Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

Ticaret Hukuku Ünite 12

0 290

KOMANDİT ORTAKLIK
Ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla kurulan ve
ortaklık alacaklılarına karşı ortaklarından bir vya birkaçının sorumluluğu
SINIRLANDIRILMAMIŞ olan ortaklık.
– 2 grp.Ayrılır:
1- Adi Komandit Ortaklar
2- Sermayesi Paylara Bölünmüş Kom.ort.
Bu ort. arasındaki başlıca fark; Kollektif ort.: borç ve yükümlülükten dolayı 3.kişi.
karşı ortakların tümünün sorumluluğu ZİNCİRLEME ve SINIRSIZ,
Komandit ort: Bazılarının sorum. sınırsız ve zincirleme diğerlerinin ise SINIRLI oluşudur.

– KOMANDİTE: Sınırsız ve Zincirleme sorumlu ortak
KOMANDİTER: Sınırlı ve Sorumlu ortak

ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ = Esas Sözleşme
* Yazılı şekilde olmalı
* İmzalar Noterce onaylanmalıdır.-
Ortaklık Sözleşmesi 2 Ayrılır: 1- Zorunlu 2- İsteğe bağlı hususlar

SÖZLEŞMEDE Bul. ZORUNLU Hususlar
1- Ortak. Ad v Soyadları- Uyrukları- han.-Komandite- han.Komanditer olduğu-
Tüzel kişiler Komanditer ort.olabilir. bu tak. sözleş. tüzel kişi.
* Ünvanı,
* Merkezi ve
* Uyruğu yer almalıdır.
– Komandite ort. ancak gerçek kişi olabilir.
2- Ortaklığın Komandit olduğu
3- Ort. Ticaret Ünvanı ve Merkezi
4- Ortaklık Konusu
5- KOMANDİTE ort. sermaye olarak koymayı üstlendiği para miktarı, para nit.
olmayansermayenin değeri v bu değerin ne şek. biçilmiş olduğu v eğer emek
söz konusu ise bu emeğin niteliği ve kapsamı
6- KOMANDİTER ort. koydukları vy koymayı üstlendikleri nakit sermaye değeri,
bu değerin nasıl biçilmiş olduğu ve niteliği
7- Ortaklığı temsile yetkili kimselerin ad v soyadları, bunların yalnız başına mı,
birlikte mi temsile yetkili oldukları

8- SÖZLEŞMEDE Bul. İSTEĞE BAĞLI Hususlar
Örn.Ortaklıktan çıkma hallerini, kar ve zararın bölüşülmesini, tasfiye payının dağıtılmasını düz.
hükümler olabilir (ancak bunlar Emredici hük.aykırı olmamalı)

TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANIL.- Noterlikçe onanmış belge 15 gün içinde Ticaret sic.tescilini yap.ger.

ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNDE EKSİKLİKLER
Komandit ort. Sözleşme Kanuni şekilde yapılmamış vy zorunlu hususları eksikse şirket
KOLLEKTİF şirket hükümlerine tabidir.

– ­­­ORTAKLAR ARASINDA İLİŞKİLER
A- Ort.KİŞİSEL Nitelikteki Hak ve Borçları
1- Yönetim Hakkı:
2- İtiraz Hakkı:
3- Denetleme Hakkı:
4- Rekabet Yasağı:

B- ORTAKLARIN MALİ Nitelikteki Hak ve Borçları
1- Sermaye borcu:
2- Faiz isteme Hakkı:
3- Kar ve Zarar:
4- Bilnçonun Düzenlenmesi talep hakkı
5- Tasfiye Payı

– ORTAKLARIN 3.KİŞİLERLE İLİŞKİLERİ
A- TEMSİL yetkisi
* KOMANDİTER Ort.temsil yet. = Temsile yetkili değildir
* Ort. Sözleşmesinde aksine hüküm bulunmaması şartıyla,Ticari Mümessil – Tic.Vekil –
Seyyar Tüccar memuru olarak atanabilir. Bu temsil yetkilerine sahip olanlar,
Ortaklık adına işlemlerde bul. bu sıfatını açıkça BİLDİRMELİDİR
(aksi halde 3.kişi.karşı SINIRSIZ sor.olur.)

* KOMANDİTE Ort. temsil yet. = Kollektif Ort. temsil yetkisi gibidir.

B- ORTAKLIK BORÇ ve YÜKÜM.DOLAYI ORT.SORUM.
* Kural olarak, ortaklığın kendisi sorumludur.
* Başvurma halleri, Kollektif Ort. gibidir.

– KOMANDİTER Ort. Sorumluluğunun içeriği:
* Koymayı üstlendikleri sermayenin tamamını koymamışlarsa, kalan kısım miktarında
ort. alacaklarına sorumludurlar.
* Ortaklara başvurma hakkı doğduğu hallerde alacaklılar, sorumları oranında ve ancak
giderim talebi ile başvurabilirler.

– KOMANDİTE Ort. Sorumluluğunun içeriği: * Kollektif Sorumluluğun içeriği gibidir.

İlgili Yazılar

Ceza Hukuku

KOMANDİTER Ort. SORUM.SINIRI
* KURAL: Sorumluluğun Konulan Sermaye ile SINIRLI olması.
İSTİSNALAR:
a- Sorum. yeniden Doğduğu haller
b- Genişlediği
c- Sınırsız olduğu haller

SORUM.GENİŞLEDİĞİ HALLER
1- Paradan başka sermaye ort.biçilen değerle gerçek ara.fark olması
2- Beyan veya İlan yoluyla Sorumluluğun genişlemesi

SORUM. YENİDEN DOĞDUĞU HALLER
* Komanditerin koyduğu sermaye herhangi bir nedenle AZALMIŞ ise;
Eksik tam.kadar faiz v kar istenemez. Bu hükme aykırı hareket edilmesi hal.yaptırım,
ortaklık alacaklarına karşı sorum.yeniden doğ.

SORUMLULUĞUN SINIRSIZ OLDUĞU HALLER
1- Komanditer ort. Ad ve Soyadının Ünvana konulması
2- Ortaklık adına İşlemlere girişme
3- Ortaklık Yönetimine katılma
4- Ortaklık Sözleşmesinde eksiklikler

KOMANDİTE ORT.SORUM.SINIRI
* Kollektif Ort.gibi SINIRSIZ ve ZİNCİRLEME sorumludurlar.

ORTAKLAR ARASINDA DEĞİŞİKLİK
A- ORTAKLIKTAN ÇIKMA Komandite – Komanditer Ort.çıkması)
Sözleşme değişikliği niteliğinde bir işlemdir. Sözleşmede bu konuda bir hüküm varsa veya
diğer tüm ortaklar bunu ONAYlarsa olanıklıdır.

B- PAYIN DEVRİ: – KOMANDİTER Ort.pay. devri: Ort.payını devretmek sureti ile çık.
( diğer ortakların onaylaması şarttır)

– KOMANDİTE Ort.pay.devri: Kollektif Ort.pay.devri ile aynı hük. tab.

C- ORTAKLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ-
KOMANDİTER Ort.Ölümü:
* Kural olarak ort. İnfisahını gerektirmez.(Ort.söz.açık hük.kon.aksi öngör.)
* Mirasçı payı oranında ortak. KOMANDİTER olarak girmek zorun.
* Mirasçı ortaklığa girmek istemiyorsa, MİRASI RED etmelidir.
Ancak, diğer bütün ort. Mirasçının ort. ayrılmasına İZİN verebilirler.

KOMANDİTE Ort. Ölümü:
* Kollektif ort.ölümündeki esaslar uygulanır.
Ancak Ort.TEK BİR KOMANDİTE ort. var ve Mirasçıları ortak olmak istemiyorlarsa,
ort. yeni bir ort. almaz veya Komanditer ort.biri sınırsız sorumlu ortak olmayı
kabul etmezse, İNSİFAH eder.

D- ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA * Kollektif Ort. ilişkin hükümlere tabidir.

E- YENİ ORTAK ALINMASI * Kollektif Ort.ilişkin hükümlere tabidir.

KOMANDİT ORT. FESHİ ve TASFİYESİ
* İlişkin Hükümler uygulanır. Ancak, aksine hüküm yoksa Ölüm ve Vesayet
altına alınması ort. İnsifahını gerektirmez.
* Ortaklıkta tek bir komandite ortak mevcut olup bu ortak ayrılırsa,
komandit ort.Kollektif ort. hakkındaki hükümlere tabi olur.

TASFİYE: * Tasfiye memurları tar.yap.Ort.arasından seçilmesi zorun.değildir
* Tasfiye edilmeksizin bütün ortaklar tar.OYBİRLİĞİ ile verilecek ve
* Tic.Siciline Tescil ve İlan ettirilecek bir kararla Kollektif Ort.çev.
(Ortaklığın o ana kadar olan borç ve yüküm. SINIRSIZ SOR.olurlar.)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim