilir.

Disiplin amirleri disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre ;kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 7 gündür.
İtiraz mercileri 30 gün içinde kararı vermek zorundadırlar.

Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları verilenlerin atanamayacakları görevler şunlardır:
Valilik
Büyükelçilik
Müsteşar yardımcılığı
Daire başkanlığı

Memurluktan çıkarma cezası için 6 ay süre verilmiştir

Kademe ilerlemesinin durdurulma cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası kararı bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir disiplin kurulu 30 gün içinde kararını vermek zorundadır

Disiplin amirleri uyarma-kınama ve aylıktan kesme cezalarının ,soruşturmasının tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar

Yaptırım zaman aşımı
Disiplin yaptırımı gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde disiplin yaptırımı uygulanmasına karar verilmediği taktirde yaptırım uygulama yetkisini kaldıran zaman aşımı türüdür.

Zaman aşımı
Uyarma-kınama-aylıktan kesme -kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında 1 ay içinde
Memurluktan çıkarılma cezalarında 6 ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı taktirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar

Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak :uyarı cezası
Görev sırasında amire hal ve hareketleri ile saygısız davranmak :kınama cezası
Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek :aylıktan kesme
Amirine karşı aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak:kademe ilerlemesinin durudurulması
Amirlerine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde buluanlara :memurluktan çıkarılma cezası verilir

Devlete ait resmi belge ,araç ve gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek :kınama cezası
Özel menfaat sağlamak:aylıktan kesme

Herhengi bir isyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak :kademe ilerlemsenin durdurulması
Siyasi partiye girmek :devlet memurluğundan çıkarıma cezalarını gerektirir

Devlet memurlarının kademe ilerlemesinin durdurulması cezsının verilmesi ni gerektiren hallerde bürüt aylıklarının bir kısmı kesilir ve tekerrüründe görevine son verilir

Uyuşturucu alkol gibi bağımlılık yapan maddelerin kullanlıması :ölçülülük hükmüne aykırıdır.

____ceza kovuşturması
Yetkili makam soruşturma izni kararını ,suçun işlenildiğinin öğrenilmesinden itibaren 30 gün içinde vermesi gereklidir

._______herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının 2/3 si ödenir

________.dmk ya göre görevden uzaklaştırmaya yetkili amirler şunlardır:
Atamaya yetkili amirler ;bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri
İllerde valiler
İlçelerde kaymakamlar
Valiler ve kaymakamların verdikleri kararlar anında kuruma bildirilir

___disiplin nedeniyle görevden uzaklaştırma süresi en çok 3 ay devam edbilir . Sürenin 3 ayı geçmesi halinde memur görevine iade edilmelidir

.______görevden uzaklaştırılan devlet memuru hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 gün içinde soruşturmaya başlanması zorunludur.
Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek :kademe ilerlemesinin durması
Özürsüz olarak 1 veya 2 gün göreve gelmemek :aylıktan kesme
Özürsüz olarak 1 yılda toplam 20 gün göreve gelmemek :devlet memurluğundan çıkarılma cezalarını gerektirir

Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında görev mahalinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde görevle ilgili resmi araç gereçlerin korunması kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek ve düzensiz davranmak
Uyarma cezasını gerektirir.
Kusurlu davranmak :kınama cezasını gerektirir.
Bakımını yapmamak hor kullanmak :aylıktan kesme ceslarını gerektirir bunları karıştırmayın

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun cezayı reddetmesi halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.
Disiplin cezası verme yetkisinin devri yasaktır.

Uyarma ,kınama,aylıktan kesme cezaları :disiplin amirleri tarafından

Kademe ilerlemesinin durudurulması cesası: memrun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra verilir.

Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine :yüksek disiplin kurulu tarafından verilir

Memur 7 gün içinde savunmasını vermesse savunma hakkından vazgeçmiş olur.

Memurların yazılı olarak istemde bulunmaları halinde kurumlarınca kazanılmış hak derecelerinin en çok 3 derece altında aynı veya başka yerdeki bir göreve atanmaları mümkündür.

3 defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir üstün başarı belgesi verilenlere en yüksek devlet memuru aylığının %200 üne kadar ödül verilebilir

Kadrosu kaldırılan memurlar en geç 6 ay içinde kendi kurumlarında nitelikleriine uygun bir kadroya atanırlar

Her bölgede zorunlu çalışma süreleri
5. Bölgede 3 yıl
4. Bölgede 4 yıl
3. Bölgede 5 yıl
2. Bölgede 6 yıl
1. Bölgede 7 yıl

Geçici süreli görevlendirme süresi 1 yılda 6 ayı geçemez

Derece yükselmesi yapılabilmesi için :
*üst dereceden boş bir kadronun bulunması
*derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3. Kademesinde 1 yıl bulunmuş olmak

Kademe ilerlemesi yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az 1 yıl açlışmış olması bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır

Taban aylığı:memur aylıklarının hesaplanmasında 1000 gösterge rakamının katsayı ile çarpılması sonucu bulunan miktardır

İlgili Yazılar

Ceza Hukuku

Ortaokulu bitirenler 14. Dereceden başlayıp 5. Dereceye kadar yükselebilirler
Lise eğitimini yapmış olanlar 13. Dereceden 3. Dereceye kadar yükselebilirler
Yükseköğretimini yapmış olanlar 10. Dereceden 1. Dereceye kadar yükselebilirlr

İlkolkulu bitirmiş olnlar 15. Dereceden başlayıp 7. Dereceye kadar yükselebilirler

Devlet memurları 15 derecelik bir gösterge içerisinde istihdam edilir

Etik kurulu ayda 4 defa toplanır

Etik kurulu kişi sayısı ____11 dir
Üyelerin görev süresi ______4 yıldır
Bakanlar kurulunca seçilir
6 üyeyle toplanır
Salt çoğunlukla karar verilir

Görevinden ayrılanlar ayrıldıkları tarihten önceki 2 yıl içinde hizmetinde bulundukları kuruma karşı ,3 yıl süre ile kurumdaki görevleriyle ilgili görev ve iş alamazlar

Türkiye de eşleri reşit olmayan veya mahçur olan çocukları yasaklanan faaliyette bulunan memurlar bu durumu bağlı oldukları kuruma 15 gün içinde bildirmekle yükümlüdürler.

Yaz dönemine uygun kıyafet 15 mayıs-15 eylül arasındadır

Sonu (0) ve (5 )ile biten yılların en geç şubat sonuna kadar mal bildiriminde bulunmaları gereklidir

Kadın memurlara tabib raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin 24. Haftasından önce ve doğumdan sonraki 1 yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası verilmez

Memurların haftalık çalışma süreleri 40 saattir
Alman memur hukukunda 44 saattirre’sen (idarenin isteğine göre) emeklilik malüllük dahil emekli sandığı iştirakçisinin isteği aranmaksızın idare atarfaından emekliye sevk edilmesidir.

İş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalıların hak sahiplerine yasada öngörülen şekilde tespit edilecek aylık kazancının %70 ini güncellemek suretiyle gelir olarak bağlanır.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanabilmek için meslekte kazanma gücünün %10 oranında azaldığının tespit edilmesi gereklidir.

Bir memur mazeretsiz ve kesintisiz olarak 10 gün görevi terk ederse çekilme isteminde bulunmuş sayılır.

Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek ve eğitilmek bilgilerini artırmak veya stajlarını yapmak için yabancı ülkelere izinli olarak gönderilen memurlar yol süresi dışında izinlerinin bitiminden 15 gün içinde dönmemeleri halinde çekilmiş sayılırlar

Çekilmede devir ve teslimde yükümlü olup bunu yerine getirmeyen memurlar aradan 3 yıl geçmedikçe yeniden memur olamazlar

Memuriyeti sona erdiren doğal ve hukuki sebepler şunlardır:
Memuriyetten çıkarılma
Koşullarda eksiklik
Memurluktan çekilme
Çekilmiş sayılma
Emeklilik
Ölüm
Milletvekili seçilme

İdarenin tek yanlı idaresiyle hukuki sonuç doğuran işlemlerine idari işlem adı verilir.

Mücbir sebep kavramının unsurları şunlardır:
Kusursuzluk
Sezilmezlik
Karşı konulmazlık
Gerçeklik

Sorumluluğu azaltan veya ortadan kaldıran haller

*illiyet bağının bulunmaması
*zarara uğrayanın kusuru
*3. Kişinin kusuru
*mücbir sebep ve umulmayan haller

İdareye verdiği zararı ödemeyi kabul etmeyen memurlar hakkında genel hükümlere göre takibat apılır ve dava açılır.

Düzenleyici idari işlemlerin özellikleri şunlardır:
*genel
Soyut
Sürekli
Objektif
Bir defa uygulanmakla tükenmezler.(örnek yönetmelik gibi )

Memur kişisel kusuru ile sebebiyet verdiği zararları tazmin etmelidir. Ancak memurun tazmin mükellefiyetinin doğması için zararın mevcut olması zararın doğrudan doğruya memurun fiilinden doğması ve zararın mücbir bir sebepten olmaması gerekir.

Memurun kötü niyetle idareye veya üçüncü kişileri bir zarara uğratmak kastıyla hareket etmesi subjektif ölçüttür.

Bir kimsenin işlediği haksız fiilden dolayı sorumlu tutulması kendi kusuruna bağlı ise kusurlu sorumluluk söz konusu olur

Kişisel kusur
Gaye ilişkisi yoksa idareye atıf ve izafesi mümkün olmayan kararları ve fiilleriyle kamu personeli ,3. Şahıslara zarar vermişse kişisel kusur oluşur.

Güvence sisteminde memura karşı tazminat davası açılamaz .yönetilenlerin tazminat davasını doğrudan idareye karşı açmaları gerekir.

Tespit edilen kamu zararlarının tahsil edilme şekilleri şunlardır:
*rızaen ve sulh yolu ile ödemek
*borçlar kanunu hükümlerine göre takas yapılması
*icra ve iflas kanunu hükümlerini uygulamak suretiyle tahsil edilir.

Memurun yönetime verdiği zarar rayiç bedel üzerinden hesap edilir.

Tbmm başkanlığınca atananlar hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri :tbmm başkanı tarafından alınır.

Görevden uzaklaştırma işleminde yapılacak itiraz süresinde yargılamaya ilişkin esaslar :idari yargılama usulü kanununa göre belirlenir.

Görevden uzaklaştırma bir ceza kovuşturmasının gereği olarak yapıldığı taktirde, memurun durumu 2 ay süre ile incelemeye

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim