Ticaret Hukuku Ünite 3

0 41

Ticaret unvanı:Her tacirin ticari işletmesine ilişkin iş ve işlemlerinde kullandığı addır.

Ticaret unvanını diğer ticari adlardan ayıran faktörler:
a)işletme adı
b)marka
c)coğrafi işaretlerdir

İŞLETME ADI:Ticaret yeri olarak işletmeyi tanıtmaya ve benzerlerinden ayırmaya yarayan addır.emek sineması,çemberlitaş turşucusu gibi,işletmenin sahibinin adı ve soyadı bulunabilir,işletme adı seçip kullanmak zorunlu değildir,işletme adının seçilmesinde serbestlik ilkesi yürürlüktedir,işletme adı işletme ile birlikte devredilebilir,buna karşılık işletme devredilmeden,işletme adının devredilmesi söz konusu olamaz

COĞRAFİ İŞARET:Türkiyede üretildiğini gösteren ™ harfleri,Antep fıstığı,İznik çinisi örnek verilebilir

MARKA:Bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmek amacıyla kullanılan işaretler,kişi adları,sözcükler,şekiller,harfler,sayılar her türlü işaretlerdir,markalar mal veya hizmetle –işletme arasındaki ilişkiyi açıklar,unvan ise işletme ile sahibi arasındaki bağı gösterir

MARKA TÜRLERİ:Hizmet,ticaret,garanti markaları olarak üç gruba ayrılır örneğin;arçelik,vestel,selpak

a)hizmet markası: Hizmet Markası ;1995 yılında yürürlüğe giren 556 sayılı Markaların Korunması Hakkı’nda Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiş olan ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren danışmanlık, hastane, eğitim ve yazılım v.b. işletmelerin sundukları hizmetleri kapsayacak şekilde tescilini aldıkları markalardır.
Örnek:radyoda kullanılan müzik parçası

b)garanti markası: Garanti Markası marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işlemlerin ortak özelliklerini, üretim usullerini , coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir.örnek:TSE işareti

c)ticaret markası: Ticaret Markası, bir işletmenin imalatını ve/veya ticareti yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir( 556-KHKY.m.8) Bu anlamda para, kıymetli evrak, adi senet gibi ayrık durumlar dışında bir taşınır mal ile ilgili olan ve onun üstüne ve/veya ambalajına konan marka ticaret markası olarak nitelendirilir.[4] Ticaret markası mal markası olarak da anılır.

MARKA SEÇİMİ VE TESCİLİ:556 sayılı khk marka olarak seçilecek işaretlerde özgürlük ve bazı yasaklar getirmiştir

a)Yasakları:ahlak ve adaba aykırı bulunması,aldatıcı nitelik taşıması,başkalarının kullandığı markalara tecavüz oluşturması,marka tescil edilince talep anından itibaren 10 yıl korunur

LİSANS SÖZLEŞMESİ:marka sahibinin markayı kullanma hakkını bir bedel karşılığı lisans alana vermesi

İlgili Yazılar

Ceza Hukuku

MARKANIN DEVRİ:Marka işletmeyle birlikte veya işletmeden ayrı devredilebilir,satılabilir,mülkiyeti korunarak lisans sözleşmesine konu edilebilir,devir ve lisans işlemleri yazılı şekle tabidir .

MARKA ÜZERİNDEKİ HAKKIN SONA ERMESİ:Marka sicilindeki kaydın silinmesi ile olur,silinme nedenleri olarak feragat,mahkeme kararı,ve re’sen terkin öngörülmüştür

TİCARET UNVANINDAKİ SİSTEMLER:
A)Özgürlük sistemi
B)Gerçeklik sistemi
C)Karma sistemler:TTK karma sistemi kabul etmiştir

GERÇEK KİŞİ TACİRLERİN TİCARET UNVANI:

1)çekirdek:gerçek kişi tacirin kendi ad ve soyadıdır
2)ekler:zorunlu ve isteğe bağlı ekler olarak ikiye ayrılır:
a)zorunlu ekler:sadece ad ve soyadından oluşur
b)isteğe bağlı ekler:tacir ticaret unvanına kendi isteği ile ek koyabilir örnek:Vedat kemer unlu mamülleri zorunlu ve isteğe bağlı ek seçmede sınır ancak bakanlar kurulu kararı ile konulabilir

KOLLEKTİF ORTAKLIK:Ortaklardan en az birisinin adı ve soyadı ile ortaklığı ve türünü gösteren ibareden oluşur,örnek:ali gülen ve ortakları taşımacılık kollektif ortaklığı

KOMANDİT ORTAKLIKLAR: Alacaklılara karşı en az bir sınırlı,birde sınırsız sorumlu ortağı bulunması gereken ,tüzel kişiliği olan ortaklık örnek:ali güven turizm ve otelcilik komandit ortaklığı

ANONİM ORTAKLIK:Anamalı paylara bölünmüş olan ve her ortağın sorumluluğu anamaldaki payıyla sınırlı olan sorumluluktur

LİMİTED ORTAKLIKLAR:Aynen anonim ortaklıklarda olduğu gibidir sadece ortaklık tarafından düzenlenecek mektup ve belgelerde ortaklığın unvanıyla birlikte esas sermeye miktarında gösterilmelidir

TESCİL VE İLAN:Her tacir işletmesini 15 gün içinde ticaret siciline tescil ettirmek zorundadır

TİCARET UNVANININ SAĞLADIĞI HAKLAR:
a)unvanı kullanma zorunu
b)unvanı işletmeye asma zorunu
c)tekel hakkı

TİCARET UNVANININ DEVRİ :
a)unvanda adı bulunan kişinin adının değişmesi
b)ortaklar arasında değişiklik
c)unvanın devri
d)unvanın miras yolu ile devri

TİCARET UNVANI KULLANMA HAKKININ SONA ERMESİ:Bu hak tacir sıfatının doğduğu anda başlar,bu sıfat yitirildiği anda biter