Ticaret Hukuku Ünite 2

0 125

TACİR SIFATININ KAZANILMASI:
a)gerçek kişilerde
b)tüzel kişilerde
c)donatma iştirakinde olmak üzere 3 grupta düzenlenmiştir

KÜÇÜK VE KISITLILARDA TACİR SIFATI:
a)veli veya vasileri tarafından işletiliyorsa tacir sıfatı küçük ve kısıtlıya ait olur,ancak yasal temsilci ceza hükümleri açısından tacir gibi sorumlu olur

TİCARİ İŞLETME OLMAKSIZIN TACİR SIFATININ KAZANILMASI:
a)TTK m.14/2 uyarınca bir ticari işletmeyi kurup açtığı sirküler gazete,radyo ve ilanla halka bildirerek ticaret siciline kayıt ettirerek ilan ettirmiş kimse tacir sayılır(fiilen olmasa bile)

ADİ ORTAKLIK:İki veya daha çok kimsenin ortak bir amaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını birleştirmeleri

VASİ:Kanunun öngördüğü durumlarda küçüklük ve kısıtlılık nedeniyle bu tür kişilerin yararlarını korumak üzere sulh hakimi tarafından atanan yasal temsilcidir

TACİR GİBİ SORUMLU OLMA:
A)bir ticari işletme açmış gibi ister kendi adına ister adi bir ortaklık adına ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir ortaklık adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse 3.kişilere karşı tacir gibi sorumlu olur(TTK M.14/3)

TÜZEL KİŞİLERDE TACİR SIFATI: 3 gruba ayrılır:
1)ticaret ortaklıkları:kollektif,adi ve sermayesi paylara bölünmüş komandit,anonim ve limited ortaklıklar

2)dernekler:kural olarak dernekler tacir sayılmazlar bir derneğin tacir sayılması için biri olumlu biri olumsuz iki koşul gerekir

3)kendi kuruluş kanunları uyarınca özel hukuk kuralları çerçevesinde yönetilmek veya ticari bir şekilde işletilmek üzere kamu tüzel kişileri tarafından kurulan teşekkül müesseseler :
Devlet, il, belediye ve köy gibi müesseseler ancak kendi kuruluş kanunları ve özel hukuk hükümlerine göre tacir sayılırlar

DONATMA İŞTİRAKI:birden çok kişinin elbirliği mülkiyeti halinde sahip oldukları bir gemiyi aralarında yapmış oldukları sözleşme gereğince hepsi nam ve hesabına deniz ticaretinde kullanılmasıdır

TACİR SIFATININ UNSURLARI:
1)ticaret unvanı seçmek ve kullanmak
2)iflasa tabi olmak
3)ticari defter tutmak
4)ticaret siciline kayıt olmak
5)sanayi odalarına kayıt olmak
6)basiretli iş adamı gibi hareket etmek
7)ücret ve faizi isteme
8)fatura ve teyit mektubu

TEMERRÜT:Borçlunun borcunu ödemekte veya alacaklının alacağını almakta gecikmesidir

FATURA:
a)faturaya itiraz süresi alındığı anda başlar
b)itirazın yazılı bir şekilde 8 gün içinde yapılması gerekir

İHTAR VE İHBARLARDA YAZILI ŞEKİL:
a)tacirler arasında ihbar ve ihtarın geçerli olması için noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla yahut telgrafla yapılması şarttır

TRAMPA:Malın para karşılığında değil de başka bir mal karşılığında devrini amaçlayan bir borçlanma sözleşmesidir
ADİ SATIM VE TRAMPALARLA İLGİLİ HÜKÜMLER
1)kısım kısım icra edilen satışlar
2)alıcının alacaklı sıfatı ile temerrüdü
3)ayıpla ilgili süreler

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim