Uyap 2 ( 1 Ve 5 Üniteleri Arası ) Çalışma Soruları

0 127

1:Dosya içindeki evraka ulaşılmak istendiğinde kullanılan ekran hangisidir?
=DOSYA EVRAK LİSTESİ
2:Hangisi tutuklu kayıt numarasının dosya açılış nedeninin cezaevine giriş tarihinin belirlendiği ekranıdır?
=İNFAZ DOSYASI AÇMA
3:Hangisi hükümlüye ilişkin olarak mahkeme tarafından verilen içtima kararlarının sonuçlandırılması için girilen bilgilerin bulunduğu ekrandır?
=İÇTİMANIN ÇÖZÜLMESİ KARARI
4:Üst arama bilgileri ekranı hangi işlem modülünde yer almaktadır?
=GİRİŞ İŞLEMLERİ
5:Tutuklanarak yada hüküm giyerek bir ceza infaz kurumuna alınan yada başka bir ceza infaz kurumundan nakledilen tutuklu kuruma girişi ile ilgili işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsayan modül hangisidir?
=GİRİŞ İŞLEMLERİ
6:Ekranlardan hangisi mahkeme kararları kapsamında yer almaktadır?
=İNFAZ DURUMU TAKİP BİLGİLERİ
7:Çıkış işlemleri modülünün kapsadığı kaç ekran çeşidi vardır?
=5
8:Cezaevinde bulunan bazı hükümlü ve tutukluların çeşitli sebeplerle başka cezaevlerine nakledilmelerini sağlamak için nakil talebinin kaydedildiği ve bildirim evrakının hazırlandığı ekran hangisidir?
=TOPLU DAĞITIM İLE NAKİL TALEBİ
9: Sağlık nedenli sevk talebi işlem modüllerinden hangisini kapsamaktadır?
=SÜRELİ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ
10: Süreli dönüş işlemleri modülünün kapsadığı kaç ekran çeşidi vardır?
=2
11:Açık cezaevi yada ıslahevinde bulunan hükümlülerin cezaevi dışında çalışmak üzere cezaevinden çıkışı ile ilgili bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekran hangisidir?
=DIŞ GÖREV NEDENLİ ÇIKIŞ
12:Mahkemelerden gelen kararları görmek ve ilgili metin alanlarına bilgi aktarmak için kullanılan ekran hangisidir?
=MAHKEME KARARI SEÇME
13:Vadeli ve vadesi hesapların yatırıldığı banka ve banka hesap bilgilerinin girildiği ekran hangisidir?
=BANKA HESAP TANIMLARI
14:Firar teşebbüs bilgileri ekranı işlem modüllerindne hangisinin kapsamındadır?
=ÇIKIŞ BİRİMLERİ
15:Cezaevinde bulunan tutuklu /hükümlü üzerinde bulundurabileceği eşyaların miktarlarının girildiği ekran hangi işlem modülünün kapsamındadır?
=EMANET İŞLEMLERİ
16:Hangisi tanımlanmış olan vardiya ve vardiya gruplarının ve aylık nöbet çizelgesinin hazırlandığı ekrandır?
=VARDİYA PROGRAMI
17:F tipi cezaevi sayım bilgileri ekranıişlem modüllerinden hangisinin kapsamında yer alır?
=CEZAEVİ TAKİP İŞLEMLERİ
18:Sohbet amaçlı toplantıya katılımın değerlendirilmesi ekranı modüllerden hangisinin kapsamında yer almaktadır?
=KURUL KARARLARI İŞLEMİ
19:Tanımlanan faliyetlere katılacak olan tutuklu/hükümlülerin belirlenmesi ve faliyetlerin takibinin yapıldığı ekran hangisidir?
=ORTAK KULLANIM ALANLARI FALİYET PROGRAMI
20:Muayene işlemleri modülü kapsamında yer alan kaç ekran vardır?
=5
21:Mükafatlandırma kararı ekranı işlem modülleirnden hangisinin kapsamında yer almaktadır?
=KURUL KARARLARI
22:Kapalı cezaevine iade kararı ekranı işlem modüllerinin hangisinin kapsamında yer alamz?
=KURUL KARARLARI
23:Vukuat bilgileri ekranı işlem modüllerinden hangiisinin kapsamındadır?
=CEZAEVİ TAKİP İŞLEMLERİ
24:Grup olarak tanımlanmış personelin bir vardiya ile ilişkilendirilerek görev yerlerinin belirlendiği ekran hangisidir?
=VARDİYA GÖREVLENDİRME
25:Tutuklu hükümlülerin hastaneye sevk edilmesi ve hastane bilgilerinin girdiği ekran hangisidir?
=HASTANE BİLGİLERİ
26:Tutuklu /hükümlünün yerleştirme karar bilgilerinin ve oda /koğuş bilgilerinin girildiği ekran hangisidir?
=TUTUKLU/HÜKÜMLÜLERİN ODA/KOĞUŞ YERLEŞTİRLMESİ
27:Islahevlerinde bulunan hükümlü çocukların dışarıda çalışmalarına ilişkin olarak tanımlanmış olan iş yeri ile ilgili hükümlünün çalışma talebi bilgilerinin girildiği ve cezaevi yetkililerinin onay bilgilerinin girildiği ekran hangisidir?
=DIŞ GÖREV ONAY TALEBİ BİLG,LERİ
28:Hangiis yayın takip işlemleri modülü ekranları arasında yer almaz?
=YASAKLI YAYINLAR LİSTESİ
29:Tutuklu/hükümlüye gelen yada tutuklu /hükümlünün göndermek istediği postaların takibi ve denetlenmesi ile ilgiliişlemlerin kaydının yapıldığı ekran hangisidir?
=MEKTUP İŞLEMLERİ
30:Avukat bilgilerinin girildiği ve görüşmek istediği tutuklu/hükümlü ile ilişkilendirilmesi bilgilerinin girildiği ekran hangisidir?
=AVUKAT GÖRÜŞME İZİN FORMU
31:Cezaevleri allt sistemlerinde bulunan kullanıcı ara yüzlerindeki kodlu alanların tanımlanması işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsayan işlem modülü hangisidir?
=TANIMLAMALAR
32:Hangisi yayın takip işlemleri modülünün kapsadığı ekranlardan biridr?
=YAYIN DEĞERLENDİRME
33:Tutuklu hükümlüye ait ayyaınların değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerin yapıldığı ekran hangisidir?
=YAYAIN DEĞERLERNDİRME
34:Disiplin kurulu mektup değerlendirme ekranı işlem modüllerinden hangisinde yer almaktadır?
=MEKTUP İŞLEMLERİ
35:Hangisi iş listesinden başlatılan ekranlar kapsamında yer alır?
=FİRAR BİLGİLERi
36:Hangisi dosya modülleirinin alt modülleri arasında yer alır?
=ÇALIŞILACAK TALİMATI SEÇME ALT MODÜLÜ
37:Tevzi ve vezne işlemlerinin birlikte yapıldığı birimlerde harç masraf işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra tevzi işleminin yapıldığı ekran hangisidir?
=TEK MAHKEMELİ TEVZİ İŞLEMİ
38:Hangisi dosya türü tahkim olan dosyaların ilgili birime aktarıldığı ekrandır
=HAKEM SIFATLI DOSYA AKTARMA
39:Posta gönderilme bilgileri girişi ekranı modüllerin hangisinin kapsamındadır?
=TALİMAT MODÜLÜ
40:Hangisi talimat tekit yazısı yazılması işleminin yapıldığı ekrandır?
=TALİMAT AKIBETİNİN SORULMASI
41:Ekranlardan hangisi tevzi modülü kapsamında yer almaktadır?
=GÖREVSİZLİK/YETKİSİZLİK NEDENİ İLE GELEN DOSYALARIN TEVZİ EDİLMESİ
42:Gelen postaların sorgulanması ekranı modüllerden hangisinin kapsamındadır ?
=TEBLİGAT MODÜLÜ
43:İşlemi devam eden sisteme girilmemiş dosyaların sistem dahiline alınması ekranı hangisidir?
=DERDEST DOSYASININ GİRİLMESİ
44:Seri dava uygulamaları ekranı modüllerden hangisinin kapsamında yer alır?
=DOSYA MODÜLÜ
45:Sulh hukuk asliye hukuk mahkemeleri kaç ahkimlidir?
:1
46:Dava miktarının ıslah yoluyla değişiminden sonra davanın açılış harçlarına ek olarak yapılacak harçlandırma işlemlerinin yapıldığı ekran olan dava miktarının artırılması ekranı işlem modüllerinin hangisinin kapsamında yer alır?
=DAVA AÇIŞIL MODÜLÜ
47:Dava ile ilgili taraf için dosyada bulunan taşınmaz değerlerinin girildiği ekran hangisidir?
=TAŞINMAZ MAL GİRİŞİ
48:Davanın görülmesi sırasında kararı alınan veya farklı adli yargı çevresinden gelen esasa ilişkin olmayan işlerde gerçekleştirilen faliyetlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsayan modül hangisidir?
=DEĞİŞİK İŞLER MODÜLÜ
49:Miras hesaplama ekranı işlem modülleirnin hangisi kapsamına girer?
=TEREKE İŞLEMLERİ MODÜLÜ
50:Yeni görev yeri atanması ekranı modüllerin hangisinde yer alır?
=GENEL İŞLEMLER MODÜLÜ
51:Dosyada yapılan tüm işlemlerin kim tarafından hangi tarihte yapıldığını yapılan işlemin ne olduğunu görüntülendiği dosya ile ilgili bilgi alma ekranı hangisidir?
=SAFAHAT BİLGİLERİ
52:Davanın açılmasından sonra taraftan alınan paraların kullanılması sırasında para çıkışı işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği ekran hangisidir?
=REDDİYAT VE İADE HESAPLAMA /TAHSİLATI

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim