Ticaret Hukuku Ünite 6

0 87

1:Mahkemece hakkında iflas kararırı verilen kişiye müflis denir.
2:Kusuru nedeniyle iflas etmiş kişye tahsirli müflis denir.
3:Uyuşmazlığa yol açan eylem veya hukuki olayın ispatı için kullanılmasına usul hukukunun izin verdiği her türlü şeye kanıt denir.
4:İflasından önce veya sonra alacaklıların zarara sokmak kastıyla hileli işlemler yapan kimseye hileli müflis denir.
5:Yıl içinde dolan yevmiye defterinin kapanış tastikinin dolduğu tarihten itibaren en geç 10 gün içinde yapılması gerekir.
6:Tacir sıfatı sona erse dahi tutulan defterle 10 yıl süre ile saklanmalıdır.
7:Envanter ve bilançolar açıklık ve doğruluk esasına göre düzenlenir.,
8:Yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak usulüne göre en az bilgi ile tasnifli olarak hesaplara dağıtan deftere büyük defter denir.,
9:Ticari defterlerin tamamının incelenmesi amacıyla mahkemeye verilmesine teslim denir.
10:Beyana tabi defterler;günlük defter,büyük defter,envanter defteri,karar defteri.
11:Büyük defter onamaya tabi defterlerdendir.
12:Onamaya tabi defterler;defteri kebir,yevmiye defteri,envanter ve bilanço defterleri
13:Defterini kaybeden tacirin ticaret mahkemesinde aldığı belgeye zayi belgesi denir.
14:Mahkemenin defter içeriğini sahibi lehine hüküm vermeye uygun görmesi halinde tamamlayıcı yemine başvurulur.
15:Ticari defterlere geçirilecek kayıtların Türkçe olması zorunludur.
16:Miras,iflas ve ortaklık uyuşmazlıklarında ticari defterlerin mahkemeye teslimi gerekir.
17:Karar defterlerini tüzel kişi tacirler tutmak zorunda oldukları halde gerçek kişiler karar defteri tutmak zorunda değildirler.
18:Yevmiye defterlerinin kapanış tasdiki ocak ayının sonuna kadar yapılır.
19:Tacirin saklmakla yükümlü olduğu defter ve belgeler doğal bir afet sonucu saklama süresi içersinde yitirildiği halde zayi belgesi almamaış olmasınıın yaptırımı defterlerinin ibrazı istenildiği hallerde tacir ibrazdan kaçınmış syılır.
20:Kanun ticari defterlerin sahibi lehine kanıt olmasını anlaşmazlığın tacirler arasında ve her iki taraf için ticari iş niteleiğinde olması genel koşuluna bağlanmıştır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim