Türk Anayasa Hukuku Soru Cevap 1. Bölüm

0 47

1. Türkiyenin ilk anyasal belgesi nedir?

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

2. Türkiye’nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir?

1924 Anayasası

3. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir?

1787 ABD anayasası

4. Yaygın kanaate göre, Osmanlı’da ilk anayasal belge nedir?

1808 Sened-i Ittifak

5. Türkiye’nin en katı anayasası hangisidir?

1982 Anayasası

6. Yönetmeliklerin nizamnamelere, nizamnamelerin kanunlara, kanunların da anayasaya uygun olması gerektiğini bildiren sisteme ne ad verilir?

Normlar Hiyerarşisi

7. 1982 Anayasasına göre, kanun yapma yetkisi kime aittir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi

8. TBMM seçimleri kaç yılda bir yenilenir?

4 yıl

9. Kanunlar cumhurbaşkanınca kaç gün içinde yayımlanır?

15 gün

10. Hangi kanunu cumhurbaşkanı veto edemez?

Bütçe Kanunu

11. Kanunlar nerede yayınlanır?

Resmi Gazete

12. 1982 Anayasasına göre, kanun teklif etmeye kim yetkilidir?

Bakanlar kurulu ve milletvekilleri

13. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda ne yapılır?

Milletlerarası antlaşma hükümlerinin uygulanacağı ön görülmüştür.

14. TBMM tarafından verilen yetkiye dayanılarak hükümetçe çıkarılan düzenleyici işlemlere ne denir?

Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler

15. 1982 Anayasasına göre nizamname (tüzük) çıkarma yetkisi kime aittir?

Bakanlar Kurulu

16. Kanunların ve tüzüklerin uygulamasına ilişkin ayrıntıları gösteren düzenleyici işlemlere ne ad verilir?

Yönetmelik

17. 1839 Tanzimat Fermanı hangi padişah döneminde çıkarılmıştır?

Abdülmecid Sultan

18. Osmanlı’da halkın askerlik hizmeti yönünden eşitliği hangi belgeyle ortaya çıkarılmıştır?

1839 Tanzimat Fermanı

19. Tanzimat döneminde etkin olan mahkeme türü hangisidir?

Nizamiye Mahkemeleri

20. Gayrimüslimlerden alınan cizye vergisinin uygulanmayacağı taahhüdü hangi fermanda ortaya çıkmıştır?

1856 Islahat Fermanı

21. Türk tarihinin tek yumuşak yazılı anayasası hangisidir?

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

22. Devletin dini İslam’dır, hükmü ne zaman anayasadan çıkarılmıştır?

1928

23. Devletin vasıfları arasına laiklik ve ilkeler ne zaman eklenmiştir?

1937

24. Çok partili siyasi hayata ne zaman geçilmiştir?

1946)

25. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra siyasi iktidarın başına gelen kurul hangisidir?

Milli Birlik Komitesi

26. Kanun hükmünde kararnameler hangi dönemde kabul edilmiştir?

1971 – 1973 ara rejimi

27. Yasama yorumu hangi anayasada kabul edilmiştir?

1924 Anayasası

28. Kanunların anayasaya uygunluk denetimini gerçekleştirmek için kurulan mahkeme hangisidir?

Anayasa Mahkemesi

29. Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek anlamına gelen anayasa yargısı hangi anayasayla getirilmiştir?

1961 Anayasası

31. 1982 Anayasasına göre, hangi hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir?

Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü haller

32. 1982 Anayasasına göre anayasanın değiştirilmesi teklifi verebilmek için gereken sayı nedir?

Meclis üye tamsayısının 1/3’ü

33. 1982 Anayasasına göre, anayasa değişikliği getiren kanun cumhurbaşkanınca hangi halde tasdik edilebilir?

TBMM üye tamsayısının 2/3’ünün kabul etmesi

34. TBMM üyelerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden sorumlu tutulamamalarına ne denir?

Yasama sorumsuzluğu

35. TBMM her yıl hangi ayda kendiliğinden toplanır ve TBMM’nin çalıştığı bir döneme ne ad verilir?

Ekim ayı – Yasama yılı

36. TBMM’nin toplantı yetersayısı nedir?

TBMM üye tamsayısının (550) 1/3’üdür.

37. TBMM’nin karar yetersayısı nedir?

TBMM üye tamsayısının ¼’ünün 1 fazlasıdır.

38. Bakanlar Kurulu üyeleri kurula katılamadıkları zaman kime vekalet verebilir?

Diğer bir bakana

39. TBMM’nin çalışmasını düzenleyen ve maddi anlamda anayasa sayılan düzenleyici işleme ne ad verilir?

TBMM içtüzüğü

40. TBMM dışında çalışmalarını kendi yaptığı düzenleyici işlemlerle belirleyen kurum hangisidir?

Anayasa Mahkemesi

41. Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek yetkisi kime aittir?

TBMM

42. 1982 Anayasasına göre, meclisin ara verme veya tatil sırasında olağanüstü toplantıya çağırılması yetkisi kime aittir?

Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı

43. Cumhurbaşkanı makamında bulunmadığı zaman bu makama kim vekalet eder?

Meclis Başkanı

44. Meclisin bilgi alma ve denetim yolları nelerdir?

1. Soru 2. Meclis araştırması 3. Meclis soruşturması 4. Genel görüşme 5. Gensoru

45. 1982 Anayasasına göre, siyasi partilere kimler üye olamaz?

1. Yüksek öğrenim öncesi öğrenciler 2. Yüksek yargı memurları 3. Devlet memurları 4. Askeri öğrenciler 5. TSK mensubları

46. Seçimlerin ve halkoylarının genel idaresi ve denetimi hangi kurumun yetkisindedir?

Yüksek Seçim Kurulu

47. Bir milletvekili cumhurbaşkanı olursa milletvekilliğinin durumu ne olur?

Milletvekilliği kendiliğinden sona erer.

48. 1982 Anayasasına göre, cumhurbaşkanını kim seçer?

TBMM ( Son değişiklikle Halk seçer )

49. Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, çalışan atama işlemleri hangi düzenleyici işlemle yapılır

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim