Ticaret Hukuku Ünite 5

0 44

HAKSIZ REKABET: İktisadi rekabetin iyi niyet kurallarına aykırı olan aldatıcı davranış veya başkaca suretle her türlü kötüye kullanılmasıdır. Unsurları:
1)ekonomik rekabet
2)aldatıcı davranış
3)dürüstlük kurallarına aykırı hareket
4)rekabet hakkının kötüye kullanılması

MK. M.2 ‘de Herkes borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır

ÖZEL HAKSIZ REKABETİN HALLERİ:
57. maddede özel haksız rekabet hallerini 10 bend halinde düzenlenmiştir:en önemlileri şunlardır:
1)başkalarının mal,iş,ticari ürünleri hakkında yanlış ve incitici beyanlarla kötülemek
2)gerçeğe aykırı bilgi vermek
3)3. kişiler hakkında aldatıcı reklamlar
4)yanlış unvan ve mesleki adlar kullanmak
5)ticaret sırlarını açıklatmak veya ele geçirmek
6)gerçeğe aykırı iyi hal ve yeterlik belgeleri vermek
7)kanun,tüzük ve sözleşmelere uymamak

HAKSIZ REKABETİN HUKUKİ YAPTIRIMLARI:
1)Tespit davası açılması
2)önleme davası açılması
3)yanıltıcı beyanların düzeltilmesi
4)tazminat davası veya manevi dava açılması

İlgili Yazılar

Ceza Hukuku

DAVACI:Haksız rekabet davalarını müşteriler de açabilir, fakat fiilden zarar görmüş olmaları gerekir haksız rekabetin dahil olduğu mesleki birlikler:
Borsalar,Ticaret ve Sanayi odaları

DAVALI:Davalı ilk önce haksız rekabette bulunan rakiptir,haksız rekabet eylemine katılan dolaylı veya dolaysız 3. kişilere karşı da açılabilir

ZAMANAŞIMI:Kanunun belirlediği şartlar altında belli bir zamanın geçmesi üzerine bir hak kazanma veya bir yükümlülükten kurtulma yoludur.haksız rekabet davaları davaya hakkı olan tarafın bunu öğrendiği andan itibaren 1 yıl, ve her halde bunların doğumundan itibaren 3 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

HÜKÜM:Haksız rekabet davası sonucu elde edilen hüküm sadece taraflar arasında değil,3. kişilere karşı da etkilidir

CEZAİ YAPTIRIMLAR:Ticaret Kanunumuzun 64. maddesine göre takibi şikayete bağlı veya re’sen takip edilecek suçları oluşturur,bu hallerde 1 yıla kadar hapis cezası verilebilir