Ticaret Hukuku Ünite 11

0 249

1:Kollektif şirketin tescil ve ilan merasimindeki eksiklikler kolektif şirketin mahkeme kararı ile fesih nedenlerinden biridir.
2:Tasfiye memuru kolektif şirketin ortağı olabilir aynı zamandan dışarıdan biride olabilir.,
3:Kolektif şirket medeni haklarını temsilcileri aracılığıyla kullanır gerçek kişiler medeni haklarını kendileri kullanırlar tüzel kişiler ise organları aracılığıyla kullanırlar.
4:Kolektif şirketin ortaklık organları zorunludur .
5:Kolektif şirkette ölen ortağın mirasçıları şirkete katılıp katılmayacaklarını ölüm tarihinden itibaren 3 ay içinde bildirmelidirler.
6:İster kolektif şirket ortağı olan tasfiye memurunun azlinde isterse dışarıdan seçilen tasfiye memurunun azlinde bütün ortakların oy birliği gerekir.
7:Kolektif şirketlerde ortaklardan birinin ölümü halinde mirasçıların şirkete katılacağı yönünde sözleşmede bir hüküm bulunmuyorsa mirasçıların şirkete katılabilmeleri için sağ kalan ortakların bu konuda oy birliği ile karar vermeleri gerekir.
8:Ticaret mümessil kollektif ortaklıkta ortak olmayan bir kişiye ortaklığın temsil yetkisini vermesidir.
9:Alacaklı 6 ay önceden ve ilk hesap yılı sonunda hüküm doğurmak üzere ortaklığın feshini talep edebilir.
10:Kolektif şirkette temsil yetkisi birlikte imza koşulu ile sınırlandırılmışsa tescil ve ilan edilmesi gerekir.
11:Haciz veya iflas yolu takip olunan bir borçludan alacağını kısmen veya tamamen elde edemeyen alacaklıya verilen ve alacaklı tutarını açıklayan belgeye aciz belgesi denir.
12:Kolektif şirketlerde alacaklar ortaklığa başvurmadan yada ortaklık sona ermeden ortaklara başvuramaz.
13:Devreden ortak devrin tescil ve ilanından sonra da tescile kadar doğmuş borçlardan sorumlu tutulur.
14:Kolektif ortaklıkta bir ortağın iflas edilmesi halinde diğer ortaklar iflas eden ortağı ortaklıktan çıkararak ortaklığın infisahını önleyebilirler.
15:Aciz vesikası icra takibinin semeresiz kaldığını gösteren belgedir icraa takibinin semeresiz kalmış sayılabilmesi için o alacak hakkında usulüne uygun bir aciz belgesi alınmış olmalıdır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim